Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Otázky - Satan

Názor, že lidé jsou dnes "lepší" než ve středověku je scestný. Lidé jsou stále stejní. Zvěrstva z II. světové války překonala vše, co zde doposud bylo. A co nás čeká o tom raději nepřemýšlím. Zlo (satan) v člověku dříme, ale až se probudí, tak to bude stát za to.

Studie vychovatelnost lidstva, která tento pohled prezentuje byla připravována speciálně pro účel Památné slavnosti v kontextu s další přednáškou. Vzhledem k jejímu zaměření a časové omezenosti prezentace nemohla být zpracována detailně včetně důkazových materiálů. Proto na vás zřejmě působí poněkud povrchním dojmem. U našich ostatních studijních materiálů by to však tak být nemělo. Váš argument poukazující na "zvěrstva" II. sv. války je třeba hodnotit i z hlediska "globalizace". Tzn., že "zvěrstva" a to i horšího charakteru se děly i dříve, neměly však tak globální charakter.

Anděl = posel. Většinou spojován jako duchovní bytost,stvoření.
Lucifer = světlonoš. Světlo symbolizuje v Písmu poznání. Posláním intelektu je poznání. Intelekt je duševní vlastnost. Intelekt nám byl dán, stvořen Hospodinem. Je tedy Božím stvořením, výtvorem, tvorem. Jeho posláním je zprostředkovávat nám poznání. Je tedy poslem nesoucím světlo. Mohli bychom ho nazvat klenotem. Ale právě naše chytrost nás vede k pýše a ta předchází veliký pád.

Lucifer. Tento pojem se vůbec v Bibli nevyskytuje a dle Biblického slovníku A. Novotný byl zaveden až ve 3. století n.l. při latinském překladu Iz 14:12, kde je popisován satan. V Bibli se k označování satana dle jeho momentální "funkce" používají názvy: had, satan, ďábel. V této souvislosti bychom vás rádi upozornili zejména na kontextové studie: "Vývoj satana" a "Sporná otázka". Dále pak ještě v knize "Populi" na kapitoly 13 a 14. Souhlasíme s vaším názorem, že pýcha předchází pád a to se také stalo satanovi.

Říkáte, že předchůdce satana byl krásný?

O tom, že satan byl krásný, svědčí Ezechiel 28. kapitola, verše 12-19. Zastupoval ho sice Týrský král, ale to, že je řeč o satanovi, vyplývá z celé pasáže. Na příklad: Týrský král nebyl v rajské zahradě v Edenu.

Satan byl svržen na zem jak si to mám představit? Je to duch zla, kterého je všude tolik?

Satan bude teprve svržen na Zem, ale bude to již brzy. Na Zemi se objeví jako člověk s množstvím lidských následovníků a bude usilovat o světovládu. Jeho svádění a zastrašování se pochopitelně projevovalo už dávno, ale v nynějším čase jeho úsilí v tomto směru razantně stoupá. (Zj.12:9)

Nevím, jak jste došli na to, že satan zhřešil až po potopě? Satan byl hříšník přece již před stvořením světa, ne?

Satan samozřejmě své zlé činy plánoval daleko dopředu, ale spravedlivý Bůh přece nemůže někoho trestat dříve, než nějaký zlý čin uskuteční. Musel počkat, až satan něco zlého udělá, a ještě mu musel dokázat zlý úmysl. (Nezapomeňte, že ještě před stvořením lidí byli stvořeni a existovali duchovní bytosti: serafové, cherubové a andělé, a ti samozřejmě všechno viděli.) (O duchovní bytosti, která se stala Satanem viz. více v naší kontextové studii "Vývoj Satana" publikované na našich www stránkách.)

Zpět na seznam námětů