Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
 
Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Aktualizovaná 1 část

Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová studie: Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Milost a pokoj vám od Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista:

-          bratrům a sestrám v křesťanské víře,

-          židovským bratrům a sestrám,

-         - všem lidem dobré vůle, kteří nejsou sobečtí, nadutí a chvástaví, nenávidí faleš a klam, a radují se ze všeho, co je dobré.

Žijeme v době zrychlujícího se vývoje a společenských změn. Stále častěji se setkáváme s novými objevy a odhaleními všeho druhu a jsme zahlcováni novými informacemi. To vyvolává v mnohých z nás buď bezradnost či otázky, na které hledáme odpovědi.

Dlouholeté, usilovné studium Božího slova nám potvrzuje, že pouze Bible poskytuje spolehlivé a pravdivé informace a to nejen odpovědi samé, ale především vodítko, návod jak je hledat.

Mnohé z toho, co dnes prožíváme a čeho jsme svědky, má hluboké kořeny v minulosti. I Bible má počátek v dávné minulosti a vydává svědectví o událostech a příčinách, které způsobily, že dnes čelíme velkým problémům celosvětového rozsahu. Jsme ochotni přiznat si skutečnou realitu? Najdeme odvahu vydat se po úzké a trnité cestě vedoucí k pravdivému poznání Boha, cestě, na jejímž začátku je naděje založená na víře podložené prokazatelnou Boží spravedlností, věrností a milosrdenstvím a na konci je světlo a život věčný?

Jelikož nejsme členy žádné církve snažíme se poznávat a přijímat Biblické pravdy neomezováni církevními tradicemi. Na těchto stránkách najdete výsledky naší mnohaleté studijní práce.

Vaši bratři a sestry, služebníci Boží       (viz.: "Kdo jsme") 


Vzpoura mocných (Žalm 2)
(15.06.2020)      celý text


Zamyšlení nad texty:
(28.6.2020) celý text

Víte to, moji milovaní bratři: Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Neboť lidským hněvem se Boží spravedlnost nevypůsobí.
(Jakub 1:19,20)


Archiv biblických textů