Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Otázky - Duchovní bytosti


Dotaz:
1 Jaký měli důvod andělé stvořit člověka dříve než bylo plánováno?
2 Kdo stvořil Serafy?

1. Bible neuvádí nic bližšího o důvodech, proč byl člověk stvořen, kromě důvodů uvedených na začátku Genesis. Neuvádí ani okolnosti, které k tomu vedly. Jiné, například sumerské prameny uvádějí, že člověk byl původně stvořen pro otrockou práci. To ovšem odporuje tomu, že byl člověk, po svém stvoření postaven do ráje, kde se nemusel ani namáhat, aby získal potravu. Dodnes je ráj spojován s blahobytem a něčím krásným, kde se dobře žije. Otrocká práce do toho nepatří. Z Bible, ale vyplývá, že člověk je předmětem sporu o tom, zda byl stvořen dobře a má právo na existenci. Ukázku tohoto sporu najdete například v první části knihy Job nebo v Zacharijášovi a ve Zjevení kde se píše o satanu jako o žalobci lidí. Tento spor se řeší na všech úrovních v nebi i na zemi (viz. naše studie o řešení sporné otázky).
2. Na druhou otázku odpověď neznáme a je pravděpodobné, že v tuto chvíli ani znát nemusíme. Domníváme se však, že v nebeské hierarchii patří Serafové k výše postaveným bytostem než cherubové a andělé. Proto byl na jejich úrovní spor vyřešen nejdříve, už během starozákonní doby, za panování krále Uzijáše (viz. text Izajáš 6. kap. a naše studie „duchovní bytosti“).

Prosím, stále existují první, druhá, třetí nebesa?

První, druhá i třetí nebesa s největší pravděpodobností stále existují a asi budou existovat, protože Bůh je Stvořitel a nikoli Ničitel a jednou stvořené věci neničí, není-li to nevyhnutelné.

Duchovní bytosti stále sledují vývoj lidstva? A ovlivňují tento vývoj?

Z duchovních bytostí sledují nynější vývoj lidstva již jen andělé, protože serafové (obyvatelé 3. nebes) a cherubové (obyvatelé 2. nebes) už odešli na stanovený ,,odpočinek" sedmého stvořitelského dne. Výjimkou je Duchovní Ježíš Kristus (který je nejvyšším cherubem) a ďábel, který však  je nyní již jen andělem (původně také cherub a dokonce partner Duchovního Ježíše Krista), protože ve třetích a druhých nebesích byl již usvědčen ze zlého úmyslu a ze svého postavení svržen a vyobcován.

Tyto výše uvedené bytosti vývoj lidstva ovlivňují, ale nesmějí přitom zasahovat do svobodné vůle lidstva ani jednotlivců (svobodná vůle myslících bytostí byla Nejvyšším Bohem ustanovena jako nedotknutelná). Ovlivňování je tedy omezeno na inspiraci k prospěšným dílům a činnostem (od bytostí, které lidstvo posuzují příznivě) a na svádění a zastrašování (od ďábla a jeho následovníků).

Duchovní bytosti mohou mít svoji fyzickou podobu?

Všechny duchovní bytosti existují reálně a mají svojí fyzickou podobu. Serafy viděl na příklad Izajáš, cheruby na příklad Ezechiel a anděly mnoho lidí.

To že připouštíte určitou technickou vyspělost a vybavení serafů, cherubů a andělů mě zarazilo. Ovlivňují vás ve vašich studiích myšlenky z publikací Ericha von Danikena?

Naším cílem je pomoci lidem - a především křesťanům - pochopit, že žádní Boží služebníci, ba ani sám Nejvyšší Bůh, nejsou kouzelníci a že nic nezařizují a ani netvoří prostřednictvím něčeho, co by připomínalo nějaká kouzla nebo čáry; a že i oni si tvoří ke své práci různé prostředky, které potom používají podobně jako lidé. Chceme, aby i stvoření samo bylo křesťany chápáno jako nikoli nějaké kouzlo, ale namáhavá práce (především tvůrčí, ale i duševní a možná částečně i fyzická) andělů a cherubů. A že bychom za stvořenou Zemi a vše co je na ní, jakož i za sám náš život byli vděční u vědomí, že to anděly stálo mnohem více práce než nějaké "čarování" či "švihání čarodějnou hůlkou".
Myšlenky Ericha von Dänikena nás v žádném případě neinspirovaly. Tento autor je mírně řečeno v části svých publikovaných tvrzeních neseriózní a jeho hlavním zájmem byl, co největší prodej jeho knih, nikoli vědecká "serióznost". To však nic nemění na mnoha potvrzených "zvláštních" nálezech.

Přečetl jsem si od vás článek Duchovní bytosti. dost mě překvapilo že člověka stvořili v 6 dni andělé proti vůli Boha to znamená že lidé původně neměli být stvořeni?
Píšete: "Pokud někdo věří v tzv. svatou Trojici, potom by onen "nejvyšší" byl jakýmsi triumvirátem. Protože však Ježíš říká, že rouhání proti Otci i synu bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu nikoli, ukazovalo by to na to, že v této Trojici je nejvyšším onen Duch (Mt.12:31). Pak by však nebyli jednou a toutéž osobou."  To neukazuje na to že nejvyšší je onen Duch ale na to který druh hříchu nemůže být vzhledem k jeho povaze odpuštěn. To znamená že Duch dává poznání člověku o Bohu ale pokud to popíráme a Boha neuznáme za našeho pána tak se chováme jako padlý andělé a to je to co nemůže být odpuštěno, tomu se říká rouhání proti Duchu svatému.
Jinak vaše zkoumání bible je docela dobré až na tu jednostrannost v tom že se mi zdá vysvětlení jednotlivých textů příliš polopatické spíš se analyzuje doslovně text a potom se dedukuje co je tím myšleno a méně už co je tím na pozadí (co tím chtěl Bůh říct?) myšleno nebo pro naši dobu myšleno. Význam textu bible se s přibývajícím časem mění ten samý text před 100 lety má dnes jiný význam a oba tyto významy byli ve své době pravdivé. Takže je dobré číst a vybírat si jelikož vaše texty nejsou dokonalé.

Souhlasíme s Vámi, že člověk sám nese odpovědnost za to, které informace přijme za své a které nikoli. Navíc platí, že zcela nové poznatky musí člověk prověřovat už jen pro samu jejich odlišnost od těch dosavadních.

Takže jen několik vysvětlení:
Písmo neříká, jak měli vypadat lidé, kteří měli být stvořeni. Andělé rozhodli o tom, že se budeme podobat jim. Mohlo to však být i jinak.
Prosíme, podívejte se na studie s názvem Duch a Trojice. Tam se dozvíte,

Souhlasíme s tím, že pojmy v Bibli mohly mít a často měly významový posun. O jejich zpřítomnění se většinou starali překladatelé, kteří byli vedeni snahou dát původním pojmům význam platný v době překladu. Nicméně jsme se snažili jak aplikací všech dostupných překladů tak i textů v hebrejštině a řečtině dospět k významům platným v dnešní době. Pokud budete pro nás mít v tomto směru zpřesňující údaj, budeme za něj vděčni.

Pokud jde o rouhání proti Duchu, tak uvádíte jeden z běžných výkladů, avšak bez důkazu. Víme, že je podepřen tradicí, ale právě tradice je na příklad to, proti čemu Ježíš Kristus tolik bojoval. Výkladů bez důkazů je víc, jenže pravdivost se bez své prokazatelnosti nedá použít. Výklad musí z Písma logicky vyplynout. Jinak si může každý tvrdit, co chce. Právě proto se nemohou církve na svých výkladech shodnout - jsou totiž všechny jen nedostatečně doloženy.

Je pravda, že někde jsme se neubránili jisté "polopatičnosti", ale to právě proto, aby nemohlo dojít k omylu. Řekl-li totiž Ježíš Kristus, že nás vysvobodí pravda, potom konstatujme, že pravdu je nutné dokázat a nejen tvrdit, jak to mnohé církve činí - a některé z nich to podepírají cizími slovy jako třeba dogma. Tím to ovšem dokázané není.

Postupujete správně, že se snažíte o vlastní pohled a vlastní pochopení. Každý totiž bude souzen sám, a proto každý nese sám za sebe odpovědnost před Bohem.

Učitelé sice nesou odpovědnost větší, ale křesťané byli před slepými vůdci varováni. Nikdo se nebude moci vyviňovat svalováním odpovědnosti na někoho jiného. Každý bude posuzován podle svých schopností a možností spravedlivě.

Zpět na seznam námětů