Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Globalizace a světová vláda

Motto: Zjevení 21:1 "A viděl jsem nové nebe a novou zemi"

Původní Boží záměr

 

Původním Božím záměrem bylo celosvětové společenství lidí.

Genesis 1:28  A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."

Lidé tedy měli naplnit celou zemi a pečovat o ni včetně péče o zvířata

Genesis 9:1  Bůh Noemu a jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi.

Po potopě úkol znovu opakován a potvrzen. Jak však lidé zareagovali?

Není náhodou, že prvním významným městem zmiňovaným v Bibli je pyšný Babylon, který je posléze Bohem rozprášen, protože tam nastal první pokus o nastolení světové vlády.

Genesis 11:4  Nato řekli: "Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi." Tedy jasný odpor proti Božímu příkazu a následkem je změna řeči a následné rozptýlení po celé zemi.

Genesis 11:6  Hospodin totiž řekl: "Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.

7  Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli."

8  I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města.

9  Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.

Problém byl zřejmě, kromě neuposlechnutí Božího příkazu v tom, že lidstvo dosáhlo jistého uspořádání, které by umožnilo předčasný kvalitativní skok v jeho možnostech. Vzhledem k tomu, že již od doby Edenu má satan snahy dávat lidem prostředky předčasně, můžeme předpokládat jeho inspiraci i v této situaci.  

Tím nastává epocha jednotlivých národů, které jsou vzájemně nepřátelské a tak je tomu dodnes.

Období vlád národů, započalo podle Danielových proroctví v Babyloně a potrvá, dokud ho neukončí příchod Božího království (Daniel, kap. 2,7,8,11,12) . (Předpokládáme, že když Daniel při výkladu králova (Nebukadnecar) snu říká, že on je ta hlava (sochy), pak to znamená, že on je nejen počátkem, ale také původcem formy vlády světových velmocí s cílem ovládnout celou zemi.)

V současné kritické době se národy znovu pokoušejí o vytvoření světové vlády včetně nového Velkého Babylonu [1] . To je však opět v přímém rozporu s Božími záměry, a proto je lidská snaha (opět pod vlivem satana) odsouzena k nezdaru.

Daniel 2:44,45 "Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky, neboť jsi viděl, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, měď, hlínu, stříbro i zlato."

Zjevení Janovo 18:1- 5  Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a země byla ozářena jeho slávou.

 Zvolal mohutným hlasem: ,,Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka;

 neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu."

 A slyšel jsem jiný hlas z nebe: "Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.

 Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny.

Boží původní záměr s lidmi však stále trvá včetně slíbeného 1000letého celosvětového Božího království, což je potvrzeno např. ve Zj. kap. 20 a 21:

Zjevení Janovo 20:4  Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let;

A v Danielovi:

Daniel 7:13  Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu.

14  A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno."

Dále si probereme některé lidské globalizační snahy včetně jejich důsledků a dopadů.

 

Síla, která je za Novým světovým pořádkem (NWO).

Matouš 24:23: Tehdy, řekne-li vám někdo: ,,Hle, tu je Mesiáš nebo tam", nevěřte!

Nový světový pořádek je označení pro nové období dějin, v kterém dochází k dramatickým změnám v struktuře světového politického myšlení a rovnováhy sil. Pojem často zahrnuje myšlenku nějakého druhu jednotné světové vlády. Stejně jako už od časů Babylonu nebo Egypta se mnozí okultní vůdcové, jako např. Hitler, snažili o jednu světovou vládu. Boží Slovo nás upozorňuje, že znova vystoupí nějaká podobná postava, která se bude dokonce vydávat za Mesiáše! Bude hlásit mír, lásku, pokoj a hlavně jednotu. Jsme připraveni a dostatečně informovaní, abychom se nenechali svést tímto falešným Kristem?

Pokusím se tento současný stav a záměry společnosti blíže analyzovat.

 

Možné apokalypsy

V loňské přednášce bylo uvedeno 7 jezdců apokalypsy, kteří ohrožují svět.

Poté jsme se zaměřili na oblast ekonomie a financí a pokusili se o ukázku tzv. Biblické ekonomie.

Letos pokračujeme dalšími hrozbami, ale s ohledem na rozsah této přednášky se zaměříme pouze na některé, z našeho pohledu podstatné jevy. 

 

Apokalypsy: ( Matouš, kap. 24; Zjevení, kap. 6, 8)

-          Klimatické změny (přírodní katastrofy)

-          Energetická krize a vyčerpatelnost zásob nerostných surovin

-          Finance a ekonomika

-          Války a terorizmus 

-          Atomová katastrofa

-          Migrace obyvatel (islamizace)

-          Přelidnění a nedostatek potravin

 

Lidstvo nedokáže uvedené hrozby zvládnout a mocenská elita proto připravuje a již postupně realizuje celosvětovou vládu (např. posilování EU, jako možného základu nového řádu).

Není tu však žádná nová ideologie, ale pouze snaha nakupené problémy řešit globalizací.

Bible tuto situaci předvídá vč. neúspěchu a nutnosti Božího zásahu, aby lidstvo přežilo.

Pocit ze současné světové moci je prostý. Bez ohledu na ideologie a fakta velmi krutá mašinérie, zjevně reprezentovaná "státní" mocí, generačními bankéřskými kruhy a perfektní propagandou, staletí vede lidstvo k ideálu světové vlády, tj. jednomu právnímu a ekonomickému systému, jedné armádě, jednomu ,,šťastnému" lidu pod vedením "osvícené" politiky.

Přitažlivá myšlenka, která po tisíciletí přitahuje vůdce světového náboženství a politiky napříč politickými a náboženskými směry. Stále přicházejí noví ,,velitelé" světa, nové náboženské doktríny, ale i internetoví ,,věrozvěsti". Spojuje je neodolatelná touha přikazovat nám, lidem, jak máme žít, abychom byli šťastni a spokojeni. Výsledek je ale zcela obrácený!

Místo do vysněného "ráje" se dostáváme do takového stavu společnosti, kdy i "Kocourkov" zůstává pozadu za zcela iracionálním, krutým politicko - náboženským systémem, který je "globalizací" vnucován již prakticky po celé planetě. Revoluce střídá revoluci, placenou stejnými bankéřskými klany.

A po každé revoluci vždy přichází zklamání, neboť přináší prostor pro "novou" vládu, která nechá lidi vykřičet, zasnít si a mít naději, aby se ukázala s výsledkem často horším, než ty předchozí.


Globalizační snahy mocenské elity dobře vystihují tzv. Torontské protokoly [2] (Serge Monast):

1. Je potřeba posílit "společnost zábavy", která doposud prokazovala velkou službu. Uspokojení individuálních očekávání lidí řízené jejich prvotními pudy je slabé, přičemž výsledkem jsou ovlivnitelné a manipulovatelné generace. V zájmu toho, je třeba využít všechny výdobytky audiovizuální technologie, a jejich prostřednictvím vychovávat lidi (s důrazem na mládež) k individualistickému světonázoru, neboť člověk budoucnosti, má být takový. Sobecký člověk nemá ideály, nemá sny a ani vnitřní charakterové držení.

 

2. Posilovat rozšiřování anarchistických ekologických názorů, s důrazem na posluchače univerzit a vysokých škol, neboť oni jsou nepřáteli národních států. Takzvané myšlení "ochrany přírody" a "Zelení" jsou přirozenými spojenci (ale jen taktickými), ale jen do té doby, dokud útočí na systém národního státu.

 

3. Ovlivňovanou duševní chudobu musíme vyvážit falešnou virtuální technologickou masou, která se bude zdát jako vědecká. Nejvhodnějším prostorem pro to je školní systém, kde klasické humánní vzdělání musí být nahrazeno stejným pragmaticky technickým způsobem náhledu na svět.

 

4. Je třeba iniciovat mezinárodně svobodné obchodování, odstranit ekonomické a politické hranice a daně, které zatěžují zahraniční obchod, neboť tím národní státy ztratí jednu ze svých nejsilnějších zbraní. Národní a vlastenecké cítění se stanou čím dál tím směšnější, což napomůže globalizaci. Svobodný obchod bez hranic napomůže zvyšování nezaměstnanosti, menší národní státy ztratí konkurenceschopnost a tradiční odvětví národních ekonomik se vyčerpá a ztratí své trhy.

 

5. Naši lidé a sympatizanti v první řadě musí obsadit oblasti v národních státech, a to na ministerstvech zahraničí, na migračních úřadech a v mezinárodních migračních agenturách. Jejich úkolem je, aby se brány vyspělých zemí otevřely co nejvíce pro migranty přicházející ze zemí třetího světa (hlavně z Afriky a Asie), neboť tak se zvýrazní napětí mezi domácími a přistěhovalci. Manipulováním tisku ovlivňovat veřejné mínění požadovaným směrem, způsoby které odpovídají našim zájmům a vždy rozšiřovat takové zprávy, které masy postrčí námi požadovaným směrem. V zemích třetího světa vznítí ozbrojené konflikty a války, neboť pod vlivem těchto událostí pak migranti hromadně budou přicházet před brány Západu.

 

6. Výrobu velkých průmyslových komplexů fungujících v západním světě, postupně přemístit do těch států, které ještě věří ve všemocnost tržního hospodářství a jejich hlad po devizách, zatlačí do pozadí i ty nejzákladnější protiopatření: do zemí Východní Evropy, Asie, země Středomoří a Jižní Ameriky. Samozřejmě, nadnárodní společnosti tam zůstanou jen do té doby, dokud jim pracovní sílu mohou nabídnout za otrockou cenu. Jakmile to bude nutné a politické změny to umožní, třeba jít dále na východ: Rusko, Čína a ostatní asijské země. Hostitelským zemím je nutné namluvit, aby braly úvěry od mezinárodních měnových institucí (od IMF a Světové banky, které jsou v našem vlastnictví). Kdyby se zdráhaly úvěrů, je třeba zakolísat jejich ekonomikou, vyvolat krizi, nahnat je do spirály zadluženosti, pak nepřímo je nutit, aby přecházeli z jednoho krizového rozpočtu do druhého krizového rozpočtu.

 

7. Vytvořit globální hospodářství, nad kterým nebudou moci vykonávat žádnou kontrolu ani národní státy, ani odbory. Globální hospodářství dříve či později vytvoří svou (také globální) politiku, důsledkem které se vytvoří nutnost znovu organizování politických systémů, a při jeho zrodu budeme my.

 

8. Důsledkem globálního hospodářství je globální masová kultura, do které se opatrně a vyváženě musí přidat z každého náboženství, z každé národní kultury, tradice, zvyků a trochu i z vědy, aby každý byl spokojený. Prostřednictvím tiskových a elektronických médií upevnit uniformované (a předepsané) reklamy, které vytvářejí vkus a poptávku.

 

9. Je třeba osmělovat mírové operace a mírové mise (hlavně pod záštitou OSN a NATO), které se podle možnosti před veřejností musí jevit jako humanitární akce. Tito ozbrojenci v podstatě slouží tomu cíli, aby lidé, kteří jsou umístěni v těchto organizacích, aby měli pod dohledem zájmové místa světa a ovlivňovaly tamní situaci. Místa mírových operací pak postupně proberou síly okamžité reakce a později i jednoduchá prevence může posloužit k ozbrojenému zásahu v libovolné zemi světa. Ke všemu je ale potřeba přetvoření základních dokumentů OSN a dalších mezinárodních vojenských organizací, aby dříve či později byly k dispozici i mezinárodní policejní síly.

 

10. Všemi prostředky je třeba zabránit národním státům, aby samostatně modernizovaly své hospodářské oblasti. Z tohoto hlediska zvláštní pozornost si zasluhují odvětví energetiky, finančnictví, zemědělství a nové technologie. To jsou ty neurologické body, které je třeba vyjmout z národní kontroly a přednostně je dát pod globální kontrolu.

 

11. Tam, kde je možno, pracovní sílu nahradit stroji, roboty a počítači.

 

12. Jednotlivcům, čím dál tím více zvyšovat jejich bezmocnost, a to v oblasti hospodářské, ideologické a citové. Je třeba zvyšovat hranici důchodového věku, zvyšovat v lidech nejistotu v jejich pracovních místech (musí být ztotožněni s tím, že kdykoliv mohou být propuštěni), postupně třeba snižovat nákupní sílu jejich mzdy (například prostřednictvím uměle vyvolávané inflace), přitom je třeba zajistit možnost vymývání mozků jednotlivců (primitivní televizní programy, manipulované vzdělávání, řízený tisk, centra konzumní společnosti atd.). Vyplatí se, aby se publikovaly takové závažné trestné činy, které vyvolají tak velké pobouření a ohlasy u lidí, že lidé sami budou volat po větší bezpečnosti a přítomnosti příslušníků policie a tajných služeb.

 

13. Vytvořit čím dál tím více databází rozmanitými způsoby, v závislosti na vývoji technologií a shromažďovat čím dál tím více údajů o jednotlivcích. Tyto údaje v případě potřeby musí být propojené a jejich údržba a kontrola musí spadat pod národní svrchovanost. Jejich potřebu je lidem třeba odůvodňovat prevencí kriminality a bojem proti zločinnosti. Souběžně s těmito kroky co nejvíce zpřísnit právní podmínky držení zbraní u jednotlivců.

 

14. Národní státy, které se vzepřou, je třeba potrestat finančními a hospodářskými metodami, ideologickým znemožněním a v konečném důsledku takovými extrémními metodami jako elektromagnetickými zbraněmi, které vyvolají a řídí zemětřesení, změny klimatu a počasí, snižování plodnosti mužů a žen (úplnou nebo částečnou sterilizací) atd.

 

15. Jednotlivci, kteří svými činy nebo slovy ohrožují vytvoření Nového světového řádu, je třeba znemožnit, třeba je označit, zesměšnit je a v konečném důsledku je i fyzicky zlikvidovat.

 

Apokalypsy

Zasluhovaly by si samostatné studie, ale vzhledem k rozsahu přednášky a také vzhledem k obecně dobré znalosti této problematiky u každé hrozby uvedeme pouze zásadní či méně známé aspekty.

Klimatické změny (přírodní katastrofy)

 

Mnozí klimatologové se po selhání Kjótského protokolu už nijak netají tím, že lidstvo může spasit jen diktátorský režim. Po dobrém se totiž lidé levných fosilních paliv nevzdají. Má-li být lidstvo zachráněno před kolapsem klimatu a následným vyhynutím života na Zemi, je nutné údajně neprodleně zavést brutální světovou diktaturu, a to pro ,,dobro" lidstva.

 

Energetická krize a vyčerpatelnost zásob nerostných surovin

 

I tato oblast působí problémy a výsledkem jsou státní zásahy. Např. v boji proti globálnímu oteplování a hrozbě vyčerpání přírodních zdrojů nařizuje Evropská Unie svým členům náhradu ropných paliv palivy rostlinnými.  Následkem je zdražování potravin způsobené jejich nedostatkem.  Potraviny jsou spotřebovány zejména ve vyspělých částech světa a vzrůstá počet obyvatel třetích zemí ohrožovaných hladem. A to s sebou nese další potřebu státních regulací.

Obdobná situace je i v oblasti státních dotací solární či větrné energie.

 

Finance a ekonomika

Proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.

Celkový dluh ve finančním systému Spojených států je v současnosti přibližně 56 bilionů dolarů, zatímco vklady na bankovních účtech představují jen přibližně 9 bilionů dolarů. To znamená, že i kdybychom vybrali všechny bankovní vklady v USA do posledního centu a šestkrát bychom je znásobili, ještě stále by to nestačilo na zaplacení všech dluhů.

Přitom celkový dluh světa dosahuje přibližně 190 bilionů dolarů. Světové HDP však představuje částku jen okolo 70 bilionů dolarů. Zajímavá je zejména celková nominální hodnota všech derivátů - ta se pohybuje někde mezi 600 až 1.500 biliony dolarů.  Zkrátka, máme před sebou problém gigantických rozměrů. Světový finanční systém je nestabilní domeček z karet budovaný na dluhu, tzv. pákování [3] a neuvěřitelně riskantních derivátech. Žijeme v největší finanční bublině v historii lidstva a nebude trvat dlouho, než to celé praskne. Až se to stane, bude to finanční katastrofa doposud nevídaných rozměrů.

Světový finanční systém je dnes mnohem propojenější než kdykoliv předtím a problémy jedné klíčové banky či regionu se mohou rozšířit rychlostí blesku.

Na nedávném shromáždění činitelé EU diskutovali potřebu, aby EU tváří v tvář masivní ekonomické krizi, jíž čelí i svět, realizovalo ,,masivní uchvácení moci". Bez tohoto uchvácení moci by euro a opravdu i samotná Unie pravděpodobně mohly zkolabovat; což je scénář klatby na vše, čeho se skupina Bilderberg [4] ve své 57leté historii pokusila dosáhnout. Cílem by, jednoduše řečeno, měla být samotná politika EU a národů Unie s možností potrestat národ, pokud neposlouchá pravidla, a jak jeden z Bilderbergů údajně na shromáždění prohlásil: ,,To, k čemu směřujeme, je určitá forma skutečné ekonomické vlády."

 

Bilderberg a tzv. Římský klub [5] dlouhou dobu prosazovaly globální vládnutí a ,globální vládu' a to, že ,krize' je vždy excelentním prostředkem, jehož prostřednictvím lze jejich agendu postrčit vpřed. Zrovna tak jako při řecké krizi, kdy se přistoupilo k formování evropské ekonomické vlády, což je idea, o kterou se usilovalo od mnohem dřívější doby, než když bylo Řecko v krizi, takže ekonomická krize je také záminkou k postrčení záležitosti ,globálního ekonomického vládnutí' kupředu

 

Války a terorizmus 

 

Afganistan, Irák, Afrika, atd. - permanentní války či okupace s následným odbojem. To vše vede zase jenom ke státním zásahům. Zároveň díky globalizaci je do tohoto stavu zatahováno stále více států. Např. i ČR.

Zejména od 11. září 2001 je boj proti terorizmu na prvním místě u mnoha vlád, ale zejména v USA. Podle ,,nezávislých" informací však je celá záležitost mediálně uměle přeháněna a upravována s jediným cílem, jímž je větší kontrola nad občany vč. zavádění státních (diktátorských) pravidel a příkazů a omezení, a tedy ztráta občanských práv.

 

Atomová katastrofa

 

Takovou katastrofu mohou způsobit války nebo i kolaps jaderné elektrárny.

Příklady: Severní Korea, Irán, Izrael vlastní atomové zbraně a v případě potřeby (dle jejich posouzení) jsou odhodláni tyto zbraně použít. Nejohroženější je oblast Korey a Středního východu. Severní Korea v současné době vypověděla všechny dohody o neútočení s Koreou jižní a vyhrožuje i útokem na USA.

Hrozbou mohou být však i přírodní katastrofy, jako např. tsunami, které zničilo v Japonsku atomovou elektrárnu Fukušima. Nebo i chyba obsluhy - Černobyl.

 

Migrace obyvatel (islamizace)

Revoluce na blízkém východě probíhající v posledních letech posilují islamizaci celého regionu.

V Evropě dnes žije cca 55 milionů muslimů. Universita v San Diegu nedávno odhadla, že během pouhých 12 let vytvoří muslimové šokujících 25 % evropské populace.

 

Např. při demonstraci naturalizovaných muslimů v Londýně byla použita tato hesla:

-          Zabijte všechny, kteří urážejí islám

-          Evropa bude platit, už to začalo

-          Vaše vyhlazení je na programu

-          Evropa je rakovina, islám je odpovědí

-          Islám bude vládnout světu

-          Připravte se na skutečný holokaust

 

Vyjádření několika významných muslimských vědců:

-          Islámským právem bylo stanoveno, že krev a majetek lidí z oblasti džihádu nejsou chráněny (přeloženo do češtiny: každý muslim může beztrestně okrást či i zabít nemuslima).

-          Klasické projevy džihádu (úvodem zasít takovou hrůzu mezi "nevěřící", že nebudou děsem schopni odporu) jsou dnes velmi živou doktrínou.

-          Palestinská samospráva přijala šaríu jako vůdčí princip svého zákoníku, a tak uzákonila naprostou nadřazenost muslimů nad nemuslimy. Tedy neposkytuje žádné právní postavení jinému náboženství než islámu.

 

Turecký premiér Erdogan prohlásil, že "by jako v případě sionismu, antisemitismu a fašismu měla být i islámofobie považována za zločin proti lidskosti".

Na druhé straně německý soud přitom rozhodl, že varovat před islámem je zločinem.

 

Ano, z islámu jde strach a tento strach se úspěšně šíří. Proč? Zřejmě proto, že se směšuje islám, terorismus, islamismus, atentáty, výroky z koránu, vraždy ze cti, kamenování cizoložných žen, bičování, mnohoženství, zahalování, zákazy a příkazy do jednoho celku. A ten nakonec dostává navrch pečeť hrůzy a násilí. Nezáleží na tom, co ten či onen muslim říká a tvrdí. Každý z nich je nakažen virem nenávisti k Západu.

 

Přelidnění a nedostatek potravin (Zjevení 6:5,6)

 

V roce 1900 žilo na zemi cca 1,5 miliardy lidí.

K 31. 10. 2011 dosáhla světová populace 7 miliard. Roční růst populace v roce 2011 je roven 1,1 %.

Při zachování růstu 1,1 % ročně bude populace Země dvojnásobná (14 miliard) v roce 2074 a desetinásobná (70 miliard) v roce 2200. Přitom lidé obývají pouze 8% naší planety.

Další globální tragédií je, že až polovina potravin končí v koši. Za plýtvání až dvěma miliardami tun jídla ročně mohou dle londýnských odborníků především nedomyšlená infrastruktura včetně špatného skladování, často absurdně nastavené datum minimální trvanlivosti a politika supermarketů, které do regálů pustí výhradně kosmeticky dokonalé zboží. A samozřejmě také zákazníci, kteří sáhnou po výhodné množstevní nabídce, i když je předem jasné, že potraviny nemohou spotřebovat.

Dále hrozí i celosvětový nedostatek vody. (Např. v Portugalsku byla voda nárazově zdražena o 400%. V ČR od roku 1990 z 80 hal na cca 80 korun, což je 100 násobně).

Tím se lidská společnost začíná postupně dělit na bohatý sever a chudý jih a z toho vyplývají potencionální konflikty, protože se jedná o jídlo a vodu, což jsou základní podmínky života.

 

Nejhorší ze všeho je však totální propad morálních hodnot.

 

V současné době můžeme sledovat katastrofální korupci státních a politických představitelů. Nejhorší na tom je, že tyto případy nejsou stíhány, a když ano, tak bez výsledku - tedy se promíjejí a stává se z nich norma chování i pro ostatní lidi. Běžnou normou se opravdu stává heslo minulého režimu ,,kdo nekrade, okrádá svoji rodinu". Vývoj tedy jednoznačně spěje k chaosu, kdy si každý bude dělat, co chce. To by však vedlo ke zhroucení státních struktur (např. i tím, že lidé přestanou chodit k volbám, vzhledem ke svému znechucení). Nápravou je tak opět zavedení diktatury.

Velkou rozkladnou roli při propadu morálních hodnot hraje i multikulturalizmus, rozbíjení kořenů, z nichž vzešla kultura jednotlivých národů a s ní i rozbíjení tradičních hodnot, zejména rodiny. Zde dochází k takovým absurditám, že homosexuální páry se mohou nejen legálně ženit, ale i vychovávat děti.

Velké ideje již v současné společnosti nemají místo. Liberalismus, konzervativismus, socialismus, apod. se mnoha lidem jeví již jako vyhaslé. Pro ty, kteří ještě v těchto intencích uvažují a prezentují, se vžily názvy s pejorativním zabarvením jako ,,intelektuál", ,,ideolog" - zkrátka člověk mimo realitu. Dnes se totiž řeší ,,praktická" politika. Například i Karel Schwarzenberg v kampani zdůrazňoval, že osa pravice - levice je překonaná a že je nutno odlišovat pouze dobrá a špatná řešení. Dobrý politik je pak čímsi na způsob opraváře: rozbil-li se záchod, pračka, topení, zkoumáme jen profesionalitu opraváře. Nic jiného většinu z nás nezajímá. Politiku dnes chápeme jako ,,rozbitou" - jsme zásobeni zprávami o bující korupci v krajích i v centru, o vzniku zákonů šitých na míru, o nekompetentnosti.

Jak přežít nový světový pořádek ( dr. Henry Makow [6] ):

Následující úvahy nejsou o shromažďování peněz, potravin nebo zbraní, přestože takoví lidé či skupiny lidí existují a jsou přesvědčeni, že je to ochrání před kolapsem společnosti.

Budou o ochraně vaši ,,duše", nikoliv ,,kůže". Budou o tendenci nenechat se ovládat novým světovým pořádkem, o následné depresi a o tom, jak se tento stav stává nesnesitelným.

Situace je skutečně depresivní. Nad světem má kontrolu satanský kult a ten vládne prostřednictvím množství svých zástupců. Ti jsou odhodláni zničit civilizaci (lidská práva svobodu) a nastolit orwellovský policejní stát.

Z toho vyplývají tendence každodenně sledovat nejnovější vývoj situace, kdy nás masmédia zahrnují množstvím pokroucených informací. Jsme tím "šokováni". Přesto to stále ,,automaticky" opakujeme.

Pokoušíme se vytlačit ze života takovouto ,,denní stravu". Ale většina z toho, čeho se nám ze světa dostává, je jen jed, mravní zkaženost, korupce, dvojsmyslnost a tragédie. (Toto má být účel masmédií? Demoralizovat a brutalizovat?)

Lidstvo se ocitlo v hrsti ďábelské síly, která se stále pokouší legalizovat sama sebe prostřednictvím klamu. Sami toho démona porazit nemůžeme. Ale stále bychom měli mít kontrolu nad svým osobním životem. V konečném důsledku jde o bitvu o ,,duši" lidstva. Nuže proč nezačít obranou své vlastní duše?!

To znamená postavit mezi svoji duši a svět obranný val a nastolit rovnováhu mezi posvátným a tím rouhavým světským. Musíme čas od času svět (to rouhavé) umlčet a soustředit se na to, co nás inspiruje. To znamená vypnout televizor, internet a všechny média a věnovat se činnostem povzbuzujícím našeho ducha.

Stejně jako vyživujeme svoje tělo potravou, tak živíme i svoji duši myšlenkami, obrazy a zvuky. Duše touží po kráse, půvabu, souladu, pravdě a dobrotě. Musíme proto přijít na to, co povznáší našeho ducha. Možná dlouhá procházka, příroda, hudba nebo sport. Možná je to čas, strávený s rodinou nebo přáteli. Možná Bible, náboženské pojednaní nebo meditace a modlitby. "Dělejte to, co máte rádi!".

Každý člověk hledá správnou orientaci v hodnocení všech podnětů, které se k němu dostanou. Zatímco klamavé síly se snaží nás dezorientovat. Bible poskytuje věky prověřenou jistotu, že od ní dostaneme potřebné vedení a rady k řešení našich problémů.

Štěstí se nachází uvnitř. To však vyžaduje mít kontrolu nad svým duchem a nic jiného nepožadovat. Tím, že hledáme mimo sebe pod negativním vnějším tlakem, pohrdáme svým duchem a stáváme se tak tou věcí, po které toužíme. Právě to je příčina zmateného chování a pocitu neštěstí.

Mocenská elita používá sex a peníze, aby nad námi měla kontrolu. Mocní sex používají, aby odváděli naši pozornost a degradovali nás, zatímco vytvářejí policejní stát (používajíc např. "válku proti terorizmu" jako roušku).

A to samé platí o penězích. Burza, to je gigantické kasino, na kterém jsou závislé milióny lidí. Kult centrálních bankéřů má k dispozici neomezené finanční prostředky. Když chtějí, abychom se cítili klidně a bezpečně (zatím co oni ničí občanská práva nebo vedou nesmyslnou válku), nechají trh a ekonomiku stoupat. Když nás chtějí ožebračit, dochází ke krachům na burze a následné depresi či kolapsu ekonomiky.

Ďábelské moci jsou s námi už velmi dlouhý čas. Nenechme se jimi zastavit v pozitivním vývoji nebo degradovat tím, že budeme ,,posedlí" odsuzováním jejich mravní zkaženosti! Nastolme v sobě rovnováhu tím, že se naladíme na ty věci, které máme rádi. Buďme svým životem základnou a výspou štěstí.

Spoléhejme na zaslíbení našeho Boha a jeho syna Ježíše Krista.

Celosvětová vláda bude ve finále opravdu nastolena, ale na zcela jiných základech a v souladu s Božím předsevzetím. Viz. Zjevení, kap. 21, 22

Zjevení Janovo 21:1  A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.

2  A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.

3  A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,

4  a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo."

5  Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." A řekl: "Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá."[1] Tradiční křesťanské vysvětlení spojuje Velký Babylón s falešným náboženstvím zahrnujícím prvky všech známých náboženství, včetně nevěrného křesťanstva. Toto vysvětlení však nepostihuje všechno důležité, co s pojmem "Velký Babylón" souvisí. Přitom je z knihy Zjevení patrné, jak velký vliv má velký Babylon na celé lidstvo v době "žně". V době minulé a zřejmě i budoucí tak velký Babylon představuje politicko-náboženský systém.

[2] V roce 1967 se v Torontu sešlo 18 lidí, kteří přišli s nápadem ovládnout svět. Jednalo se o 6 představitelů největších světových bank, 6 zástupců energetických korporací a 6 představitelů potravinářských korporací. Tito lidé položili základ ideologie, která je daleko horší než nacismus nebo komunismus. Ideologie, která dostala název Globální totalita nebo také Nový světový řád čili NWO (New World Order). Cestu k nastolení NWO popsali v 15 bodech, které dostaly název Torontské protokoly.

Přestože byly Torontské protokoly přísně utajené, francouzsko-kanadský investigativní novinář Serge Monast je objevil a poté zveřejnil v roce 1995. Už předtím jeho investigativní činnost vadila kanadským úřadům (zabavovaly mu různé dokumenty, aj.), ale až toto byla záminka k tomu, aby byl neprávem obviněn ze šíření poplašné zprávy. V roce 1996 jej policie zadržela a uvěznila. Den poté, co jej propustili z vězení, Serge Monast zemřel. Pitva, o kterou jeho žena musela složitě žádat, ukázala jako příčinu smrti selhání srdce, přestože Monast byl předtím zcela zdravý a poruchami srdce nikdy netrpěl. To je dost podezřelé, a i když bohužel chybí konkrétní důkazy, že zemřel cizím přičiněním, je možné, že byl takto úmyslně odstraněn. Ale ať už byla příčina smrti jakákoliv, je jisté, že Monast objevil dokument potvrzující, že určité skupiny lidí chtějí ovládnout svět.

[3] Principem finančního pákového efektu je použití malého objemu vlastního kapitálu doplněného podstatně větším objemem cizího kapitálu na financování investice. Tato praxe může maximalizovat zisk (a ztrátu). Společnosti obvykle využívají tohoto efektu pro zvýšení výnosu na akcii.

 Derivátové obchody se neodehrávají na burze, nýbrž se uzavírají tzv. mimo přepážku mezi jednotlivými obchodníky. Banky tyto obchody nemusí vést ve své bilanci. Finanční deriváty jsou instrumenty, jejichž hodnota je odvozena z hodnoty tzv. podkladového aktiva. Jejich podstatou je forma termínového obchodu.

[4] Wikipedie: Bilderberg  je označení pro každoroční uzavřenou konferenci, na kterou je pozváno 120 až 150 významných osobností. O pozvání rozhoduje řídící výbor a každý rok se obměňuje. Tradičně tvoří jednu třetinu pozvaných politici a zbylé dvě třetiny osobnosti z oborů finančnictví, průmyslu, odborů, vzdělání a komunikací.

Podle A. Jonese má tato elitářská organizace, která se schází pravidelně jednou ročně při utajeném setkání, za cíl zlikvidovat celé lidstvo. Populace by neměla přesáhnout 500 milionů potřebných otroků. Zbývající obyvatelstvo pro ně prý představuje hrozbu, protože by mohlo volat po změně. Tou by mohl být socialismus. Bilderberg Group již celé půlstoletí od založení v roce 1954 ovládá prostřednictvím svých politických loutek a ekonomických machinací planetu. Kýženým výsledkem pro ně prý je vytvoření planetárního systému moci. Jakýsi policejní stát, kde budou všechny svobody přímo podřízeny nadnárodní vládě úzké elity.

 

[5] Wikipedie: Římský klub je globální think tank, který byl založen v dubnu 1968 a celosvětovou pozornost získal v roce 1972 svou zprávou Meze růstu. Zpráva upozorňovala, že je třeba zastavit hospodářský růst a že svět stojí před vyčerpáním přírodních zdrojů, především ropy do roku 1992. Mezi témata Římského klubu patří, například, diskuze o redukci populace.

[6] Henry Makow Ph.D. *1949. Švýcar židovského původu. V 11 létech se jeho rodina přestěhovala do Kanady. Doktorát z literatury, autor A Long Way to Go for a Date. V současnosti působí jako profesor na University of Ottawa.Studii si můžete stáhnout zde:
Globalizace.pdf

Zpět na seznam