Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Žalm 2. kapitola

 

,,Proč se bouří národy, proč lidé přemítají o prázdných věcech?   Srocují se králové světa a mocnáři se spolu radí proti Hospodinu a proti jeho pomazanému. Zpřetrhejme jejich pouta, odvrhněme jejich provazy. Ten, jenž trůní na nebesích, se směje. Panovník se jim vysmívá. Jednou k nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je vyděsí. Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře. Přednesu Hospodinovo ustanovení. Řekl mi: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. Požádej mě a dám ti národy do dědictví. Tvým vlastnictvím budou i končiny země. Roztlučeš je železnou holí a jako hliněnou nádobu je roztříštíš. Nuže, králové, jednejte rozumně! Soudcové země, dejte si poradit! Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním! Líbejte syna, ať se nerozhněvá. Jinak zahynete na cestě, jestliže jen málo vzplane jeho hněv. Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště."

Davidovy Žalmy jsou přibližně tři tisíce let staré, a přesto jsou důležité pro pochopení současnosti a proroctví, která se brzy naplní. Král David sice zažil mnohé boje a měl mnoho nepřátel v okolních národech, a zároveň byl Bohem pomazaný, takže se může zdát, že druhý Žalm je popisem Davidovy skutečné situace. Z části může doopravdy i být, ale zároveň je prorockým obrazem úplně jiné situace, která ještě nenastala. (Požádej mě a dám ti národy do dědictví. Tvým vlastnictvím budou i končiny země. Roztlučeš je železnou holí a jako hliněnou nádobu je roztříštíš. Verše 8,9) Na Davidovi se určitě verše 8,9 nesplnily. Ani na jeho potomcích. Až na Ježíšovi se splnil text: ,,Řekl mi: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil." (verš 7) a teprve s příchodem Božího království se naplní i verše 8 a 9. Druhý Žalm prorocky popisuje situaci, která se úplně splní až při příchodu Božího království.

Druhý Žalm je součástí prorockého obrazu o tom, co se děje a ještě bude dít, než se ujme moci Boží vláda. Ten prorocký obraz se postupně skládá a doplňuje, jak přicházejí nové informace a události. Podívejme se nyní, jak druhý Žalm souvisí s dalšími biblickými proroctvími o příchodu Božího království.

O příchodu Božího království a o událostech s ním souvisejícími píše, kromě evangelií, Daniel a Jan ve Zjevení. Další informace najdeme i v ostatních proroctvích, ale zmiňované prorocké knihy jsou základem prorockého obrazu o vývoji lidských vlád, zejména pak v době konce tohoto věku.

Osou celého obrazu je sen Babylónského krále o veliké soše a jeho výklad prorokem Danielem. Z výkladu vyplývá, že od vlády Babylónského krále Nebúkadnesara začal věk lidských vlád, věk, v němž Bůh dovolil lidem, aby vytvořili celosvětovou vládu. Celý věk představuje veliká socha mimořádně strašného vzhledu. Hlava je zlatá, hruď a ruce stříbrné, břicho a boky bronzové, lýtka železná, chodidla zčásti železná, zčásti keramická (Daniel 2:31-33). Jednotlivé části těla představují čtyři etapy věku lidských vlád (dále je Babylónský věk - (BV)). Dnes žijeme na přelomu předposlední a poslední části představované chodidly s prsty, které jsou částečně ze železa a z keramické hlíny. Tato směs představuje mísení lidí různých národů a ras (uměle vyvolaná velká migrace od r. 2015), které však nebude dobré, protože se takto rasově, nábožensky a kulturně odlišní lidé nesloučí, jako se nesloučí hlína se železem. Dále z výkladu snu vyplývá, že věk lidských vlád bude ukončen, bez zásahu lidské ruky a bude nastoleno Boží království (verše 34,35,44,45; Daniel 7:26,27). Další podrobnosti najdeš ve studii z roku 2014 Sen krále Nebúkadnesara.

To je páteř celého příběhu, který dosud neskončil. Jak s ním souvisí druhý Žalm? Z proroctví Daniele 7, 8, 9, 11 kapitoly a Zjevení Jana 13 kapitoly je zřejmé, že v závěrečné etapě BV, která je těsně před námi, dojde k otevřené vzpouře proti Bohu, jeho pomazanému a ostatnímu věrnému Božímu lidu. A druhý Žalm odhaluje úmysl, který budou mít vládci země v této závěrečné době.

,,Proč se bouří národy, proč lidé přemítají o prázdných věcech?   Srocují se králové světa a mocnáři se spolu radí proti Hospodinu a proti jeho pomazanému. Zpřetrhejme jejich pouta, odvrhněme jejich provazy." (verše 1,2). Abychom pochopili význam těchto veršů, musíme si připomenout, že Bůh sice dovolil lidem vytvořit si celosvětovou vládu podle vlastní vůle, ale současně Babylónskému králi hned na začátku ukázal, že i tak musí respektovat autoritu Boha JHVH. Vypráví o tom 4 kapitola Daniele. V ní je popsané, jak byl Nebúkadnesar varován, aby se nevychloubal, že vše dosáhl vlastní zásluhou a přesto král varování neuposlechl a byl na sedm let vyhnán a postižen duševní poruchou, která mu bránila vládnout. Tohle všechno vládci, zejména ti, kteří jsou z křesťanských národů, mají vědět. A z Žalmu vyplývá, že to vědí, ale v době konce tohoto věku se vzbouří proti Boží autoritě. Je důležité si uvědomit, že dnešní vládnoucí elity mají všechny tyto informace k dispozici. Vždyť vladaři evropských národů po většinu křesťanské historie evropských národů vládli s vědomím, že jsou podřízeni Bohu a jeho pomazanému. Dnešní vládci to vědí, ale připravují podmínky pro vznik závěrečné supertotality, která mimo jiné povede válku proti svatým nejvyššího a věrnému Božímu lidu.

Druhý Žalm říká, že to Bůh ví a směje se tomu. Přemítají o prázdných věcech. To může znamenat, že přemýšlí a jednají o tom, jak nastolit světový řád, který by vyloučil Boha a jeho pomazaného z povědomí lidí a chtějí vyvolat klamné zdání, že lidé Boha a jeho pomazaného nemusí respektovat. Že všeho dosáhli vlastní mocí a silou. Jako král Nebúkadnesar. Z Žalmu vyplývá, že vládci vědí, komu mají být podřízeni a měli by vědět, že jejich vláda skončí, až přijde Syn člověka po druhé. A tak již nyní dělají vše proto, aby příchod Boží vlády oddálili nebo mu přímo zabránili. Jednají podle koncepce, kterou nemají ze své hlavy. Je to koncepce zcela odlišná od Božího řádu. Proto se snaží zničit duchovní křesťanské kořeny a nahradit je novým duchovním systémem, který teprve vzniká. K tomu slouží veškerá propaganda a vyvolávání strachu. Odvádějí pozornost od Boží nabídky naděje na záchranu. Zpochybňují, zlehčují (zatím jen nepřímo) význam Ježíšovy oběti, aby lidé věřili prázdným věcem, v nichž záchrana není. Usilují o absolutní kontrolu, aby měli pod kontrolou všechny aktivity, které mohou ohrozit jejich plány. V Janově Zjevení 11:18 je zmínka o těch, co ničí zemi. Ničení země je dnes vidět na mnoha místech.

I když biblická proroctví oznamují mnohé pohromy a děs budící události, ukazují také východisko. Slouží hlavně jako varování pro ty, kdo se ještě varovat nechají. Výjimkou není ani druhý Žalm: ,,Nuže, králové, jednejte rozumně! Soudcové země, dejte si poradit! Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním! Líbejte syna, ať se nerozhněvá. Jinak zahynete na cestě, jestliže jen málo vzplane jeho hněv. Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště."