Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Chceme skutečně Boží království?
8/12/2020

Nová studie:
Otec a Syn jsou jedno
04/10/2020
Velmi důležitá otázka na níž musíme dát odpověď
26/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Událost, která změní svět
1/9/2014

Komentář k Evangeliu podle Matouše 24:28

,,Kdekoli je mrtvola, tam se shromáždí orli" (Matouš 24:28, PNS-Překlad nového světa)

,,Kdekoli je mrtvé tělo, tam se slétnou supové" (Matouš 24:28, Jeruzalémská Bible)

 

Ačkoli tomuto textu již byla na badatelském biblickém poli věnována značná pozornost, vracíme se k němu zpět s cílem analyzovat některé jeho aspekty a pokusit se dát jej do zcela nových souvislostí.

Především stručná poznámka k překladovému aparátu verše u Matouše 24:28. Některé překlady, jako např. Jeruzalémská Bible jej uvádí takto: ,,Kdekoli je mrtvé tělo, tam se slétnou supové." Stejně tak je tomu například v českém ekumenickém překladu N. Zákona z r. 1989, v The Gideons International a v některých dalších dílech. I další známé překlady Evangelia podle Matouše samozřejmě respektují význam řeckého slova "ἀετός" [aetos], které se překládá jako orel nebo sup, ale s ohledem na kontext Ježíšových slov dávají mnozí přednost použití slova orel. (Viz. King James Bible, Kralická Bible, PNS, .......atd.)

Jak tedy číst Ježíšova slova u Mat. 24:23-28? Pán zde především laskavě, ale důrazně varuje své učedníky před falešnými proroky a falešnými Kristy. Jeho příměr ,,kdekoli je mrtvola, tam se shromáždí orli (nebo supi)" nejspíš nepřivedl posluchače do nesnází. Byli to lidé, kteří měli ,,uši k slyšení...", (Mat. 11:15) a proto je dvojí význam slova "ἀετός" nezaskočil. Duchovně, naukově a bezbožným životním způsobem v Božích očích mrtví mesiášové a další falešní proroci k sobě přitahují ty, kteří milují duchovně prázdné, mrtvé nauky a z nich plynoucí ničemné skutky. Přesně tak, jako od nepaměti velcí dravci orel a sup s jistotou nalézají tu potravu, která je přitahuje, která je pro ně právě vhodná. Je-li navíc sup specialista na mrtvá, rozkládající se těla, pak Matouš 24:28 ve světle výše uvedeného v překladu Jeruzalémské Bible (viz. výše) má ještě důraznější akcent.

V dnešní době, 2000 let po Kristu, se naplno prokazuje platnost a účinnost Ježíšových slov. Jsme totiž očitými svědky naplnění Pavlových slov v 2. Tim. 4:3 ,,Nastane totiž časové období, kdy nesnesou zdravé učení, ale budou si shromažďovat učitele ve shodě se svými vlastními žádostmi, aby jim lechtali uši." To se právě děje-a navíc na světové scéně. Nastal totiž čas, kdy mnozí místo aby poskytli své ,uši k slyšení' věrných, spolehlivých a životodárných pravd Božího slova, připustili, aby jejich ,,uši byly lechtány" falešnými světskými a náboženskými celebritami. Jaký druh zpráv touží tito lidé slyšet? Jednoduše cokoli, co se netýká Boha a jeho Syna Ježíše Krista. Na špici tohoto informačního toku, který organizují vlády skrze své mediální organizace se dostávají ,,osvědčené" rady špičkových osobností ze světa kultury, sportu, politiky, finančnictví a vědy, jak si zařídit pohodlný život po vzoru známých celebrit a naopak, jak zbytečné, pošetilé až nebezpečné je v naší době věřit v Boha, utěšovat se četbou Bible a hledat spásu poslušností Božího Syna Ježíše. Tento stav, nikoli nekonečné politicko-ekonomické a všechny možné další medializované kauzy, je skutečným důvodem globální polarizace lidského společenství. Jsme totiž svědky v poslední době neuvěřitelně rychlého rozevírání nůžek mezi dvěma, po věky mezi sebou soupeřícími liniemi: Kainovou a Abelovou. (Gen. 3:15) Takřka přímo před našima očima probíhá obrovské shromažďování lidí, kteří se tak jako supi či orli vrhají k duchovní potravě, která vede k smrti a odmítají Ježíše Krista jako zdroj živé vody vedoucí k věčnému životu. (Jan 4:14)

Zkoumání jiných, renomovaných překladů Evangelia podle Matouše, může ovšem čtenáře podnítit ještě k jinému porozumění Ježíšových slov. Mám na mysli oblíbený překlad kralický, který podle posledního vydání z roku 1613 předkládá Mat. 24:28 následovně: "Nebo kdežkoli bude tělo, tuť se shromáždí i orlice." Vnímavého čtenáře možná napadne, že tato formulace, stará více než 400 let, může mít úzkou vazbu na verš předcházející (v.27), kde Ježíš sděluje, jaký bude doprovodný, vysoce spektakulární efekt přítomnosti Syna člověka. Pán tak nejspíš činí proto, aby se lidé podobní orlicím kolem něho mohli v duchovním ohledu shromáždit k záchraně.

Následující komentář k Mat. 24:28, který uveřejnila NSSJ (Náboženská společnost Svědkové Jehovovi) v knize Největší člověk, který kdy žil, celkem dobře odpovídá tomuto porozumění: ´vyvolení se jako dalekozrací orli shromáždí tam, kde se nalézá pravý duchovní pokrm, totiž u pravého Krista při jeho neviditelné přítomnosti. Nebudou zavedeni na scestí a neshromáždí se k nějakému falešnému Kristu. ´

Je rovněž zajímavé, že ačkoli jsou obě výše uvedená pochopení Ježíšových slov zdánlivě odlišná, ve skutečnosti jsou implicitní, to znamená vzájemně se doplňují. Ať již přijmeme jedno či druhé, zní odpověď Pána stejně: ´Kdekoli je mrtvé tělo, tam se shromáždí orli.´ Je to ale odpověď univerzální, přesně cílená nejen na aktuální duchovní potřebu Ježíšových učedníků, ale snad ještě mnohem více na dnes žijící křesťany, očité svědky celosvětových událostí nesoucích výmluvné znaky závěru tohoto období lidských vlád (Kaz. 8:9). Jde totiž o to rozpoznat ve zmatku Velkého soužení, kde jsou ony pravé duchovní a lidské hodnoty, pevně se k nim připoutat a se stejnou rozhodností zavrhnout vše, co satan namísto nich nabízí jako náhradu. Ježíš v ní vyjadřuje hlubokou důvěru ve své pravé následovníky a ví, že tito svým duchovním vnímáním podobným loveckému instinktu velkých létajících dravců neminou svou ´kořist´-neomylně naleznou svého Pána, aby vstoupili do Jeho radosti.

Náš Pán ale především ukazuje, že taková příležitost záchrany ve složité době konce reálně nastane a svou odpovědí vyzývá všechny lidi, aby se této nabídky chopili poté, co si uvědomí obsah dobré zprávy, která jim byla oznámena a přijmou odpovídající opatření.

V díle Matthew Henry Complete Commentary je uveřejněn pozoruhodný komentář týkající se Evangelia podle Matouše a skutečnosti, že tam, kde je kázáno, se setkává se zdánlivě neočekávaným úspěchem. Těžištěm této úvahy je totiž opět náš text z Matouše 24:28 doplněný o další zajímavý pohled: tam, kde zazní dobrá zpráva o Kristu, se shromažďují věřící, nikoli z nějakého vnějšího popudu, ale jakoby voláním přirozeného instinktu, něčím jako silou, která přivádí dravé ptáky k jejich kořisti; neboť ,kdekoli je mrtvé tělo, tam se shromáždí orli' (Matouš 24:28). Ve stejném duchu kdekoli se káže Kristus, jsou k němu shromážděny duše. Pozvednutí Krista ze země, to znamená kázání o ukřižovaném Kristu k němu přitahuje, snad oproti očekávání, lidi všeho druhu (Jan 12:32), a to také podle Jákobova proroctví, že ´Šilu (rozuměj Kristu) bude patřit poslušnost národů´ (Gen 49:10, viz také Iz 60: 8.) Orli budou vždy tam, kde je mrtvé tělo-je to jejich potrava, je to pro ně hostina (Job 39:30.) O orlech se také říká, že mají mimořádnou schopnost rozpoznat čichem, kde se nachází kořist, a rychle k ní přiletět (Job 9:26.) Podobně ti, jejichž ducha Bůh podnítí, budou skutečně přitahováni k Ježíši Kristu, aby se jím duchovně živili. Kam jinam by orel měl letět, než ke své kořisti? Kam jinam by lidská duše měla jít, než k Ježíši Kristu, který má slova věčného života? Jako orli vždy dokonale rozpoznají, jaká potrava je pro ně nejlepší a jaká ne, tak i lidé s touhou po duchovním uspokojení vždy rozpoznají hlas dobrého Pastýře od hlasu zloděje a lupiče. Svatí budou vždy tam, kde je pravý Kristus, nikoli falešní Kristové. Každá lidská duše naplněná opravdovou dobrotou a láskou tíhne ke Kristu a touží být ve společenství s ním. Kristovi služebníci se nemýlí v tom, kde je kázán pravý Kristus a tam směřují. Je to jakýsi živý princip milosti, či přirozený instinkt všech svatých, který je přitahuje ke Kristu, aby skrze něho věčně žili.

Dodejme k tomu pouze, že je to nakonec láska, která je základem a klíčem. Láska k  יהוה Bohu, k Jeho Synu a k našim bližním, především ke spolukřesťanům. Bez ní nelze rozvíjet onen ,přirozený instinkt svatých lidí´, tento ,živý princip milosti´, který člověka svazuje s Kristem pro ten pravý, věčný život. Instinkt, který je působením Božího Svatého Ducha spolehlivým průvodcem křesťana chaosem tohoto světa, a který nakonec bezpečně vede do Otcovy náruče prostřednictvím Krista Ježíše. (Řím. 8:14)

Závěrem snad ještě jeden postřeh k zamyšlení: orel nebo podle některých badatelů sup jistě nejlépe splňují svou roli v Ježíšově odpovědi. Jiní pozemští predátoři jako vlk, šakal nebo lev by určitě orla či supa dobře zastoupili-až na jednu věc: nemohli by se vznést jako orel do úctyhodné výše i několika kilometrů. Nemohli by tedy být lidem nebeským symbolem ukazujícím s neomylnou jistotou kde je přítomen Hlavni zprostředkovatel jejich záchrany, Ježíš Kristus. (Heb. 2:10, Iz. 40:26, Žalm 103:11, 121:1, 123:1)