Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Zamyšlení nad Ježíšovými slovy: Blahoslavení chudí duchem
13/10/2020

Nová studie: Studie proroctví řečeného hadovi v rajské zahradě
04/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Událost, která změní svět
1/9/2014

Otázky - Hebrejci

Proč byl Ezau oblíbencem svého otce a Jákob matky?

Bible o tom říká v 1. knize Mojžíšově verších 27 a 28:
"Když chlapci dospěli, stal se Ezau mužem znalým lovu, mužem pole, kdežto Jákob byl muž bezúhonný a sídlil ve stanech. Izák miloval Ezaua, protože z lovu měl co do úst, kdežto Rebeka milovala Jákoba."
Důvod náklonnosti Izáka k Ezauovi byl tedy zřejmě v tom, že mu chutnalo maso přinesené z lovu. Protože  o Jákobovi je psáno, že byl bezúhonným, a také, že sídlil ve stanech a tedy blízko matky, kterou asi vídal častěji, je to pravděpodobně důvodem, proč k němu měla náklonnost Rebeka. Od Boha se také dozvěděla, že: "Ve tvém životě jsou dva pronárody. Oba národy se rozejdou, jen co z tebe vyjdou. Jeden národ bude zdatnější než druhý, bezpočetný bude sloužit počtem skrovnějšímu." (verš 23.) a z toho mohla usoudit, že tím lepším a pro Boha přijatelnějším bude Jákob.

Proč Ezau měl sen o žebříku do nebe právě když spal na kamenech?

Nebyl to Ezau ale Jákob (Gn.28:12). Kámen si dal k hlavě zřejmě proto, že chránil hlavu před eventuálním útokem zvěře. Po onom snu se domníval, že kámen s tím má nějakou souvislost, ale nic takového Písmo nepraví. Byla to zřejmě jen jeho domněnka. Jinak lidé tehdy často stavěli památníky z kamenů na místech, která se jim jevila jako důležitá. S Bohem to však nemá nic společného - není závislý na žádném místě.

Proč Abrahám stejně jako Izák své ženy vydávali za sestry?

Ze strachu. (Gn.20:11; 26:7,9). Báli se, že jim budou ženy uloupeny a oni budou zabiti.

Chtěla bych vědět, kdo byli ti tři muži, kteří přišli za Abrahámem a posléze za Lotem.

Když Abrahama navštívili tři poslové, jméno JHVH podivně koluje. Jménem JHVH jsou uvedeni všichni tři a potom Abrahám oslovuje toho, jehož chápe jako velitele. Lot pak stejně oslovuje zbývající dva, kteří večer dorazili do Sodomy. (Gn. 18:1-19:18) Je zjevné, že tehdejší lidé oním jménem oslovovali každého, kdo je přesvědčil o tom, že přišel s autoritou JHVH moci. (Sd. 13:6,21-23)

Zpět na seznam námětů