Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Otázky - Mystika

Některá vaše vysvětlení nedokážu překousnout a jdou mi proti srsti, ale je to většinou v místech kde jsem se léta domníval,že mystika je jediná možná cesta k pochopení .                                                     

Mystika je zaklínadlo pro ty, kteří něco skutečně vědí a z nějakých důvodů to chtějí uchovat v tajnosti. Ale zejména je mystika zaklínadlo pro ty, kteří tím chtějí zakrýt vlastní neznalost, neochotu nebo neschopnost hledat pravdu. Jsme si vědomi úskalí číhající na každého hledače pravdy. Ať se to týká vědeckého zkoumání hmotného světa nebo duchovních pramenů z nichž jeden z nich (a pro nás nejdůležitější) je Bible. Je historicky dokázáno, že lidé tíhnou mnohem raději k rychlým a snadnějším řešením otázek a problémů. A protože naše poznání je neúplné, jsme závislí do značné míry na správnosti použité metody zkoumání. I tato správnost se však ověřuje jen praxí. Proto víme, že omyly nutně přicházejí. Důležité je to nevzdat. Vy patříte k těm jejichž uznání nás povzbuzuje a posiluje k další práci. Představa o tzv. neomylnosti se stala v křesťanství silnou brzdou, kterou dokázaly vždy jen na chvilku překonat právě vzniklá reformační hnutí. Ve chvíli, kdy se však toto hnutí stabilizovalo a chtělo se upevnit jako křesťanská církev, vývoj poznání se zastavil a doposud nezodpovězené otázky anebo doposud nesplněná proroctví se "zabetonovala" do prázdných frází. Křesťanské církve neumí říct, že je potřeba stále pracovat pro Boží království bez ohledu na to, jestli je již k němu připravená doba, neboli jestli už "žeň nastala" či nikoli. Této skutečnosti jsme si plně vědomi, proto každý sám za sebe má povinnost zvažovat, jaké křesťanské aktivity by byly ty nejsprávnější aniž by se musela zakládat nějaká nová církev.

Zaujal mě váš přístup, který je odlišný od pouhého slepého přijímání čehokoliv, především pak dogmat a to bez toho, zda je také přijímám správně, nebo zda je jejich výklad špatně interpretován. Jsem podobně jako vy, člověk přemýšlivý. Bibli vnímám jako úžasnou mystickou knihu, která je především knihou o poznání. Nejde, alespoň dle mého úsudku, tedy o pouhé přijímání informací z ní, ale o poučení ve smyslu poznání, které já osobně kladu na nejvyšší příčku možného. Poznání tak chápu jako stav, do něhož lidstvo teprve vstupuje a to co je dnes za poznání vydáváno pouze za přípravu k tomuto stavu. Bližší vysvětlení je učiněno v mých knihách. Z další připravované knihy pro tisk vám zasílám ukázku mého systému myšlení a uvažování. Z této ukázky plyne, že jsem spíše tím, kdo je schopen vnikat do problému, nežli tím, kdo v jednotlivostech hledá souvztažnosti a důkazy.
Budu konkrétní. Překvapil mě váš postřeh z křížové cesty Ježíše a uvědomil jsem si, jak tyto okolnosti jsem přehlížel. Naopak mě překvapilo to, že alespoň dle mého názoru, jste ne zcela pochopili smysl celé této činnosti, (ukřižování) a přestože vše co říkáte je i dle mého názoru správné, uniká vám smysl zmrtvých vstání Krista ve smyslu proměny jeho těla v tělo "oslavné" tedy plné ovládnutí hmoty těla vůlí jedince. Vzhledem k tomu, že tuto problematiku už začíná řešit i současná věda (od roku 1992 je na světě nové paradigma, jež je založeno na informačních souvztažnostech) ve svých pracích o stavech vakua jako základních pilířích vědy, je na místě tyto věci doplnit či poopravit ve smyslu současné vědy. Pochopitelně u nás je tak zvaná věda na hony vzdálená světové špičce a tyto informace jsou pro tuto materialisticky zaměřenou vědu stále jen chimérou.

Zaslaný materiál jsme si prostudovali a oceňujeme Vaši snahu hlouběji pochopit Biblické poselství, které je stále aktuální.
Ze zaslané ukázky je zřejmé, že se však rozcházíme v základním přístupu biblického badatelství.
My stavíme naše zkoumání především na samotné Bibli a dalších hodnověrných materiálech (viz. naše prohlášení Kdo jsme).
Zároveň se na předmět našeho zkoumání tj. poselství Bible snažíme v co nevětší míře aplikovat ověřené vědecké postupy vč. logiky.
Vy sice zdůrazňujete, že poznání kladete na nejvyšší příčku, ale zároveň uvádíte, že Bibli považuje za "úžasnou mystickou knihu". Asi proto se nám vaše ukázka četla ztěžka, mnoho použitých termínů totiž zní příliš neurčitě a nevíme, jak je správně chápat: např.:
"vytvořil obrovskou negativní KARMU"
"Krev v člověku, a pochopitelně i ve zvířatech, je nositelem astrálních principů"
"Doba, v níž se ptáče učí létat, je obdobou našeho průchodu HMOTNOSTÍ."
" to znamená sestup člověka z vyšších světů do HMOTNOSTI za účelem učení se"
Pro Vás je zřejmě hlavním nástrojem na cestě k většímu poznání mystika, kdežto naším logika. Chybí nám rovněž odvolávky na důkazy (biblické, vědecké). Proto se obáváme, že případná diskuse mezi námi se velmi brzy zadrhne na nemožnosti shodnout se na jednoznačné definici mnoha pojmů.
V našem vyjadřovacím jazyce se, pokud je to jen trochu možné, snažíme používat termíny vycházející přímo z Bible a to jak z textů hebrejských, tak i z křesťanských. Tento způsob nechceme měnit, protože nejlépe vystihuje obsah poselství, které Bible předkládá.
Máme za to, že používání příliš odlišných pojmů, např. pojmy z ezoteriky, spíš vlastní poselství zamlžují a odvádějí od podstaty sdělení, i když samy o sobě úvahy mohou být zajímavé. Např. s Jobem je to tak, že spor mezi Bohem a satanem je natolik zásadní a klíčový, že jej nelze rozhodně převyprávět a přenést do oblasti karmického výkladu. Řešení sporu mezi Bohem a satanem se nedělo a neděje jen v případě Joba, ale platilo i na jiné situace.
Proto na tomto místě považujeme karmické podání jako zavádějící a tudíž falešné. Je třeba mít na mysli Boží právo a spravedlnost, vlastnost, kterou bohužel v ezoterice zatemňuje představa o karmě podobně jako v křesťanství falešně interpretovaná představa o hříchu.

Nikdy jsem nebyl a nejsem aktivní v žádné církvi. Vytvořil, lépe řečeno dostal jsem v horečkovém blouznění myšlenky,které nejsou mými,byly mi  sděleny v čase,kdy jsem byl nemocen. Přirovnal bych můj stav k těžké chřipce,takové jsem měl symptomy. V jeden čas jsem si uvědomil, že jsem v tomto stavu vidět úplně jasně cokoli, co se mi přihodilo v minulosti, v dětství, či dávno zapomenuté události. Vědomě jsem toho užíval a vybavoval jsem si do detailů různé příhody a přicházel na kloub věcem,které jsem s odstupem času viděl jinak. Už nikdy jsem nepoznal tento stav, byl ojedinělý v mém životě. To co zde píši je jedna stránka mého příběhu. To druhou a to zcela podstatnou je - že druhý den po probuzení jsem měl jasno v otázkách lidské existence, náboženství a i historie ,která je psána v Bibli. Teď asi se budete usmívat,ale mé vědění bylo jasné,logické a důvodné. Neslučuje se s ortodoxními náboženstvími žádné víry a kdyby je lidstvo poznalo, ztratila by všechna náboženství své opodstatnění, alespoň v té formě jaká je prezentována. Nemohu a nechci zde rozebírat všechna fakta , která mi byla nějakým způsobem zpřístupněna, ale alespoň něco , co není v rozporu s články, které jsem zde četl:
1)BŮH  existoval,existuje! Jen představa o něm nemůže být čímkoli vyjádřena.Je stejně abstraktně gigantická jako představa Vesmíru. Bůh je pojem,který může obsahovat cokoli! Ale určitě byli a jsou "bohové"! Hmatatelní, existující.Pravděpodobně oni nás dopravili na tuto planetu z různých planet Vesmírné soustavy,neboť to z různých důvodů(vesmírná katastrofa,války,epidemie a pod.)bylo nutné. Na tuto planetu,kterou nazýváme Zemí. Pravděpodobně zde již byla populace černých obyvatel  Afriky,Austrálie.
2) Náboženství vznikla jako důsledek touhy a čekání na návrat na rodné planety. Přirozenou cestou měl každý národ své vůdce a ti potřebovali k udržení nadějí někoho kdo bude lidem vnukat víru na návrat do Ráje(domovskou planetu), na spasení, popřípadě na reinkarnaci a nesmrtelný ,věčný život, neboť ten je skoro možný při poznatcích vědy a techniky,kterou ,,bohové" vládli. Mohlo se to podařit, bohové několikrát přiletěli, aby se přesvědčili o stavu populací,kterou jejich předkové poslali na Zem. Pravděpodobně zjistili,že lidstvo již z nejrůznějších důvodů není schopno návratu.... Je možné , že mezi tyto důvody patřily změněné charakterové vlastnosti,rozmnožení populace,nemoci a pod.
Všechna náboženství upírají své touhy a zraky kamsi nahoru, v podstatě lokalizují bohy  do Vesmírných prostor.
Svou řeč si přivezl každý národ na tuto planetu, stejně jako své vlastnosti,typické pro každý národ. Skoro by se mi chtělo říci,že i některá zvířata. Copak se nikdo nezamyslí nad tím proč psi v Číně jsou podobni lidské rase žijící v této lokalitě, Japonsko to samé. Medvídek Panda patří do Asie svým vzhledem a těžko bych ho situoval do Švédska!
3) Proces Stvoření člověka je možný i podle Bible,ale musel se odehrát jinde, na jiné planetě. Pravděpodobně se jedná jen o jednu populaci z tisíce jiných.
4) Bohové - byli velcí,vysocí tak kolem tří metrů a navazovali i sexuální kontakty obou pohlaví, takže mezi námi chodí i potomci těchto početí.
5)Ježíš Kristus - historická osoba, potomek spojení pozemské ženy Marie a semene "bohů" umělým oplodněním. Měl schopnosti jaké měli bohové.Po své smrti byl oživen a odvezen z planety Země. Asi z důvodu víry v sebe vzal sebou i "lotra"z popravy.
To jsou jen torza z mých myšlenek, které jsem poznal, které nejsou mám výplodem .....
Nesouhlasím s teorií zrození a dalším hodnocením Ježíše Krista.Král Herodes měl zcela jistě zorganizovanou špionážní službu a proto věděl,že v bydlišti Marie přistála vesmírná loď,Když byla Marie oplodněna její těhotenství bylo zřejmé,věděl Herodes,že těhotenství není činem Josefa,ale spojil si vše s příletem návštěvníků z vesmíru:Z tohoto důvodu vycítil nebezpečí pro svou osobu a přikázal zavraždit všechna novorozeňata. I tři Králové ze sousedních zemí věděli od svých donašečů o narození potomka z nebes! "božího" potomka.Musíme vycházet z bible ,kde se píše i při jiných příležitostech .. "a byli na Zemi bohové v těch dnech!"   "Bohové" - pravděpodobně potomci těch co nás na tuto planetu přemístili,byli vyššího vzrůstu, měřili kolem tří metrů a byli specialisté ve svých oborech.Představme si v dnešní době, kdybychom vyslali do kosmu na nějakou planetu posádku - byli by to inženýři,vědci,profesionálové ve svých oborech.Genetický základ, který dostal Ježíš byl civilizační úrovně jakou měli mimozemšťané,jejichž sperma bylo použito.A je i možné, že bylo specielně upraveno kódem jenž se zcela vymykal pozemským možnostem.Proto nemohu souhlasit s tvrzením o samooplodnění.

Naše Biblické bádání stavíme na vědeckém základě viz. naše stránky "Kdo jsme". Znamená to, že se snažíme vše dokazovat.
Víme, že na internetu a v literatuře je více materiálů, které sdělují podobné informace, jako jste dostal vy. Autoři se často opírají o sumerské, egyptské a jiné mimobiblické zdroje. Za všechny bychom uvedli alespoň autora řady knih s touto tématikou; Zecharia Sitchin. My, však dáváme přednost Biblické verzi příběhu o našem původu.
Víme, že existují lidé, kteří mají "zážitky". Problémem je, že tyto zážitky se nedají dokázat a stojí zde pouze tvrzení dané osoby. Tyto zážitky se tedy nedají vědecky ani dokázat, ani oponovat.
Toto však není naše cesta k poznání, ale přesto vám přejeme mnoho zdaru a Božího požehnání ve vašem hledání pravdy.
Z Bible je patrné, že existuje mnoho inteligentních bytostí nepozemského původu, které náš vývoj ovlivňovaly a ovlivňují. Písmo nás  ujišťuje, že se o Bohu nebo chcete-li vyšší inteligenci nad námi dozvíme plnou pravdu. Viz Izajáš 11:9; Bude to mít pozitivní vliv na poměry na zemi.
Bible také zmiňuje Boží syny, kteří sestoupili na zem a měli potomky s ženami. Je pravděpodobné, že to zanechalo nějakou stopu v našem genofondu.
Pokud jde o Ježíše Krista, pochopení jeho role na zemi i pozdější, úzce souvisí s pochopením Boží spravedlnosti. Odtud "hledejte Boží království a jeho spravedlnost ..." Mt. 6:33;

Zpět na seznam námětů