Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Chceme skutečně Boží království?
8/12/2020

Nová studie:
Otec a Syn jsou jedno
04/10/2020
Velmi důležitá otázka na níž musíme dát odpověď
26/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Událost, která změní svět
1/9/2014

,, Tam si vzpomenete na své cesty a na všechny své činy, jimiž jste se poskvrnili, a zhnusíte se sami sobě pro všechno to zlo, které jste spáchali. "

Ezechiel 20:43;

 

Prorok píše, že Boží Mojžíšův lid, který bude přiveden po všech souženích zpět do země otců, se bude hnusit sám sobě pro zlo, jež páchali. Přesto budou zachráněni. Bude jím odpuštěno. Nebudou souzeni podle zákona, ale omilostněni. O tom se píše na mnoha místech. I v dopisech apoštola Pavla najdeme text, který to potvrzuje.

,,Ze Siónu přijde Vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnosti;  a to bude má smlouva s nimi, až odejmu jejich hříchy." Římanům 11:26,27;

Je zřejmé, že nikdo si nemůže myslet, že může vejít do Božího království pro své skutky. Ani Žid, ani křesťan. Křesťané to vědí, ale Židé mají cestu k milosrdenství dost komplikovanou. Ne proto, že by nemohli kdykoliv přijmout Ježíše, jako vykupitele, ale hlavně proto, že dnešní křesťanské autority jsou většinou nedůvěryhodné a je těžké uvěřit, že skrze ně vede cesta ke spáse. Bůh na to pamatuje a opatří naším židovským bratřím jiný způsob záchrany. To neznamená, že nad nimi máme mávnout rukou a nezajímat se o jejich osud. Stále platí Ježíšova slova: ,,Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích." Matouš 5:16; Jeho slova jsou obecně platná. Svým jednáním můžeme pomoci k záchraně každému, koho přesvědčí naše dobré skutky.

Prorok také píše o sebereflexi. Jsme schopní takové sebereflexe už dnes i mi? Jsme schopní vidět sami sebe takové, jací doopravdy jsme? V dobrém i zlém? Těžko, to nedokáže asi nikdo, ale měli bychom si alespoň uvědomovat, že pořád potřebujeme Boží milost a myslet na naději, abychom se o ní nepřipravili vlastní vinou. V dnešním světě je velmi snadné zapomenout na naději, na Krista a vydat se za požitky dnešního života. Ne nadarmo Ježíš říká, že cesta vedoucí k životu je úzká, těžká a málokdo jí nalézá.

Události, jež prožíváme i ty, které teprve přichází, ukazují na blížící se zásadní změny. Bděme, ať nás vývoj nezaskočí. Jeho tempo se stále zrychluje.