Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Otázky - Modlitba

Chci se zeptat, jaký význam má podle vás v životě křesťana modlitba, má nějakou cenu se modlit?

Dle našeho přesvědčení je modlitba důležitou a neoddělitelnou součástí křesťanského života. Dále uvádíme vybrané texty a myšlenky.

Kde se modlit

Mt 6:6 Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
Mt 14:23 Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám.
Mk 1:35 Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.
L 5:16 On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil.
L 6:12 V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu.
Mk 6:46 Rozloučil se s nimi a šel na horu, aby se modlil.
L 9:18 Když se o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: "Za koho mne zástupy pokládají?"

Závěr : Až na výjimky je třeba osobní modlitby předkládat Bohu v soukromí.

Kdy se modlit

L 21:36 Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka."

Závěr : Čas není stanoven; modlit se je možné při každé vhodné příležitosti.

Jak se modlit

Přemýšlet nad obsahem modlitby

Mt 6:7,8 Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.

Závěr : Formální modlitby nebudou vyslyšeny.

"V mém jménu" kolektivně

Mt 18:19 Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní.
J 14:13,14 A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.
J 15:7 Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
J 15:16 Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.
J 16:23,24,26 V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. ... V onen den budete prosit v mém jménu a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás;

První závěr : Přednost mají modlitby týkající se většího počtu křesťanů.

Usilovat a přičinit se

Ef 4:28 Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými.
Mt 7:7-9,11 Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? ... Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím  spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!
L 11:9-13 A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!"

Závěr : O každý cíl je třeba usilovat. Není-li vynaloženo úsilí, svědčí to buď o nedostatečné víře nebo o pomíjivosti cíle, případně o jeho nevýznamnosti.

Podmínky vyslyšení: Potřebné vlastnosti prosebníka

Víra

Mt 21:22 A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit."
Mk 11:24 Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.

Příklady:

Mt 14:36... a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout třásní jeho roucha. A kdo se dotkli, byli uzdraveni.
Mk 1:40 Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: "Chceš-li, můžeš mě očistit."
Mk 5:23 ... a úpěnlivě ho prosil: " Má dcerka umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila!"
Mk 6:56 A kamkoli vcházel do vesnic, měst i dvorců, kladli nemocné na tržiště a prosili ho, aby se směli dotknout byť jen třásně jeho roucha. A kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.
Mt 17:14-20 Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk a na kolenou prosil: "Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a je na tom zle: často padá do ohně a často do vody. A přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit." Ježíš odpověděl: "Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Přiveďte mi ho sem!" Ježíš mu pohrozil, a zlý duch z něho vyšel; a od té chvíle byl chlapec zdráv. Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a řekli: " Proč jsme ho nemohli vyhnat my?" On jim řekl: "Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: "Přejdi odtud tam", a přejde; a nic vám nebude nemožné."
Mk 7:26... a ta žena byla pohanka, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery.
L 5:12V jednom městě, kam Ježíš přišel, byl muž plný malomocenství. Jakmile Ježíše spatřil, padl tváří k zemi a prosil ho: "Pane, chceš-li, můžeš mě očistit."
L 9:38,40 A hle, jakýsi muž ze zástupu volal: "Mistře, prosím tě, ujmi se mého syna, vždyť je to mé jediné dítě; ... Prosil jsem už tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nemohli."
J 4:47 Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, který byl už blízko smrti.
L 1:13 Anděl mu řekl: "Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan.
J 4:40 Když k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam dva dny.
L 8:41Tu k němu přišel muž, který se jmenoval Jairos, byl to představený synagógy. Padl Ježíšovi k nohám a úpěnlivě ho prosil, aby přišel do jeho domu, ...

Závěr : Nedostatek víry svědčí o nedůvěře Bohu. To se rovná jeho urážce (1.Tm.1:5; 5:8; Žd.3:12; 11:6).

Podpora druhých

L 7:4 Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili: "Je hoden, abys mu to udělal;
Mk 7:32 Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku.
Mk 8:22 Přišli do Betsaidy. Přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl.
L 4:38 Povstal a odešel ze synagógy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla soužena silnou horečkou; i prosili ho za ni.
L 22:32 Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím."
L 9:28,29 Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo.
J 16:7 Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.
J 17:9,11,21,24,25 Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji; ... Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. ... aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. ... Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a také oni poznali, že jsi mě poslal.

Závěr : Modlitba za jiného svědčí o zájmu o druhé a svědčí i o jejich ceně.

Statečnost

Př 10:24 Čeho se leká svévolník, to na něj přijde, kdežto touha spravedlivých se splní.
Mt 16:24-26 Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?
Mk 8:36 Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?
L 9:25 Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?
J 12:27,28 "Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno!" Z nebe zazněl hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím."
J 17:1,5 Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe, ... A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět.
L 23:46 A Ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha." Po těch slovech skonal.
L 1:74 ... abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu

Závěr : Ustrašený a zbabělý člověk nemůže od Boha nic očekávat (srov. Zj.21:8).

Milosrdenství a ochota odpouštět

L 6:30 Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět.
Dt 15:4 Ať není u tebe potřebného, neboť Hospodin ti bohatě požehná v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví, abys ji obsadil.
Dt 15:7-9,11 Bude-li u tebe potřebný někdo z tvých bratří, v některé z tvých bran v tvé zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, nebude tvé srdce zpupné a nezavřeš svou ruku před svým potřebným bratrem. Ochotně mu otvírej svou ruku a poskytni mu dostatečnou půjčku podle toho, kolik ve svém nedostatku potřebuje. Dej si pozor, aby v tvém srdci nevyvstala ničemná myšlenka, že se blíží sedmý rok, rok promíjení dluhů; že tedy budeš na svého potřebného bratra nevlídný a nedáš mu nic. On by kvůli tobě volal k Hospodinu a na tobě by byl hřích. ... Potřebný ze země nevymizí. Proto ti přikazuji: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému utištěnému a potřebnému bratru.
1Tm 6:17 Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme;
Jk 2:16 ... a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem ať vám není zima a nemáte hlad", ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné?
Sk 28:10 Štědře nás obdarovali, a když jsme měli odjíždět, přinesli nám, co jsme potřebovali na cestu.
L 17:4 A jestliže proti tobě zhřeší sedmkrát za den a sedmkrát k tobě přijde s prosbou: ,Je mi to líto`, odpustíš mu!"
L 23:34 Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." O jeho šaty se rozdělili losem.

Závěr : Nemilosrdný a nepřející křesťan nezasluhuje odpuštění ani vyslyšení modliteb.

Pokora

L 3:21 Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe ...
J 11:41 Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: "Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel.
Mt 11:25-26 V ten čas řekl Ježíš: "Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče: tak se ti zalíbilo.
L 10:21 V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.

Poznámka: Ježíš přijal skutečnost, že bude muset pracovat s lidmi, kteří se mu svou inteligencí ani zdaleka nevyrovnali!

Závěr : V modlitbě nemáme právo očekávat, že budeme vyslyšeni - jsme velmi hříšní a nedokonalí. Musíme si uvědomovat, že pokud jsme vyslyšeni, musíme to považovat za milost. Proto v modlitbě prosíme, a ne že bychom se mohli dovolávat nějakých svých práv.

Odmítnuté modlitby

Nemilosrdný služebník

Mt 18:26,29,32 Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: " Měj se mnou strpení, a všecko ti vrátím!" ... Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: "Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!" ... Tu ho pán zavolal a řekl mu: "Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil;

Výmluvy

L 14:18,19 A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl: ,Koupil jsem pole a musím se na ně jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu.` Druhý řekl: ,Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu!`

Nesprávné pohnutky

Jk 4:3   Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně.

Pozdě

Mt 25:11 Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ,Pane, pane, otevři nám!`

Závěr : Boha nelze oklamat nebo zneužít. Nelze také beztrestně nedbat jeho varování.

Oč se můžeme modlit

Hlavní cíle

Mt 6:9-15 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé králov­ství. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.
L 11:1-4 Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan." Odpověděl jim: "Když se modlíte, říkejte: Otče, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království.
Náš denní chléb nám dávej každého dne. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A nevydej nás do pokušení
Mt 9:38 Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!"
L 10:2 Řekl jim: "Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.

První závěr : Kromě prosby o denní chléb zde není ani slovo o osobních či skupinových zájmech.

Zmírnění trestu nebo "nákladu"

Mt 8:31 A zlí duchové ho prosili: "Když už nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů!"
Mk 5:10,12,17,18 A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. ... Ti zlí duchové ho prosili: "Pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů!" ... Tu počali prosit Ježíše, aby odešel z těch končin. Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl být s ním.
L 8:31,32,37,38 A prosili Ježíše, jen aby jim nepřikazoval odejít do pekelné propasti. Bylo tam veliké stádo vepřů, které se páslo na svahu hory. Démoni ho prosili, aby jim dovolil do nich vejít, on jim to dovolil. ... A všichni obyvatelé gerasenské krajiny prosili Ježíše, aby od nich odešel, poněvadž se jich zmocnila veliká bázeň. Vstoupil tedy na loď, aby se vrátil. Ale ten muž, z něhož vyšli démoni, ho prosil, aby směl být s ním, on ho však poslal zpět a řekl mu:

Poznámka: Ježíš vyhověl neuvážené prosbě duchů, i když věděl, že jim nebude splnění nic platné. I nám se může stát, že si vyžádáme neužitečnou věc, budeme-li žádat nemoudře. Okolní lidé žádali Ježíše o odchod, protože se domnívali, že jeho činnost jim bude ke škodě, a dali přednost záchraně majetku před pomocí nemocnému. Zachráněný však prosí o možnost být s Ježíšem.

Mt 26:36,39,42,44 Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: "Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil." ... Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: "Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš." ... Odešel podruhé a modlil se: "Otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle." Nechal je, zase odešel a potřetí se modlil stejnými slovy.
Mk 14:35,36,39 Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. Řekl: "Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš." ... Znovu odešel a modlil se stejnými slovy.
L 22:41,42,44 Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň." ... Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve.

Poznámka: V Ježíši se odehrával boj mezi vědomím nutnosti a strachem z bolesti a potupy. Úkolu zbaven nebyl, ale dostalo se mu úlevy (srov. 1.K.10:13; Žid.2:18; Jk.1:12,13; 1.Pt 1:6,7; 4:12; 2.Pt 2:9).

Závěr : Bohem uložený trest nebo úkol je vždy dobře rozmyšlen. Vyprošená úleva buď ve skutečnosti nic nepřinese, nebo není možná. Prosby tohoto druhu nebývají prospěšné, často ani nemají smysl.

Co znamená "ve mně" nebo "v mém jménu"

Obvyklé představy křesťanů

Většina křesťanů se domnívá, že požadavek modlit se v Kristu či v jeho jménu znamená, že v modlitbě je nutné jméno Ježíše Krista vyslovovat. Dle těchto představ stačí, že modlitba se buď zahájí nebo končí na příklad slovy "ve jménu Ježíše Krista".

Tak tomu není. Předchozí představy učinily z obdobných vět či úsloví jakousi čarovnou formuli, která by měla působit téměř jako zaklínadlo. Křesťan si to samozřejmě neuvědomuje a velmi se rozhněvá, pokud by mu někdo toto řekl. Nicméně to tak je a je nutné si uvědomit, že formální stavba slov, vět či modlitby samé je téměř nepodstatná (s výjimkou případu, kdy forma má urážlivý nebo posměšný charakter). Důležitý je její obsah, cíl a pohnutky, které vedly k jejímu vyslovení.

Když Ježíš vyslovoval svou vzorovou modlitbu, neměl vůbec na mysli, že se mají jeho slova opakovat. Ani apoštolové to tak nechápali. Je to ostatně vidět z rozdílu, jak je podána tato modlitba u Matouše a u Lukáše. Ježíš v této modlitbě uvedl zásady.

Zásady, které by měly být vždy respektovány

  1. Modlit se ,,ve jménu Ježíše Krista" nebo ,,v něm" znamená modlit se tak, jak řekl nebo jak to dělal on.
  2. Synové a dcery se snaží vykonávat Otcovu vůli jeho jménem. Prosby jiných křesťanů musíme umět vztahovat na sebe a snažit se vhodně a odpovědně reagovat. Je to jako bychom se měli prosbami druhých cítit osloveni sami.

"Otče náš, jenž jsi v nebesích,"

- Modlíme se k Otci na nebesích a nikoli k lidem; respektujeme ale neuctíváme jiné lidi a ani se nemůžeme nechat uctívat. Ještě nejsme svatí jako Otec (i když to cílem je - Lv.11:44,45; 19:2; 20:26; 1.Pt 1:15,16; Mt.5:48). Pokud v Otcově duchu vystupují jiní křesťané, musí i jejich snaha a činnost být v tomto duchu.

- K Otci nemáme rovnoprávný smluvní vztah - nemůžeme se dovolávat nějakých pravidel, když nás vychovává nebo trestá. Jeho tresty musíme přijímat s pokorou a bez podmínek; nikoli s trucem nebo dokonce se snahou o vzpouru. Nemáme takovou smlouvu jako s Mojžíšem a nemůžeme se jí dovolávat tak, jako to činili Izraelité.

"buď posvěceno tvé jméno."

- Máme se snažit, aby jeho jméno (pověst) bylo očištěno, a to někdy i za cenu, že se my "prokážeme jako lháři".

- O Otci se často mluví, že byl krutý, připouští na zemi zlo, dovoluje, aby byli pronásledováni a trpěli i nevinní, nevyslýchá modlitby atd. Naším úkolem je vysvětlit, jak je to doopravdy a proč, a obhájit tak jeho chování. 

"Přijď tvé králov­ství."

- Prosba o příchod Ježíšova (a Otcova) království, u něhož budou sedět pomazaní jako královští synové (čekatelé) (splnilo se v minulé etapě).

- Současně se učedníci museli snažit o jeho příchod - rovněž se týkalo počátku druhé etapy. 

"Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi."

- Je třeba zjišťovat Otcovu vůli studiem písma i jeho stvoření (srov. Jan 5:19).

- Musíme se ji snažit vykonávat (srov. Mt 4:14; 8:17; 12:17; 13:35; 21:4; Mk 14:49; L 2:6; 9:31; J 13:18; 17:12; 18:9).

"Náš denní chléb dej nám dnes."

- Prosby o bohatství nebudou vyslyšeny:

1Tm 6:8   Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.
Ex 16:21 Sbírali to tak ráno co ráno, kolik každý k jídlu potřeboval. Když však začalo hřát slunce, rozpustilo se to.
L 3:14   Tázali se ho i vojáci: "A co máme dělat my?" Řekl jim: "Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se svým žoldem."
J 6:31   Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ,Dal jim jíst chléb z nebe`.
Mt 6:25 Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
Mt 6:31 Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
L 12:22 Svým učedníkům řekl: "Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.
L 12:29 A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím.

Závěr: Výslovná výzva k tomu, aby se účastník druhé smlouvy nepídil po uspokojení větších než základních potřeb.

- Usilování o jistotu založenou na bohatství nemá Otcovu podporu.

L 12:21 Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem."
L 14:33 Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem.
Žd 13:5 Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ,Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.`

Závěr: Majetek vyžaduje ochranu a péči. To vše připravuje účastníka druhé smlouvy o čas, potřebný k hledání a konání Boží vůle. Kromě toho ho činí nadměrně zranitelným, o zhoubném vlivu nemluvě.

"odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám."

- Snažit se hledat způsoby, jak promíjet viny, které je třeba prominout. K tomu je nutné poznávat své bližní i jiné lidi - především křesťany. Bez kontaktů s křesťany nelze pěstovat lásku agapé !

- Naučit se rozeznávat, které to jsou. Prominout je na příklad třeba tomu, kdo činí pokání.

"nevydej nás v pokušení,"

- Prosba, aby nebylo vyhověno satanovi, žalujícímu na nás, jako na příklad na Joba.

- Dbát na to, abychom pokušení nevystavovali my jiné. Do toho patří i příkaz ,,nedráždit ani vlastní děti" natožpak jiné křesťany (Ef.6:4).

"vysvoboď nás od zlého."

- Musíme se snažit naučit se rozpoznávat zlé činy i zlé lidi a vyhnout se jim.

- Musíme se snažit vysvobozovat své bratry a sestry od zlého a pomáhat jim v soužení.

Shrnuto

Důvody k modlitbě   (Fm.4:6; 2.K.1:11)

Úpěnlivá prosba v tísni

Když je křesťan ve velké tísni či dokonce zoufalství, obvykle volá svého nebeského Otce bezděčně, a v takové situaci nelze stanovovat nějaká "pravidla". Je nutné však počítat s tím, že Bůh nemůže kvůli našemu pocitu úzkosti podléhat "panice" a i za této situace jedná podle svých zásad a záměrů.

Díkuvzdání

Lidé mají rádi, když se jim poděkuje za vykonanou práci či jiný dar. Ti, kteří rádi darují, podvědomě sledují způsob poděkování, a podle něho usuzují, jak byl dar přijat a jak moc o něj obdarovaný stál a stojí. Podle toho víme, čím můžeme udělat někomu radost.

Poznámka: Ješitnost a podobné důvody nyní můžeme abstrahovat, protože to jsou vlastnosti, které bychom jistě našemu nebeskému Otci nepřipisovali.

Nevíme o žádném jiném důvodu, proč by Otec žádal vzdávání díků, a proto můžeme očekávat, že je obdobný. Ale nejen to: Otec určitě rád obdaruje své syny a dcery tím, co jim učiní radost (srov. Ž.21:3; 145:19; 2.K.9:8)

Ostatní důvody

Sem patří jakékoli hledání Boží podpory v bohulibém úsilí. Musíme si však ověřit, že opravdu usilujeme o totéž, oč usiluje i náš Otec.

Co je třeba před modlitbou?

- Rozmyslet si důvod

- Rozmyslet si obsah

- Zvolit, zda soukromě, v úzkém kruhu nebo větším společenství

- Zvolit čas tak, aby prosebník nebyl rušen a mohl se soustředit

Při modlitbě si občas připomeňme tyto texty:

Ž 33:20 Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít.
Př 11:23 Touhou spravedlivých je jen dobro, kdežto nadějí svévolníků je prosadit se zuřivostí.
Př 30:8 Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby,
Kaz 3:11 On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.
2K 9:8 Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo,
Ga 6:6 Kdo je vyučován v slovu, nechť se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu.
Fp 4:6 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
Fp 4:16... vždyť i do Tesaloniky víc než jednou jste mi poslali na mé potřeby.
Fp 4:19 Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
1Pt 2:2... a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení;<
2Pt 1:4 Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.

Zpět na seznam námětů