Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Otázky - Hebrejci

Proč byl Ezau oblíbencem svého otce a Jákob matky?

Bible o tom říká v 1. knize Mojžíšově verších 27 a 28:
"Když chlapci dospěli, stal se Ezau mužem znalým lovu, mužem pole, kdežto Jákob byl muž bezúhonný a sídlil ve stanech. Izák miloval Ezaua, protože z lovu měl co do úst, kdežto Rebeka milovala Jákoba."
Důvod náklonnosti Izáka k Ezauovi byl tedy zřejmě v tom, že mu chutnalo maso přinesené z lovu. Protože  o Jákobovi je psáno, že byl bezúhonným, a také, že sídlil ve stanech a tedy blízko matky, kterou asi vídal častěji, je to pravděpodobně důvodem, proč k němu měla náklonnost Rebeka. Od Boha se také dozvěděla, že: "Ve tvém životě jsou dva pronárody. Oba národy se rozejdou, jen co z tebe vyjdou. Jeden národ bude zdatnější než druhý, bezpočetný bude sloužit počtem skrovnějšímu." (verš 23.) a z toho mohla usoudit, že tím lepším a pro Boha přijatelnějším bude Jákob.

Proč Ezau měl sen o žebříku do nebe právě když spal na kamenech?

Nebyl to Ezau ale Jákob (Gn.28:12). Kámen si dal k hlavě zřejmě proto, že chránil hlavu před eventuálním útokem zvěře. Po onom snu se domníval, že kámen s tím má nějakou souvislost, ale nic takového Písmo nepraví. Byla to zřejmě jen jeho domněnka. Jinak lidé tehdy často stavěli památníky z kamenů na místech, která se jim jevila jako důležitá. S Bohem to však nemá nic společného - není závislý na žádném místě.

Proč Abrahám stejně jako Izák své ženy vydávali za sestry?

Ze strachu. (Gn.20:11; 26:7,9). Báli se, že jim budou ženy uloupeny a oni budou zabiti.

Chtěla bych vědět, kdo byli ti tři muži, kteří přišli za Abrahámem a posléze za Lotem.

Když Abrahama navštívili tři poslové, jméno JHVH podivně koluje. Jménem JHVH jsou uvedeni všichni tři a potom Abrahám oslovuje toho, jehož chápe jako velitele. Lot pak stejně oslovuje zbývající dva, kteří večer dorazili do Sodomy. (Gn. 18:1-19:18) Je zjevné, že tehdejší lidé oním jménem oslovovali každého, kdo je přesvědčil o tom, že přišel s autoritou JHVH moci. (Sd. 13:6,21-23)

Zpět na seznam námětů