Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Orli a supi - Ježíšovo varování před falešnými mesiáši a proroky(Matouš 24:28)
8/11/2020

Nová studie: Studie proroctví řečeného hadovi v rajské zahradě
04/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Událost, která změní svět
1/9/2014

Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo však Syna odmítá, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv."

-          Určeno každému, bez ohledu na víru a přesvědčení, jestliže hledá odpovědi na otázky o našem původu, příčinách problémů, každému, kdo hledá cestu k záchraně, spravedlnost a pravdu.

-         - všem lidem dobré vůle, kteří nejsou sobečtí, nadutí a chvástaví, nenávidí faleš a klam, a radují se ze všeho, co je dobré.

Žijeme v době zrychlujícího se vývoje a společenských změn. Dnes můžeme, už s jistotou říct, že lidstvo je na přelomu věků. Proto se stále častěji setkáváme s novými objevy a odhaleními všeho druhu. To vyvolává v mnohých z nás buď bezradnost či otázky, na které hledáme odpovědi. Bible nám poskytuje spolehlivé a pravdivé informace, umožňující každému čtenáři pochopit, co se dnes děje a zároveň nabízí naději nejen na záchranu, ale především vodítko, návod jak nalézt cestu k trvalému životu. Není to sci-fi, ale reálná možnost založená na spravedlivém výkupném, které za nás složil Bůh, náš stvořitel, prostřednictvím svého Syna.

Mnohé z toho, co dnes prožíváme, má hluboké kořeny v minulosti. I Bible má počátek v dávné minulosti a vydává svědectví o událostech a příčinách, které způsobily, že dnes čelíme velkým problémům celosvětového rozsahu. Jsme ochotni přiznat si skutečnou realitu? Najdeme odvahu vydat se po úzké a trnité cestě vedoucí k pravdivému poznání Boha, zdroje života, cestě, na jejímž začátku je naděje založená na víře podložené prokazatelnou Boží spravedlností, věrností a milosrdenstvím a na konci je světlo a život věčný?

Jelikož nejsme členy žádné církve snažíme se poznávat a přijímat Biblické pravdy neomezováni církevními tradicemi. Na těchto stránkách najdete výsledky naší mnohaleté studijní práce.

Vaši bratři a sestry, služebníci Boží       (viz.: "Kdo jsme") 
Velmi důležitá otázka na níž musíme dát odpověď

(26.10.2020)     

 

Zamyšlení nad texty:

(18.10.2020) celý text

,,Tam si vzpomenete na své cesty a na všechny své činy, jimiž jste se poskvrnili, a zhnusíte se sami sobě pro všechno to zlo, které jste spáchali."
(Ezechiel 20:43)


Archiv biblických textů