Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Světové události a biblická proroctví

Březen 2002

Nejistota, Obavy, Naděje

Světové události dostávají znovu rychlý spád

Útok na dvě věže světového obchodního centra v New Yorku 11. září minulého roku (2001) byla událost, která nejenže způsobila zděšení obyvatel tohoto města a mnoha lidí v celém světě, ale svou nespornou mimořádností vyvolala množství otázek. Křesťané se znovu ptají: Je to nebo to není signál blížícího se konce? Mnoho křesťanů se těší na příchod nového světa a rádi by v tom viděli další neklamné znamení toho, že to bude brzy. Rozum je však varuje: Máme přece dost zkušeností s planými poplachy a planými sliby a neměli bychom si dělat marné iluse a marné naděje.

Jak to tedy opravdu je?

Zkusme se na tato i další fakta podívat s chladnou hlavou a opravdu důkladně. Je toho třeba, protože neklid mezi křesťany vzrůstá - dokazují to přečetné dotazy, které byly ve dnech po uvedené události vznášeny.

Analýza nynějšího stavu světa

Jde jen o nevýznamnou událost?

Na jedné straně je pravda, že něco podobného se dosud nestalo a je to tedy zcela nová věc. Na druhé straně je tato událost ve srovnání třeba s první nebo ještě spíše s druhou světovou válkou zcela nicotnou epizodou. Ve slavných Twin Towers zahynulo něco přes tři tisíce lidí, zatímco v první světové válce na dvacet milionů a dalších dvacet milionů na asijskou chřipku. A v druhé světové válce snad před šedesát milionů. Tak o čem to vlastně mluvíme?

Co precedentní události na počátku minulého století?

Někdo řekne, že tato událost vyvolala světový boj proti terorismu. Ale vždyť mnohem menší teroristická událost - střelba v Sarajevu - vyvolala dokonce světovou válku! Ani v tomto ohledu není důvod dívat se na napadení dvou věžových domů na Manhattanu jako na událost převyšující svým významem velké události minulého století. Ale je tady vážnější námitka: Střelba v Sarajevu byla také teroristickým činem a byl to tedy teroristický útok, který stál na počátku obou minulých světových válek, protože druhá válka byla fakticky logickým pokračováním té první. Jsou tedy oprávněné obavy, že nynější terorismus by mohl vyvolat válku třetí - válku ještě mnohem ničivější než ty předchozí? Ohnisek, která jsou velmi žhavá, je několik: Jednak mimořádné napětí ve vztahu Izraele a Palestinců, dále napětí mezi Indií a Pákistánem, kde proti sobě stojí státy disponující zbraněmi hromadného ničení - raketami s jadernými hlavicemi, a pak jsou to vážné hrozby těžkých občanských válek v Indonésii a na dalších místech Asie. [1]

Zdálo by se, že jde o místně oddělené věci, které spolu nesouvisí. Avšak pozor! Všechna tato ohniska něco společného mají: Jednou stranou ve všech těchto ohniscích jsou státy nebo skupiny motivované islámem! Přitom aktivních vyznavačů tohoto náboženství je mnohem více [2] než třeba aktivních křesťanů!

Hrozí tedy třetí světová válka - válka mezi islámem a ostatním světem?

Taková válka je - alespoň zatím - málo pravděpodobná, protože by byla vedena mezi stranami s velmi nerovnými silami: Proti islámským zemím by stály téměř všechny současné velmoci, které jsou vojensky nesrovnatelně silnější. Taková válka by byla prakticky jen trestnou výpravou s předem jasným výsledkem: Islámské země by neměly vůbec žádnou reálnou naději na nějaký významnější vojenský úspěch a jejich úplná porážka by byla neodvratná. Do takového předem prohraného dobrodružství se zcela určitě (alespoň v dohledné době) islámské státy nepustí. Můžeme prakticky s jistotou říci, že třetí světová válka je něco, s čím vážně počítat nyní není rozumné.

Ale co na to biblická proroctví?

Křesťané ,,odkojení" staletí pěstovanou mystikou se však asi budou dívat na takové úvahy s rozpaky. Jsou zvyklí ve všem vidět Boží předsevzetí, a na to, že Ježíšem předpovězené události jsou jaksi v Boží režii - prostě se stanou, a to proto, že to Bůh zařídí. Jakoby říkali: V tom žádnou logiku nehledejme!

Jenže to je zásadní omyl.

Ježíš Kristus upozornil, že právě logika událostí bude hrát hlavní roli. Řekl přece:

Mat. 24:32

Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko.

To je naprosto jasný pokyn k tomu, aby jeho následovníci sledovali logické posloupnosti známých událostí. Ježíš říká jinými slovy: ,,Fíkovník přece nebude rašit v jiném ročním období než na jaře a po jaru následuje léto podle zákonů, které byly dány Stvořitelem již při stvoření světa. Opírejte tedy své úvahy o podobné Stvořitelem stanovené zákonitosti. Uvažujte logicky!"

Ježíš Kristus hovořil o známých událostech na počátku své vlastní generace. Jelikož logika vývoje lidských dějin je stejná (spirála vývoje), bude i logika dnešní krize obdobná. Připomeňme si, o které Ježíšem předpovězené události šlo, jen pro účely výkladu změníme jejich pořadí:

Předpověď

Komentář s použitím logiky

Znesvěcující ohavnost

Je sice poslední, ale dokazuje, že Boží lid bude v závěrečném období pod tlakem náboženských odpůrců, kteří svůj odpor vystupňují až do maxima.

Přípravy na válku a válku samu

Války s protikřesťanským zaměřením byly obě světové, protože v nich ani zdánlivě nešlo o nějakou Boží pravdu, ale o světovládu.

Hlad

Světová hospodářská krize ve třicátých letech minulého století jakožto logický důsledek první války.

Pronásledování učedníků

Opět důkaz, že následovníci Ježíše Krista budou mít co dělat s ,,antikristem". V této roli vystupoval především tzv. socialismus. Šlo o následek selhání křesťanských církví, které připustily bratrovražednou válku a předstíraly, že se bojuje podle Božího záměru.

Falešní proroci

Falešných proroků bylo a je jak nastláno a každý o nich ví.

Oznamování evangelia =
dobré zprávy, naděje ve zdánlivě bezvýchodné situaci

Toto bude mít smysl až v době, kdy bude opravdu beznadějně zle - a to zatím zdaleka všude není. Je z toho mimochodem zřejmé, že k závěru zatím ještě dojít nemůže.

Dosud uvedená proroctví zcela zjevně souvisejí s nekalou lidskou činností. Nic z toho není třeba vykládat mysticky, vše má naopak jasnou vnitřní logiku. Proroctví Ježíše Krista však má ještě jeden bod, který dokonce i při určité snaze vykladačů s lidskou činnosti zdánlivě nijak nesouvisí:

Zemětřesení

Zemětřesení uvádíme na konec proto, že se zdánlivě jakékoli logice vyhýbá. Právě toto proroctví je obvykle uváděno na podporu mystických výkladů: Bůh jakoby vysílá anděly, aby způsobovali zemětřesení jen kvůli znamení křesťanům. Proto se na tento jev musíme podívat podrobněji.

Podporují předpovězená zemětřesení po místech mystický výklad?

Zemětřesení je skutečně v posledních desetiletích výrazně více než v dobách asi tak do konce 18 století. Vysvětlení na základě lidské činnosti však dosud selhávalo. Pokusy, které byly činěny, uváděly tyto možnosti:

1) Geologické vrty
Tato možnost fakticky nepřichází v úvahu, protože nejhlubší vrty dosáhly - a to ještě jen ojediněle - hloubky necelých 20 000 metrů, tedy 20 km. To je všehovšudy 20/6378*100 tedy asi 0,3% poloměru planety Země. Tak malý zásah se podobá nepatrné podkožní injekci a nemůže v udaném proroctví hrát žádnou roli ani při sebevětší snaze ji najít. Nepřichází tedy v úvahu, nehledě na to, že takové vrty jsou pouze výzkumné povahy a mezi nekalou lidskou činnost prostě nepatří.

2) Jaderné výbuchy - zejména podzemní
Zde už morální aspekt existuje: Tyto výbuchy se dosud činily výhradně k vojenským účelům. Za příčinu Ježíšem uvedených zemětřesení je však nemůžeme považovat z toho důvodu, že masivní nástup těchto zemětřesení započal dávno před tím, než byly jaderné bomby testovány - asi tak o půl století dříve. Na druhou stranu byly tyto testy v poslední době pozastaveny a až na vyjímky se místo nich používají ověřené matematické modely. Množství a intenzita zemětřesení však od té doby nijak nepoklesly. Navíc i přes svou impozantní sílu je i energie jaderných výbuchů ve srovnání s energií, kterou vyvíjí posun tektonických desek, nepatrná. Souvislost je tedy i v tomto případě velmi sporná a nejspíše taková lidská činnost s Ježíšovým znamením prakticky vůbec nesouvisí.

3) Slapové síly umělých družic
Tyto síly jsou zcela nepatrné a jako příčiny zemětřesení v úvahu nepřicházejí vůbec. Vliv slunce a měsíce jsou naopak velmi patrné a přesto zkoumané jevy ovlivňují jen velmi málo. To, že vůbec někoho napadlo se vlivem umělých družic na zemětřesení zabývat, svědčí jen o zoufalosti vykladačů hledajících lidský vliv opravdu za každou cenu.

Jestliže však ani jaderné exploze, které jsou vůbec největší silou jíž lidstvo zatím disponuje, nejsou oním lidským faktorem působícím nárůst počtu a energie zemětřesení, pak by se zdálo, že opravdu musíme onen jev řadit mezi přímé boží zásahy.

Není tomu tak.

Nadměrné exhalace
Zvýšenou zemětřesnou aktivitu mají na svědomí průmyslové exhalace tzv. skleníkových plynů, které začaly s průmyslovou revolucí na konci 18. a začátku 19. století. Tyto exhalace působí trvalý nárůst teploty a energie atmosféry a následně stoupání hladiny světového oceánu vlivem tání ledovců a objemového rozpínání ohřívané vody. Stoupající hladina postupně mění rozložení sil v zemské kůře a v tomto případě už jde o síly významné jak svou velkostí tak směrem svého působení. Nová takto vzniklá napětí v tektonických deskách se vyrovnávají právě oněmi zemětřeseními.

Takže tím i zde padá nutnost hledání mystických vysvětlení a souvislost s neblahou činností lidstva je opět zjevná.

Můžeme tedy potvrdit, že lidstvo se přiblížilo k osudné hranici, kdy si pro záchranu této planety vynutí zásah duchovních sil. Nicméně každý může říci, že když lidstvo přežilo krutosti a bezbřehé ničení obou světových válek, souboj s terorismem, který k třetí světové válce už nepovede, přežije také. Není tedy důvod očekávat konec tohoto ,,světa" či ,,systému věcí" v nějaké dohledné době. Lidstvo přece prokázalo svou obrovskou vitalitu a nezničí-li se ve své třetí světové válce, co mu vlastně hrozí? Proč potom Ježíš řekl svá další známá slova?

Mat. 24:33

Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.

Mat. 24:34

Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.

Mat. 24:35

Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

Na první pohled se zdá logické, že ona generace by měla skutečně začít přinejmenším první světovou válkou. Jenže její generace už je pryč a nic nenasvědčuje tomu, že právě nyní by se mělo něco takového stát. Proto jsou opět často opakována další Ježíšova slova:

Mat. 24:36

O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.

V posledně uvedených Ježíšových slovech ale není nic, co by slova o generaci popíralo. Říká se jimi jen to, že to nemusí být přesně na konci, jen třeba o nějakou tu hodinu či den dříve. Ale o tom, že by se mělo sklouznout do generace další přece nikoli.

Máme pro své poučení v Bibli precedentní případ?

Precedens s generací
Ano, máme. Když Ježíš Kristus hovořil o obklíčení Jeruzaléma,  východu z něho a následném jeho zničení, mohli si jeho současníci říci: Ale vždyť to už se přece před několika sty lety stalo a místo Božího království přišel sedmdesátiletý trest vyhnání do pohanského Babylóna! Proč právě nyní by se to mělo opakovat jinak?

Jenže toto se stalo křesťanům také: Jak jsme si již dříve ukázali, po první světové válce absolvovala část evropských křesťanů (novodobé Judsko) svůj sedmdesátiletý trest, který skončil v roce 1989 pádem ateistické moci. Na základě tohoto srovnání by ale bylo zdánlivé oprávnění říci, že si tedy na Boží Království ještě pěkně dlouho počkáme.

Precedens však není úplný
Po prvním sedmdesátiletém trestu se tehdejší Judejci výrazně změnili. Ihned se navrátili na své území a následoval (za Ezdráše a Nehemjáše) velký obrat: Judejci začali stavět a postavili nový chrám, téměř zcela opustili pohanské zvyky a navrátili se k plnění smlouvy. Vše dokazovalo, že trest svoje výchovné poslání splnil a že Judejci se napravili. Teprve až po několika dalších generacích se ukázalo, že Judejci se sice k pohanství a modloslužbě nevrátili, ale pojetí smlouvy a zákona pokřivili a znehodnotili.

To se však s křesťany nestalo! Žádné velké pokání za všechno zlo, které bylo jménem křesťanství učiněno, a návrat k nejlepším tradicím! V kostelech a chrámech křesťanstva se pokračuje prakticky stejně jako před touto generací - k žádnému zásadnímu obratu k Ježíšově smlouvě nedošlo. Nová náboženství, která se této situace dovolávají - jako na příklad Svědkové Jehovovi - se k formálnímu a byrokratickému pojetí smlouvy a tím jejímu pokřivení (podobně jako tehdy Judejci) dostali téměř bleskově. Podle svých vlastních představ ,,dostavěli chrám" a spasení na rozdíl od ostatních křesťanů mají v kapse. Přitom se ve skutečnosti na ně vztahují slova Ježíše Krista ve Zjevení 3:15-20 :

"Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

  Lze jednoznačně konstatovat, že sedmdesátiletý trest evropského křesťanstva svůj výchovný účinek tentokrát nesplnil. Úpadek křesťanství pokračuje v nezměněné míře a soudobé církve a náboženské společnosti už nemají lidstvo čím oslovit. K žádné křesťanské církvi se v jejím ,,stavění nového chrámu" nechtěli a ani nechtějí ostatní křesťané (jako onehdy Samařané) připojit, protože o žádný nový ,,chrám" [3] prostě zcela zjevně vůbec nešlo a nejde. Vždy se jedná o pouhý návrat k formalismu.

Poznámka: Největší a nejstarší křesťanská církev sice podle biblické předpovědi pokus o takový obrat pravděpodobně udělá, ale bude to návrat jen k tomu nejhoršímu z minulosti - k pojetí nadřazenosti nad ostatními - zdůvodněného tradicí. Tento pokus velmi rychle (snad jen během několik měsíců) zbankrotuje. Ale o tom zase jindy.

Jestliže se tedy - pokud jde o závěrečnou generaci - nemůžeme ,,odpíchnout" od první světové války, tak jak tuto generaci vlastně poznáme? Která událost je takové zásadní povahy, že bude tuto změnu znamenat?

Poslední generace

Další precedens
Je jedno biblické proroctví, které hovoří o nynější situaci božího lidu: Zpráva z průzkumu stavu božího lidu po skončení sedmdesátiletého trestu zní:

Zach.1:11

... "Procházeli jsme zemí a celá země si poklidně bydlí."

Co znamená tato zpráva? [4]

Východoevropské křesťanstvo se naučilo ,,bydlet" s ateizmem a převzalo mnoho z jeho zvyklostí. Buď má pocit, že nemusí dělat nic nového, nebo naopak rychle skočilo do formálního a byrokratického plnění smlouvy, což je ještě horší protože (stejně jako za Ježíše Krista) skrytější.

Bůh se proto rozhodl jednat. Jak? [5]

Nový způsob porážky nepřátel

Zach. 2:1

Pak jsem se rozhlédl a vidím, hle, čtyři rohy.

Zach. 2:2

Zeptal jsem se posla, který se mnou mluvil: "Co to znamená?" Odvětil mi: "To jsou ty rohy, které rozmetaly Judu, to je Izraele, a Jeruzalém."

Pro přesnější pochopení (v tomto případě lepší) Kralický překlad:

Zach. 1:18

Tedy pozdvihl sem očí svých, a uzřel sem, a aj, čtyří rohové. [KP]

Zach. 1:19

I řekl sem anjelu, kterýž mluvil se mnou: Co jest toto? I řekl mi: To jsou ti rohové, kteříž zmítali Judou, Izraelem a Jeruzalémem. [KP]

Zde je řeč o všech ateistických silách, které těžce otřásly východoevropským křesťanstvím. Pozoruhodné však je, jakým způsobem měly být tyto síly přemnoženy:

Zach. 2:3

I ukázal mi Hospodin čtyři kováře.

Zach. 2:4

Otázal jsem se: "Co se to chystají udělat?" Odvětil mi: "To jsou ty rohy, které rozmetaly Judu, takže žádný nebyl schopen pozvednout hlavu. Tu přišli tito kováři, aby jimi zalomcovali a srazili rohy pronárodům, které pozdvihly roh proti judské zemi a chtěly ji rozmetat."

Zach. 1:20

Dále mi Jehova ukázal čtyři řemeslníky. [PNS]

Zach. 1:21

Na to jsem řekl: "Co přicházejí dělat tihle?" A řekl dále: "To jsou rohy, které rozehnaly Judu do takové míry, že vůbec nikdo nepozvedl hlavu; a ti druzí přijdou, aby jimi zachvěli, aby svrhli rohy národů, které pozvedají roh proti judské zemi, aby ji rozehnaly." [PNS]

Ateistické síly neměly být přemoženy (jako obvykle) válkou, ale technologií! [6] A skutečně tomu tak bylo: Američané porazili svého ateistického protivníka jen pohrůžkou vyplývající z kvality a množství svých nových zbraní a mnohem silnější ekonomiky. To je v konfrontaci velmocí v dějinách něco úplně nového.

Poslední generace tedy začala mnohem později než v roce 1914. O tom, kdy to bylo přesně, bude řeč jindy.

Způsob ukončení moci zla

Ježíš řekl (Mat.24:37-39) :

Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu,

a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky takový bude i příchod Syna člověka.

Tehdy to ukončila potopa a v nynější etapě to bude rovněž náhlá ,,přírodní" katastrofa.Studii si můžete stáhnout zde:
Svetove_udalosti.pdf[1] Jsou i jiné teroristické organizace, jako třeba tzv. ,,Světlá stezka" v Jižní Americe, a řada dalších, ale jejich význam je vysloveně místní (lokální).

[2] Více než miliarda. Jde dnes o nejvýznamnější náboženství na světě vůbec.

[3] Ve smyslu Ezechiele 40. až 48. kapitoly.

[4] Za Izraelitů se toto nestalo! Po skončení tehdejšího sedmdesátiletého trestu se Judejci ihned navrátili do své země. Proto se toto proroctví plní až nyní: Do ateizmu odpadlí evropští křesťané v něm většinou zůstali.

[5] Vysvětlení proroků Zacharjáše a Agea bude v jiné studii.

[6] Kováři neboli řemeslníci se tehdy převážně zabývali výrobou zbraní (srovnej Iz.54:16).

Zpět na seznam