Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích; neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. "                                                  Mt 5,44-45;

 

Ježíš přišel s novým postojem k nepřátelům a těm, kdo nám ubližují. Na první pohled to vypadá jako by popřel Mojžíšův zákon. Řekl například: ,,Slyšeli jste, že bylo řečeno: ,Oko za oko a zub za zub.' Já však vám pravím, abyste neodporovali zlému člověku, ale když tě někdo udeří do tvé pravé tváře, nastav mu i druhou tvář." (Mt 5,38-38). Jestliže tato slova nejsou popřením jednoho z nejvíce uplatňovaných Mojžíšových zákonů, musíme najít smysl změny v postoji k nepřátelům a těm, co nám ubližují.

 

Ve 3Moj 24,4-5 je psáno: ,,Když narazíš na býka svého nepřítele nebo jeho osla, který se zatoulal, jistě mu ho přivedeš zpět. Když uvidíš osla toho, kdo tě nenávidí, ležícího pod svým břemenem, nenecháš ho samotného, ale jistě ho spolu s ním dáš do pořádku. " Zde je pomoc nepříteli a nenávidějícímu člověku uvedená v souvislosti se spravedlností. Z celé pasáže, v níž je tento text uveden vyplývá, že ani nepřátelství nebo nenávist neospravedlňuje špatné jednání. Mojžíšův zákon tím říká, že nutná pomoc v nouzi komukoliv je spravedlivý čin. Ježíš proto svými slovy neruší Mojžíšův zákon, jen ho posouvá do nových souvislostí. Ježíš nám říká, že máme milovat své nepřátelé, mít na mysli jejich dobro. Neoplácet zlé jednání stejným. Tohle dělají lidé smýšlející tělesně.

 

Apoštol Pavel napsal v 1Kor 2,10-14; slova: ,, Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha; neboť Duch zkoumá všechno, i Boží hlubiny. Vždyť kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm? Tak ani Boží věci nezná nikdo, jen Duch Boží. A my jsme nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval. O tom také mluvíme -- ne však slovy, kterým vyučuje lidská moudrost, ale těmi, jimž vyučuje Duch svatý; duchovní věci vysvětlujeme duchovními slovy. Duševní člověk však nepřijímá věci Ducha Božího, neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně." Co znamená duchovní posuzování? Například si musíme uvědomit, že Bůh je Duch (J 4,24) a z toho plyne, že kromě věcí viditelných jsou i věci neviditelné a Bůh je vložil do svého stvoření, aby je lidé hledali. Mojžíšův zákon je viditelný, ale je přitom inspirován Božím Svatým Duchem, takže celý zákon a proroci spočívají ve dvou přikázáních: ,, On mu řekl: ,,, Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: , Miluj svého bližního jako sebe samého.' Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci."" Kdo pozorně čte příběhy Starého zákona, pozná, že Bůh zasahuje, až když člověk svým jednáním ohrožuje a překračuje principy života za přípustnou hranicí. Jinak sesílá déšť a nechává svítit slunce na spravedlivé i nespravedlivé. Navíc žádný jeho trest nepřichází bez nejmenšího varování. Ani potopa nepřišla z ničeho nic. Lidé mohli uvěřit Noemovi, když stavěl loď a byl při tom hlasatelem spravedlnosti (2Pt 2,5). Jejich lhostejnost způsobila, že nic nepoznali. Bůh nám tím dává příklad, abychom i my měli na mysli dobro druhých a nesoudili je, protože soud patří Bohu, který vidí do každého z nás. Láska agapé, kterou se učíme prokazovat druhým, vztahy buduje.

 

To je opak rozdělení, jež můžeme pozorovat ve většině vztahů mezi lidmi. Rozdělení způsobují lidé, kteří nemají Božího Ducha, ale uvažují sobecky, tělesně: ,, Na konci času budou posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních bezbožných žádostí.'   19 To jsou ti, kteří vytvářejí rozdělení, lidé duševní, kteří nemají Ducha. " (Juda 1,18-19). Svět ovládli synové toho zlého a ti dělají vše proto, aby lidé nehledali Boha a jeho syna. Potomci hada dělají vše proto, aby odstranili vše, co by nám připomínalo Boha a naději, kterou nám velkoryse nabízí. Nebuďme jako potomci hada, kteří jednají bez ohledu na Boží vůli a chtějí předělat svět jen podle svých plánů. Bez úcty k Božímu stvoření a životu druhých. V jejich plánu není místo na důstojný a trvalý život pro nás všechny. Oni chtějí rozhodovat o tom, kdo bude žít a kdo už ne.

 

Jejich nepřátelství vůči všemu, co je spojené s Bohem Stvořitelem povede nutně ke vzpouře proti němu. Kvůli tomu se blíží doba, kdy poroste nepřátelství a nenávist vůči Kristovým následovníkům. On sám říká, že nás budou všichni nenávidět pro jeho jméno.

 

Chceme-li být syny našeho nebeského Otce, udržujme v sobě lásku k druhým, bez ohledu na to, jak se k nám chovají. Udržujme pokoj se všemi, pokud to záleží na nás. Stejně jako Kristus dal svůj spravedlivý život za naše nespravedlivé životy.