Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Chceme skutečně Boží království?
8/12/2020

Nová studie:
Otec a Syn jsou jedno
04/10/2020
Velmi důležitá otázka na níž musíme dát odpověď
26/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Událost, která změní svět
1/9/2014

Chceme skutečně Boží království ?

 

Každý opravdový křesťan odpoví na tuto otázku jednoznačně ano.  I když naše odpovědi budou stejné,  naše představy ohledně Božího království, jeho formy, příchodu a dalších atributů, budou možná rozdílné. Jakou formu vlády si pod  pojmem Božího království představujeme?  Jako teokracii, monarchii s demokratickými prvky respektive konstituční monarchii, parlamentní monarchii, nebo jako republiku prezidentského či parlamentního typu?

 

V knize Daniel 7:18 je dokonce psáno, že království se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít království v držení až na věky. Z písma víme, že králem Božího království má být Ježíš Kristus a vládnout s ním mají  Boží synové (Zjevení 20:4). Skutečnost, že Ježíš Kristus, po Bohu nejvýše postavená bytost, je v nebesích, automaticky neznamená, že Boží synové s ním  budou vládnout  z nebes. Precedentem zde mohou být králové ve starověkém Izraeli, kteří podle vyjádření Bible vládli tak, že  seděli na Božím trůnu i přesto, že fyzicky byli zde  na Zemi, kde vládli   Božímu lidu.

 

Jaké bude tedy přicházející, reálné Boží království? To bude záviset na tom, od koho tato vláda dostane  mandát k výkonné moci. Také to  bude  do určité  míry záviset na lidech, kteří se na této vládě budou podílet  pod vedením  Ježíše Krista, Syna člověka. Syn člověka v zastoupení Boha, bude garantem Božího království.

Někdo se může zeptat, kde bude jeho místo v této vládě? Do určité míry to můžeme sami ovlivnit  tím, jak pracujeme  na svém duchovním růstu, na svých  charakterových vlastnostech a vztazích k našim bližním  (viz Luk. 13:22-30, Mat. 5:20, Mat. 13: 47-50). Roli v tom budou hrát i pohnutky, znalosti,  schopnosti, ochota a způsobilost spolupracovat s ostatními  na plnění Boží vůle vůči této Zemi a celému lidstvu. Mít účast na této vládě bude také vyžadovat spolupráci s ostatními, bez ohledu na jejich nedostatky, chyby a nedokonalost. I zde bude platit, že láska přikrývá množství hříchů (máme jich stále hodně a v budoucnu se jich najde také ještě dost). I zde bude platit ,,kdo je věrný v malém, bude věrný i ve velkém".

 

Apoštol Pavel nás v Římanům 13:12 povzbuzuje: ,,noc pokročila, den se přiblížil" a Ježíš Kristus řekl, že musí konat skutky dobra, dokud je den. Noc, která se rychle blíží ke svému konci, je určena k tomu, abychom ještě byli  vyzkoušeni v mnoha ohledech. Blížící se den ukáže, jak jsme využili  tuto dobu přípravné fáze. Ptejme se tedy, jak jsme připraveni převzít  odpovědnost spojenou s péčí o tuto planetu, kterou chce dát nebeský Otec  lidem do správy a do dědictví. Nezalekneme se  této odpovědnosti?

A bude vůbec o co stát, když je Země tak silně poničena  svévolníky?

Bez víry to jistě nepůjde. Pěstujme proto potřebnou víru,  rozvíjejme  dary od Boha a pěstujme vlastnosti známé jako ovoce Božího ducha. Ježíš řekl svým učedníkům, že budou-li mít víru velikosti hořčičného semene a řeknou-li  této hoře, aby se přemístila,  tak se ta hora přemístí. Před námi stojí velké hory překážek, ale s vírou a s Boží pomocí můžeme tyto hory zdolávat, pokud  půjdeme cestou, kterou nám ukázal Ježíš Kristus.

 

Snažme se tedy dělat vše pro to, aby nás příchod Božího království nezaskočil. Satan se o to bude  stále snažit! Jeho výhrou by bylo, kdybychom o tuto jedinečnou příležitost přišli jen proto, že bychom  toužili jen  po takovém království, které jsme si sami vykonstruovali ve svých myslích a představách. To, co můžeme dělat dnes pro Boží království, bychom neměli odkládat na jindy. Mysleme na to, že noc pokročila a den se přiblížil. To, co bychom  dnes zameškali, bychom možná později museli dohánět v horších podmínkách.

Povzbuzením pro nás je a stále bude, že nejsme a nebudeme nikdy sami, protože je s námi  náš nebeský Otec, svrchovaný vládce celého vesmíru a jeho Syn Ježíš Kristus.