Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Otázky - Zvířata

Tvrzení v jedné z vašich úvah, že zvíře je jen biologický automat, je jak vidno napsáno bezcitným člověkem, jehož pýcha a  ego mu zaslepují duši. Odtud pramení veškeré zhovadilosti, která se na zvířatech páchají. Pokud se pisatel ještě neseznámil třeba s psím nebo kočičím charakterem, nechť to neprodleně udělá, aby příště nevlál s ohavnou pýchou nad dokonalým božím stvořením jako jsou zvířata. Má se ještě hodně co učit chápat.

To, že se na zvířatech páchají nepředstavitelné a kruté zvrhlosti, dobře víme a nezbývá nám v tomto smyslu než s Vámi souhlasit. To však nemůže být a není argument pro Vaše tvrzení, že pojem biologický automat je výplodem bezcitného a pyšného člověka.
Položte si otázku, jakou roli plní zvířata v neustálém "koloběhu" života na Zemi. Proč "to tak příroda zařídila"?
Lidská pýcha z poznání a vědění vede mimo jiné k nesprávnému zacházení se zvířaty. Člověk Adam dostal za úkol všechna zvířata pojmenovat. Co to znamená? V prvním případě poznat. V celé možné šíři - povaha, vlastnosti, um, schopnosti, odolnost, výdrž a mnohé další. Teprve tehdy je možné dát čemukoli jméno, či název. Člověk Adam to neudělal. Proč, není předmětem Vaší námitky, necháme tedy zatím bez odpovědi.
Jeden z vážných důvodů "proč", je právě ten, že lidé dobře nepoznali schopnosti a vlastnosti zvířat. Proto se zneužívají k vojenským účelům, k lékařským pokusům a v neposlední řadě, k mučení a různým zvrhlostem, kterých je mimochodem schopen pouze člověk.
V době, kterou popisuje Bible na počátku, nebylo lidem určeno, aby se živili zvířaty - masem.
Toto nastalo až v pozdější době, kdy neplánovaným vlivem z vnějšku došlo ke drastickým změnám v plánu stvoření života. Do této doby můžeme určit počátek všech problémů lidstva - nejen kruté a nesprávné zacházení se zvířaty. Ale i s lidmi.
Zvířata mají "svoji" inteligenci. Je to však "nahraný program" (software) do mozku zvířete. Vědecký slovník pro tuto "inteligenci" používá pojem pud, instinkt. Pouze v malém rozsahu je zvíře v rámci zachování druhu, schopné reagovat na vnější podněty a přizpůsobovat se dané situaci. Zvířata na rozdíl od lidí nemají takovou míru svobodné vůle jako člověk a proto nemohou kreativně myslet a konat.
Mají však vlastnosti, které jsou velice vhodné pro člověka. Začneme-li u bakterií, jsou např. schopné čistit životní prostředí kolem nás. A tak bychom mohli pokračovat až k největším, či nejsilnějším. Vlastnosti jednotlivých druhů - domácí zvířata, divoká zvířata - se liší. Proč? Proč jsou některé druhy vhodné k domestikaci, jiné nikoli? I toto byl úkol pro lidstvo. Poznat a využít. Nikoli zneužít.
Nemusí Vás tedy trápit pojem "biologický robot". V určitém smyslu jím každé zvíře skutečně je. Zvířatajsou určena ve prospěch lidí a života na zemi. Nikoli pro jejich zneužití. <
Pro "nelidské" zacházení se zvířaty dochází k chybnému kroku mnohých lidí, že zvířata "polidšťují" a přiřazují jím "lidské" vlastnosti. Děje se tak např. na úkor pomoci tam, kde je pomoci skutečně třeba. (Př.: Mnohá zvířata žijí v přepychu a blahobytu, zatímco miliony lidí umírají hladem). I toto je chyba pramenící z nedostatečného poznání a pochopení celého stvoření a smyslu života.
Správně pojmenovat cokoli (tedy i vlastnosti zvířat), je jediný možný vědecký postup v konání člověka za poznáním. Všechny ostatní cesty vedou k vědomému a častěji nevědomému zneužívání.
Děkujeme Vám za Vaši dobře míněnou, avšak chybnou kritiku, pramenící pravděpodobně z nedostatku potřebných informací.

Chtěla bych se zeptat na Váš názor jak to bude se zvířaty, budou také vzkříšená?

Vaše otázka je pro nás nová - zatím jsme se tímto tématem nezabývali. K danému tématu snad několik následujících myšlenek.
1. Jen o člověku se v Bibli píše, že by měl být obrazem Božím a to jak svými vlastnostmi, tak možností žít věčně. To je také jedno ze zaslíbení evangelia.
2. Zvířata jsou v nižším postavení vůči Bohu než lidé, což dokládá:
a) první kapitoly Genesis, kde lidé dostávají příkaz, aby nad zvířaty panovali
b) to, že Bůh připouští, aby byla po potopě součástí lidské stravy stejně jako rostliny
c) Mojžíšský zákoně nařizuje zvířecí oběti aniž by se řešilo, zda je to spravedlivé z hlediska života zvířat.
3. Vzkříšení je v Bibli uváděno ve dvou souvislostech a vždy se jedná o lidi:
a) vzkříšení k věčnému životu.
b) vzkříšení k soudu.
Z toho usuzujeme, že vzkříšení zvířat Bible neřeší a to buď:
- proto, že se s ničím takovým nepočítá,
- nebo proto, že tato otázka není na pořadu dne
- nebo proto, že tato záležitost nepatří k tématu Bible, která je zaměřená pouze na záchranu lidí.

 

Zpět na seznam námětů