Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Otázky - O nás

Proč pod odkazem kdo jsme nemáte jména?
Mluvíte o křesťanech jako o „nich“ a o sobě říkáte, že jste křesťanské biblické badatelství... Takže vy křesťané mluvíte o nich jako o křesťanech? Co je to rozdělující? Vy posuzujete chování druhých a rozdělujete křesťany na dobré a špatné? Co je to za nesrovnalosti?

1) Vezmete-li do rukou jízdní řád, určitě se nepídíte po pisatelích, ale spíš Vás bude zajímat, zda-li podle něj jezdí vlaky či autobusy přesně. Jména nejsou rozhodující, ani podstatná. K mnohým chybám, kterých se "svět" dopouští, patří i odvolávání se na autority a to pro zvýšení věrohodnosti. Dobře to například popisuje MUDr. Koukolík ve svých odborných publikacích. Podle něj je to jeden ze způsobů „klamu". Je tvrzení hodnotnější po uvedení jména známého odborníka? Nebo je důležitější informace sama o sobě?
2) Nevíme, o jakou pasáž opíráte své tvrzení, že rozdělujeme křesťany na "my" a "oni". Můžete to prosím upřesnit? V záhlaví "Kdo jsme", se vyskytuje pouze jedinkrát slovo "křesťanské badatelství". Zřejmě vycházíte ze zkušeností s "anonymními" skupinami. Daleko větší zlořády se dají prosadit pod anonymitou. Jednotlivci se tak schovají za skupinu a dovolují si pronášet tvrzení, které by pod svým jménem zřejmě nikdy nevyřkli (může se týkat jak obsahu, tak i formy). Takhle nemají vůbec žádnou odpovědnost a mohou projevit své „skrývané“ vlastnosti. Jedinou odpovědnost, kterou mají, je loajalita ke skupině. Tato zkušenost je dnes silně zakořeněná a např. i politici ji dále zneužívají a budí tak obecnou nedůvěru.
Zkusme to obrátit a říci, že ani v Bibli nejsou vždy známé postavy, které něco udělaly nebo řekly a to proto, abychom se učili víc rozpoznat obsah a nehleděli jen na člověka, který je nositelem obsahu. Pokud my jednáme nebo píšeme jako jednotlivci, samozřejmě se podepisujeme i svým jménem. Stejně tak se představujeme jménem i v kontaktu s lidmi, kteří nás osloví.
3) Naším záměrem není posuzovat lidi na dobré a špatné, na správné či nesprávné křesťany. (Přestože samozřejmě i mezi křesťany se vyskytují lidé špatní a zlí). To přísluší Bohu a Kristu. Ale pomáhat k hlubšímu porozumění Písma. Poukazujeme-li na chyby, kterých se někteří křesťané, či některé církve dopouštějí, není to odsuzování, ale pouze důležité upozornění pro možnou nápravu.
Pokud se v nějakých námi publikovaných materiálech vyskytují místa, která evokují Váš pocit, prosíme, abyste nás na tato místa konkrétně upozornila.
Pro upřesnění: Nikdo z nás nemá oficiální teologické vzdělání, ani není členem žádné církve, či sekty. Kdybychom jednali podle Vašich představ, popírali bychom tvrzení zapsané v záhlaví našich stránek. Jsme si však dobře vědomi odpovědnosti, která z naší práce vyplývá.

A to je myslím ten problém. Nejde ani tak o to, na co jste přišli. S velkou částí toho, co je na vašich stránkách nemám problém se ztotožnit. Nemohu se ale vyhnout dojmu, že jste se rozhodli být nestranní právě proto, že z Vámi uvedených slov cítím zklamání a neblahé zkušenosti s církví jako institucí. Osobně jsem členkou apoštolské církve a pracuji na částečně teologickém vzdělání, ovšem velmi dobře si uvědomuji, že to není to, co by mi zaručilo spásu. Pro církev jsem se rozhodovala téměř dva roky a vzdělání beru spíše formálně. Důležitý je osobní postoj a víra a zajisté souhlasíte praktický život, který vedu, kdy bychom měli být solí a světlem...ovšem Bible nás učí, že lépe dvěma, než jednomu a proto svatá instituce manželství, učí nás, abychom byli součástí církve, abychom nezanedbávali společná shromáždění. Ve světě jak víme vládne někdo, na koho sami nemůžeme stačit, ani kdybychom sebevíc chtěli....nevím, jestli tomuto věříte, ale mimo jiné i proto vidím velký význam ve sdružování ať už jakékoliv duchaplné církve. Jistě i proto je mezi křesťany tolik problémů, protože ti jsou jistě největšími terči "zla"a samotný křesťan uprostřed ničeho je horší než ateista (podle mě)....
Víte, mrzelo mě velmi, když moje příbuzná, která kdysi byla v sektě Svědků Jehovových a po letech hledání se rozhodla zůstat sama s Biblí v ruce v manželství, kde manžela označuje za svého "spíše syna", tak na mou otázku, zda je znovuzrozená křesťanka mi nejprve neodpověděla a poté mě odkázala na Vaše stránky. Také mě varovala před sektami, upozorňovala mě na to, ať se hlavně nikde nedružím, dále na to, že moudrost je v letech a také, že mě kvůli věku nemůže brát vážně a použila termín rychlokvaška atd...a víte, co můžu v tomto případě jako křesťanka dělat? Můžu se za ni jen a jen modlit. Rozhodně si nemyslím, že je to málo... Takže jestli Vaše texty mohou někomu pomoci ve studiu...tak prosím...ale jestli je výsledkem někdo, kdo nemá srovnaný život a říká, že to co děláte vy je jediný smysl, cesta...tak si myslím je dobré vědět, kam to může někoho vést a možná se zamyslet nad tím, proč to tak je.

Chápeme, že Vás trápí příběh Vaší příbuzné. Není to ojedinělá zkušenost. Všechny církve a dá se říci, že všichni, kdo nabízejí nějaké duchovní vedení nebo učení se setkávají s lidmi zklamanými zkušenostmi s jinými duchovními autoritami (včetně církví). Tomu nelze zabránit.
Říkáte, že s většinou obsahu našich stránek jste schopná se ztotožnit. To, co Vám vadí, je nestrannost (způsobená, podle Vás, zklamáním nebo neblahými zkušenostmi s církvemi). Z dalších řádků jsme vyrozuměli, že dáváte přednost členství v církvi, před samostatnou cestou. Je to Vaše plné právo, protože církev má pomáhat věřícím na jejich cestě. V této roli (roli "matky") jsou církve nezastupitelné (viz. např. naše studie "Blesk od východu k západu"). Našim cílem, jak už jsme v předchozí odpovědi psali, je pomáhat k hlubšímu porozumění Písma a poukazovat na chyby, kterých se církve nebo jednotlivci dopouštěli, či dopouštějí. Moudrý se přece učí nejen z chyb vlastních, ale i druhých.
Souhlasíme s Vámi, že osobní postoj a víra je základní podmínkou, pro život křesťana. A nejen kvůli soudu, či přijetí Bohem a Kristem, ale i pro to, abychom vůbec měli důvod chtít žít v souladu s Písmem. Poznání máme dosud všichni jen částečné. I poznání je však důležité pro duchovní vývoj každého z nás. Zatímco jiní slouží Bohu podle svých darů jiným způsobem, my přirozeně děláme to, co považujeme za naše dary. Pokud jste četla podrobněji v obsahu našich stránek a našla jste tam řadu věcí s nimiž se ztotožňujete a pomohlo Vám to rozšířit své chápání Písma, pak naše práce v Pánu není marná.
Nepřetahujeme nikoho pryč z církví. Vítáme však každý upřímně míněný smysluplný dialog. Ze zkušenosti víme, že církve jako instituce jednají ochranářsky a to nejen vůči svým členům, ale i vzhledem ke svým naukám. Někteří jejich členové jsou schopni však jít dále v poznání. Jsme přesvědčení, že takovým lidem máme, co nabídnout aniž bychom je nutili, aby odešli z církve.
Proto také důrazně upozorňujeme na to, že žádnou vlastní církev nezakládáme. Neodmítáme však spolupráci s kýmkoliv, kdo o ní stojí a má co nabídnout.
Poznatky uváděné postupně na našich stránkách jsou a budou aktuální zejména pro blízkou budoucnost. Jsme přesvědčeni, že křesťanský věk se blíží k svému závěru (naplnění) a přijdou nové věci. S nimi i nová, již třetí smlouva. Jejím prostředníkem bude Syn člověka. S tím je spojeno mnoho dalších předpověděných událostí. K pochopení i těchto věcí, chceme přispět.

Shledávám, že je nutné položit vašemu „Křesťanskému biblickému badatelství“ jisté 3 otázky, které mohou osvětlit, mě osobně a případně jiným zájemcům, blíže podstatu smýšlení, původu a usilování autorů hlavních uveřejněných textů na těchto webových stránkách. Zde na webu v úvodu prohlašujete(cituji): „Nezastupujeme žádnou církev, žádnou neupřednostňujeme ani nezakládáme.“ dále je zde informace: „Navazujeme na tradici křesťanského biblického badatelství. Písmo chápeme jako souhrn Bohem inspirovaných informací, které je třeba hodnotit věcně a logicky.“
Mohli by na uvedené otázky?
1)Co pro vás a vaše biblické badatelství znamená symbol a znamení Kristova kříže?
2)Svatá Trojice, Nejsvětější Trojice, Boží Trojice či trojjediný Bůh je společné označení Boha v křesťanském dogmatu o třech osobách, totiž Otci, Synu a Duchu svatém, které sdílejí jediné božství. Jaký je váš postoj nebo názor na tuto základní otázku křesťanské víry?
3)Katolíci a pravoslavní Pannu Marii též označují podle formulace efeského koncilu (431) Bohorodičkou (Theotokos), popř. Matkou Boží (latinsky dei genetrix nebo deipara). To, že Maria je bohorodičkou je jedním ze 4 mariánských dogmat v katolické církvi (zbylými třemi pak jsou dogma o panenství Mariině, neposkvrněném početí a nanebevzetí. Jaký je váš postoj nebo názor na tuto základní otázku křesťanské víry a dále by mne zajímalo, zda se mnou uvedené otázky ve vašem Křesťanském biblickém badatelství diskutují nebo zkoumají?

Každý, kdo si přečte uveřejněné studie na našich stránkách může sám dostatečně pochopit nejen kdo jsme, ale také i o co nám jde. Zvláště pak lidem vzdělaným a těm, kteří se cítí být fundovaní ve víře, by nemělo dělat problém najít odpověď na Vámi uvedená témata. Přesto se pokusíme na Vaše dotazy stručně vyjádřit.
Vaše otázky jsou orientované na tradiční křesťanské pojmy (kříž, trojice, bohorodička). Je zajímavé, že ani jeden z těchto pojmů není v Bibli uveden v takovém významu jaký mu přisoudili křesťané v pozdější době. V našich pracích není těmto pojmům věnováno tolik prostoru jako jiným, protože se nechceme zaplétat do nekonečných diskuzí, které probíhaly celá staletí aniž by přinesly, podle našeho mínění, jasné a srozumitelné poznání o Bohu a Kristu.
My jdeme jinou cestou, která nás zatím nenutí se těmito pojmy důkladněji zabývat. Zmíněné pojmy, dle našeho chápání, nepomáhají najít pravdivé pochopení obsahu Bible, zejména evangelií, ale mají pro nás význam „pouze“ v porozumění křesťanského vývoje a jeho historie. Všechny tři Vámi uvedené pojmy jsou výsledkem potřeby mnoha křesťanů resp.církví nahradit dřívější modly a obřady novými, křesťanskými s použitím symbolů v dané době všeobecně známých a přijímaných.
K otázkám:
1. Kříž je prastarý symbol. V Egyptě např. symbolizoval kříž (ankhu) život. V křesťanství je kříž symbol ukřižování Ježíše Krista a křesťanství jako takového. Z hlediska historického přitom není zcela jasné, zda se opravdu jednalo o kříž či kůl. (viz. např.: Kontextové studie – „Náboženství a věda“ odstavec „Důležitá poznámka“). Pro nás více, než samotný symbol kříže (tedy vlastně mučícího nástroje) , je důležitá otázka vlastní „Výkupní oběti Ježíše Krista“, která dle Písma má být připomínána Pánovou večeří (tu máme zpracovánu např. v Přednáškách z PS „Výkupní oběť J.K.) . V ní také spatřujeme mnohem větší duchovní obsah než ve zdiskreditovaném symbolu kříže.“
2. Svatá trojice měla také pohanské předchůdce. Trojice [řecky trias, latinsky trinitas] je mystické těsné seskupení tří božstev, zpravidla se společným kultem:
- svaté rodiny, jejíž členové jsou spojeni příbuzenskými vztahy (egyptsky Usírew-Eset-Hór, křesťansky Josef-Marie-Ježíš Kristus). V prostředí židovských náboženských sekt byla vytvořena trojice Bůh (otec) - Duch (matka) - Syn (totožný s řeckým logem), která se stala východiskem teologické konstrukce křesťanské Trojice boží;
- seskupení božstev původně samostatného charakteru, manifestující politickou jednotu nově vytvořeného státního celku (kapitolská trojice Jupiter-Juno-Minerva);
- personifikace živlů bez společného kultu (hypo Gén-Dia-Hélion, při zemi-nebi-slunci), sloužící např. jako svědek emancipační dohody při propouštění otroků.
Tuto problematiku máme zpracovánu v Kontextové studii „Svatá trojice“
3. Bohorodička:
Ježíš Kristus o sobě několikrát mluvil jako o Synu člověka. Proč? Důvodů je více, ale jedním z nich je i to, že kvůli poslání, které měl musel být člověkem. To jest zrozeným z ženy se všemi lidskými vlastnostmi. Mimo jiné posvětil Boží jméno tím, že prošel všemi zkouškami jako člověk a ne jako Bůh. Tím prokázal, že člověk byl stvořen dobře. A usvědčil satana z toho, že za náš špatný stav nese velkou vinu. Marie je nazývána bohorodičkou protože Ježíš je Boží syn. Ale Božím synem může být i člověk. Dokonce by měl být až bude zbaven své nedokonalosti a pomíjivosti. Nedomníváme se proto, že je nutné matku Ježíšovu nazývat bohorodičkou.
Toto naše chápání role a postavení Ježíše Krista máme zpracováno v Kontextových studiích „Osobnost J.K.“ a „Přelidský život J.K.“. Dále pak i v „Populi“ kap. 17 „Ježíš Kristus“. Od toho se pak logicky odvíjí i role a postavení „Panny Marie“.

Děkuji za odpovědi na otázky týkající se tradičních symbolů všech křesťanů.(Kristův kříž, Boží Trojice, Panna Marie-Matka Boží). Proto jsem žádal vaše společenství badatelů, což bylo velmi jasně definováno v mých otázkách, aby dle použitého Kristova pravidla zaznamenaného v evangeliích (podle druhu ovoce poznáte jaký je strom) byl ukázán zájemci váš kmenový původ, v duchovním smyslu. Neboť v zahradě Našeho Svatého Pána a Boha bylo vysazeno nebo vzrostlo z různých příčin mnoho ovocných stromů, a ne každý strom mezi nimi vydává ovoce. Mnoho stromů je na pohled velmi krásných. Ovšem po odkvětu sadaři, jimiž jsou andělé Boží, často zjišťují smutnou skutečnost, že mnoho květů zůstalo neopylených. Taková krása a jaké smutné zjištění. Mocní andělé Boží tedy sledují spravedlivým a milostivým zrakem každé duchovní květenství, aby mu s nekonečnou laskavostí a trpělivostí pomáhali ke zdárnému růstu a naplnění podstaty a příčiny, pro kterou bylo stvořeno. Každý jednotlivý strom i květ pro větší Slávu Boha a Tvůrce.
Nemám v úmyslu vstupovat do jakýchkoli polemik na téma různých symbolů a otázek s nimi spojených, nebo nějak kritizovat a soudit tyto záležitosti. Vše je jistě ve Vůli a Moci Svatého Boha, kterému budiž Sláva na věčné časy.
Protože byl tedy váš zřejmý duchovní a kmenový původ odhalen nebo definován mými předchozími dotazy(symboly v křesťanství) a především vaší reakcí, požádal bych vás dnes o odpověď na jedinou otázku, ostatní níže s ní naprosto souvisí. V pravém horním rohu vašich webových stránek jsou čtyři písmena- znaky představující v hebrejském jazyce jméno Boží JHVH. Zdá se tedy logickým zjištěním, že každý kdo přichází k vašemu společenství bude takový směr zveřejněných studií, zjištění a celkového usilování chápat jako „odnož“(z hlediska sadovnického pojmu) celosvětově působící náboženské společnosti Svědkové Jehovovi. Další možností je, že jde ve Vašem případě o prosazování nějakého nového směru myšlení, který je založen na jednoznačně židovských(judaistických) kořenech, čemuž nasvědčuje nakonec i velké množství otázek a konečných závěrů, souvisejících se snahou přivést stoupence vašeho myšlenkového směru k jistému cíli. Tyto dvě možnosti vyplývají z faktu, že není zcela jasné slavíte-li vlastně tzv. Pánovu večeři, nebo svátek Pesach.
Biblí předepsaný svátek Pesach letos 29.3. 2010 erev Pesach 19:13, 30.3. 2010 1.den Pesach 20:19, 31.3. 2010 2.den Pesach 20:21, tj. 15. nisanu židovského kalendáře. Mimo Izrael se Pesach slaví 8 dní, v Izraeli 7 dní. Svátek připomíná velký zázrak vyjití lidu z otroctví, z Egypta neboli Pesach je jedním z nejdůležitějších židovských svátků.
Ptám se tedy na závěr předchozích krátkých úvah, proč tak pečlivě zakrýváte tento svůj původ mezi Svědky Jehovovými, nebo původ Svědků Jehovových? Pokud však svůj původ a cíl veškerého snažení neskrýváte (Svědci Jehovovi,judaismus) bylo by tedy velmi spravedlivé a čestné (v duchu vašich biblických zásad, nebo zásad Tóry ( hebrejsky) znamená Zákon ), aby jste všechny příchozí na váš web i mezi vás informovali o tomto svém původu a usilování.

Na základě Vaší korespondence, resp. Vašich dotazů jsme dospěli k přesvědčení, že jste se nedostal dále, než k naší úvodní stránce. Toto naše přesvědčení vychází z toho, že odpovědi na Vámi položené otázky si můžete najít sám v rámci námi publikovaných studií (viz. naše předešlá odpověď s uvedením konkrétních studií).
Stejně tak si lehce můžete najít i odpověď na Vaši dnešní otázku. Stačí si např. přečíst v sekci „Otázky a odpovědi“ téma „o nás“.
Není nám však jasné proč se na základě „kusých“ informací a jakýchsi „dedukcí“ pokoušíte nás „zaškatulkovat“.
Vždyť tady přece nejde ani o „svědky“ a ani o „judaismus“, ale o to posunout se blíže k pochopení a realizaci Božího záměru/království. To, že Vás spíše přitahují náboženské symboly než pravdivá zjištění, je bohužel smutná realita. Je to však cesta, kterou jste si svobodně zvolil a její správnost potvrdí či vyvrátí až „ovoce“, na které se stále odvoláváte. My jsme zvolili cestu jinou, kdy pro naší víru a přesvědčení nepotřebujeme to co Vy.

Buďte zdrávi, s překvapením jsem našel Vaše stránky a zdá se mi, že jste odpadlíci od Svědků. Ale s jejich učením se nedokážete rozloučit a naopak je dotahujete k až absurdní dokonalosti. Přeji Vám hodně štěstí. A vězte, že je před Vámi ještě dlouhá cesta.

Máte pravdu v tom, že většina z nás byla v církvi Svědků Jehovových, či byla s nimi v úzkém kontaktu. Stejně tak máte pravdu v tom, že jsme se s touto církví rozešli. Hlavní důvod tohoto rozchodu byl fakt, že na jedné straně církev povzbuzovala své členy k Biblickému bádání a zároveň, pokud bylo v rozporu s oficiálním učením, ho zakazovala a následně trestala. Této církvi jsme vděční právě za to, že nás naučila se dívat na Bibli a její poselství "realisticky" a bez mystiky. Rozhodli jsme se proto pokračovat v našem bádání samostatně a dle zásad uvedených na našich stránkách. Jsme totiž přesvědčeni, že snaha ukázat a dokázat, že podstatou křesťanského hledání a bádání by mělo být směřování k co nejpravdivějšímu poznání je správným způsobem jak přistupovat k biblickému poselství, které bylo napsáno ku prospěchu celého lidstva.
Víme, že mnoho dobrých křesťanů tyto potřeby jako my nemá a má svoji víru postavenu na jiných základech. Nikterak je kvůli tomu neodsuzujeme ani nekritizujeme. Uznáváme, že každý má právo na svoji cestu v hledání Boha a jeho zásad. Důležité však je, abychom je dokázali aplikovat ve svých životech právě ku prospěchu celého lidstva.
I my Vám přejeme mnoho štěstí a Božího požehnání na Vaší cestě.

V názvu máte Křesťanské biblické badatelství, ale musím vám napsat, že kapitola o biblickém kánonu je sepsána velmi povrchně a s badatelstvím nemá mnoho společného. Očekával bych u takto zásadní kapitoly (možná v bádání není přednějšího tématu než obhájit pramen z kterého vycházím) popis, za jakých okolností došlo k vybrání hebrejských a aramejských textů, za jakých okolností došlo k vybrání řeckých textů a uvedení těch, které do kánonu zařazeny nebyly a proč zařazeny nebyly. Nezlobte se na mě, ale takto to vypadá, že jste opsali knihu Všechno písmo je inspirováno a přidali do toho směsici vlastního názoru. Pokud chcete předložit studii, tak ji předložte na doložitelných argumentech. Pokud budete chtít doložit výjimečnost Bible pouze touto samou knihou, tak se v tuto chvíli jedná o víru a stejnou manipulaci jakou používají SJ.

Vzhledem k tomu, že problematika "kanonizace" Bible byla již mnohokrát velmi pečlivě a detailně analyzována a publikována nepovažovali jsme již za nutné znovu publikovat věci, které jsou pro "badatele" dostupné jinde. Stručné pasáže použité v našich studiích nejsou na téma "kanonizace" přímo zaměřeny, ale slouží zejména k doplnění celkového pohledu.
V námi uveřejněných studiích se kapitola o Biblickém kánonu vyskytuje:
- v rámci knihy "Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible".
Jak již sám název napovídá jedná se v tomto případě o "popularizaci" - tedy snahu prezentovat Biblické zkoumání "zjednodušeně".
- dále pak ještě v kontextové studii "Náboženství a věda", která je poměrně stručná a použitá argumentace je zaměřená na "principy". Tomu odpovídá i krátká pasáž o "kanonizaci".
Náš přístup k "bádaní" uvádíme v úvodním prohlášení "Kdo jsme". To, že se snažíme o uvedený přístup k bádání ještě neznamená, že jsme "neomylní" a vždy se nám daří tento náš "program" naplňovat. Oceňujeme proto každou "pozitivní" připomínku či námitku a budeme Vám vděčni za návrh, jak tyto pasáže v našich studiích doplnit, či upravit, aniž změníme filozofii dané studie.

Drazí sourozenci v Kristu.
Vaše stránky jsou vskutku zajímavé, co mi v nich tak trochu vadí je, že se snažíte moralizovat a ukázat křesťanům, jak by mněli žít. Chci se vás zeptat vy žijete, jako apoštolové na počátku?

K Vaší otázce ohledně morálky křesťanů:
Nikdo (z lidí) není spravedlivý a ani dokonalý (Ř 3:10).
Nebyli to ani apoštolové na počátku (viz. např. jejich vzájemné sváry, apod. Mk 10:35-41; Mt 26:69-74; Sk 15:6,7; Sk 15:39) a nejsme to ani my.
V současné době stejně jako klesá morálka celé společnosti, klesá morálka i u křesťanů, kteří se více zaměřují na církevní "rituály", než na zásady ustanovené Písmem. (Mt 24:37)
Církve se pak většinou zaměřují na "politickou" stránku věci místo, aby řádně vedly "své ovečky". Neliší se tak příliš od sekulárních politických stran. My v žádném případě nechceme "moralizovat", ale snažíme se poukazovat na burcující stav křesťanů z hlediska Biblických požadavků a doby, ve které žijeme.
Pokud máte na mysli například práci "Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím" pak tato práce má za cíl vyburcovat církve. Proto je psaná tak důrazně. Nechceme se tím nad nikoho povyšovat. Každý z nás musí především zpytovat sám sebe. Ale jsme přesvědčení, že současné dění ve světě koresponduje s biblickými texty, které odpovídají Kristovu poučení od fíkovníku: "Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte toto všecko, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi." Mt 24:32,33;
Pokud je v našich materiálech patrné nějaké "moralizování" dejte nám, prosím, konkrétně vědět a my se pokusíme dané pasáže upravit.

Ohromně jste mně oslovili a obohatili.
Je možné s Vámi spolupracovat, učit se, nacházet souvislosti a poučit se z nich, pomáhat potřebným.
Jako křesťan ve víře slabý,toužící ve zralém věku napravovat hříchy,kterých jsem se během života dopustil.
Stále hledám nějakou křesťanskou organizaci,kde bych mohl pracovat a být prospěšný.

Jsme "volná" skupina obdobně smýšlejících lidí. Naším hlavním komunikačním prostředkem je internet resp. naše www stránky.
Upřednostňujeme osobní studium a vzájemně se scházíme k interním pracovním diskuzím jen dle potřeby a to s cca 1-2 měsíční periodicitou.
Nezakládáme a ani nehodláme zakládat žádné formální společenství a nepořádáme tedy ani žádné formální semináře či diskuze pro veřejnost.
Výjimkou je jednoroční (v měsíci dubnu) pořádání veřejné přednášky u příležitosti "památné slavnosti".
Ze zkušenosti víme, že smysluplné zapojování více lidí do naší práce není jednoduché a je to „běh na dlouhou trať“, ale opravdu uřímnou a hodnotnou spolupráci bychom velmi uvítali a potřebovali. Stát se jedním z nás však není otázka organizovaného členství, ale myšlenkového naladění.
Proto bychom nejprve uvítali nějaké informace o vás a vašem zaměření tj. např. co konkrétně vás na naší práci tolik zaujalo a k čemu máte naopak připomínky či dotazy. Bude-li to následně potřebné, můžeme se s vámi osobně setkat a pohovořit o možnostech spolupráce při biblickém studiu.

Myslel jsem však,když jsem četl Vaše stránky,že máte širší záběr. Škoda,že je Vaše činnost zaměřena jen na internet.
Z Vašich stránek totiž vyplývalo,že nejenže probouzíte věřící k vyšší angažovanosti a iniciativě, ale i sami máte dle tohoto Vašeho tlaku na křesťany konkrétní akce, workshopy, tzn. ten pravý timing. Jako křesťan,milující Boha se totiž cítím v současném farním společenství, tak jak to popisujete na vašich stránkách a myslím,že nejsem v tomto názoru sám. Vím,že víra je něco časově dlouhodobého,nepoddávající se módním vlnám,přesto je, jak píšete v každý čas ta pravá chvíle na křesťanské otázky doby.
Nechci se moc rozepisovat, neb věta "Ne podle slov ale podle skutků je poznáte", se mně dere na mysl.
Abych Vám také něco o sobě řekl, tak uvádím, že jsem prozřel ca ve 40 letech a od té doby, tj.16 let je Bůh na prvním místě mého života. Prošel jsem biřmováním ,poutí do Izraele, Říma, různými vzdělávacími semináři, zkrátka nemohu se nasytit a hledám víc a víc. Je to krásná cesta.
Cítím se však stále jako kojenec jak píše sv. Pavel,že nám dává jen trochu mléka z toho co poznal,abychom nezešíleli z toho daru. Vaše stránky jsem objevil nedávno, zaujaly mne, takže nemohu jim zatím nic vytknout. To na začátku této odpovědi je jen povzdech.

Z Vašich slov je zřejmé, že o své křesťanské cestě přemýšlíte a máte i dost životních zkušeností. Chápeme Váš povzdech, ale není zatím v našich silách dělat více.
Snažíme se používat naše dary, kterými disponujeme.
Doufáme, že studie zveřejněné na internetu osloví a inspirují upřímně smýšlející lidi. Každý by měl nejlépe sám vědět jakými talenty disponuje a jak podpořit Boží dílo záchrany.
Na základě našich současných poznatků jsme přesvědčeni, že není čas na vytváření nebo organizování nových organizací nebo velkých akcí. Ale kontaktům se nevyhýbáme. Budeme rádi když nám napíšete více například o svých zkušenostech s hledáním odpovědí na své otázky včetně toho jaké otázky Vás nejvíce zaměstnávají. Možná nás tak inspirujete k dalším směrům v uvažování. Nebráníme se ani osobnímu kontaktu pokud vznikne oboustranně přirozená potřeba. Nejsme spiklenci. Další případná spolupráce tak může přirozeně vyrůst na takovém začátku, když se ukáže touto formou, že si máme vzájemně co dát.
Několik slov o nás. Jsme malá skupinka. Část z nás je přibližně ve Vašem věku, který jste naznačil ve svém dopise. Dlouhá léta spolupracujeme při Biblickém bádání a předávání výsledků ostatním. Někteří z nás se kromě toho zúčastňují pravidelných „Biblických“ setkání s dalšími křesťany. Jeden z nás, který je autorem nebo alespoň inspirátorem prakticky všech prací, které si můžete přečíst na našich stránkách bohužel v minulém roce zemřel. Navazujeme na jeho práci a pokoušíme se pokračovat dál dle našich schopností a možností. Nové kontakty vítáme pokud se ukáže, že budou pro Boží dílo přínosné.

Zjavenie a Sny, čudesné niečo, neverím tomu, biblia tomu nezodpovedá, takisto ako nie o Ježišovej matke. Je tu veľa pravdy a krásne je to napísané, ale nehnevajte sa, radšej sa presvedčte, čí to zjavenie a vaše sny, ak skutočne boli, pochádzali od Boha. Mne sa to zdá čudné.
Zaujímavé veci, zaujímavé písmo, ale pôsobí na mňa ako vymýšľanie.
Pozorne si to prejdite, veď si aj odporujete. Ježíš práveže mal predludsku existenciu, veď pýtal oslávenie od Boha, to ktoré mal v nebesiach, predtým než prišiel na zem. Nikto ho o to nepripravil, prišiel poslušne na zem, lebo ho poslal otec tu dole, aj keď mal božskú podstatu, nebol takým ako v nebi. Myslite na to že sa narodil zo ženy. Okrem toho sláva je v nebi, nie na zemi.
Ste len tiež jedni z mnohých, ktorý si mysli, že len oni majú pravdu a tiež si vysvetľujete tak ako chcete a dokážete, ale neviete, či je to tak.
Radim Vám, nič neberte a nič nepridávajte a neprekrucujte, inak stratíte svoju podstatu, ktorá je pekná, smerujúca k čistote.
Nie som nepriateľ Božieho slova, takisto ako ani vy nie. Preto nevytvárajte nič nové.
Podľa vás je to takto, podľa iných inak, po vás prídu ďalší s iným tvrdením. Komu potom uveriť? Prečo práve vy a prečo nie iný?

Z textu vašich mailů je patrné, že hledáte pravdu, tak jako my, což považujeme zejména v dnešní době za velmi důležité.
Je však zřejmé (alespoň z prvního mailu), že muselo z vaší strany dojít k nedorozumění.
Téma „Sny (zjevení)“ je součástí rubriky „Otázky a odpovědi“. Tato rubrika obsahuje dotazy našich čtenářů a naše následné odpovědi. Z textu vašeho prvního mailu vyplývá, že jste dotaz čtenáře zaměnil za naši odpověď. Prosíme, podívejte se na to znovu. (Je to vysvětleno již na úvodní stránce jmenované rubriky.)
Tato prosba, respektive doporučení k dalšímu prostudování se vztahuje i na další věci z vašeho druhého mailu. Vypadá to, že emotivně reagujete na první dojmy, bez řádného přečtení. Např. my se v našich materiálech ztotožňujeme s vámi v tom, že Ježíš Kristus měl přelidskou existenci.
Čtěte prosím tedy dále a udělejte si komplexnější obraz o obsahu našich stránek. Naší snahu je racionální cesta hledání s tím, že se snažíme, aby naše argumenty, ať už správné, nebo ne nebyly mystické, ale kontrolovatelné (Sk. 17:11,12).
Přejeme Vám, abyste měl při hledání pravdy štěstí, protože každému hrozí, že podlehne vlastním představám jak má pravda vypadat („nejnebezpečnější je naše srdce; každý si hledá učitele podle sklonů vlastního srdce“).

Vaše články jsou pro mne těžko přijatelné, někdy až neúnosné. Ovšem zjistil jsem mnoho nového.

Nedivíme se, že jsou námi publikované výsledky studia Bible pro vás těžko přijatelné, protože vědeckým studiem Bible se snad nikdo jiný nezabývá (alespoň o nikom jiném nevíme). Většina jiných badatelů (ať již jsou z jakékoliv církve) dříve nebo později „zabředne“ do demagogie, mystiky či intelektuálních diskuzí a lidem předkládají to, co chtějí slyšet a ne objektivní pravdu. I my, v průběhu našeho dlouholetého bádání, jsme právě pod vlivem objektivních důkazu museli měnit svůj osobní přístup k víře a křesťanství. Ne vždy nám to bylo milé a příjemné. Chceme-li však hledat pravdu musíme tomu podřídit i svoje pocity.

„Otázky a odpovědi“ jsou další skvělá věc na Vašich stránkách, není jednoduché odpovídat lidem na různých stupních poznání o Bohu. Myslím a jsem přesvědčen, že jdete objektivním a seriozním směrem-kde nechybí cit. Máte odvahu usilovně pracovat, zkoumat, dokazovat, což je velký znak lásky. Kéž Vaše práce osvobodí a zachrání co nejvíce lidí, kéž poznání z vašich stránek se rozšíří po světě, kéž nikdy nepodlehnete pýše! Kéž máte strach z omylu a nemáte strach z následné opravy. Kéž Vás JHVH posiluje a žehná, amen.

Děkujeme za vaše slova, která nás potěšila a zároveň i povzbudila do další práce. O zavedení rubriky „otázky a odpovědi“ jsme přemýšleli již dlouho, ale nebyli jsme si jisti výsledkem právě pro různorodost dotazů.

Zaujal mě váš postoj k učení z Bible. Odcházím po 19 letech od sboru SJ (svědkové Jehovovi). Poznal jsem Ježíše vskutku a začal vzývat a prosil o odpuštění, aby v noci téhož dne nemýlím-li se, jsem byl naplněn Duchem svatým. Po třech dnech zas a to intenzívně. Nyní jsem našel sbor křesťanský, kam chodí křesťané z různých církví jednou týdně, abychom se vzájemně povzbudili a společně oslavovali Boha.
Ptám se, stále věříte ve jméno JHVH, když máte to logo nahoře vpravo? Tuším, že to jméno se splnilo v Pánu Ježíši. Duchem svatým jsem pokřtěn teprve měsíc a půl. Plně zmaten biblickými naukami, ale baví mě to. Budu moc rád, když mi něco radíte.

Mile jste nás potěšil Vaší reakcí na biblické studie. Je dobře, že udržujete kontakt s křesťanským společenstvím, které je Vám blízké a které Vám dává oporu ve víře.
V dopise jste nám položil konkrétní otázku - citujeme:
"Ptám se, stále věříte ve jméno JHVH, když máte to logo nahoře vpravo? Tuším, že to jméno se splnilo v Pánu Ježíši."
Ano, máte pravdu. Ve jméno JHVH věříme a došli jsme k závěru, že by se v psané podobě měl používat tvar čtyř souhlásek, protože tento tvar je zcela určitě správný a historicky doložen. Pro vyslovování jména se může používat tvar, na který jsme zvyklí nebo na který je zvyklá konkrétní země.
Je to stejný případ jako dnes v češtině používáme jméno Ježíš, přitom v hebrejštině to byl Jehošua a v řečtině Jezus.
Co se týče naplnění Božího jména v Ježíšově osobě: Tady je třeba říct, že nyní se nacházíme v 2. smlouvě a proto všechno, co dělá vůči zemi a lidem Bůh, tak to činí skrze svého syna Ježíše. V tomto smyslu je Boží jméno v Ježíšovi naplněno. Jenomže to není všechno.
Křesťanské církve většinou mají za to, že 2. smlouvou (církve jí říkají "Nová smlouva") a jejím naplněním končí život věřících zde na Zemi a poté že budou odneseni všichni věřící do nebe. My však naproti tomu víme, že s lidmi na zemi bude uzavřena 3. smlouva, která povede k nápravě života na zemi - tomuto období se říká "Boží království".
Zjevení 21:3 [EP] "A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,"
Nezapomeňte, že Ježíš stále zdůrazňoval, že "nic nedělá sám od sebe" a že "všechno, co dělá činí ke slávě svého Otce".
A posvěcení Božího jména: V Bibli jsou proroctví, která se ještě úplně nesplnila a kde je jasně řečeno, že Bůh Otec posvětí své jméno uprostřed národů:
Ezechiel 36:23 [EP] "Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili. I poznají pronárody, že já jsem Hospodin (JHVH), je výrok Panovníka Hospodina (JHVH), až na vás ukáži před jejich očima svou svatost."
Můžete si přečíst celou kapitolu, zajímavá pasáž je například od 19 verše.
Protože křesťané po celou dobu trvání 2. smlouvy vidí totožné působení jak Otce tak syna, mají za to, že je to tatáž osoba. Jenže sám apoštol Pavel říká:
1. list Korintským 15:24-28 [EP] "Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy. Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt, vždyť, pod nohy jeho podřídil všecko. Je-li řečeno, že je mu podřízeno všecko, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všecko podřídil. Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem."
Křesťané jsou sice pozváni k synovství a mohou svého Boha oslovovat "Otče náš", ale měli by mít na mysli, že je třeba, aby bylo "posvěceno, tedy očištěno, jeho jméno". Na tomto místě Ježíš rozhodně nemyslel na očištění svého vlastního jména.
Jménem JHVH se také zabývá naše kontextová studie "Bůh"

Zajímalo by mne kdybyste mi mohli napsat něco o Vás , jaký kolektiv autorů jste , pořádáte nějaké přednášky apod.

Naše spolupráce funguje na principu podle kterého pracují také vědecké týmy. Tzn., že jsem více méně samostatně bádající a hluboce věřící křesťané - viz. naše www stránky "kdo jsme", kteří se touto činností systematicky zabývají již více než 25 let. Scházíme se především k pracovním účelům, kdy vzájemně diskutujeme a oponujeme své badatelské příspěvky. Veřejně publikujeme výsledky tohoto našeho bádání na našich www stránkách, kde najdete také další materiály, nejen knihu ,,Populi". Tyto naše materiály jsou průběžně aktualizovány a doplňovány a tuto formu publikace výsledků naší práce považujeme za stěžejní. Velice bychom ocenili vaši případnou spolupráci formou eventuálních připomínek, dotazů a námětů k publikovaným věcem.

Mohl by prosím někdo z vás "vstoupit" do diskuse např. na adrese http://straznavez.goodforum.net ? Děkuji za případné zdůvodnění, proč ne či ano.
Římanům 3.11 nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha.

Naše stávající  zkušenosti potvrzují slova apoštola Pavla: Titovi.3:9   Hloupým  sporům  o  rodokmeny, rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu. Lidé jsou většinou zvyklí na "intelektuální" debatování bez skutečné hloubky a diskuze s nimi je bez závěrů. Je vedena pouze pro vlastní diskuzi a nikoliv pro dosažení nějakého cíle a jedná se tedy o marnou námahu.  Rozhodli jsme se proto zaměřit především na studium Písma a publikování závěrů na našich www stránkách. Tam si každý může přečíst vše, co jsme napsali a má možnost podrobit naše výsledky ,,své" Biblické analýze.  V minulosti  jsme ztratili již mnoho času diskuzemi, které  jsou  únavné a zabírají nám mnoho potřebného času.  "Argumenty" protistrany jsou většinou založeny na výmluvách, kdy naloží veškerou tíhu snahy na nás s požadavkem, vy nás přesvědčte, předělejte, a div ne vychovejte - my se pak rozhodneme.  A jestli budeme lepší, je věcí vašeho (tedy našeho) svědomí. My abychom házeli perly na cestu, a oni se ani nenamáhají je zvedat. Jsou to většinou intelektuálové, jejichž snahou je, aby debata byla "zajímavá" ale jinak k ničemu. Na druhé straně, pokud jsme přímo osloveni, diskuzi se nevyhýbáme a snažíme se co nejlepší odpověď .

Zdá se mi že z textu bible se dá vyrobit několik logických pojednání která vedou k různým cílům záleží jen na tom jak se to podá čí na co se klade důraz a mě se právě zdá že vy si myslíte že jde udělat jenom jedno logické pojednání v tom se právě pletete. A pokud těchto pojednání jde vyrobit více tak je to vaše jedno z mnohých. Je to jako politika a politici jeden něco řekne a přinese důkazy a vám se zdá že mluví pravdu . Potom začne mluvit ten druhý a vše vyvrátí a zase se zdá že on mluví pravdo a tak se stále střídají v mluvení pravdy.
A další věc je vaše utajovaná identita vypadá to jako by jste bili jeden a myslel si že jste prorok. Satan totiž na takové lidi jako jste vy dává veliký pozor a zdá se že na vás našel lék v podobě zabřednutí do logičnosti a vysvětlení za každou cenu.
Vaše texty jsou poučné ale zdají se mi ne tak 100% pravdivé jak vypadají, nicméně jste velký talent škoda jen že jste svou sílu zapřel ne úplně na střed.
Jde o to že já vám nedodám žádný důkaz že třeba nemluvíte někdy pravdu (přitom to že nemluvíte pravdu není převážně úplně chtěné) já mám jenom takový pocit nebo čuch. Přečetl jsem toho mnoho a dokážu cítit drobné jemnosti například je cítit z textu motivace proč ten člověk toto zrovna píše a pokud je motivace špatná nikdy ten člověk nemůže zachytit celou pravdu jelikož je zaslepen z části tou špatnou motivací. Četl jste někdy něco od  Ladislava Simajchla tak ten má dobrou motivaci.

To je ten problém. Církve stále operují s pocity. I jim se zdá to či ono, a v dobré víře předávají svým posluchačům místo pravdivých zjištění jen pouhá zdání, dojmy a všeliká vidění.
Na neštěstí se tyto jejich "pravdy" často liší a jak sám víte, vedly v minulosti k válkám o "Boží pravdy" - na příklad mezi sebou válčili zastánci přijímání "pod jednou" a "pod obojí" atd. A válčili by bohužel dodnes, kdyby je na uzdě nedržely světské vlády, kterým právě Boží lid měl ukázat, jak správně vládnout! A stejně většinou šlo v těch válkách o úplně jiné důvody, než byla Boží pravda. Křesťané byli do těchto válek často vmanipulovaní právě skrze pocity, které v nich jejich vůdcové záměrně vytvářeli. Skrze pocity ovládají všichni vůdcové masy dodnes.
Nedivíme se Vám a nemůžeme se divit Vám ani nikomu jinému, kdo musel svou víru v Boha založit jen na cítění. Jinak by se totiž musel účastnit takových bojů o "pravdy" i on.
Váš pohled by převzaly všechny církve s radostí, protože jim zdůvodní jejich dosavadní postup. Zkuste si ale představit, že by se Vám podařilo přesunout se v čase do doby Ježíše Krista a že byste mu řekl totéž. Asi byste se divil, jak by s Vámi všichni jeho odpůrci nadšeně souhlasili. Na takovém názoru by se všichni okamžitě shodli, i když si jinak vjížděli do vlasů (farizeové, saduceové, Hasmoneovci atd.).
Chceme-li najít společnou cestu, na které bychom se mohli všichni shodnout a na které by se splnil požadavek Ježíše Krista, abychom všichni byli "jedno", potom opravdu nemůžeme argumentovat na úrovní pocitů a zdání. Chtěl byste jednou stát před soudcem, který by Vás odsoudil k těžkému trestu se zdůvodněním, že se mu zdá, že jste zločinec?
Desítky let jsme hledali takovou vizi Písma, ve které si žádné jeho části mezi sebou neodporují. A prošli jsme v tom bludišti mnoho slepých chodeb. Jen silná víra, že se to přece musí podařit, nám několikrát zabránila to vzdát. Několikrát jsme měli pocit, že to vůbec nemá řešení - vždy jsme našli něco, co si odporovalo. A když jsme konečně řešení našli, tak jsme dlouho ověřovali, zda se nemýlíme, protože jsme se báli dalšího zklamání.
Tentokrát ale všechno "sedí". Je to sice mnohdy šokující, ale toto je skutečná a pravdivá zpráva Bible, která si vnitřně neodporuje a potvrzuje všechny výpovědi svých proroků a pisatelů. Zpráva, která nepotřebuje tajemství, kouzelníky, neprokazatelné dojmy a pocity, ani mystiku. Nyní skutečně lze hovořit o pravdě, protože je dokazatelná. Zkuste se oprostit od dojmů, pocitů, tradice, apokryfů apod.!
Lze do vás nalít nové víno? (Matouš 9:17; Marek 2:22; Lukáš 5:38)
P.S. Brzy budeme publikovat další studie.
P.S.2 Na takovéto práci se nemá nikdo chlubit svými jmény. Jde o pravdu, kterou každý může sám posoudit, a ne o osoby.
P.S.3 Monsiňor Ladislav Simajchl píše na internetu dobré věci. Starost o mládež a morálku by měly upřednostňovat všechny církve před svými naukami založenými na nepodložených domněnkách tradice!

Právě jsem dočetl vaši teorii o vzkříšení Krista a dalších zázracích. Vaše závěry jsou opravdu zajímavé, jsou stavěny velmi přesně, jsou dobře proargumentovány. Považuji je za myšlenky a jako vaše názory je ctím, byť jim osobně nevěřím. Zdá se mi, že vás - bez jakékoliv urážky - vaše vědecká racionálnost trochu omezuje, že vše musí být vysvětlitelné lidskou logikou, jinak na tom "něco nehraje". To je ovšem podle mého nesprávné. Bůh člověka v mnohém neskutečně převyšuje a tak jesou On sám i Jeho skutky lidskému někdy nepochopitelné. Je to, jako kdyby chtěl člověkův vynález, třeba počítač, pochopit svého tvůrce. Může snad pochopit jeho matematické pochody, poznat jeho biologii, zapamatovat si jeho historii, ale nemůže třeba s citem napsat báseň. A ačkoliv někdo možná jednou vytvoří program dokonale simulující cit, budou to pořád jen jedničky a nuly, které do něj vložil...
Opravdu vám asi nemohu oponovat Biblickými verši, protože vaše znalosti Písma jsou očividně daleko širší než mé. Spíše bych vám chtěl doporučit více důvěřovat. Jako dítě svému otci. Není třeba si vše zracionalizovat. A není to ani vhodné. "Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné bude překonáno. ... Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne." /1K 13,9-10,12/ Ano, každé poznání je jen částečné. A když se na něm příliš staví a příliš se s ním experimentuje, člověk může lehce uklouznout a zlomit si vaz. Bibli si třeba dokonale zracionalizuje, ale co své životy? Co s okamžiky, které prostě nechápete, ať se jimi zabýváte, jak chcete? Takové piplání se ve všem pak jen přináší bolest.
A ještě pár slov od krále Šalamouna: V srdci jsem si řekl: Co potká hlupáka, potká i mne. Nač jsem tedy byl tak nadmíru moudrý? A v srdci jsem usoudil, že i to je pomíjivost. Vždyť po moudrém ani po hlupákovi nezůstane památka navěky; všechno, co bylo, bude ! v příštích dnech zapomenuto. Moudrý umírá stejně jako hlupák. /Kaz 2,15-16/. Ani přílišné vědění a moudrost nepřinese pokoj. Ten je totiž v Lásce, ve Víře a v Naději - přičemž poslední dvě jmenované se s vašimi teoriemi občas trochu perou...
Také Pavlova slova o moudrosti by se k vašemu racionalizování dost hodila: Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno: 'Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.' Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. /1K 1,18-25/
Nicméně, nechci vám vaše teorie brát. Pokud vám pomáhají, žijte jimi. Jen o jedno vás prosím: mějte na vědomí, že jsou někdy hodně odvážné a že by mohly být kamenem úrazu bratřím se slabší vírou - viz 14. kapitola Římanům (Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se sním o jeho názorech. Někdo třeba věří, že může jísti všechno, slabý však jí jen rostlinou stravu. Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí; vždyť Bůh jej přijal za svého. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť Pán má moc jej podepřít. Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, zachovává je Pánu. Kdo jí, dělá to Pánu ke cti, neboť děkuje Bohu; a kdo nejí, dělá to také Pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu. Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať! umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých. Proč tedy, ty slabý, soudíš svého bratra? A ty, silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží. Neboť je psáno: 'Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.'
Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. Trápí-li se tvůj bratr pro to, co jíš, nežiješ už v lásce. Neuváděj tedy svým jídlem do záhuby toho, za nějž Kristus umřel! Nevydávej v potupu to dobré, co jste přijali. Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží. A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Nenič kvůli pokrmu Boží dílo! Ano, všecko je čisté, zlé však je, když někdo pohoršuje druhého tím, co jí. Je tedy dobré nejíst maso a nepít víno a nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu. Tvé přesvědčení ať zůstane mezi tebou a Bohem. Blaze tomu, kdo sám sebe neodsuzuje, když se pro něco rozhodl. Ten však, kdo pochybuje, byl by odsouzen, kdyby jedl, neboť by to nebylo z víry. A cokoli není z víry, je hřích.)

Vaše myšlenky nejsou ojedinělé a byly zcela na místě v době Ježíše Krista i ještě mnoho let potom. Jenže dnes je situace zcela jiná. Křesťané se jako celek zastavili na místě, ohradili se plotem dogmat a ve svém působení na ostatní svět se už příliš dlouho opakují, aniž by reagovali na jeho vývoj. Přispívá k tomu i smíření se s "nevysvětlitelností" některých částí Písem. To bohužel vedlo a vede u mnohých k rezignaci na snahu Písmu plně porozumět a mnoho křesťanů raději přešlapuje na místě ve chvíli, kdy bychom se všichni měli usilovně řídit slovy našeho Pána Ježíše Krista: "Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. ... Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu otci v nebesích." (Mt.5:14,16;)
Sám jste ve svém dopise citoval slova apoštola Pavla: "Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno."
Uznejte, že tento text hovoří o vývoji od částečného poznání k úplnému, neboť překonávání čehokoliv vyžaduje úsilí a čas. Nejde o magický úkon. Poznání nemůže být částečné neustále:
"Bratří, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí. (1.K..14:20) Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. (Žd.5:13)
Naše snažení vychází z předpokladu, že všechno, co nechal Bůh do Bible zapsat je pro naše poučení a tím i k porozumění. Víme, že jde o těžkou cestu s rizikem omylu, ale naše metoda zase umožňuje snadněji na odhalenou chybu reagovat a opustit jí nebo jí napravit, než to umožňují dogmata, kterým prostě musíte věřit, aniž si můžete ověřit jejich správnost nebo správnost jejich výkladů. Vaše příklady z Písma je proto třeba doplnit o texty, v nichž Ježíš a apoštolové nabádají k hledání pravdy. Ty nás povzbuzují k vytrvalosti.
Chápeme, že některé výsledky našich studií jsou pro tradiční křesťanské názory šokující, ale všechno jednou musí vyjít najevo, i to, co je skryté (Mt.10:26). Rádi bychom proto spolupracovali s dalšími křesťany, kteří jsou schopni se smysluplně zapojit. Nedomníváme se, že musíme vysvětlit úplně všechno sami. Ale chceme posunout poznání Písma tak daleko, kam až jsme schopni, a pomoci tak bratrům s jinými dary, kteří se podílí na Pánově díle jiným způsobem.
Jsme přesvědčeni, že naše biblické studium je náš dar, kterým můžeme přispět nejvíce a chápeme, že rozumové pochopení Písem není jediným smyslem slova poznání. Je však jeho velmi důležitou částí, která je v tradičním křesťanském myšlení velmi podceňovaná a opomíjená.
Ať už si to přiznáme, či nikoliv, i my křesťané jako celek neseme zodpovědnost za stav tohoto světa. Přečtěte si prosím studii s názvem Záchrana křesťanů milosrdenstvím, a ještě to zpřesní studie, která za nedlouho vyjde, a která analyzuje proroctví Malachiášovo. Věříme, že nám lépe porozumíte.
Děkujeme Vám za snahu rozšířit naše chápání a věřte, že žádné dobře míněné slovo nebereme na lehkou váhu.

  Zatím jsem si přečetl pouze část článku "Záchrana křesťanů milosrdenstvím".Vypadá to jako opsáno z literatury Svědků Jehovových (kteří jistě v mnohém mají pravdu,ale některá základní fakta si upravují,aby z nich vyšli jako jediná pravá náboženská organizace).Jistě i pisatel tohoto článku je bývalý člen této organizace.Tak mi prosím,vážený pisateli,doložte dobytí Jeruzaléma babylóňany r.607 př.n.l. když všechny ostatní zdroje uvádějí rok 587(resp.586 př.n.l).No jo,on by pak ale nevyšel rok 1914,že ano?
Dokonce používáte i výňatky jejich překladu bible,takže jste v omylu jako oni.Jeden z význačných textů 1.K 13.11-12,který si SJ museli upravit ku obrazu svému vykládáte obdobně.Vezměte si ale jiné překlady bible a zjistíte že ne"až přijde úplné,bude odstraněno to co je částečné"nýbrž až přijde "dokonalé.."a verš 12 toto podtrhuje"pak to bude tváří v tvář".Rozuměj "až lidé budou dovedeni k dokonalosti a až se ujme vlády nejen Pán Ježíš Kristus,ale zřejmě samotný pán JHVH(ať nekomolím jeho jméno)"

1) Co se týče "vysvětlování ala svědkové" jak píšete, tak k tomu máme víc důvodů, z nichž uvádíme alespoň jeden: Svědkové byli svého času jako církev nejdále v úrovni biblických znalostí. Jednak Bibli znal kdejaký řadový člen této skupiny a pak také její vedení se dostalo k jistým pasážím, které výrazně opět posunuly poznání o tom co bylo a o tom co má být. Bohužel spoustu lidí v křesťanských církvích příliš nezajímá co bylo, natož pak co bude. Proto nevěnují větší pozornost tomu, co skutečně svědkové Jehovovi lidstvu nabídli.

2)        My jsme z Bible pochopili ještě některé další skutečnosti, z nichž je patrné, že větší pravděpodobnost dobytí Babylona je v roce 607 př.n.l., nikoli v roce 586 př.n.l. (Da. 9:1,2) Pokud jste schopen zaslat odborný materiál, který dokládá vámi zmiňovaný datum rok 586 nejen z hlediska pramenů obecné historie, ale i historie biblické, můžeme mu věnovat pozornost a prostudovat ho. Doposud však jsme se setkali většinou s přístupem historiků, kdy tito vědci brali v úvahu spíš jiné prameny a záznamy a Bible pro ně stála na okraji zájmu. Až teprve, když se našly jiné historické dokumenty o určité události zmiňované Biblí, pak se dodatečně tato událost zařadila mezi historické události; to je způsobeno skutečností, že Bible je dokonce v mnoha ohledech i církvemi brána spíš jako mýtická kniha a tak seriózní vědou je stále hodně opomíjena.  

Jde tedy ve všech případech o hypotézy, založené na určitých předpokladech a podmíněné věrohodnosti odkazovaných dokumentů. Svědkové Jehovovi se však dopustili chybného předpokladu, že prorocký rok z Danielova proroctví trvá 360 dní. V době Daniele byla délka roku stanovena na 365 dní. Podle tohoto výpočtu, a za předpokladu, že rok dobytí Jeruzaléma je 607 př.n.l, by Ježíšem odkazované "časy pohanů" trvaly až do roku 1948 respektive 1949. V tom případě by souhlasily s rozhodnutím OSN o vytvoření státu Izrael (1948) a jeho vyhlášením (1949). Izraelité by pak oprávněně očekávali v generaci od této doby příchod svého Mesiáše (a křesťané druhý příchod Ježíše Krista).

3) V naší práci používáme všechny nám dostupné překlady Bible a nijak neupřednostňujeme překlad zvaný  PNS. Konstatujeme, že úplně všechny překlady jsou poplatné názorům překladatelů a jejich porozuměním - což ale nemůže mít nikdo nikomu za zlé. Snažíme se dle našich sil a možností o objektivitu.

4) Text 1.K.13:10 zní v několika nejdůležitějších českých překladech takto:

KP

Ale jakžby přišlo dokonalé, tehdyť to, což jest z částky, vyhlazeno bude.

EP

až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.

PNS

ale až přijde to, co je úplné, bude odstraněno to, co je částečné.

Sýkora

Když však přijde to, co jest dokonalé, zanikne to, co je částečné.

Frencl

Když pak přijde, což dokonalého jest, pomine, což jest s částky.

Připomínáme, že slovo "dokonalé" povstalo z dnes již téměř neužívaného slova "dokonat" v dnešním významu "dokončit". A právě tak, jako bylo stvoření realizováno postupně a po etapách, bude takový i další vývoj. Neboť člověk byl stvořen tak, aby jeho životu dával smysl jen neustálý pokrok. Cokoli totiž zvládne natolik, že to začne činit rutinně, činí z něj pouhý automat, který - realizován moderními technickými a technologickými prostředky - dříve nebo později dokáže zvládnout každou lidskou rutinní (a tedy netvořivou) činnost, a dokonce mnohem rychleji a přesněji.
Křesťané stejně jako kdysi Židé se domnívají, že ke své dokonalosti mají již velmi blízko, a že proto budou brzy oprávněni vstoupit do dokonalé společnosti. A mýlí se úplně stejně jako Židé v dobách Ježíše Krista. K Písmem požadovaným vlastnostem má i ten nejdokonalejší žijící člověk ještě velmi daleko!
Snažíme se o seriozní studium bible tak, abychom dokázali pochopit význam současných událostí. Vztáhli   jsme si na sebe výzvu ap. Pavla, abychom nestagnovali (Žd. 5.12 - 14), ale naopak se neustále rozvíjeli (1. Tm. 4:15). Hledáme stejně zaměřené lidi a kvůli výměně názorů s nimi, nikoliv kvůli konfrontaci nauk, zveřejňujeme svoje poznatky.

Abych pravdu řekl,tak hluboko do roku 607 př.n.l. jsem biblicky nešel.Pouze jsem hledal na internetu, zdali ještě někdo jiný než SJ tvrdí, že toho roku byl dobit Jeruzalém a nikde jsem nenašel ani zmínku.Proto mě to zaujalo.Ale dnes jsem našel velice zajímavý článek, který Vás bude jistě zajímat.Dovoluji si Vám zde tedy poslat odkaz :
http://www.straznavez.cz/Zdomova/1914.htm
Z biblické chronologie je např.zajímavé rodokmeny pana Ježíše Krista.Jak to,že u Mt je od Zerubbabela po Ježíše 10 generací, zatímco u Lukáše 20? SJ tvrdí, že jeden rodokmen je podle Marie a druhý podle Josefa. Ale je přece holý nesmysl, aby ve stejném historickém období, ve stejné geografické poloze v jedné rodové linii rodila další generace co cca 50, a ve druhé co cca 25 let. Na tuto námitku jsem dostal grandiózní odpověď : U Boha je vše možné. Já osobně si myslím, že Matoušova rodová linie sleduje tzv. duchovní otce Ježíše Krista (proto začíná od Abrahama), zatímco pragmatik Lukáš vysledovává "tělesné" předky pana Ježíše (proto jde až k Adamovi). Pro názornost : Duchovním otcem Alberta Einsteina byl Isaac Newton.(ale ne fyzickým otcem). A ty krásné kombinace čísla 7, které jsou uplatněny na pana Ježíše (Mt 3x14, L 77 generace).

1. Pokud jde o různé rodokmeny Ježíše Krista:
Bibličtí pisatelé byli lidé poctiví, ovšem trochu jinak, než jak to chápe většina lidí. Typický člověk má problémy se svým svědomím (je si vědom toho, že z Božího hlediska není spravedlivý - srov. list apoštola Pavla Římanům 3:10), a proto je ochoten uznávat autoritu Božích služebníků jen tehdy, jsou-li absolutně bezúhonní (což samozřejmě není možné, jak ostatně praví uvedený odkaz).
Co tím míníme?
Pokud se přenášely zprávy ústně, nebylo možné je nezkreslit. Avšak jejich smysl zůstal zachován správně, případně byl ještě zesílen - dotyčný, který ho přenesl či zaznamenal, si přál zdůraznit jeho smysl, aby posluchačům či čtenářům neunikl. To se v tzv. starověku považovalo za správné (a bylo by to dobré i dnes). Dodnes se to tak dělá v negativním smyslu: při pomlouvání, a to bohužel příjemce takové zprávy obvykle pohoršuje už mnohem méně (bez komentáře). Patří to ke zvrácené morálce "doby konce" (srov. 2. list Timoteovi 3:1-8).
Nicméně faktografické údaje - jako na příklad rodokmeny - takto "zkreslovány" nebyly. Znamená to, že vysvětlení rozdílů v rodokmenech podle SJ je velmi pravděpodobné, protože věrohodnější dosud nebylo nikým nabídnuto.
2. Článek a stránky, na které odkazujete, mají dnes funkci nejen kritickou, ale zároveň dělají jistou službu, když "hlídají" poctivost jiných, v tomto případě svědků Jehovových. Ve skutečnosti dělají to, co by měl každý skutečně poctivě smýšlející badatel dělat sám - ověřování a další dokazování svých tvrzení. Bůh na tyto situace pamatuje, když říká podle čeho by měl Izrael rozpoznat pravého proroka od falešného. Faktem zůstává, že Russel opět posunul o kousek dál možné poznání v křesťanství a proto dostal šanci podobně jako mají šanci křesťané dnes. Jestliže tedy někdy v 19. století napsal Russel něco o významnosti roku 1914 a pak se něco skutečně významného stalo, je to potřeba brát vážně - autorita proroka mohla být podpořena. Chybou vedení svědků však bylo, že jednak z roku 1914 udělali magický rok a proto museli (a dnes tomu bohužel není jinak) stále přepisovat a přehodnocovat jeho význam tak, aby zůstal poplatný i novější době. Místo, aby v načatém procesu zkoumání nástupci Russela pokračovali, zaměřili se podobně jako vedení jiných církví na utužení církevního spolku a to se všemi dosud známými organizačními praktikami a proto se do církve dostaly metody byrokracie, které převážily nad metodami dalšího poctivého zkoumání, Jak nakonec dosvědčuje Reimond ve své knize "Krize svědomí". Přitom výsledkem dalšího poctivého zkoumání by měla být schopnost přiznat dosavadní omyly a činit v tom nápravu - a to bohužel vedení SJ aspoň podle nám dosud dostupných zpráv nedělá. Proto je výsledkem oprávněná kritika již uveřejněných věcí a samotných metod organizace.
Jak už jsme dřív psali, nezakládáme proto církev, ale věnujeme se dalšímu zkoumání biblické zprávy. I my se musíme věnovat nejen dalšímu zkoumání, ale i ověřování dosavadních poznatků. Proto bychom rádi pokročili v postupném uveřejnění dalších studií na biblická témata, případně některé dosavadní postoupili další revizi.
3. Pokud jde o číslo 7 a jeho kombinace: Jakkoli ho většina křesťanů považuje za mystické či dokonce magické, není tomu tak. Jde o časové periody, které byly při stvoření nastaveny jako tzv. biologické "časové konstanty" (termín jsme si jako případný vypůjčili z teorie regulace). Jen pro ilustraci: geniální rodiče nikdy nemají geniální děti, protože genialita se dědí až v sedmé generaci - tak to je určeno genetickými zákony Stvořitele.

Většina vašich vývodů je zcela jistě správná, ale občas se tam vyskytne nějaký zkrat.
Z toho se dá vyvodit tvrzení, že takových "zkratů" máme více.
Vy uvádíte na podporu tohoto smělého tvrzení jednak:
Jak např.: odkud čerpáte názor, že cizí duch, tedy démon, sídlí u lidí jím posedlými v mozku? Tohle přece nikde v Bibli není a z mých zkušeností z těmito lidmi plyne, že tomu tak není, dokázali být myšlenkově OK, pokud neměli záchvat posedlosti. Ale i při nich neztráceli myšlenky, nýbrž sebekontrolu, bylo to spojeno i s oblastí emocí apod. Spíš jde o to, že člověk má v sobě určitý prostor, který může být obsazen cizím duchem, ale tento prostor spíše vidím v oblasti ducha člověka.

Vysvětlení je ve Vašem zřejmém nepochopení významu slova překládaného do češtiny jako "duch". Vysvětlení jeho významu najdete v naši studii se stejným názvem. Nyní jen stručně:
Osobnost člověka není v jeho těle, které bychom mohli přirovnat v termínech informatiky k hardware, nýbrž v informacích a databázi (srovnatelné s pojmem software) uložených právě v lidském mozku.
O lidském mozku je známo, že disponuje mnohem větší kapacitou, než kterou využíváme. A právě v této nadkapacitě mohou být uloženy i jiné osobnosti.
I když Bible nepoužívá přímo dnes nám známý pojem "mozek", to ještě nevylučuje, že Bůh by na tohle řídící centrum lidské duše (tělo i duch) zapomněl. Anebo máte z Bible důkaz pro to, že by sídlo lidského ducha mohlo být jinde než v lidském mozku?
O démonech a jejich vstupování do lidí se příliš nemluví, tato otázka je tabu jak pro ateisty, tak i pro mnoho církví. Že však Ježíš na ni upozornil, je třeba tuto věc nepodceňovat a mít se na pozoru. (Efezkým. 6:11-20, Lukáš 12, "prázdná místnost, jestliže ... 7 ještě mocnějších)

Tou třetí osobou trojice (dva svědkové), to už je myslím hodně velký úlet.

Je hezké, že si to myslíte, ale takové obvinění by si zasluhovalo důkaz, nikoli pouhý názor. Vědecká polemika připouští názory pouze jako zdroje případných hypotéz, nikoli tedy jako argumenty.
Pokud máte důkaz, že v biblickém pojetí a odvození jsme učinili chybu, předložte ho prosím.

Teď jsem ještě nahlédl do tezí o vývoji lidstva a Božího lidu po spirále. Opět zkrat: prostě napíšete postulát a z něj odvozujete další vývody, ale první postulát není dokázán, je prostě postaven.
A to je hrubá logická chyba. Dějiny lidstva se možná pohybují po spirále, je třeba ale rozlišit v kterých oblastech zkušenosti a též geograficky, ale rozhodně to paušálně neplatí v Božím lidu. V Bibli je linie, ne spirála. (I když se nám to z našeho úzkého pohledu nemusí jevit pravdivé.)

Vývoj lidských společenství po spirále, není našim postulátem, jak se domníváte, ale historiky nalezeným faktem. Možná Vám vadí, že ho uváděly komunistické učebnice, a možná to Vás zavedlo k domněnce, že jde o jejich výmysl. Není tomu tak. Tento fakt byl objeven již před komunistickou érou. Komunističtí filosofové převzali dokonce i Hegelovu dialektiku (přestože se nejednalo o materialistu) právě pro její nespornost.
Dále se vývoj po spirále týká společenských zkušeností a jejich reakcí na ně, a také společenského zapomínání dávných zkušeností a opakování stejných omylů. A platí po všechna lidská společenství.
Pokud by některé společenství ve svém vývoji důsledně dbalo svých historických zkušeností. Odlišilo by se od ostatních mimořádným a zaručeně nepřehlédnutelným historickým úspěchem. Protože tomu tak není, dokazuje to, že princip vývoje po spirále je přinejmenším zatím univerzálním.
Buďte proto prosíme opatrný, než někoho obviníte z hrubých logických chyb.
A co nazýváte Biblickou linií? Snad fakt, že každá éra byla zahájena vedoucí osobností? A že každého náboženského společenství se brzy po její smrti zmocnili byrokraté?
Je chvályhodné, že se zajímáte o biblické poselství, ale prosíme, nechť se Vám nestávají pravdivé poznatky kamenem úrazu (srovnejte Jan 6:61).

Prosím, kde publikujete Vaši moudrost na Vašich stránkách?                                                            

Byli bychom velmi namyšlení, kdybychom moudrost, kterou jsme získali z Písma, vydávali za svou vlastní, a doufáme, že tak nepůsobíme. Domnívali jsme se, že e-mailovou adresu jste získal z našich stránek, a proto nás překvapilo, že se na ně tážete.

Zpět na seznam námětů