Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Blesk od východu k západu
Záchrana křesťanů milosrdenstvím
Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová studie: Epidemie v biblickém kontextu
18/3/2020

Nová studie: Spor o Joba
31/1/2018

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Až se naplní míra vzpurných
16/10/2016

Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Duchovní vykořenění
14/4/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Podobenství o pannách
20/6/2014

Předurčení
18/12/2013

Panny - dejte do pořádku své lampy!

 

,, Tehdy bude království Nebes podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly své lampy, ale nevzaly s sebou olej. Rozumné však se svými lampami vzaly i olej v nádobkách. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se však ozval křik: ,Hle, ženich! Vyjděte mu vstříc!' Tehdy všechny panny vstaly a daly své lampy do pořádku. Pošetilé řekly rozumným: ,Dejte nám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají!' Ale rozumné odpověděly: ,Ne, nemuselo by vystačit pro nás i pro vás. Jděte raději k prodavačům a kupte si!' Zatímco odcházely, aby nakoupily olej, přišel ženich, a ty, které byly připravené, s ním vešly na svatební hostinu; a dveře byly zavřeny. Později přišly i ostatní panny a říkaly: ,Pane, pane, otevři nám!' Ale on odpověděl: ,Amen, pravím vám, neznám vás.' Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. " (Mt 25:1-13)

Ježíšova výzva k bdělosti je důležitější tím více, čím více jsme blíže příchodu Ženicha. Platí sice po celou dobu tohoto věku, od okamžiku kdy toto podobenství Ježíš vyslovil. V individuálním životě i v životě křesťanských sborů je tedy nutná potřeba neustále dávat pozor, abychom nezačali jednat jako ten zlý otrok z Matoušova a Lukášova evangelia (Mt 24:45-51; L 12:41-48), který když viděl, že Pán s příchodem otálí, začal bít svou čeleď a opíjel se s opilci. I když jde jen o podobenství, přirovnání, historické zkušenosti církví potvrzují, že nebezpečí úpadku víry a její čistoty, selhání ve vytrvalosti, není žádnou vzácností. Jinak bychom nebyli svědky různých skandálů "duchovních autorit". I účast církví na politických, mocenských a válečných zájmech vládců bez ohledu jestli jsou tyto zájmy v souladu s Boží vůlí, nebo naopak, svědčí o duchovní slepotě nebo alespoň o hlubokém duchovním spánku. Výsledkem toho všeho je celkový úpadek křesťanských národů a až do očí bijící postupující mravní a etická zkaženost. Pro křesťana, který se chce držet biblických měřítek, je stále těžší se vyrovnat s běžnou realitou. Ovocem úpadku nejen církví, ale křesťanských národů vůbec je pohrdání morálními hodnotami. Média i realita jsou plná násilí, perverze a propagace zvrácených vášní, podvodného klamání, a pohrdání slušností. Zákonodárci tvoří zákony, které mají krýt nebo umožnit trestné jednání, zejména rozkrádání společného majetku a olupování společensky a sociálně slabších jedinců silnějšími. Tento neutěšený stav vyvolává v očích nekřesťanských národů pohrdání a je hrozné, že křesťanské autority, které by měly vést Boží lid k dodržování božích měřítek, lepším vlastnostem a jednání se nezřídka soustředí na pokrytecké divadlo náboženských obřadů a ke skutečně vážným duchovním potřebám a problémům nemají odvahu se vyjádřit, aby nepřišly o své společenské (ve skutečnosti politické) postavení a přízeň. Dokonce někteří z nich oddávají homosexuální páry, nebo v kostelích pořádají koncerty skupin, které ve svých písních propagují satanismus.

Přesto je napříč všemi církvemi mnoho křesťanů, kterým není lhostejné, co se děje. Jan ve zjevení viděl velký zástup křesťanů, kteří byli zachráněni pro svou víru. To znamená, že jim nemohlo být lhostejné, jak jsou znevažovány biblické hodnoty i samotná Ježíšova oběť. Podívejme se proto blíže na Ježíšovo podobenství o deseti pannách, které nás varuje před nedostatkem bdělosti.

"Tehdy bude království Nebes podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly své lampy, ale nevzaly s sebou olej. Rozumné však se svými lampami vzaly i olej v nádobkách."

Kdo jsou panny, jdoucí Ženichovi naproti? Panny jsou z domu nevěsty, jako například dokládá Žalm 45:12; " V pestře tkaných šatech je uváděna ke králi; za ní k tobě přicházejí i panny, její družičky. " Panny jsou pozvané na svatbu Ženicha, který přichází nečekaně v noci. To samé čeká, podle Ježíšových slov, rozumné panny, které si vzaly dost oleje, aby mohly svítit přicházejícímu Ženichovi. I ony jsou pozvány na svatební hostinu.

Na otázku, kdo jsou panny, nám pomůžou odpovědět další texty. Například v Iz 37:22; " Toto je slovo, které o něm řekl Hospodin: Pohrdá tebou a posmívá se ti panna, dcera sijónská, potřásá nad tebou hlavou dcera jeruzalémská. " Je tak přeložen hebrejský výraz betulá. Často je tohoto výrazu užito obrazně ve spojení s lidem, krajem. Jako v uvedeném případu, nebo například panna Izraelská, panna Sidónská, panna, dcera Babylonská v textech (Iz 23:12; 47:1; Am 5:2). Ježíš mluví v podobenství o tom, že Boží království je podobné deseti pannám. Boží království je na zemi zastoupené Božím lidem, který je v dnešní době reprezentován především církvemi a mnoha dalšími náboženskými společnostmi. Ježíš tak prorocky slovem parthenos vyjádřil, že církev, která byla na začátku jedna, bude na konci před jeho příchodem rozložena do více církví. Číslo deset pak znamená, že podobenství se týká všech církví - sborů. Číslo deset je totiž základní organizační číslovkou prvního Božího lidu podle principu, který použil Mojžíš na poušti (2Moj. 18:21,25).

Ježíš v úvodu podobenství přirovnává Boží království k pannám, z nichž polovina není na Ženichův příchod dostatečně připravena, ale v dané chvíli spí všechny. O co konkrétně jde? V Ježíšově době měla židovská svatba dvě části. Zasnoubení a svatbu. Mezi oběma událostmi mohlo uplynout i více než rok času. Nevěstu vybíral otec ženicha a obvykle poslal spolehlivého přítele nebo sluhu k rodičům nevěsty a ta, když řekla ano, byla zasnoubená, aniž ženicha musela nutně vidět. Zásnuby byly zpečetěné mimo jiné i darem za nevěstu a smlouvou podepsanou oběma stranami za přítomnosti dvou svědků. Od té chvíle nevěsta čeká na ženicha, který může přijít kdykoliv, zcela nečekaně, třeba i v noci. O příchodu ženicha opět rozhodoval jeho otec. Obvykle přicházel uprostřed noci a nevěsta musela být připravená okamžitě odejít se ženichem do připraveného nového domova.

Ježíš prorocky popisuje dobu příchodu ženicha, syna člověka. ,,Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se však ozval křik: ,Hle, ženich! Vyjděte mu vstříc!' Tehdy všechny panny vstaly a daly své lampy do pořádku."

Až křik "Hle, ženich přichází!" je probudil. Ne samotné panny, ale NĚKDO, nebo ODNĚKUD se ozval křik, že přichází ženich. Někdo z domu nevěsty? Nebo někdo z doprovodu ženicha? Je to určitě někdo z domu nevěsty, neboť Ženich má přijít nečekaně. Není podstatné v tuto chvíli, kdo to bude, ale určitě to nebudou celé církve, protože ty z dlouhého čekání usnuly.  Neznamená to však, že spí úplně všichni křesťané. Spíše je pravděpodobné, že uvnitř i vně církví jsou jedinci nebo malé sbory, společenství, které nespí a snaží se rozpoznat ženichův příchod.

Bylo by naivní myslet si, že k probuzení církví postačí několik učených nebo vnímavých, Svatým duchem inspirovaných křesťanů, kteří přijdou na něco důležitého a církve jejich poznatky okamžitě uznají a začnou se připravovat na příchod ženicha a svatbu. Spíše se bude muset odehrát něco, co podpoří pokřik o ženichově příchodu a nebude možné tento pokřik ignorovat. Je to zřejmé z toho, že všechny panny okamžitě začaly dávat své lampy do pořádku.

"Pošetilé řekly rozumným: ,Dejte nám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají!' Ale rozumné odpověděly: Ne, nemuselo by vystačit pro nás i pro vás. Jděte raději k prodavačům a kupte si!'"

Pošetilé poznaly, že nemohou svítit přicházejícímu Ženichovi. Zaskočil je nečekaně jako zloděj v noci. Ježíš to znovu připomíná v jednom dopise církvím, které nechal napsat a rozeslat Janem v jeho zjevení: " Připomínej si, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a učiň pokání. Neprobudíš-li se, přijdu jako zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. " (Zj 3:3; 16:15)

Všimněme si, že součástí probuzení je i pokání a zachovávání slova, které máme od začátku. Nestačí mít řadu dogmat, tradičních nauk, vlastních výkladů nebo mít množství rituálů a bohoslužeb. V tom probuzení není. Probuzení nezajistí ani senzační výklady biblických proroctví. V dopisech sborům ve 2 a 3 kapitole Zjevení je možno vidět důraz na vytrvalost ve víře, důraz na lásku, na zásadový postoj k falešným prorokům a učením.

Probuzení musí dát do pořádku své lampy.

V Ježíšově podobenství probuzené panny dávají do pořádku své lampy. Lampy ke svícení připomínají jiné Ježíšovo slovo. " Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan; a svítí všem, kteří jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích." (Mt 5:14-16) Vskutku, lampa, pochodeň, louč, svícen a dnes baterky a jiná svítidla se používají tam, kde je nedostatek denního světla. Pro duchovní, ale i pro ostatní křesťany by mělo být jasné, že přirovnání k lampám znamená, že jsme stále ve věku velké temnoty: " Lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Na ty, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy, na ně zazáří světlo. " napsal prorok Izajáš a v evangeliu Matouše (Mt 4:16) se dozvíme, že se proroctví naplnilo v osobě a životě Ježíše Krista. My máme následovat jeho příkladu a svítit v temnotě současného času. Kdyby nebyla temná noc, nemuseli bychom být světlem světa a panny by nepotřebovaly lampy, aby svítily v noci.

Prvním krokem panen, po probuzení, je uvést lampy do pořádku. To znamená, že musí opět svítit jako na začátku. V praxi to znamená obnovit víru, jako byla na počátku. Víru v to, že Kristus za nás zaplatil výkupné a smířil nás tak s Bohem. Zemřel a byl vzkříšen. Posadil se po pravici svého otce a čeká, dokud mu jeho otec nepoloží jeho nepřátele za podnoží k nohám (Ž 110:1). V praxi to znamená, že musíme zachovávat Kristovo slovo: " Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. " (J 14:23). Není potom možné tolerovat jednání, nebo učení, které popírá základní biblické hodnoty. Například je nutné odsoudit církevní sňatky homosexuálů a pedofilní jednání mezi kněžími. Je potřeba distancovat se od násilí, které provází mocenské snahy politiků. Je nutné přestat podporovat falešné vlastenectví a nacionalismus, protože v Kristu jsme všichni jedno. Je nutné opustit všechno, co poškozuje a vrhá pohanu na jméno našeho Otce v nebi a na jméno našeho pána Ježíše Krista. Jinak nemá cenu, abychom se modlili o posvěcení Božího jména. Je potřeba pochopit prorocké slovo, které se stalo k místodržiteli Zerubábelovi: " Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. " (Za 4:6) Jestliže církve chtějí dokázat, že nespí, musí jejich vůdci činit upřímné pokání jako první a držet se pevně Kristova slova a odkazu, dokud nepřijde jeho vyslanec, který bude hovořit to, co od Krista uslyší: " Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. " (J 15:26). A dále " Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. " (J 16:13-14). Je nutné pochopit, o čem zde Ježíš mluví. Nejde jen o Svatého ducha, kterého dostali křesťané o letnicích. Kdo má uši k slyšení, slyš! My sami jsme ovocem Božího ducha, o němž mluví prorok Zacharijáš jestliže tak činíme.

Možná si někdo řekne, že je dost času neboť zatím nic neukazuje na blížící se závěr tohoto věku a na příchod Božího království. Zamysli se člověče! Všechno, co nám Pán přikázal je pro dobro lidí a to máme činit vždy. Aby naše dobré skutky byly vidět a lidé vzdali čest našemu Otci v nebi. Zatím se děje spíše opak.

Pošetilé panny jdou na trh

"Zatímco odcházely, aby nakoupily olej , přišel ženich, a ty, které byly připravené, s ním vešly na svatební hostinu; a dveře byly zavřeny. Později přišly i ostatní panny a říkaly: ,Pane, pane, otevři nám!' Ale on odpověděl: ,Amen, pravím vám, neznám vás.' Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu."

Proč nebyly pošetilé panny přizvány na svatbu? Na svatbu ženich zve své přátelé, ty jichž si váží. Ne ty, kdo ho ani nepoznají, když přijde. Navíc pošetilé panny šly na trh pro olej. Trh je místo kde prodávají různí trhovci. Každý má svůj olej. Je-li tím olejem v podobenství slovo, přinášející světlo života, pak takový trh může nabízet a také nabízí všelijaké slovo. Nikoliv Boží, ale jiné. Dnes je mnoho různých učení a duchovních učitelů, kteří lidem nabízejí duchovní cestu k lepšímu životu. Podobně jako Řekové v Kristově době hledali moudrost a křesťané hlásali Krista ukřižovaného, doba příchodu ženicha pravděpodobně bude také dobou plnou mnoha různých "moudrých" nauk, a falešných proroků. Ale ten, kdo přijde v Kristově pověření, oznámí, co má přijít. Pošetilci ovšem už budou mít jiný olej a hlavu plnou falešných slov. Nepoučí se, jak píše Daniel: "Mnozí se vytříbí, zbělí a budou vyzkoušeni. Svévolníci budou jednat svévolně; žádný svévolník se nepoučí, ale prozíraví se poučí."

Až se zavřou dveře

Doba, v níž přijde ženich je dobou, v níž každý bude sklízet ovoce svého úsilí. Je také dobou soudu všech, dobou trestu těch, co ničí zem a také dobou, v níž dojdou požehnání všichni, kteří vytrvají ve víře. Až se zavřou dveře, nastane jiný čas. Šťastný je ten, kdo má účast na svatbě Beránkově. Církve jsou v dopisech hodnocené podle toho, zda bdí, či spí, zda jsou připraveni činit pokání, očistit se od nánosu zbytečných rituálů a mystiky, pýchy a duchovního smilstva.

Už dnes mohou církve zaujmout jednoznačná, zásadová stanoviska k propagaci zvráceného sexuálního chování, odmítnout lichvářské jednání nejen bank, ale i vlád. Mohou více upozorňovat na stále se zhoršující obsah filmových a televizních pořadů pro mládež i dospělé. Mohou se více zaměřit na pomoc nejen hmotnou, ale zejména duchovní, když budou zdravým a srozumitelným způsobem informovat o naději na záchranu a na věčný život. Křesťanská civilizace je těžce nemocná všemi druhy kriminality, zvráceností, svévolným jednáním a nedostatkem duchovního osvícení. Stále více lid úpí a strádá i v zemích tzv. vyspělých. Můžeme pozorovat novodobé otrokářství založené na ekonomickém zotročení lidí, kteří sotva vyjdou se mzdou, aby zaplatili dluhy. A to nemluvíme ani o hladu panujícím ve stále více oblastech světa, kvůli chamtivému jednání nadnárodních společností a vlád. Přesně jak popisuje proroctví třetí pečetě. "za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech."  Váhy v ruce jezdce představují spravedlnost, ale bez lásky. Jedná se o spravedlnost založenou na zákonu silnějšího. Olej a víno pak znamená, že i v nouzi bude ponechána možnost užít si alespoň zdání přepychu pro chudé a opravdového přepychu pro bohaté.

Je nutné vysvětlit lidem, že dnešní doba má všechny příznaky začátku porodních bolesti, o niž mluví Ježíš v Matoušovi 24 kapitole. Je pravděpodobné, že se nacházíme blízko zlomu, který předchází mimo jiné i přítomnost Syna člověka, než bude nevěsta připravena a Ženich uspořádá svatbu. Pak už se mohou kdykoliv zavřít dveře na svatbě. Mějme na mysli dobro lidí a uvědomme si, jak je důležité, aby se jim otevřely oči, než bude pozdě.

Probuďme se a zkoumejme, co se líbí Pánu, abychom nedopadli, jako pošetilé panny!Studii si můžete stáhnout zde:
deset_pannen.pdf