Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Člověk je stvořený pro život
30/9/2021

Nová studie:
Změna času
04/12/2021
Velmi důležitá otázka na níž musíme dát odpověď
26/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Událost, která změní svět
1/9/2014

,,Láska ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. ...V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí."

Římanům 12:9,12;

 

Dvanáctá kapitola dopisu Římanům je plná velmi povzbudivých, moudrých slov a rad. A stále aktuálních. V uvedených verších jsou hned dvě ze tří nejdůležitějších vlastností (víra, naděje a láska; 1Korintským 13:13), jež činí náš život lepším a smysluplnějším. Proč je dobré si je připomínat? Abychom posilovali odhodlání být lepšími. Abychom v sobě i okolo sebe podporovali ušlechtilé věci. Jak roste bezzákonnost a zhoršují se vztahy i mravy, roste i tlak na naší mysl i sklony našeho srdce. Většinou jsme vystavováni informacím, které odvádějí pozornost od naděje, která neumírá, ale přemáhá naší pomíjivost. Odvádí pozornost od možnosti volby, mezi cestou širokou a pohodlnou, vedoucí do záhuby, kterou vchází mnozí a cestou úzkou,  obtížnou, která se obtížně hledá, vedoucí do života. Odvádí pozornost od možnosti volby mezi životem a smrtí, jak o ní píše Mojžíš:

,,Pohleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo. ... Povolávám dnes proti vám za svědky nebesa i zemi. Předložil jsem ti život a smrt, požehnání a kletbu. Zvol si život, abys zůstal naživu ty i tvé potomstvo, a miluj Hospodina, svého Boha, jej poslouchej a přilni k němu. Vždyť on je tvůj život a dá ti dlouhá léta, abys bydlel v zemi, o které Hospodin přísahal tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá." (5Mojžíšova 30:15,19-20)

Pozvolna přichází období, a již je tu, o němž Ježíš řekl; ,,A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých" (Matouš 24:12). Řekl přitom, že je to teprve počátek porodních bolesti. U ženy porodní bolesti signalizují, že se blíží zrození nového člověka. Porodní bolesti postupně rostou a jsou stále častější. Na konci je ovšem radostná událost. Zrození nového života. Lidstvo také spěje k porodu něčeho nového. Jeden věk pomalu končí, aby na svět přišel věk nový. Boží království v nové podobě. I zrod nového věku je doprovázen bolestmi. Ježíš řekl; ,,Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec. Povstane totiž národ proti národu a království proti království, budou hladomory a zemětřesení na různých místech. Ale to všechno bude počátek porodních bolestí." (Matouš 24:6-8). Dvě světové války v rozsahu, který do té doby nikdo nezažil, hladomory a různé přírodní katastrofy zažívá lidstvo v takové intenzitě, že už to mnozí berou jako běžný jev. Nyní přichází další fáze. Přichází řízená změna myšlení lidí. Ona už probíhá od první světové války, ale v současnosti dostává novou podobu. Pozvánka cizincům (pod vlajkou falešné humanity) s nepřátelskou vírou vůči křesťanům, do centra křesťanské civilizace, do Evropy, ekonomické krize, války vysvětlované bojem proti terorizmu a vymazávání přirozeného vnímání vztahu role otce - muže a matky - ženy, v rodině. Vymývání mozků se soustředí hlavně na mladé lidi školního věku. K tomu přibývá omezování osobní svobody pod záminkou pandemie Covidu-19. To způsobuje hned několik věcí. Především je to strach. Strach v lidech, kteří nepoznali válku, hlad (myslím ten skutečný, jak ho znají třeba v Africe), strach z nemoci (Covid-19 se stává symbolem možné příští ,,morové rány") a z dalších možných rizik, které mohou ohrozit naší životní úroveň nebo dokonce samotný život.

Strach přirozeně vyvolává paniku a agresivitu. Výsledkem je zhoršování vzájemných vztahů na všech úrovních. Nejbolestnější pro každého osobně jsou narušené vztahy mezi rodiči a jejich potomky. Narušené vztahy mezi blízkými. Nelze dávat vinu jedněm nebo druhým. Jsme všichni pod velkým systematickým tlakem, který vede k rozdělení mezi lidmi.

Ukazuje se čím dál víc, že člověk, který se tomuto tlaku chce bránit, potřebuje vidět dál, než mu ukazují běžně uznávané informační zdroje. Bible, Boží slovo je nadčasový zdroj, který má přesah, umožňující všem, kdo hledají pravdu, otevřít oči, ukázat spolehlivou cestu, východisko z nebezpečí, které stále roste.

Dvanáctá kapitola Pavlova dopisu Římanům končí slovy: ,,Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.". Je to výzva k uplatňování dobrých a životně důležitých rad, jimiž jsme vychovávaní Božím slovem. Lepší a důstojnější život stojí za potíže a námahu při přemáhání zla dobrem.