Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,,Uzavřu s nimi smlouvu pokoje a odklidím ze země divou zvěř. Budou pobývat bezpečně i v pustině a spát v lesích."

Ezechiel 34,25;

 

 

I někteří lidé, kteří nejsou křesťané mají v povědomí slova Izajáše 11,6: ,,Pak vlk bude pobývat s beránkem a leopard uléhat s kůzletem. Tele, mladý lev a krmný dobytek budou spolu a malý chlapec je povede" nebo další Izajášův text (65,25): ,, Vlk a jehně se budou pást spolu, lev bude požírat píci jako skot a hadu bude pokrmem prach. Nebudou páchat zlo a nebudou škodit na celé mé svaté hoře, praví Hospodin."

Většina lidí asi moc nevěří těmto proroctvím. Neumí si představit, jak by se dalo něco takového dosáhnout. Je známé, že přírodní rovnováhu udržuje vyváženost potravního řetězce. Dravci nejenže udržují počty zvěře, aby se nepřemnožili, ale také odstraňují slabé a nemocné jedince a tím udržují zdravou populaci zvěře. Aby příroda rychle nezkolabovala v případě, že by dravci přestali lovit zvěř, muselo by se zajistit jiným způsobem, aby se zvěř nepřemnožila a aby zůstávala zdravá. Na něco takového zatím vědci nepřišli a nejspíš se o to ani moc nesnaží. Lidé, mnohé křesťany nevyjímaje, berou uvedená Izajášova slova spíše jako metaforu. Nepočítají s realizací tohoto Božího záměru.

Ezechiel 34,25 však píše pravý opak. Potvrzuje Izajášova proroctví nezávisle na něm. Píše, že Bůh odklidí ze země divou zvěř. Lidé budou pobývat bezpečně i v pustině. Celé Izajášovo proroctví o zvířatech zní takto: ,,Pak vlk bude pobývat s beránkem a leopard uléhat s kůzletem. Tele, mladý lev a krmný dobytek budou spolu a malý chlapec je povede.  Kráva i medvědice se budou pást, i jejich mláďata budou uléhat spolu. Lev bude požírat píci jako skot. Kojenec si bude hrát nad hadí dírou a odstavené dítě strčí ruku do doupěte zmije. Nikdo nikomu neublíží ani neuškodí na celé mé svaté hoře, protože země bude naplněna poznáním Hospodina, tak jako vody pokrývají moře." Izajáš 11,6-9; Co se nám dnes jeví jako nemožné v budoucnosti bude možné, protože země (lidé země) bude naplněna poznáním Boha - Stvořitele. Toto proroctví nepotvrzuje jen Ezechiel, ale sám Bůh, který skrze proroka Izajáše prohlašuje, že žádné jeho slovo není vyřčené jen tak, nadarmo.

,,Tak jako déšť či sníh padá z nebe a nevrací se tam zpět, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou -- dává zrno tomu, kdo rozsévá, a chléb tomu, kdo jí -- tak bude mé slovo, které vyjde z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeji, a zdárně dokáže to, k čemu ho pošlu." Izajáš 55,10-11;

Vidíme, že Bůh myslí vážně každé své slovo. Když skrze proroka Ezechiela řekne, že odklidí ze země divou zvěř, udělá to. Nebude jí zabíjet, ale způsobí, že se přestane chovat jako divá zvěř. Nebo spíše noví potomci zvěře. Vzpomeňme si, že v Edenské zahradě zvířata také nezabíjela. Bůh přivedl k Adamovi od každého druhu, aby je pojmenoval. A člověku bylo řečeno, že nejen on, ale veškerá zvířata budou jíst rostliny:

,,Veškeré zemské zvěři, všemu nebeskému ptactvu a všemu pohybujícímu se na zemi, v čem je živá duše, jsem dal za pokrm každou zelenou rostlinu. A stalo se tak. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré. A byl večer a bylo ráno, den šestý." 1Mojžíšova 1,30-31;

,,Hospodin Bůh vzal člověka a umístil ho v zahradě v Edenu, aby ji obdělával a střežil."  1Mojžíšova 2.15;

První úkol člověka, který dostal od Boha bylo obdělávat a střežit zahradu před poměry mimo zahradu. Prorocké texty, o nichž přemýšlíme nejsou nic nového. Jde jen o návrat k původnímu zadání, které člověk dostal od svého Stvořitele. Nemožné se nám to zdá být, protože jsme se vzdálili svým chápáním života a přírody jako Božího daru a díla, k němuž bychom se měli chovat jako laskaví vládci a hospodáři. Místo toho se k přírodě chováme jako chamtiví lupiči, zloději a vrazi. Kolik živočichů a rostlin jsme stačili vyhubit?

Dobrou zprávou je, že s Božím královstvím přijde na zemi i pokoj a bezpečí mezi lidmi i v přírodě. Ačkoliv je Bible tisíce let stará kniha, popisuje velmi svěžím způsobem i budoucnost, jakou nám nikdo jiný nemůže nenabídnout. Bůh nemůže lhát (Titus 1,2) a proto můžeme naplno věřit i slovům, které vložil do úst svým služebníkům prorokům.