Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Je reálná alternativa k vznikající světové totalitě?

 

Nejen křesťané hledají informace, které by daly pravdivou odpověď na otázku, kam směřuje lidstvo? Existuje jiná reálná alternativa, než totalita, jež právě nyní vzniká? Záměry a cíle skutečných vůdců, budovatelů a pravého inspirátora současného vývoje nebyly dlouho snadno rozpoznatelné. Ovoce jejich činů i slov začínají být viditelné i pro běžně uvažujícího člověka až v posledních desetiletích. V podstatě se o nich dozvídáme nepřímo, z událostí jež nejsou nahodilé, ale odehrávají se podle konkrétního scénáře. Mocní a jejich služebníci, stojící za událostmi nejen poslední doby, určitě dobře vědí, že předčasné odhalení jejich skutečných cílů a záměrů, by vedlo k jejich rozhodnému odmítnutí většinou lidí. Na vytvoření systému absolutní kontroly nad našimi životy, řádem zákonů a nařízení omezujících osobní svobodu a znevýhodňující ekonomicky soběstačné jedince a firmy, aby se stali ekonomicky závislými na podpoře mocných, se dnes podílí když ne všechny, tak většina vlád celého světa - dokonce i jinak ,,nesmiřitelní" soupeři v boji o světovou nadvládu. Činí tak možná neúmyslně, ale mají na vytvoření nového řádu světové totality společný zájem. Proto mlží a dezinformují (skrývají se za lež a klam Izajáš 28:15), jak jen to jde. Přesto už dnes hodně přemýšlivých lidí (ateisté, agnostici i věřící) tuší, že naplní-li se skutečné cíle a záměry budovatelů nové totality, bude to konec lidské důstojnosti, bude to popření přirozeného Božího řádu pro život. Byl by to konec svobodné volby - a u mnohých i konec svobodné vůle. Bude to nastolení takové totality, jakou lidstvo ještě v celosvětovém měřítku nezažilo. A v konečném důsledku znamená zánik ne-li celého lidstva, tak alespoň jeho podstatné části. Existují samozřejmě i jiné snahy o nápravu a odvrácení lidstva od zkázy, ale ty jsou více či méně odsouzené k nezdaru, protože budovatelé Nové Světové Totality mají dnes už takovou moc a prostředky k prosazení svých cílů, že zdánlivě nemají rovnocenného soupeře s jinou alternativou pro budoucnost lidstva. Je proto logické se ptát, zda je lidstvo opravdu ponechané svému osudu, bez jakékoliv jiné cesty, jiné alternativy budoucnosti? Na první pohled se zdá, že taková alternativa reálně neexistuje.

Skutečná alternativa však existuje už od chvíle, kdy naši prarodiče byli vyhnáni od stromu života. V knize Genesis 3:15 se dočteme, že Bůh oznámil původci klamu, který svedl naše prarodiče, že lidstvo bude zachráněno a on bude poražen. Od té doby Bůh pracuje na naší záchraně.

Bůh se netají se svými záměry. Ale nemálo křesťanů a pravděpodobně i Židů nezná Boží projekt záchrany o mnoho víc než ateisté a lidé s jinou vírou. Není proto divu, že tradiční představa, rozšířená nejen mezi křesťany, je to, že náš věk bude vystřídán věkem novým a v křesťanském pojetí to znamená, že Boží království přijde až úplně na konci našeho věku. Boží vojsko porazí v Armagedonské bitvě vojsko Božích nepřátel a Boží syn, Ježíš Kristus se ujme vlády na zemi.

 

Boží království a jeho vláda bude, však na zemi nastolena mnohem dřív!

Jak to můžeme vědět? Jedním z principů Boží spravedlnosti je právo na možnost volby, pro všechny bytosti se svobodnou vůlí. Boží projekt záchrany a budoucnosti lidstva je připraven už velmi dlouho a čeká na svou realizaci v určeném čase. Ten čas nastane, až bude projekt Nové Světové Totality, tak daleko v realizaci, že bude možné vidět jeho vlastnosti, bezzákonnost, zneužívání moci, šíření zvrácených ideologií popírajících Boží přirozený řád pro život, že bude znemožňovat Božím služebníkům žít podle Božího řádu. Pak bude spravedlivé, aby lidé, kteří žízní po spravedlnosti, zachovávající Boží přikázání a svědectví Ježíšovi, měli možnost volby, která je reálná. Proto bude Boží vláda a její území existovat mnohem dříve než bude pozdě. Bude existovat uprostřed nepřátel. Našim záměrem je ukázat každému, kdo přemýšlí o budoucnosti vlastní, svých blízkých a lidí vůbec, že osud náš i celého lidstva má ještě jednu reálnou alternativu k projektu Nové Světové Totality, alternativu, která bude mít skutečnou hmatatelnou podobu.

 

Proč Boží projekt záchrany a budoucnosti lidstva není vidět?

To je jednoduché. Protože Ti, co mají znát Boží projekt záchrany a budoucnosti lidstva, ho buď neznají, nebo znají málo a neví, co mají dělat, nebo ho znají, ale raději dali přednost dočasné slávě, moci a bohatství, kterou můžou mít hned, před slávou budoucí danou Bohem. To, co teď budete číst, by mělo být slyšet v kostelích a kazatelnách a dnes i na křesťanských stránkách na internetu. Bůh se na rozdíl od budovatelů Nové Světové Totality netají se svými cíli a záměry, které má s lidstvem.

 

Co už Bůh pro záchranu a budoucnost lidstva udělal?

Křesťan by mohl tuto kapitolu přeskočit, protože by to měl dobře vědět. Ale ten, kdo není obeznámen s poselstvím evangelia a obsahem Bible, by měl pozorně číst. V Bibli Bůh totiž vypadá dost odlišně od běžně rozšířených představ a názorů. Tradiční církevní nauky a individuální výklady některých duchovních, vyvolávají v lidech mnohdy dost nepřesné a zavádějící představy o Bohu, jeho spravedlnosti a účelu Božího slova. Jednou z takových rozšířených nepravd je názor, že se Bůh o nás vůbec nezajímá.

V Bibli najdeme více příběhů, které dokazují, že Bůh nás chce nejen zachránit, ale dokonce nám chce umožnit získat zpět trvalý život. Člověk byl totiž stvořený pro život. Více se o tom dozvíte v první části knihy ,, Cesta člověka od Edenu do času obnovy " v kapitole ,,Člověk je stvořen pro život". Za všechny biblické příběhy, zde zmíníme tři.

-          ,,I viděl  JHVH (to je přepis Božího jména z hebrejštiny יהוה) jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno zaměření úmyslů jejich srdce je napořád jenom zlé, a  JHVH  litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci.  JHVH  řekl: Vyhladím z povrchu země člověka, kterého jsem stvořil, vyhladím člověka i zvěř, plazy i nebeské ptactvo, protože lituji, že jsem je učinil. Ale Noe nalezl milost v  JHVH  očích." 1Mojžíšova 6:5-8;     Bůh nevyhladil člověka, ale zachránil Noema a jeho rodinu před potopou, aby lidstvo nezaniklo.

-          ,,Pohleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo. ... Předložil jsem ti život a smrt, požehnání a kletbu. Zvol si život, abys zůstal naživu ty i tvé potomstvo," 5Mojžíšova 30:15,19;      Celá Bible je pro nás sepsaná, aby nám ukázala cestu k záchraně a životu.

-          ,,Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn." Jan 3:16,17;

Zastavme se u posledního příběhu. Bůh poslal svého syna, aby každý, kdo v něj věří, byl zachráněn pro věčný (raději používám slovo trvalý) život. To je nepopiratelný fakt. Ježíšova mise byla úspěšná, protože v lidském těle dokázal, že člověk je stvořený dobře, ale byl klamem sveden na falešnou cestu vedoucí ke smrti. Tím Ježíš umožňuje dát milost každému, kdo v něj věří. Ježíšův příběh tak už bezprostředně ukazuje, že Boží projekt záchrany a budoucnosti lidstva je založen na geniálním spojení spravedlnosti a milosrdenství. A bude realizován pravděpodobně již v dohledné budoucnosti.

 

Proč to trvá tak dlouho?

Vyčerpávající odpověď na tuto otázku by vydala na celou knihu. Zde uvedeme jen nejnutnější fakta v bodech. Podrobnosti se dozvíte v knihách ,,Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible" a v postupně, po částech uváděné nové knize ,,Cesta člověka od Edenu do času obnovy", na našich stránkách www.jhvh.cz a v ostatních studiích a článcích, které najdete tamtéž.  Zde tedy jen v bodech:

1.      Všechno způsobil spor, který v nebi vyvolal Boží syn, z něhož se stal Boží odpůrce. Ten svedl lstí naše prarodiče, aby pojedli ze zakázaného stromu. Proto byli Adam s Evou vyhnáni pryč ze zahrady od stromu života. Bůh na ně však nezanevřel, ale umožnil, aby se člověk mohl na zemi zabydlet a rozmnožit, i když v mnohem méně ideálních podmínkách, než byly ty v zahradě. Bůh ihned oznámil důsledky přestoupení jediného zákazu, který lidé měli, všem zúčastněným: Hadovi (jednajícího v zastoupení Božího odpůrce-Satana), který svedl lstí ženu, oznámil, že nakonec to bude on, kdo na svou lest doplatí 1Mojžíšova 3:14,15;  ženě oznámil, že bude rodit v bolestech a že muž bude nad ní vládnout 1Mojžíšova 3:16; Adamovi, řekl, že země doplatí na jeho selhání a bude muset tvrdě pracovat, aby uživil sebe a svou rodinu. A nakonec zemře. 1Mojžíšova 3:18.

2.      Člověk byl sice stvořen dobře, ale to neznamená, že by byl neměnně dokonalý. Naopak, člověk byl stvořen dobře pro další svůj růst a vývoj (od tělesného člověka k duchovnímu). Kdyby nebyli naši prarodiče svedeni, vyvíjelo by se lidstvo také, ale za úplně jiných podmínek. Tradiční představa dokonalého člověka, který se dál nevyvíjí je zcela falešná a zavádějící. Lidstvo se vyvíjí dodnes a Bůh respektuje naši svobodnou vůli a volbu. Čeká, až lidstvo dospěje, aby mohlo poznat, kdo je klame a svobodně se rozhodnout mezi životem a smrtí, mezi dobrem a zlem.

3.      Před více než dvěma a půl tisíci lety dospělo lidstvo do stavu, že Bůh dovolil, aby lidské vlády od krále Babylónské říše Nebúkadnesara počínaje usilovaly o vytvoření celosvětové vlády. Je to Babylónská epocha, která trvá dosud. K jejímu závěru se schyluje.

4.      Celou dobu jde o to, aby lidstvo mělo čas a možnost dospět, dozrát, proto mu Ježíš říká čas žně, v němž se zlo odhalí, jasně se rozpozná, kdo je nenapravitelně zlý a kdo napravitelný je. Ježíš má pro to v podobenstvích výrazy pšenice (ti s nadějí) a plevel (ti zlí). Ježíš celý ten vývoj připodobňuje k růstu obilí na poli. Polem je svět a obilí i plevel (ti s nadějí i ti zlí) rostou (vyvíjejí se) společně, až do času žně. Dokud nedozraje úroda. Ježíš dokonce upozorňuje v jednom podobenství, že ten vývoj probíhá pro člověka nepozorovaně, samovolně a nepřetržitě ve dne v noci (Marek 4:26-29 [1] ). Především se musí odhalit zlo, které dlouho působilo skrytě (2Tesalonickým 2:6-8 [2] ).

To jsou jen velmi stručně popsané důvody a okolnosti, které vedou k tomu, že na závěrečnou realizaci Božího projektu záchrany a budoucnosti lidstva dosud čekáme. Jde o to, že Bůh je spravedlivý, neotálí, ale musí spravedlivě všem dát možnost obrátit se k němu a přijmout jeho nabídku záchrany (2Petrův dopis 3:9) [3] .

 

Realizace Božího projektu záchrany a budoucnosti lidstva začne dříve, než mnozí tuší.

Informace, překvapivá možná i pro některé křesťany je v tom, že Boží vláda a království bude nastoleno o dost dříve, než přijde konec Babylónské epochy a našeho věku. Jak to můžeme dokázat? Opět to bude velmi stručné vysvětlení, protože podrobnosti vyjdou v dalších částech nové knihy ,,Cesta člověka od Edenu do času obnovy".

Zde předkládáme tři biblické prorocké texty, které to dokazují:

1.      ,,A že jsi viděl ta chodidla a prsty částečně z hrnčířské keramiky a částečně ze železa, půjde o království rozdělené a bude v něm cosi z pevnosti železa, neboť jsi viděl železo promíšené s hliněnou keramikou. Pak ty prsty chodidel částečně železné a částečně keramické: To království bude z jedné strany silné a z druhé strany bude křehké. Že jsi viděl železo promíšené s hliněnou keramikou -- lidé se budou mísit, ale držet jeden s druhým nebudou, právě tak jako se železo nemísí s keramikou. Za dnů oněch králů ale Bůh nebes nastolí království, jež nebude zničeno navěky ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát navěky, neboť jsi viděl, jak se bez rukou z té hory vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, keramiku, stříbro i zlato. Veliký Bůh oznámil králi, co se stane potom. Ten sen je pravdivý a jeho výklad spolehlivý. " Daniel 2:41-45;

2.      ,, A uviděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na svých čelech napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.  A uslyšel jsem hlas z nebe jako zvuk mnohých vod a jako zvuk velikého hromu. A hlas, který jsem uslyšel, byl jako hlas harfeníků, hrajících na své harfy. Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi živými bytostmi a před staršími. Nikdo se nemohl naučit té písni než těch sto čtyřicet čtyři tisíce vykoupených ze země. To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, jsou to panici. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde. Ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi. V jejich ústech nebyla nalezena lež; jsou bez úhony. " Zjevení 14:1-5;

3.      ,,   stane se v posledních dnech, že hora Hospodinova domu bude pevně stát jako přední z hor a bude vyvýšena nade všechna návrší. Budou k ní proudit všechny národy  a mnozí lidé přijdou a řeknou: Pojďte a vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás vyučovat podle svých cest a budeme chodit po jeho stezkách. Neboť ze Sijónu vyjde zákon a Hospodinovo slovo z Jeruzaléma. A bude soudit mezi těmi národy a domlouvat mnohým lidem. I překují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože; národ proti národu nepozdvihne meč a už se nebudou učit boji." Izajáš 2:2-4;

V Danielovi a Izajášovi se píše, že ,,za dnů těch králů" a ,,a stane se v posledních dnech" bude ,,nastoleno království" a ,,hora Hospodinova domu bude pevně stát jako přední z hor a bude vyvýšena nade všechna návrší", přičemž hora je v Bibli symbol království, centra moci, krále (Zjevení 17:8-10 [4] ). Ano, Boží vláda bude zřízena dříve, než nastane konec závěru Babylónské epochy a našeho věku. Pro toto tvrzení je ještě další důležitý argument. Všeobecně je známý pojem Armagedon, ale co vlastně Armagedon představuje? Wikipedie je v tomto bodě překvapivě detailní a poměrně přesná:

Armagedon či Armageddon nebo Harmagedon  ( řecky   αρμαγεδδων , z  hebrejského  הר מגידו, Har Megido, dosl ,,Hora Megido") je událost, jež je  symbolicky  pojmenována podle skutečného starověkého místa. Podle biblické  knihy Zjevení  má na tomto místě (v symbolickém slova smyslu) dojít k závěrečné bitvě mezi vojskem  Všemohoucího Boha , vedeným jeho synem  Ježíšem Kristem  a mezi vojskem  Satana  s jeho  démony  a neposlušným bezbožným  lidstvem .

Toto místo je ztotožňováno se starověkým  telem   Megido  v severním  Izraeli , kde se odehrálo několik významných bitev. Proto bylo patrně vhodné toto známé místo velkých bitev přirovnat k místu závěrečného boje ,,velikého dne Boha Všemohoucího".  Zj  16, 14 ( Kral ČEP )  ...  Biblická kniha Zjevení říká, že ´králové celé obydlené země' budou shromážděni ,,k válce velikého dne Boha Všemohoucího".  Zj  16, 14 ( Kral ČEP ) ... ,,na místo, které se hebrejsky nazývá Har-Magedon" neboli Armagedon.  Zj  16, 16 ( Kral ČEP ).

To znamená, že dojde k bitvě na zemi, na konkrétním místě, mezi Božím vojskem a vojskem Satana, který na to místo, symbolicky nazvané Armagedon, shromáždí jemu sloužící krále s jejich vojsky.

Tím místem bude bezpochyby území, na němž bude bydlet věrný Boží lid, společně s Boží vládou. To je ta symbolická hora Sion, která bude převyšovat v posledních dnech ostatní hory, o níž píše Izajáš. To je to království, které bude nastoleno za dnů těch králů, jak píše Daniel. Zjevení 14:1-5 popisuje okamžik schválení zárodku této Boží vlády.

 

Otázka není, zda Bůh uskuteční svůj projekt záchrany a budoucnosti lidstva, ale kdy začne?

Většinu informací najdeme v příští části knihy ,,Cesta člověka od Edenu ...". Zde se omezíme jen na dvě důležité podmínky Božího zásahu. Jednou podmínkou je míra svévole, bezzákonnosti a pýchy vládců. A až doba nastolení Nové Světové Totality bude jen otázkou kdy, a ne jestli bude nastolena. Druhou podmínkou je splnění Boží spravedlnosti. Bůh nikdy netrestá bez toho, aby varoval své služebníky a ty jichž se trest týká dříve, než k tomu dojde. Je pravděpodobné, že před tím, než dojde ke katastrofě popsané v šesté pečeti (Zjevení 6:12-17), vyšle své služebníky (Zjevení 6:2), aby připomněli lidstvu evangelium a naději na záchranu, a aby varovali lidstvo před důsledky svého chování, a oznámí dopředu část toho, co se má stát. Proto budou ,,Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní, každý otrok i svobodný,..." během katastrofy, popsané v šesté pečeti volat k horám: ,, ... Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránka!" Dnes by jen málo lidí vnímalo takovou událost jako projev Božího, ale zejména ne Beránkova hněvu. To jim někdo řekne dostatečně včas a dopředu. Lidské vlády budou pod dojmem té události a strachu, který vyvolá, ochotni přistoupit na Boží požadavek na území a možnost pro lidi, kteří budou chtít odejít dobrovolně na to místo. Tam vznikne i zárodek Boží vlády. Tehdy se stane Boží projekt záchrany a budoucnosti lidstva skutečnou alternativou pro každého. Bůh je spravedlivý a milosrdný a nechce, aby někdo zbytečně ztratil naději na trvalý život. A na možnost volby.

 

Z toho všeho plyne, že ...

1.      Alternativa k vládě Nové Světové Totality existuje a bude v patřičném čase nastolena.

2.      Bůh v pravý čas dá lidem možnost volby mezi tím, co nabízí budovatelé Nové Světové Totality a Boží nabídkou záchrany a budoucí cesty k trvalému životu.

3.      Boží alternativa bude mít konkrétní podobu a bude reálně existovat na konkrétním místě na zemi.

4.      Více podrobností o Boží nabídce záchrany a naději na trvalý život, najdeš na těchto stránkách (www.jhvh.cz).

Nevíme přesně, jak daleko pokročili budovatelé Nové Světové Totality v prosazení jejich koncepce světovlády, ale v poslední době jejich úsilí velmi zrychluje a zesílilo, takže jsou jejich záměry a cíle jasněji vidět podle výsledků (ovoce) jejich úsilí. Z toho usuzujeme, že i čas, kdy někdo z Božích služebníků veřejně vystoupí s nově obnoveným poselstvím evangelia o naději i soudu a příchodu Božího království se velmi blíží. Pak už bude Boží alternativa k projektu Nové Světové Totality vidět a bude zcela reálná. Nepromeškej ten čas, kdy bude možnost svobodné volby.[1] ,, ,, S Božím královstvím je to tak, jako když člověk hodí semeno na zem; v noci spí a ve dne vstává a semeno klíčí a roste, on ani neví jak.  Země sama od sebe plodí, nejprve stéblo, potom klas, potom plné obilí v klasu. A když úroda dozraje, člověk hned posílá srp, neboť nastala sklizeň."" Marek 4:26-29;

[2] ,,Také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí; jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat. A potom bude zjeven ten Bezzákonný, kterého Pán Ježíš odstraní dechem svých úst a zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením svého příchodu." 2Tesalonickým 2:6-8;

[3] ,,Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání." 2Petra 3:9;

[4] ,,Šelma, kterou jsi viděl, byla a není; má vystoupit z bezedné propasti a jít do záhuby; a ti, kdo bydlí na zemi a jejich jméno není zapsáno od založení světa v knize života, užasnou, až uvidí, že ta šelma byla a není, a opět přijde.   9 Zde je třeba mysli, která má moudrost: Těch sedm hlav je sedm hor, na nichž ta žena sedí. A je sedm králů: " Zjevení 17:9-10;