Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Závažné odhalení v biblických proroctvích

,,A on, až přijde, přinese světu důkaz o hříchu, o spravedlnosti a o soudu: o hříchu, že nevěří ve mne, o spravedlnosti, že odcházím k Otci a již mne neuvidíte, a o soudu, že vládce tohoto světa je již odsouzen. " Jan 16:8-11;

Kdykoliv se scházíme, abychom si připomněli poslední Ježíšovu oslavu velikonoc s jeho apoštoly, připomínáme tím i jeho oběť a to až do doby, dokud on nepřijde. Druhý příchod našeho Pána Ježíše je asi nejtoužebněji očekávanou událostí všech skutečných křesťanů. Jeho druhý příchod ukončí tento věk lidských vlád, válek a všeho utrpení, které lidské vlády způsobují. A vystřídá je vláda Boží. My se dnes nacházíme poměrně blízko této zlomové události.

Kde bereme odvahu k takovému tvrzení? Vysvětlení souvisí s Ježíšovými slovy, která řekl o Přímluvci, jehož pošle před sebou. Ježíšova slova o tom, že spravedlnost je v tom, že ho už jeho učedníci neuvidí, ukazují, že všechno co se děje není náhoda, ale má své, mimo jiné i právní důvody, které brání, aby Ježíš přímo a viditelně uplatňoval moc, kterou dostal od Otce (Mt 28:18). O jaké důvody se jedná? Možná někoho překvapí, že vysvětlení je obsažené ve dvou prorockých snech pohanského, babylónského krále Nebúkadnesara.

Dvě koncepce budoucnosti

Lidé se většinou domnívají, že hlavní příčiny dnešních krizí, sílící hrozba světové války i exodus milionů lidí putujících do Evropy jsou v boji velmocí a jejich spojenců o lepší geopolitickou pozici, v boji o ropu, nerostné suroviny, vodní zdroje a ornou půdu, rostoucí chudoba, hlad na mnoha místech, nedostatek vody, vzrůstající kriminalita a lokální války. I když to opravdu jsou velmi reálné příčiny a zásadní důvody dnešních problémů, nejsou jediné ani hlavní příčiny toho, co se dnes děje. Jsou to spíše důsledky jiné skutečné a hlavní příčiny, jejíž kořeny sahají hluboko do minulosti. O ní myslím nikde v médiích neuslyšíte ani se nedočtete. Přitom je popsaná v Bibli už více než dva a půl tisíce let.

 Bible je napsaná proto, aby se každý mohl dovědět všechno důležité, co se týká vývoje člověka, každého z nás, od počátku až do příchodu Božího království. Důležité poznatky, které nám poodhalily příčiny dnešních událostí jsou zapsané v knize proroka Daniele. Hlavně ve dvou prorockých snech babylónského krále Nebúkadnesara, které mu Daniel vyložil (Da 2 a 4 kapitola). Najdeme v nich vysvětlení, proč je spravedlivé, že Ježíše dosud nevidíme. S tím souvisí i dnešní situace. Podrobněji se jimi zabývá studie ,,Sen krále Nebúkadnesara" na našich stránkách. Zde jen stručně, Král měl sen o velké a hrozně vypadající soše, která měla zlatou hlavu, stříbrný hrudník, bronzové břicho a boky, železné nohy a nakonec chodidla byla částečně ze železa a částečně z hlíny. Králi bylo řečeno, že ta socha představuje čtyři království, z nichž tou zlatou hlavou je on a ty ostatní budou nižší, horší než jeho království. To nejdůležitější je obsaženo v jediné větě. ,, Ty králi jsi král králů. Bůh nebes ti dal království, moc, sílu a slávu. A všechna místa, kde bydlí lidé, polní zvěř a nebeské ptactvo, dal ti do rukou a dal ti moc nad tím vším. " (Da 2:37,37)

Jinými slovy, Bůh nebes dal vládu nad vším živým na zemi lidským vládcům. Oznámil jim to skrze krále Nebúkadnesara, protože socha, kterou viděl ve snu, představuje věk lidských vlád. To se do té doby nestalo. Naopak, první, Nimrodův pokus o světovládu Bůh neschválil. Proto zmátl lidem jazyky, aby se nemohli společně domluvit a rozptýlil je po celé zemi. Socha, kterou babylónský král ve snu viděl, představuje věk, v němž vládne člověk nad člověkem a to až do příchodu Božího království. Král Nebúkadnesar byl počátek tohoto věku. A všechna další království až dosud jsou jeho součástí. Z toho vyplývá řada důsledků. Například, že hlavním cílem tohoto věku je vytvořit světovou vládu člověka nad člověkem. To znamená vytvořit řád pro celou zemi, řád, jenž má vlastní zákony. Nemusí se řídit boží vůlí.

Naopak, na konci věku přivede lidstvo ke vzpouře proti Bohu a bude se snažit převrátit hodnoty, které platily od počátku. Dobro bude vydávat za zlo a naopak. To se už dnes děje ve stále větším měřítku. Ve snu babylónského krále bude věk lidských vlád ukončen rozbitím sochy kamenem, který se utrhne bez zásahu lidské ruky, udeří do nohou té sochy tak, že se roztříští na malé kousky, jež rozvane vítr, takže po soše nezůstala ani stopa. Tím kamenem, z něhož pak vyroste velká skála, je Boží království, které vystřídá věk lidských vlád. To se dosud nestalo, ale po více než dvou a půl tisíci letech můžeme spolehlivě říct, že konec vlády člověka nad člověkem se rychle blíží (Da 2:36-45).

My máme už poměrně reálnou šanci osobně zažít příchod Božího království. Ale před tím musí ještě vzniknout poslední druh lidské světové vlády, vlády babylonského typu. Proto jsme dnes svědky horečné přípravy na závěrečné uspořádání světa, v němž vládne člověk nad člověkem. Tomu závěrečnému uspořádání se v médiích někdy říká Nový světový řád neboli New World Order, ale my ho raději nazýváme Babylónský Světový řád (BSŘ), protože New World Order je spojován s mnoha konspiračními představami, které nemusí být zcela pravdivé. Je to v každém případě závěrečná babylónská koncepce lidských vlád nezávislých na Bohu. Nedivme se, že dnešní vládci viditelně nerespektují Boží vůli a zákony, které nám dal Bůh nebes pro život. Proto jsme svědky zdánlivě nepochopitelného převracení a znevažování hodnot, podle nichž žili a pro které umírali naši předkové. Připomínáme si naše křesťanské svaté státními svátky, ale jejich odkaz nectíme, naopak ho svým jednáním znevažujeme. Novodobí králové, presidenti, politici i jejich chlebodárci jsou klamáni vládcem tohoto světa, který je vede k přesvědčení, že mohou beztrestně jednat svévolně, bez respektu a proti Božím zákonům. Ke škodě a na úkor většiny lidstva.

Zapamatujme si, že dnes existují dvě koncepce budoucí světové vlády. Koncepce, kterou nazýváme Babylónský Světový řád (BSŘ) a Boží království. V BSŘ se naplňuje závěrečná část prorockého snu babylónského krále. A o to jde. Někteří vládci možná vědí, že Bůh dal lidem právo si vládnout sami. A podle toho se chovají. Dokud se neukáže bezvýchodnost takové koncepce vládnutí (Kaz 8:8,9). BSŘ je koncepce postavená na vůli mocných, bez úcty ke Stvořiteli a životu jiných lidí i ostatních tvorů. Ale dnešní vládci už zapomněli nebo nevědí, že tentýž král měl ještě jeden sen.

 

Druhý sen babylónského krále

Je varovným poselstvím všem lidským vládcům. I když Bůh nebes dal lidem vládu nad vším živým na zemi, nezbavil je odpovědnosti za své činy a varuje je zároveň před nebezpečnou pýchou, která by je přivedla až k falešnému pocitu všemocnosti. Daniel babylónskému králi při výkladu snu řekl: ,,Vyženou tě totiž od lidí a tvůj příbytek bude mezi polní zvěří. Budou ti dávat spásat porost jako dobytku a nechají tě smáčet nebeskou rosou. Tak přes Tebe přejde sedm časů, dokud nepoznáš, že v lidském království vládne Nejvyšší a dává je komukoliv ráčí." Bůh nechce, aby lidští vládci zpychnuli a zapomněli, že veškerou moc, kterou mají, je s dopuštěním Boha nebes, kterému se budou za všechno zodpovídat. Král Nebúkadnesar to poznal a Boží svrchovanost uznal: ,,Nyní já, Nebúkadnesar uctívám a vyvyšuje a oslavuji Krále nebes, jehož všechny činy jsou pravda, jehož stezky právo a jenž je mocen pokořit ty, kdo si vedou pyšně." (Da 4:34). To je velmi aktuální varovné poselství pro všechny lidské panovníky i dnes. Satan, který je lstí a klamem svádí ke vzpouře proti Bohu, to samozřejmě ví. Proto dělá všechno proto, aby to lidští vládci nepoznali a nebrali Boží slovo vážně. Mnozí z nich to poznají pozdě. Je na místě otázka.

 

Proč to Bůh připouští?

Apoštol Pavel napsal křesťanům v Tesalonice o druhém příchodu našeho Pána Ježíše: ,, Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, žádáme vás, bratři, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovo nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jako by den Pánův již nastal. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. " (2Te 2:1-4) Bůh připouští, aby se zlo projevilo v plné síle a podobě. Proč? Pavel dál vysvětluje: ,,Také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí; jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat. A potom bude zjeven ten Bezzákonný, kterého Pán Ježíš odstraní dechem svých úst a zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením svého příchodu. Příchod Bezzákonného je podle působení Satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži a aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni. " (2 Te 2:6-12)

Ano, zlo se umí skrývat. Proto je často těžké ho jasně usvědčit, než se projeví podle ovoce, které přinese (Mt 7:20). Nejdříve láká lidi na líbivé a svůdné ideje i na první pohled prospěšné, humanitární a charitativní činy. Příkladem mohou být například ideje francouzské i jiných revolucí (volnost, rovnost, bratrství), skrze něž získala moc nová vládnoucí elita, jejíchž ovocem jsou dvě světové války, ekonomické krize, vykořisťování, hladomory a zbídačenost celých národů. Podobně Hitler na národní úrovni nejdříve vytáhl německý lid z hluboké psychické a hospodářské krize, aby je pak zavlekl do války, v níž zemřelo deset milionů Němců. A přežijící byli hrůzami války velmi poznamenaní. I dnes jsme opět svědky válečných konfliktů, které hrozí přerůst do světové války. Jsme manipulovaní k tomu, abychom se v zájmu bezpečnosti zřekli občanských práv a svobod, abychom si zvykli na všudypřítomný sledovací systém, abychom se pod záminkou zkvalitnění pohodlí a větší bezpečnosti smířili s tím, že místo skutečných peněz budou zanedlouho jen elektronická konta s virtuálními čísly. Prostřednictvím elektronického bankovnictví je postupně vytvářený systém, umožňující majitelům největších bank a několika dalším mocným prakticky absolutní dozor nad našimi obchodními činnostmi, takže se rychle blíží naplnění Janova proroctví: ,,A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo jejího jména. "  (Zj 13:16,17)

Někomu se může zdát, že velký pokrok v komunikačních technologiích, strašení různými pseudo pandemiemi, podpora imigrace cizích národů a kultur do Evropy, nepochopitelné přehlížení rizika kriminálních a teroristických útoků cizích osob či skupin na domácí obyvatelstvo je náhodná souhra okolností, chyb nebo chamtivosti jedinců či celých skupin. Kdo tomu chce věřit, nepochopí, že ve skutečnosti jde o uskutečňování plánu na vytvoření poslední formy vlády babylónského typu.

Ve snu babylónského krále stojí socha na železných nohou, které mají chodidla a prsty částečně ze železa a částečně z hlíny. Daniel to králi vysvětluje tak, že v posledních časech dojde k velkému mísení lidí mezi sebou, ale ti nebudou spolu držet. I dnešní migrační vlna je pokusem o smísení lidí různých kultur a náboženství, ale nepovede se to. Daniel naopak říká: ,, Že jsi viděl železo promíšené s hliněnou keramikou -- lidé se budou mísit, ale držet jeden s druhým nebudou, právě tak jako se železo nemísí s keramikou. Za dnů oněch králů ale Bůh nebes nastolí království, jež nebude zničeno navěky ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát navěky, ..." (Da 2:43,44)

Sami se můžete přesvědčit, že Bůh pro nás nechal všechno důležité zapsat dlouho dopředu. Nechce, abychom podlehli klamu, nýbrž abychom měli možnost prokázat, zda máme větší lásku k pravdě nebo k žádostem, které nabízí tento svět. Bůh dovoluje, aby se lidé přesvědčili, že si sami nedokáží vládnout spravedlivě a k trvalému prospěchu všech. Aby se lidé přesvědčili, že bez něj nevyřeší žádný z problémů, které lidstvo sužuje. Přesto budou někteří posměvači říkat, kde je ten jeho zaslíbený příchod (2Pe 3:3,4)? Petr to vysvětluje: ,, Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání . Pánův den přijde jako zloděj v noci."

Ano, to jsou hlavní důvody, proč Bůh ještě nezakročil proti zlu, které se rychle šíří a získává moc a vliv na všech úrovních. Budoucí služebníci BSŘ už dnes vytváří klamný dojem, že může beztrestně páchat cokoliv, ten kdo má tak velkou moc, že na něj žádná spravedlnost nedosáhne. Vnímaví lidé mohou vidět už dnes, jak někteří mocní usilují o zotročení většiny lidstva. Někteří lidé už poznávají, že bez Boha nemají zaručenou ani svobodu, ani právo na důstojný život. Až zpupnost mocných vyvrcholí otevřenou vzpourou proti Bohu a jeho synu, pronásledováním jeho věrných, přijde náš Pán po druhé, aby zachránil ty, kdo jej očekávají (Žd 9:27) a potrestá všechny, kdo ničí zemi a mají na rukou nevinnou krev.

 

,,... o spravedlnosti, že odcházím k Otci a již mne neuvidíte, ..."

Nyní si již můžeme vysvětlit, jak souvisí s dnešním vývojem a se snem babylónského krále Ježíšův slib, že pošle Přímluvce (Zastánce), který ,,přinese světu důkaz, o hříchu, o spravedlnosti a o soudu: ... o spravedlnosti, že odcházím k Otci a již mne neuvidíte, ..." (J 16:7-11). Vzpomeňme si, co Ježíš odpověděl Pilátovi: ,,... ,,Mé království není z tohoto světa; kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji strážci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; ale mé království není odtud" (J 18:36). A řekl pravdu, protože svět byl v té době stejně jako dnes, stále v moci lidských vlád a měl nad sebou svého vládce, satana. I když o něm Ježíš řekl, že satan je již odsouzen, neznamenalo to, že byl odsouzen ze všeho, co způsobil. I dnes mohou být zločinci souzení z více trestných činů a mohou mít na krku více žalob. Satan byl odsouzen, ale nebyly mu prokázány ještě všechny zločiny, jichž se dopustil. To se stane až v závěru tohoto věku, až budou zabiti dva svědkové (Zj 11 a 12 kapitola). Do té doby, než přijde ten Bezzákonný, který vyvolá vzpouru proti Bohu a jeho synu, Ježíš respektuje, právo lidských vlád a nezjevuje se viditelně, nezasahuje svou mocí a nechává proběhnout vše tak, aby vyšlo nakonec najevo všechno i to, co je skryto (Mt 10:26; Mk 4:22; L 12:22), aby soud mohl být zcela spravedlivý.

 

Dříve než přijde Boží království

Co musí ještě nastat, než přijde Boží vláda? Pamatujme si, že ať už jsou konkrétní důvody pro všechny současné krize a konflikty jakékoliv, hlavní světové velmoci ve skutečnosti usilují v novém BSŘ získat, co nejvýhodnější pozici. Proto je závěrečné Danielovo proroctví, které je výslovně určené jeho lidu, tedy Židům (,, přišel jsem, abych ti dal pochopit, co potká tvůj lid koncem oněch dnů. Neboť pro ty dny je další vidění " Da 10:14), zaměřené hlavně na popis konfliktů králů severu a jihu. Ti představují bipolární mocenské světové uspořádání, které bude podle Danielova proroctví existovat až do samého konce tohoto věku. Ty velmoci a události jimi způsobené budou silně ovlivňovat život Židů v Izraeli a události na středním východě v posledním čase. Scénář pro křesťany je popsán v Janově Zjevení. V něm je položen důraz na jiné události závěru tohoto věku.

Není náhoda, že jsou v Bibli dvě apokalyptické knihy. Z Bible víme, že Bůh má dvojí lid s nimž uzavřel dvě smlouvy. Nejdříve uzavřel smlouvu s tělesnými potomky Abrahámovými skrze Mojžíše. Druhou smlouvu uzavřel Bůh s lidmi ze všech národů, kmenů, jazyků a ras, skrze Ježíše. Okolnosti a situace obojího lidu jsou odlišné, proto jsou dnes dvě duchovní i mocenská centra Božího lidu. Pro křesťany v Evropě, pro Židy na středním východě. I když poslední Danielovo proroctví je určeno především Židům, oba sny pohanského krále jsou ve skutečnosti boží poselství určené zejména všem králům a vládcům, aby neměli výmluvu, že nemohli vědět o BSŘ a Božím království, kdo je skutečný Bůh a že nebyli varováni před pýchou a vzpourou proti Bohu nebes a jeho synu. Kniha proroka Daniele má, ale samozřejmě, co říct všem lidem, kteří nepohrdají Božím slovem a jsou ochotní se z něho poučit.

Druhá apokalyptická kniha, Janovo Zjevení je určená hlavně křesťanům, aby rozpoznali čas konce tohoto věku, aby rozpoznali, co je Velký Babylón, kdo doopravdy zastupuje v době konce Boží království a především aby věděli, jak je důležité zachovat pevný postoj proti tlaku ideologie BSŘ. Téměř nepopisuje války, protože války nejsou pro křesťany určujícím znamením. Kromě těch světových. Janovo Zjevení popisuje i události v nebi, které jsou našim očím jinak skryté, ale jsou významné pro budoucnost celého lidstva. Například uznání svatosti Boží vlády a uznání autority Božího syna v nebi (4 a 5 kapitola). Obě události jsou velmi významným právním aktem. Svědčí o tom, že všechno, co se děje v nebi je posuzováno z hlediska práva a spravedlnosti. To znamená, že Bůh a jeho vláda je v nebi očištěná od všech obvinění a sporných otázek, které vyvolal Boží odpůrce, satan. Ježíš přijal zapečetěný svitek, jehož obsah dává držiteli právo začít na zemi uskutečňovat Boží plán pro soud nad ničiteli země a těmi, kdo prolévají nevinnou krev. Boží plán pro nápravu světa a vytvoření Boží vlády.

V Bibli je vývojový přelom, z jedné etapy do nové trefně přirovnáván k porodním bolestem. Protože se vždy to, co je nové rodí v bolestech. Na počátku porodních bolestí před příchodem božího království, už před sto lety byla první světová válka. Ježíš tento vývoj předpověděl a kromě válek ,,národ proti národ a království proti království " předpověděl i hladomory, rychlý nárůst přírodních katastrof. Ale ještě to není konec tohoto věku. Apokalyptičtí jezdci spustili události, jež odhalili důsledky zneužití moci, moudrosti i spravedlnosti. Výsledkem porodních bolestí je neurčitý počet zabitých Božích služebníků, kteří se při rozlomení páté pečeti ptají, kdy budou odsouzeni a potrestaní jejich vrazi. Je jim řečeno, že ještě musí být doplněn jejich počet. Než přijde konec tohoto věku, musí být uveden v život poslední, dosud neuskutečněný projekt babylónského typu světového vládnutí.  Babylónský světový řád. A během jeho vlády bude ten počet zabitých mučedníků dovršen.

Důležitým milníkem bude událost, která je popsaná v šesté pečeti. Pravděpodobně přijde z vesmíru a vyvolá paniku mezi všemi lidmi (Zj 6:12-17). Malými i velkými, bohatými i chudými, svobodnými i otroky. Během dalšího období budou znovu oslovené křesťanské církve (Zj 10:1,2), podobně jako sedm sborů Ježíšem na konci prvního století. Pravděpodobně až potom, po zabití dvou svědků, dojde k definitivnímu rozdělení Božího lidu a k velkému odpadnutí. Na jedné straně vznikne nová Boží vláda založená na nové smlouvě v čele s dvourohým Beránkem. Její protivníkem bude Velký Babylón. Budou to pohnuté a těžké časy, které nejsou v nedohlednu.

 

Závěr

Cílem této přednášky bylo seznámit vás s novými závažnými poznatky z biblických proroctví, které osvětlují smysl současných událostí a ukazují, kam směřuje lidstvo. Z prorockých snů babylónského krále Nebúkadnesara víme, že stále žijeme ve věku lidských vlád, které v současnosti pracují na vzniku nového a zároveň posledního celosvětového řádu babylónského typu. Ježíš nepřijde před vznikem BSŘ. V tom je spravedlivé, že ho nevidíme. Dnešní události jsou přípravou na vznik BSŘ. Důležité vysvětlení je v Danielově výkladu dvou snů Babylónského krále. Než dojde k úplnému naplnění jeho prorockého snu o soše, postihne zemi katastrofa z kosmu, která vyvolá mezi lidmi velkou paniku. To, ale nebude konec tohoto věku. Před příchodem Božího království, budou znovu osloveny církve, podobně jako bylo osloveno sedm sborů dopisy od Pána ve druhé a třetí kapitole Zjevení a celosvětově veřejně vystoupí dva svědkové, kteří pak budou zabiti a po třech dnech vzkříšení jako náš pán.

Vidíte, že nemusíme být zmateni současnými událostmi. Naopak máme v Písmu všechny důležité informace pro naše rozhodování, povzbuzení i posílení víry. Z toho, co jsme vyčetli z Písma je patrné, že Boží království přijde, až se naplní všechno, co má. Bůh na nás nezapomněl, ale dává všem lidem čas a šanci poznat pravdu, aby se mohli správně rozhodnout pro naději na věčný život. Bude to však od každého z nás vyžadovat velkou osobní statečnost a víru.Studii si můžete stáhnout zde:
PS2016_fml.pdf

Zpět na seznam