Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Otázky - Smlouvy

Zajímalo by mě, co máte na mysli pod pojmem 3. smlouva s Bohem - můžete mi to prosím vysvětlit?

Jste pravděpodobně křesťanem a proto jistě znáte pojmy "Starý a Nový zákon". Žádný z nich nebyl nikomu z lidí Bohem vnucen. První z nich byl součástí první smlouvy, kterou Bůh nabídl Izraelitům. (Izraelité byli vybráni protože měli nejvhodnější předpoklady pro výchovu a vhodný geneticky zaklad). Druhý byl součástí druhé takové smlouvy a byl jako vývojově další typ smlouvy nabídnut rovněž napřed Izraelitům a potom všem ostatním národům. Bůh vychovává své stvořené lidstvo po etapách. Dává jim postupně vyšší a vyšší morální (duchovní) cíle a stimuluje je k tomu, aby se jich snažili dosáhnout. (Bohužel musí přitom připouštět zlo, protože je zatím stále ještě daleko nejúčinnějším stimulem - na příklad jak málo lidí si váží svého zdraví, dokud o ně nepřijde, atp.). Stanovené cíle tedy vždy významně předstihují stav lidstva.

Dnes, kdy se sice malá ale přece jen významná část křesťanů přiblížila cílům stanoveným druhou smlouvou, zamýšlí Bůh "nasadit laťku opět výš" a vytýčit těmto lidem další duchovně morální cíle. A opět jim je nebude vnucovat - budou součástí další, v pořadí třetí smlouvy, kterou těmto lidem nabídne.

Další informace najdete na našich www stránkách a to:

- ve stati nazvané "Křesťanům" a také jim adresované

- další podrobnosti jsou v knize s názvem "Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible"

- ještě více podrobností je pak obsaženo v kontextové studii s názvem "Lidstvo na rozcestí".

Můžete mi prosím sdělit, kde v Bibli jsou odkazy na to, že Bůh zamýšlí "nasadit laťku opět výš" ? Podle mého poznání Boží vůle je v Bibli jasně řečeno, že nyní přijde 1000-leté Kristovo království na Zemi , dále  konečný soud a potom stvoření nové Země a nového Nebe. Opravdu netuším, kde Bůh mluví něco o  nových morálních laťkách ?

Vaše poznání, že přijde 1000-leté Kristovo království na Zemi, dále konečný soud a potom stvoření nové Země a nového Nebe, je skutečně správné a nelze než s ním souhlasit. Do Vašeho poznání však zřejmě patří i slůvko ,,nyní", které jste v oné větě použil, a ačkoli máte pravdu, jistě uznáte, že právě takové tvrzení také v Bibli přímo není a je proto výsledkem hlubšího studia jak Bible tak stavu lidstva. Jistě víte, že podobné představy měla již řada lidí v minulosti (u nás mj. Jan Hus, Jan Ámos Komenský i jiní) a tehdy se mýlili. Přesto i naše poznání ukazuje, že stav lidstva je tentokrát výjimečně kritický do té míry, že vysokou pravděpodobností bude Bůh muset zasáhnout, nemá-li lidstvo samo sebe zničit. Podrobnosti najdete v našich studiích, zejména ve studii "Lidstvo na rozcestí".

Máte také pravdu, dovoláváte-li se pro ono "nyní" na příklad slov 1. Janova dopisu 2:18, který psal, že ,,nyní nastala poslední hodina"; nezapomeňte však, že to je již téměř 2000 let, co byla tato slova napsána. A antikristů tam zmíněných také bylo mnoho po celou tuto dobu. Z toho je zřejmé, že slova Bible nelze interpretovat bez důkladného zvážení všech dalších společenských jevů. Ale i my vidíme dnešní dobu jako kritickou a proto s Vámi souhlasíme.

Podobně jako Vy i my velmi dlouho a pečlivě "hledáme království a jeho spravedlnost" (Mt.6:33)  - včetně přesného smyslu oné věty Ježíše Krista, a podobně jako i Vy jsme dospěli k výsledkům, které sice nejsou v Bibli zapsány přímo, ale jsou tzv. zapečetěny. A poznali jsme rovněž jasně, že výchova lidí dnešní dobou nekončí - lidé jsou ještě velmi vzdáleni od dokonalosti, a to i ti nejlepší. Pod Božím vedením sice dochází ke zjevnému pokroku, leč z hlediska lidského vnímání času je tento pokrok pomalý. (Podrobněji je o tom pojednáno v druhé části knihy "Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible" a zejména od odstavce "Rozvoj myšlení, vznik vědy a etiky - doklady z historie".)

Některé církve učí, že dnešní křesťané - jejich členové - jsou již natolik duchovně vyspělí, že k dokonalosti mají již jen krůček. To je klasický omyl božího lidu. Izraelité, kteří vstoupili do Zaslíbené země se také domnívali, že již jsou dostatečnými. A také spoléhali na chrám, který jim byl zárukou splnění všech božích zaslíbení (Jr.7:4). A když přišel Ježíš Kristus nechtěli o své nedostatečnosti ani slyšet - vždyť přece přesně dodržovali Zákon.

A křesťané? Již na počátku si namlouvali, že už jsou schopni žít jako podle komunistické zásady ,,Každý podle svých schopností a každému podle jeho potřeb." Všechny peníze dávali do jednoho měšce a starší sborů rozdělovali všem podle "jejich" potřeb. O takovém stavu v Jeruzalémě máme dokonce přímý biblický záznam o tvrdém trestu pro přestupníky (Sk.5:1-11). Stejně vysoká mínění o sobě měli i Táborité v době Jana Žižky z Trocnova. V obou případech se brzy přesvědčili o svých omylech.

Také apoštol Petr si o sobě myslel mnohem více než odpovídalo skutečnosti. Ježíši Kristu řekl: "Pane, proč tě nemohu nyní následovat? Svůj život za tebe položím.". Ježíš se na něj překvapeně podíval a silně zchladil jeho sebevědomí: "Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš." Petr sice během svého dalšího života svou víru a tím i statečnost posílil natolik, že na konec dokázal podstoupit kruté týrání a mučednickou smrt. Ale - ruku na srdce - kolik křesťanů by to dokázalo dnes? A to bychom měli být duchovně mnohem dále než první křesťané!

Církve, které dávaly (a mnohé dodnes dávají) naději svým členům, že už jsou toho hodni vstoupit do nového Božího Království, protože to málo, co zbývá k jejich dokonalosti, přikryje Bůh svým milosrdenstvím, jednají nezodpovědně. A to zvláště tehdy, vyhrožují-li nekřesťanům (nebo alespoň nečlenům) nějakým věčným trestem. Jakoby všichni ti nečlenové byli nějakými lidskými zrůdami, na které se žádná milost nevztahuje. Každý takový křesťan by si měl uvědomit, že není žádný ,,nadčlověk" zatímco nekřesťané "podlidmi" - to hlásal v jiné podobě přece Hitler. To jsou velmi nebezpečné představy, které nakonec vždy vedou ke krutosti, aniž by si to dotyční křesťané uvědomovali (srovnej Jan 16:2). Právě takovéto myšlenky vedly třeba členy katolické církve v minulosti k upálení Jana Husa a mnohých jiných.

Mimochodem - pokud jste starší, možná si pamatujete, že komunisté také lidem slibovali, že ,,tato generace bude žít v komunismu", což bylo podmíněno tím, že z nich vychovají do té doby tzv. socialistického člověka - vzor morálky. Lidé totiž velmi rádi věří tomu, že už jsou blízko dokonalosti, a vždy se moc - ale opravdu moc - mýlí. Nesmíme mít o sobě tak vysoká mínění (o tom blíže viz studii s názvem "Záchrana křesťanů milosrdenstvím").

Jedno jsme však také poznali: Bůh velmi dobře ví, že lidé jsou netrpěliví a že by si přáli dožít se všech slibovaných krásných věcí. Když se pozorně podíváte třeba na slavného a moudrého proroka Daniele, zjistíte, že i on se domníval, že už je u bran Božího Království. Přes vysvětlená vidění, která jasně ukazovala na ještě dlouhý čas, se ptal jen na tu poslední šelmu, protože si myslel, že už se to týká jeho samého. Když se ale jednoznačně dozvěděl, že se toho nedožije, přestal svou knihu psát. Všimněte si: Byla to jeho poslední věta. A nebyl sám (Da.7:19; 12:13; srovnej Žd.11:13).

Bůh nemohl lidem říci, že jejich vývoj k  dokonalosti potrvá velmi dlouho. Všichni bychom chtěli být u dokončení toho všeho, a proto nám musela být vždy naděje, že se toho právě my dožijeme, ponechána.

Buďme poctiví a sebekritičtí. Pořád je v nás mnoho špatného, pořád ještě musíme bojovat sami se sebou. Pořád ještě vedeme válku ve svém nitru. Jak bychom si mohli opravdu odpovědně myslet, že už od svého Otce trestání a výchovu nepotřebujeme? (Žd.12:1-12). Že už nebudeme kvůli této výchově mít důvod k pláči? Vždyť proroctví říká, že Beránek nám bude slzy s tváře stírat, nikoli že nebudeme plakat. (Zj.7:17). Bibli je třeba číst velmi pozorně.

Podrobnou odpověď na svou otázku najdete v našich studiích, ale pochopit ji je třeba v souvislostech. Boží 1000-leté království má před sebou velký úkol: Během této doby bude nutné všechny vzkříšené "nespravedlivé" vychovat nebo prokázat jejich nenapravitelnost. A i na jeho konci se ještě najde dost těch, kteří budou natolik nedokonalí, že se nechají svést vzkříšeným satanem a budou usilovat o zničení vzorového národa (Zj.21:8). Dokonce jich ještě bude "jako písku v moři".

A ještě něco: Význam biblického slova "spravedlivý" je také "spravovatelný", to je od slova "správa", a dnešním jazykem se tím míní "slušný", "civilizovaný", prostě společensky zvládnutelný, nepůsobící nadměrné potíže, tichý, mírný (srovnej Mt.5:5). To je nejlépe vidět z výroku, že Abrahámovi byla víra počítána jako spravedlnost (Gn.15:6). Znamenalo to, že ho víra učinila zvládnutelným pouhým slovem, na rozdíl od ostatních v jeho okolí, kteří byli zvládnutelní jen pohrůžkou násilí nebo násilím samým. V Božím království, které je před námi, budeme potřebovat, aby naprostá většina jeho obyvatel byla spravedlivá neboli zvládnutelná slovem. Konečný soud bude mít za úkol prokázat nenapravitelnost nenapravitelných, ale napravitelní budou mít šanci vždy.

A třetí smlouva?

Všimněte si, že každý Pánův (Hospodinův, přesněji JHVH) den je ukončen novou smlouvou. Nové 1000-leté království bude spravovat tzv. duchovní Izrael, ale k této správě druhá - tedy Ježíšova - smlouva nestačí. Proto Ježíš řekl, že v novém království bude s učedníky pít kalich nový, tedy kalich nové - další - smlouvy (Mt.26:29; Mk.14:25). Mimochodem: Všimněte si, jak postupně ubývá symbolů při památných slavnostech. První smlouva měla beránka, víno a chléb. Druhá jen víno a chléb, a třetí bude mít jen víno (kalich).

Další údaje o této třetí smlouvě naleznete v naši studii "Křesťanům" a pak ještě v "Lidstvu na počátku" Tato smlouva však dosud uzavřena nebyla, čekáme na onen Pánův den.

 

Cituji z vašich stránek: V dnešní době je totiž situace obdobná: Na konci je nyní druhá smlouva a na obzoru třetí! A situace se opakuje - křesťané po nové smlouvě vůbec nevyhlížejí. A to ani ti "pomazaní"! A přitom přidržování se druhé smlouvy je nyní stejně nebezpečné jako přidržování se první smlouvy v předchozím případě!

Máte pravdu, že jsou tři smlouvy.

První  - zákon          - Mojžíš            - zákonodárce z vůle Boží

Druhá - láska           - Ježíš - Juda    - král pokoje

Třetí  - spravedlnost -    ?   -  Efraim - král spravedlnosti

Zákonu scházela láska a odpuštění, čímž ho činila velmi tvrdým a nedokonalým, protože lidé vždy nejsou schopni prokázat vinu obviněného a tak docházelo často k nespravedlivým soudům.

Láska a odpuštění měly změkčit tvrdý dopad nedokonalého soudu, vyřčeného nedokonalým člověkem.

Ale ani zákon, ani láska a odpuštění, nedokázaly člověku zaručit právo a spravedlnost a také to doposud nedokáži. To proto, že můžeme posuzovat jen podle toho, co vidíme a slyšíme. Ten který přichází ovšem nebude soudil lidi podle toho, co vidí a slyší, ale jak je psáno: Izajáš 11:3  Bázní JHVH bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši,
4  nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka.

Spravedlnost tedy bude doplňovat zákon a lásku, což doposud chybí k dokonalé smlouvě.

V tomto světle se stane zákon dokonalým a je také možno pochopit Ježíšova slova:  Lukáš 16:17  Spíše pomine nebe a země, než aby padla jediná čárka Zákona.

I my jsme zjistili, že Bůh při výchově lidstva prezentuje své základní vlastnosti (moc, spravedlnost, moudrost a lásku) postupně a to po krocích v souvislosti s předkládanými smlouvami. Je o tom samostatná studie (v rámci Kontextových studií na našich www stránkách) s názvem "Základní Boží vlastnosti".

Vzpurné lidstvo bylo zpočátku ochotno respektovat Boha jen tehdy, když mu ukázal svou moc a sílu. Od té doby vlastně označení "Bůh" existuje - jeho význam v originále bylo "Mocný". Až později byli učedníci a následovníci Ježíše Krista schopni následovat Boha pro jeho spravedlnost. Evangelium - dobrá zpráva - pro ně zněla: Chudí budou bohatí a bohatí budou chudí. Proto řekl Ježíš Kristus, že se káže evangelium chudým (Mt.11:5; L.7:22) a naopak, že spíše projde velbloud uchem jehly než aby se boháč dostal do Božího království (Mt.19:24; Mk.10:25; L.18:25).

Nyní nadcházející třetí smlouva bude opřena o Boží moudrost, která vyvede lidstvo ze slepé uličky, v níž se právě nachází. Po "Boží tisícileté vládě" bude lidstvu předložena další smlouva, která bude postavena na Boží lásce - teprve až tehdy dokáže lidstvo natolik oceňovat tuto jeho vlastnost, že ho bude jen kvůli ní následovat.

Boží lid vždy rád uvěří tomu, že už je téměř dokonalý, a že stačí už jen odstranit ty zlé a dokáže žít jako v ráji. Tomu věřili i první křesťané a tak dávali všechny své příjmy do společné pokladny - příslušní starší pak rozdělovali prostředky potřebným dle vlastního úsudku (Sk.4:34,35). Skutečnost byla taková, že postupně od této praxe ustoupili - boží lid prostě k takové úrovni myšlení a cítění ještě nedozrál. Jak víte pokusili se o podobný systém táborité v době husitských válek a ještě v nedávné době komunisté a také izraelité v kibucech, snažící se uskutečnit onu zásadu "Každý podle svých schopností a každému podle jeho potřeb" - a rovněž neúspěšně. Nadchází doba, kdy se musíme nechat inspirovat boží moudrostí a neidealizovat si stav božího lidu. Lid pod božím vedení sice dělá soustavné pokroky, avšak z našeho hlediska je tento pokrok velmi pomalý. Musíme být trpěliví; nemůžeme očekávat od lidu převratné změny v jeho vývoji. Boží výchova působí k tomu, že se jeho lid očišťuje, avšak postupně. (Da.12:10).  Ani ti nejlepší dnešní křesťané nejsou ještě dostatečně dokonalí a nemáme ani právo to od nich očekávat. Nadcházející Boží království bude další vývojovou etapou, v níž se budeme dále zbavovat svých zděděných nedostatků a očišťovat se. Proto bude i na konci této budoucí etapy závěrečná zkouška (Zj.20:7,8).

Zpět na seznam námětů