Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Otázky - Církve

Jen na okraj, možná by to mohlo být ku pomoci, inspiraci? Narazil jsem na zajímavý odkaz, zatím jsem ty stránky detailně neprostudoval, ale na první pohled zajímavé, jedná se o skupinu, která se neřadí k žádné organizaci ani k masové církvi, zřejmě mají jen svoje společenství? Varují před satanem a vyzdvihují Boha Bible, Pána Ježíše a Svatého Ducha. Pokud budete mít čas, posuďte sami http://www.odkrytepravdy.cz/clanky/stanovy-nasi-cirkve.html

Pro nás je zajímavé vědět, co se děje v „křesťanském“ světě. Souhlasíme s Vaším hodnocením dotyčných Pretoriánů. Mají mnoho nauk, které se s naším Biblických bádáním neslučují a vlastně ani o spolupráci nestojí. Stručně shrnuto:
1. Věří ve svatou trojici a božství Ježíš Krista.
2. Mají své proroky, jejichž závěry jsou závazné, protože jim tyto věci zjevuje Svatý Duch.
3. Svatý Duch je osoba, která byla seslána na učedníky o letnicích a je zde v této formě (podobě) stále
4. Zcela odsuzují "lidské" poznání včetně vědy jako takové, která je zcela dílem Satana
5. Ježíš Kristus již spoutal satana a od té doby je zde 1000 leté království
6. Uznávají "mluvení jazyky", které se může dostavit při křtu
7. Když něčemu nerozumí, spoléhají na modlitby a zjevení Svatého ducha
8. Existuje již celosvětově církev Kristova, kdy hlavou církve je Ježíš Kristus a tvoří ji znovuzrození lidé, kteří žijí pod autoritou Ježíše Krista a jsou spojeni Duchem svatým a Slovem Božím
9. Hlavním motivem jejich poselství je, že: hlásají PRAVDU. Zřejmě tedy tu jejich a v uváděných definicích v tom mají dost zmatek. Např. Pravda podle těla a skutečná pravda, apod.
10. V bodu 7 tvrdí, citace: "Ve všeobecné odvrácení lidstva od Boha díky učením démonů, což je mohutné dílo klamu, seslané od Boha proto, aby byli odsouzeni všichni, kdo nepřijali lásku k pravdě, ale našli zalíbení v hanebnosti."
To jde zcela mimo ducha Písma. Bůh sám nikoho neklame. Textů je na to dost a svědčí o tom celá Bible. A za druhé úplně pomíjí smysl a právní stránku všech Božích opatření. Smyslem je očištění jeho jména, obhajoba kvality stvoření, záchrana lidstva, odhalení viníků za současný stav a až po použití všech důkazních prostředků, odsouzení usvědčených a jejich přívrženců

Letos jsem působil téměř celý duben v brazilské dětské vesničce. V den příletu a den odletu jsem se mihnul hlavním městem Brasília (dostavěno za vlády prezidenta Kubíčka, českého původu) a zaznamenal jsem existenci Legie dobré vůle, která se sama považuje za „ekumenickou“ a zachytil jsem, že v dobách přírodních pohrom apod. působí podobně v Brazílii jako Armáda spásy ve světě. Tady je link na jejich mnohojazyčný portál: http://www.boavontade.com/ Jste badatelé Bible, a podle vašich textů jste hluboce věřící křesťané, také pozitivně hodnotíte ekumenické snahy křesťanských církví o spolupráci, tedy prosím podívejte se na základní oficiální tvrzení Legie dobré vůle a řekněte mi, zda tato organizace se prohlašuje za církev, nebo jenom za dobročinné náboženské sdružení, zda se jedná o skutečně ekumenické sdružení. Podle toho, co jsem viděl na vlastní oči, stavbu jejich „chrámu“ a jejich praktiky, které uskutečňují v tomto „chrámu“, stejně jako názor brazilského luteránského pastora, tedy zdá se mi, že se tam jedná o čistý pověrčivý spiritismus (tedy „křesťané“ mimo ekumenický okruh, tj. víra v Otce, Syna a Ducha Svatého). Ale to co jsem viděl, může být mylné, nebo náhodné. Zajímal by mne váš názor (jistě na jejich portálu naleznete jazyk vám blízký), co soudíte o postavení Legie dobré vůle, dejme tomu jako „místní křesťanské církve“, zda je lze z vědeckého a badatelského hlediska považovat ještě za biblické křesťany, nebo zda je už nelze považovat ani za křesťany. I když se sami ke Kristu hlásí a sami sebe považují za „ekumenické“ (ovšem v praktickém smyslu uctívají Budhu, Krista, Kršnu, egyptské bohy, japonské a čínské bohy rovnocenně).

Legie dobré vůle: O této církvi či charitativní organizaci nic nevíme. Z jejich www stránek nelze bez dalších (hlubších) informací zjistit o co se skutečně jedná. V každém případě však oceňujeme každého, kdo upřímně a aktivně dodržuje a prosazuje křesťanské hodnoty v každodenním životě. Na druhé straně však nelze za „křesťanství“ považovat „bezbřehé“ ekumenické snahy, kdy se míchá vše dohromady s odůvodněním např. na ohleduplnost či toleranci. V uvedené Legii se zřejmě právě něco takového děje, což jste napsal ve Vašem mailu o prvcích spiritismu či uctívání model. Je chvályhodné, že právě o takových věcech uvažujete, tj. co křesťanství ještě je a co již nikoliv. Křesťanství je založené na smlouvě s Ježíšem Kristem viz poslední večeře Páně. Nic jiného není z právního hlediska křesťanství stejně tak, jako Židé uznávají jen Mojžíšskou smlouvu. Z tohoto pohledu nejde u jmenované organizace o čisté křesťanství. Tím však nesoudíme jejich pohnutky, ani tuto organizaci jako takovou. Kromě toho Písmo názorně poukazuje, kde je ta správná míra tolerance. Např. jednání Ježíše Krista, či dopisy církvím ze Zjevení kap. 2 a 3. (Tyto dopisy máme zpracovány ve studii, která je uveřejněna na našich stránkách – „Kniha Zjevení Janovo“).

Příspěvek: I když jsem křesťan a podle všeho špatný - tak mám svůj názor na určité náhledy a příkazy v církvi. Mým trnem v patě je CELIBÁT a ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ. Proboha žijeme v roce 2010. Už by se měl někdo (papež) zamyslet nad tím proč celibát byl zaveden. Rozdělit jeho výklad od účelovosti a vedení v praxi v této době. V dnešní době je celibát pro smrtelníka absolutně scestný. Pro mě zemně ať si ho kněží a jiní církevní despotáti dodržují, ale ať tímto v dnešní době neúčelovým nástrojem nesužují obyčejný věřící lid. Co se týče smilstva - co je na tom špatného když se mají dva dospělí lidé ve věku cca 35let rádi, žijí společně, vychovávají dítě třeba z předchozího necírkevního manželství a zatím se nechtějí, nebo nemohou brát, tak proč by měli být v hříchu když se oddávají sexu. Copak není dostatečně prokázáno po lékařské stránce jak moc je sex prospěšný a potřebný pro organismus?
Apeluji na všechny lidi co používají zdravý rozum aby se začali zabývat těmito nesmysly v náboženství.

Celibát je problém zejména katolické církve. Církve protestantské jej již neaplikují.
Jedná se zde o špatné pochopení Písma. Pro přímé Ježíšovy následovníky nebyl závazný, ale dobrovolný, jak můžeme najít v Pavlových dopisech. Co se týče „smilstva“ náš pohled na tuto problematiku je uveden v kontextové studii „Smilstvo a cizoložství“.
Nedostatků v církvích nebo Božím lidu je však mnohem více, ale "Soud patří Bohu" a tak by každý křesťan měl začít s nápravou věcí u sebe. Na některé věci ohledně morálky není jednoduché najít přijatelné řešení, které by vyhovovalo všem lidem.
Křesťanství řeší věci v prvé řadě s ohledem na svého bližního. (Mt. 22:39 L. 6:31).

Chtěla bych znát názor na křesťany chodicí do kostela.
Můj názor je dost jiný než, že věřicí je pouze ten, co se vyzpovídá faráři a myslí si, že vše je odpuštěno.

Váš dotaz bychom rozdělili na dvě části:
1) Jednak je to otázka společenství křesťanů (chození do kostela či jinam). Bible nám slovy ap. Pavla doporučuje, abychom se vzájemně scházeli.(Žd. 10:25). Tato shromáždění mají být zaměřena zejména na vzájemné duchovní povzbuzování a učení. (Sk. 13:43 , 15:12). V dobách raně křesťanských se křesťané, dle možností, scházeli na různých místech. Katolická církev postupně převedla shromáždění do kostelů a obsahem se stalo jednosměrné předávání informací od kněží lidem a mnohdy i v pro ně neznámém jazyce (latině). Protestantské církve se vrátily ke vzoru raných křesťanů a to jak v otázce místa, tak i obsahu shromáždění.
2) Otázka hříchu a jeho odpuštění. Dle původního významu znamená slovo hřích něco jako „minutí cíle“ tedy chybu. Ten může být jak vědomý (zaviněný), tak i nevědomý. Mt. 12:31 říká, že každý hřích, kromě rouhání se Duchu, bude lidem odpuštěn. Ten, kdo má moc odpouštět je Bůh a jeho syn Ježíš Kristus a my je v modlitbách můžeme prosit o odpuštění. Zatím, jako nedokonalí lidé, se stále dopouštíme hříchů. Našim (křesťanským) cílem je však tato svá pochybení minimalizovat a podle svých možností se blížit a napodobovat Ježíše Krista. Otázkou hříchu se zabývá podrobně kniha Římanům.

Děkuji moc za odpověď, ale bohužel Vaše odpověď mne vůbec nepřesvědčila, že bych měla chodit do kostela. Moje zkušenost je taková, že když někde v tichostí komunikuji z Bohem tak je mi dobře. Mám přátele, s kterýma se také scházím a hodně si povídáme o Bohu a vyměňujeme si názory. V kostele se bohužel toho moc nedozvím maximálně farář čte Bibli, ale to já si čtu taky doma v klidu. V Bibli je napsáno,že naopak Ježíš řekl, že se mu nelíbí ti, co se modlí na veřejností, aby všichni viděli a klaněli se. Možná modlitba více lidi má větší sílu, ale stejně každý odpovídá sám za sebe. Lidé se modlí za nesmyslné věcí, prosí Boha o nemožné a o materiální věcí. Pokud jsou záplavy nebo jiné katastrofy tak Bůh moc dobře o tom ví, co se děje a asi tam je nějaký záměr. Je potřeba se zamyslet, co děláme špatně, kde je chyba v našem životě. Nejdůležitější pro každého člověka je najít cestu k Bohu a věřte mi není to cesta do kostela, ale cesta k Bohu je mnohem složitější. Celý život ji hledáme a pokud opravdu jsme ve spojení z Bohem, tak On nám pomůže, ale až opravdu bude přesvědčen, že to s ním myslíme vážně. Bohužel v Kostele se o tom moc nemluví - asi je to v lidech. Tím nechci urážet kostel jako takový, ale chci a moje přáni je, aby se konečně něco změnilo a hlavně by to měli změnit faráři, tak aby vše trošku odpovídalo dnešní moderní době, aby to hlavně pochopili mladí lidé a stačilo by tak málo. Já už toho dost pamatuji jsem starší žena. U nás za komunizmu málo kdo chodil do kostela, ale teď pozoruji ty, co nechodili tak najednou už mají strach ze smrti a chodí. Po revoluci začali chodit i mladí lidé - byli na to zvědavý, ale bohužel měli jsme nového faráře z Polska a všichni mladí přišli jednou a víc ne. Farář chtěl zavádět stejné způsoby a zvyky jako v Polsku a to se nikomu nelíbilo. Mne se to také nelíbí co se odehrává v Polsku to je strašné takový cirkus myslím si že se to Bohu nemůže líbit. Když se zeptám Poláka na nějaké základní věci opravdu o Bohu toho moc neví, pro něho je nejdůležitější jít v neděli do kostela a tím je vše vyřešeno.To je velká chyba, protože on není ve spojení s Bohem, ale s farářem. Nevím, možná to je také řešení? Prosím ať se někdo zamysli nad problematikou dnešních křesťanů. Kostel má být pro všechny lidi a pro ty, co přijdou poprvé, musí zaujmout natolik aby pochopili proč tam chodit.

Jste velmi přemýšlivá a správně jste pochopila, že vztah k Bohu je důležitější než vztah ke konkrétnímu místu shromáždění (jímž nemusí být vždy jenom kostel). Taky máte zkušenost, že existuje mnoho lidí, kterým stačí právě jen účast na takovém shromáždění (v kostele). Zcela v tom s vámi souhlasíme. Jestliže jsme citovali ap. Pavla, bylo to proto, že jsme spolu s ním názoru, že člověk by měl aktivně udržovat vztahy s podobně smýšlejícími lidmi. Je však dobře uvědomit si, že Pavlova slova byla určena křesťanům 1. století n. l., mezi nimiž se šířilo a vyučovalo křesťanství jako nové náboženství, nová ideologie, založená na vyučování Ježíše Krista. Tehdejší shromáždění tak byla zdrojem důležitých informací. Kromě toho však přispívala k tomu, že se lidé vzájemně potěšili, vyměnili si a tříbili myšlenky. Na jiných místech v Bibli ap. Pavel kárá tehdejší křesťany právě za to, co se nelíbí ani vám, tedy za pouhou pasivitu a dále kárá i ty, kteří se mezi nimi ujímají vedení za to, že se sami dále nerozvíjejí a nemají tudíž druhým co předávat. Pavlova slova tedy nechápeme jenom formálně, ale myslíme si, že u všeho, co je v Bibli psáno, je důležité chápat smysl, což se vám podle vašich reakcí docela dobře daří. Nemyslíme si stejně jako vy, že by člověku něco přineslo pouhé navštívení nějakého místa (kostela), když je přesvědčen, že tam nenačerpá potřebné informace nebo smysluplné a realistické povzbuzení. Dnes už má člověk i jiné možnosti, kde načerpat informace, nejen kostely. Kromě Bible samotné např. i jiné knihy rozebírající tehdejší dobu z různých hledisek. Rozhodně je však dobré, aby člověk si o těchto důležitých věcech mohl povídat s jinými lidmi. Stejně jako i vy jsme názoru, že v Bibli byla křesťanům stanovena jako prvotní povinnost pátrat po Bohu, který se dává poznávat ze všech učiněných věcí, ale také z Bible, a to přemýšlením o obsahu jejích výroků a pak vše aktivně využívat jak ve svém životě, tak i pro povzbuzení druhých.

Práve čítam Vašu knihu Populi. Matúš 24:45 hovorí o VERNOM A ROZVÁŽNOM otrokovi, ktorý dáva pokrm v pravý čas. Je logická Vaša argumentácia, že je to iba otrok, ktorý nevie všetko, ale že priatelia, pomazaní, ... sú iná kategória ľudí. Ale napriek tomu je označený ako VERNÝ A ROZVÁŽNY a DÁVA POKRM V PRAVÝ ČAS. Moja otázka: kto je to, keď nakoniec v podstate všetky cirkvi zlyhali?

Věrný a rozvážný otrok: S tvrzením, že všechny církve selhaly se na základě analýzy knihy Zjevení nemůžeme plně ztotožnit. Podrobnou analýzu najdete v Kontextových studiích „Zjevení kap. 2 a 3“. Jsou zde hodnoceny jednotlivé křesťanské církve v době příchodu „Syna člověka“. Z hodnocení vyplývá, že opravdu žádná církev jako celek nesplnila očekávání, ale některé mají k cíli poměrně blízko. Z některých však budou vybráni pouze jednotlivci (Luk 12:41-48). Dle našeho chápání pak kladně hodnocené církve či pouze jednotlivci budou tvořit „věrného a rozvážného otroka“. (K danému tématu ještě doporučujeme k přečtení výzvu „Křesťanům“).

Kde v Praze jsou hezké bohoslužby?

Nevíme, co máte na mysli slovem "hezké". My nejsme členy žádné církve a tudíž o žádných takových nevíme. Proto je také nemůžeme srovnávat. Záleží to jen a jen na Vašem vlastním výběru.

Pro začátečníky je však lépe, když si vyberou některou z církví, která se zabývá studiem Bible. Proto jsou vhodné většinou církve protestantské a to spíše ty mladší, protože většinou navazovaly na zkušenosti těch starších. Protože církve jsou v podstatě velmi konzervativní, ty starší bývají Bibli vzdálenější.

Církve se sice chovají podobně jako matky - na své "děti" velmi žárlí - ale křesťan-začátečník se bez jejich duchovní péče většinou neobejde. I my jsme tak začínali.

Jaký máte prosím názor na církev svatých posledních dní -mormony. Jak mám poznat , jestli je to ta pravá církev. Budou mormoni spaseni?

Ani církev mormonů, ani žádnou jinou nemůžeme v tuto chvíli posuzovat či hodnotit. Soud patří Bohu a každá církev a skupina se prokáže až svými postoji v událostech, které jsou před námi. Lze snad jen říct, že žádná církev nemá svou budoucnost jistou. Církev slouží k základní výchově. Ale Bohu bude skládat účty každý sám za sebe. Upínání se na jednu konkrétní církev není zárukou jistoty. Jistotu za druhého nemůže dát nikdo. V čase nejistoty hledá každý učitele podle sklonů vlastního srdce a nic jiného ani nemůže dělat.

Zpět na seznam námětů