Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Je Ježíš a Michael stejná osoba?

 

Tato otázka není jen akademická. Každý, kdo věří v Ježíše Krista, by měl chtít vědět, v koho vlastně věří. Nemálo křesťanů (například Adventisté a Svědkové Jehovovi, ale nejen oni) věří, že Ježíš a Michael jsou tatáž osoba. Bible poskytuje dostatek informací, pro nalezení pravdy. Pojďme se podívat blíž napřed na Michaela.

 

Archanděl Michael

 

Ano, Michael je archanděl. Píše tak o něm Juda ve svém dopise: ,,Vždyť ani archanděl Michael, když se s Ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, si nedovolil vynést potupný soud, nýbrž řekl: ,Kéž tě napomene Pán.'" (Juda 1:8) Ve stejném dopise píše Juda i o našem Pánu [1] Ježíši Kristu. Mluví o něm, jako o Pánu, řecky Kyrios, zatímco o Michaelovi píše jako o archandělovi. Náš Pán (Kyrios) je syn Boží, Logos (Slovo). Není archanděl. Proč Juda píše o Michaelovi a Ježíšovi, jako o dvou různých osobách? Nejspíš proto, že jde o dvě různé osoby. Ale hezky popořadě. Co víme o Michaelovi?

,,Ale velitel perského království se stavěl proti mně dvacet jedna dní, až hle, Michael, jeden z předních velitelů, mi přišel na pomoc, když jsem tam zůstal u perských králů" (Daniel 10:13)

,,Já ti však oznámím, co je zapsáno v přípisu pravdy. Není totiž jiného, kdo by se odhodlal zasahovat se mnou proti nim, kromě vašeho velitele Michaela." (Daniel 10:21)

,,A právě v onom čase povstane Michael, ten velký velitel, jenž zastává tvůj lid, a nastane čas soužení, k jakému nedošlo, co jsou národem, až do onoho času. A právě v onom čase unikne tvůj lid, každý, kdo se nachází zapsán v knize." (Daniel 12:1)

,,A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali," (Zjevení 12:7)

Vidíme, že postava archanděla Michaela se nejvíce objevuje v knize proroka Daniele, pak jednou v již zmiňovaném Judově dopise a naposledy jednou v Janově Zjevení. Daniel poskytuje o Michaelovi nejvíc informací. Mluví o něm jako o předním nebo velkém veliteli (některé překlady používají výraz kníže (Iš śar, Archon), ochránce) a o zastánci Danielova lidu. Důležitým textem pro pochopení Michaelova postavení je i rozhovor Daniela s mužem ve lněném oděvu, zaznamenaným v desáté kapitole. ,,Není totiž jiného, kdo by se odhodlal zasahovat se mnou proti nim, kromě vašeho velitele Michaela" Někdo, koho nazývá Daniel Adonaj-Pán, (řecké překlady používají výraz Kyrios), říká Danielovi, že Michael, jeden z předních velitelů (Iš śar, Archon),  je jediný, kdo při něm stojí. V řeckých křesťanských písmech je Michael nazýván archandělem. To je označení pro výše postavené anděly. O Michaelovi píše Daniel a Jan ve Zjevení, že je to veliký velitel, který se svými anděly svede bitvu s drakem a jeho anděly a zvítězí nad nimi. Archanděl Michael ve všech biblických textech vystupuje jako významný vůdce, vojevůdce, zastánce Božího lidu. Shodnou se na tom Daniel i Zjevení, které Jan dostal od Ježíše Krista (Zjevení 1:1). Daniel navíc uvádí, že Michael je jedním z předních ochránců. To neodpovídá Ježíšovu jedinečnému postavení v nebi.

,,A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi. A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal: ,,Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí." (Zjevení 12:7-10)

,,A právě v onom čase povstane Michael, ten velký velitel, jenž zastává tvůj lid, a nastane čas soužení, k jakému nedošlo, co jsou národem, až do onoho času. A právě v onom čase unikne tvůj lid, každý, kdo se nachází zapsán v knize." (Daniel 12:1)

Tento text je nejvíce používán jako argument, že Michael je totožný s Ježíšem. Musíme se proto podrobněji podívat na to, co Bible uvádí v souvislosti s Ježíšem Kristem, Božím synem, abychom mohli posoudit, zda Michael a Ježíš jsou tatáž osoba.

 

Ježíš Kristus, syn Boží

 

Božím synem Ježíše nazývá sám Bůh, jeho Otec, když se Ježíš nechal pokřtít a seslal na Ježíše Svatého ducha: ,,A hle, ozval se hlas z nebes, který říkal: ,,Toto je můj Syn, Milovaný, v němž jsem nalezl zalíbení." (Matouš 3:17; Marek 1:11; Lukáš 3:22)

Během Ježíšova proměnění na hoře, slyšeli apoštolové, kteří byli s ním, jak o něm jeho Otec říká: ,, Toto je můj Syn, ten Milovaný, poslouchejte ho. " (Marek 9: 7; Lukáš 9:35).

 

Apoštol Pavel o Ježíšovi říká, že o Ježíšově postavení svědčí žalm 2:7: ,,Nakrátko jsi ho postavil níže než anděly, slávou a ctí jsi ho ověnčil a ustanovil jsi ho nad dílem svých rukou.". Ježíš, dříve než se narodil jako člověk, byl ve významném postavení a po návratu k Otci je opět výše než andělé.

 

V dopise Židům v první kapitole verše 4-14 se píše: ,, Stal se tím vznešenější nad anděly, čím význačnější jméno dědičně obdržel.   Neboť kterému z andělů kdy řekl: ,Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil'? A opět: ,Já mu budu otcem a on mi bude synem'?  A opět, když uvádí Prvorozeného do světa, praví: ,Ať se mu pokloní všichni andělé Boží.' O andělech sice říká: ,On činí své anděly závany větru a své služebníky plamenem ohně,' avšak o Synovi: ,Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo přímosti je žezlem tvého království. Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl nepravost; proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem veselí nad tvé společníky.' A: ,Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi a nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš; všechna jako roucho zestárnou a jako plášť je svineš, jako roucho budou i proměněna. Ty však jsi stále tentýž a tvá léta nepominou.' A kterému z andělů kdy řekl: ,Seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou'? Což nejsou oni všichni služební duchové, posílaní k službě kvůli těm, kdo mají dostat do dědictví záchranu? "

 

Autor tohoto textu jasně odděluje prvorozeného syna od andělů. I zde se autor odvolává na žalmy 2:7 a 110:1,2.

Žalm 110 používá samotný Ježíš, když chce ukázat, že jeho původ je jiný než lidský. Matouš 22:42-45; ,,Co si myslíte o Mesiáši? Čí je syn?" Řekli mu: ,,Davidův."  Řekl jim: ,,Jak to tedy, že ho David v Duchu nazývá Pánem, když praví:  ,Řekl Pán mému Pánu: Seď po mé pravici, dokud tvé nepřátele nepoložím za podnož tvých nohou '? Jestliže ho tedy David nazývá Pánem, jakpak je jeho synem?"

 

Žalm 110:1,2; " Výrok Hospodinův mému pánu: Usedni po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. Tvé mocné žezlo vyšle Hospodin ze Sionu: Panuj uprostřed svých nepřátel! "

 

Pavlovy dopisy i Ježíš dokazují, že Ježíšův původ a postavení v nebi je jedinečné nejen od jeho vzkříšení, ale z Ježíšových slov je zřejmé, že to platilo už před jeho lidskou existencí. Žalmy 2 a 110 dohromady říkají, že Ježíš je Boží syn, sedí po Boží pravici a panuje uprostřed svých nepřátel. To dohromady ukazuje na jeho mimořádné postavení. Přesto Zjevení 12 kapitola ukazuje, že moci se Ježíš ujímá až po vítězné bitvě Michaela s drakem v nebi (Zjevení 12:7-10).

 

Ježíš - Logos

 

Křesťanská písma nám o Ježíšovi říkají ještě jednu významnou informaci. Najdeme ji na začátku Janova evangelia:

,, Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh . To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. ... A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví. Volal: ,,To je ten, o němž jsem řekl: ,Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já. '"" (Jan 1:1-4,14,15)

Boží syn Ježíš má jméno Logos. Proč Logos, výraz znamenající Slovo? Vysvětlení nám podává text Židům 1:3; ,, On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty, všechno nese svým mocným slovem . Když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravici Majestátu na výsostech."

,,On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority; všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je přede vším a všechno v něm spočívá." (Koloským 1:15-17)

Písma tím svědčí, že Ježíš je počátek všeho Božího stvoření. Všechno ostatní bylo stvořeno skrze něho a pro něho. Nic z Bible nedokazuje, že totéž platí pro archanděla Michaela.

 

Ježíšova podoba před jeho narozením v lidském těle a po návratu k Otci

 

Ve studii z roku 2015 Poselství muže ve lněném oděvu najdeš, mimo jiné i rozbor totožnosti muže ve lněném oděvu, který navštívil Daniela. Z rozboru, dle našeho mínění, vyplývá, že muž ve lněném oděvu je Ježíš v předlidské podobě. Duchovní Ježíš. Daniela podle našich poznatků navštívil Ježíš v předlidské podobě. Pojďme si v krátkosti porovnat dva velmi podobné popisy, nichž jeden je jednoznačně vzkříšený Ježíš.

Danielův popis muže ve lněném oděvu v 10 kapitole, srovnej se Zjevením 1:12-18;

 

,,Dvacátého čtvrtého dne prvního měsíce, když jsem byl na břehu té velké řeky, totiž Tigridu, pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jakéhosi muže, oděného lněným oděvem, boky přepásané zlatem z Úfázu, tělo měl jako drahokam, ve tváři oslnivý jas, oči jak ohnivé pochodně, jeho paže a chodidla se leskly jako leštěný bronz a hřmot jeho slov byl hřmotem davu. Na to vidění jsem ale hleděl jen já sám, Daniel, kdežto muži, kteří byli se mnou, to vidění neviděli, nýbrž padlo na ně veliké zděšení a utekli se schovat," (Daniel 10:4-7)

 

,, Obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů někoho jako Syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného zlatým pásem až k prsům. Jeho hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna, jako sníh, jeho oči jako plamen ohně; jeho nohy podobné bronzu rozžhavenému v peci a jeho hlas jako zvuk mnohých vod. A ve své pravici měl sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč a jeho tvář jako když slunce září ve své síle. Když jsem jej spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. I položil na mne svou pravici a řekl: ,,Neboj se. Já jsem první i poslední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, žiji na věky věků. Amen." (Zjevení 1:12-18)

 

Muž ve lněném oděvu

Duchovní Ježíš po návratu k Otci

Oděný lněným oděvem

Oděný dlouhým rouchem

Boky přepásané zlatem z Úfazu

Přepásaný zlatým pásem, až k prsům

Tělo měl jako drahokam

 

Ve tváři oslnivý jas

Jeho tvář jako když slunce září ve své síle

Oči jako ohnivé pochodně

Jeho oči jako plamen ohně

Jeho paže a chodidla se leskly jako leštěný bronz

Jeho nohy podobné bronzu rozžhavenému

Hřmot jeho slov byl hřmotem davu

Jeho hlas jako zvuk mnohých vod

 

Jeho hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna, jako sníh

 

Z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč

 

 

Z osmi znaků podoby Duchovního Ježíše (Byl jsem mrtvý, hle, žiji na věky věků) je v šesti bodech shoda v popisu podoby muže ve lněném oděvu. Rozdíly v těchto šesti bodech jsou v použitém výrazivu, nikoliv ve významu. Muž ve lněném oděvu má v popisu o jeden navíc (tělo jako drahokam) a dva znaky, které má Ježíš mu úplně chybí (hlava a vlasy, a dvousečný meč).

 

Rozdíly lze vysvětlit tím, že

a)      Popis vyjadřuje změnu v postavení Ježíše než žil jako člověk na zemi a po návratu k Otci. Prokázal mimo jiné svatost a pravdivost Otcovu i svou (hlava a vlasy jako vlna nebo sníh)

b)      Usvědčil Božího odpůrce ze lži (Jan 8:44 [2] ; 16:11) [3] , jeho slovo je pravda a dokázal, že umí rozsoudit i skryté věci (Dvousečný meč Židům 4:12 [4] ).

c)      Chybějící popis těla u Ježíše ve Zjevení. Zatím bez uspokojivého vysvětlení. Možná, že po návratu k Otci je podoba Ježíšova těla ovlivněná lidskou existencí. Nevíme, zda je a nebo není pro popis ve Zjevení důležitá.

 

V proměnění na hoře se Ježíšova tvář oslnivě rozzářila jako slunce a šaty zbělely jako světlo. Z obou popisů Ježíše je zřejmé, že každé vidění se liší v počtu znaků, i když jde prokazatelně o stejného Ježíše. Proto je shoda v šesti znacích u popisu muže ve lněném oděvu a Ježíše po návratu k Otci více než postačující. Znaky podoby mohou být v obou případech zároveň symboly, rozdíly v počtu znaků u Daniela a ve Zjevení budou souviset se změnou postavení a větším počtu rolí, nebo slávy a uznání Ježíše po vzkříšení a návratu k Otci.

 

 

Postavení Ježíše v nebi, před a po jeho lidské misi zde na zemi

 

Vyjdeme-li z předpokladu, že muž ve lněném oděvu je Ježíš v předlidské existenci, pak je velmi zajímavé, co říká Danielovi. Již jsme ty verše citovali, ale pro osvěžení paměti ještě jednou:

,,Ale velitel perského království se stavěl proti mně dvacet jedna dní, až hle, Michael, jeden z předních velitelů, mi přišel na pomoc, když jsem tam zůstal u perských králů" (Daniel 10:13)

,,Není totiž jiného, kdo by se odhodlal zasahovat se mnou proti nim, kromě vašeho velitele Michaela." (Daniel 10:21)

V nebi byla podle všeho pozice Ježíše úplně jiná, než bychom očekávali od postavení prvorozeného Božího syna, sedícího po Boží pravici. Že Ježíšova pozice nebyla úplně jednoduchá, potvrzuje i již zmiňovaný Žalm 110:1 ,,Výrok Hospodinův mému pánu: Usedni po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. Tvé mocné žezlo vyšle Hospodin ze Sionu: Panuj uprostřed svých nepřátel!". Nezapomeňme, že Ježíš sám sebe označil za toho, o kom Žalm píše. V nebi rozhodně nepanovala a asi ještě stále nepanuje žádná idylka. Andělé jsou rozdělení na Boží a odpůrcovo příznivce. V Danielově době stál otevřeně při Ježíšovi archanděl Michael, asi jako jediný. Ostatní se buď neodvážili otevřeně stát při Božím synu, nebo byli proti němu.

Ani po jeho návratu k Otci ještě není všemu konec. Ve Skutcích apoštolů se dočteme: " ...  aby poslal určeného vám Mesiáše, Ježíše. Nebe ho musí přijmout až do časů obnovy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků." (Skutky 3:18-21) Že slovo ,,musí" vyjadřuje určitou nedobrovolnost ve věci přijetí Krista v nebi? Pravděpodobně ano. V nebi je totiž stále ještě žalobce nás a našich bratří. Ten dělá všechno proto, aby nedovolil Božímu synu Ježíši Kristu převzít pravomoci, které dostal od Otce. Teprve vítězství Michaela a jeho andělů nad odpůrcem zvaným drak, ten dávný had, zvaný satan a ďábel, umožní Kristu plně převzít a uplatnit své pravomoci.

Zjevení 12:10 ; " Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. "

 

 

Závěr

 

O Michaelovi Písmo svědčí, že je jeden z předních ochránců, velký velitel, zastávající se Božího lidu, kníže na úrovni andělů, ale není Logos. To je Ježíš, pro něhož a skrze něhož bylo vše stvořeno. Ježíš je Boží počátek, prvorozený syn. Michael je součást stvoření, jež vzešlo skrze Ježíše, pomáhá Ježíšovi, a nakonec svede s odpůrcem a jeho anděly vítěznou bitvu, která umožní záchranu Božího lidu a Kristu umožní ujmout se vlády, kterou mu svěřil Otec. Boží slovo nepodporuje myšlenku, že by Michael a Ježíš byli stejná osoba. Michael v Bibli vystupuje, jako ten, kdo stojí na straně Boha a Ježíše, jako velitel andělů , kteří se nepřidali na stranu odpůrce. Michael a Ježíš proto nemohou být jedna a táž osoba.[1] κύριος, ου, ὁ    [kyrios]
1. pán ( τοῦ σαββάτου nad sobotou); vládce; velitel; majitel ?? (vok.) κύριοι pánové! 2. (o Bohu n. Kristu) Hospodin, Pán

[2] ,,Vy jste z otce Ďábla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži."

[3] ,,že vládce tohoto světa je již odsouzen."

[4] ,,Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. "