Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Zamyšlení nad Ježíšovými slovy: Blahoslavení chudí duchem
13/10/2020

Nová studie: Studie proroctví řečeného hadovi v rajské zahradě
04/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Událost, která změní svět
1/9/2014

Vážení a milí,

 

objevují se články, které se snaží analyzovat dopady šíření chřipkového koronaviru. V jednom jsme na tom prakticky všichni stejně. Máme velmi málo ověřených nebo skutečně ověřitelných informací. Proto jen chceme v několika bodech stručně shrnout námi předpokládané a očekávatelné důsledky celé této infekční epidemie. A chceme připomenout důležité biblické proroctví, které je aktuální pro naší dobu.

 

1. V brzké době se zřejmě zvýší tlak na povinné očkování proti čemukoliv, na co vláda(y) ukáže(ou). V navrhovaných opatřeních naší vlády je i návrh, aby se "nezodpovědné" jednání nakažených osob mohlo trestat jako trestný čin - tedy ,,nezodpovědné š íření koronaviru bude trestným činem" . Zajímalo by nás, jak a co bude posuzované jako trestní odpovědnost obviněných?

 

2. V hlavních médiích proběhla i informace, že čínská vláda doporučuje, svým občanům, aby upřednostnila bezhotovostní platební styk, protože peníze jsou nebo mohou být nosiči viru. To podpoří a pravděpodobně i urychlí už dnes plánované a připravované zrušení hotových peněz (i když v reálu dosud uvažované až asi ke konci tohoto století - plus-minus). Ve Švédsku už delší dobu některé banky používají jen elektronické platební operace. Řádění této virózy nebo jiné podobné situace v budoucnu může posloužit ke zdůvodnění nutnosti zrušit hotové peníze. Co to v důsledku znamená? Ztrátu soukromí, které anonymní peníze poskytují. Je pak jen otázka času, než šelma (která ještě není moc vidět) vydá příkaz k označení lidí čipem a kdo ho nebude mít, nebude moct nakupovat ani prodávat. (Zjevení 13:15-17)

 

3. Protože v Evropě probíhá, možná jen zdánlivě, chaotický boj s nákazou, každá země situaci řeší na vlastní pěst, může vést tato "zkušenost" k vyhlášení nutnosti v budoucnu použít jednotný centrálně řízený postup. To nejspíš povede k vyvinutí tlaku Bruselu na národní vlády EU, aby se vzdaly dalších národních pravomocí a předaly je EU.

 

4. Je známou vlastností mnoha virových onemocnění, že jsou nebezpečná především pro zdravotně oslabené jedince a to jsou v první řadě staří lidé. Nemusí to být záměrné, ale když si vzpomeneme na výrok jednoho neúspěšného politika, který po prohraných volbách prohlásil: "však oni vám ti vaši voliči vymřou" (nemusí jít o doslovnou citaci, ale smysl výroku je zachován), můžeme si představit, že jsou lidé, kterým ohrožení starší generace vůbec nevadí. Jsou pozorovatelné snahy o vykořenění mladší generace z přirozeného řádu. Genderová ideologie (se svým zaváděním ,,neutrálního" pohlaví) používaná k výchově dětí už ve školkách má pravděpodobně za jeden z cílů i znejistění vlastní identity. Takoví jedinci, kteří se budou cítit jednou jako muž jindy jako žena nebo ještě něco jiného,  budou více labilní a snadněji manipulovatelní.

 

5. Zatím nevíme, jaké budou ekonomické důsledky této koronavirové epidemie, ale následky jakékoliv možná velké krize povedou k další ekonomické závislosti ještě většího počtu lidí.

 

6. Je reálné, že jsme a budeme v těchto dnech, týdnech a měsících svědky toho, jak se bude měnit tvář světa. Jako se v minulém století změnila tvář světa po obou světových válkách. Za nemálo důležitých procesů, které ,,někdo" mocný nebo mocní nastartoval(i) v západní civilizaci, je evidentně zlý úmysl (Zjevení 11:18). Nyní jsme zřejmě na prahu přechodu do poslední etapy věku lidských vlád, které začalo před dvěma a půl tisíci lety DANIELOVÝM výkladem snu babylónského krále o veliké soše, v němž Daniel králi oznámil mimo jiné:

 

" Tobě, králi, na loži přišlo na mysl, co se asi stane později. A ten, kdo zjevuje tajemství, ti sdělil, co se stane. ... Tys , králi, hleděl a vtom hle, jakási náramná socha. Byla to socha veliká, vzhledu neobyčejného. Stála před tebou a její vzezření budilo úděs. Byla to socha mající hlavu z ryzího zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho a boky bronzové, lýtka železná, chodidla zčásti železná, zčásti hliněná. ... Také jeho výklad povíme králi. Ty, králi, jsi král králů, neboť Bůh nebes dal tobě království, moc, sílu i čest. A všechno, kde přebývají lidští synové, polní zvěř i nebeské ptactvo, dal tobě do ruky a učinil tě vládcem nad tím vším. Ta zlatá hlava jsi ty. Ale po tobě povstane jiné království, ... Že jsi viděl železo promíšené s hlínou -- lidé se budou mísit, ale držet jeden s druhým nebudou, právě tak jako se železo nemísí s hlínou. Za dnů oněch králů ale Bůh nebes nastolí království, jež nebude zničeno navěky ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát navěky, ... Ten sen je pravdivý a jeho výklad spolehlivý. "

 

Danielova druhá kapitola je jedinečným a nesmírně důležitým svědectvím o historické události zachycující chvíli, v níž Bůh dává, prostřednictvím babylónského krále Nebúkadnesara, oficiálně lidstvu právo vytvořit vlastní celosvětovou vládu. A my se nacházíme blízko konečné etapy tohoto "Babylónského věku". Všechno, co se dnes děje směřuje k naplnění výkladu snu Babylónského krále a dalších biblických proroctví. Proto vidíme v minulých i současných událostech a procesech, které působí na vnímavé lidi dost depresivně i naději, že naše očekávání příchodu Božího království je už v dohlednu. Uměle vyvolaný migrační proces v současnosti je mísení lidí, o němž mluvil Daniel. Vyvozujeme z toho, že už nebudeme čekat staletí, ale maximálně několik desetiletí. Nechceme tím stanovovat, žádná data. Držíme se Ježíšova doporučení vyjádřené v podobenství o fíkovníku:

,, Od fíkovníku se naučte podobenství: Když již jeho větev změkne a vyhání listy, víte, že léto je blízko. Tak i vy, až toto všechno uvidíte, vězte, že je to blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám, že určitě nepomine toto pokolení, dokud se toto všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou. " (Matouš 24:32-35)

 

Všem lidem, kterým není lhostejný osud vlastní, ani osud země chceme říct, že je důležité si uvědomit fakt, že jsme stvoření, stejně jako svět, v němž žijeme. Jsme jeho součástí a máme odpovědnost za své jednání. Je dále důležité si uvědomit, že náš Stvořitel je spravedlivý a všechno, co připouští, nám má ukázat, kde je záchrana. Proto před dvěma tisíci lety poslal svého syna na zem. Ten se narodil a dostal jméno Jehošua jehož tvar Ježíš je známější. Tento Ježíš dal vlastní spravedlivý život za životy všech, kdo v něj věří, jako spravedlivé výkupné. Ještě je čas hledat pravdu, Boží království a jeho spravedlnost. Pak pochopíme, co se děje a proč. Kéž bys i ty poznal(a), kde je záchrana a přijal(a) naději z ní plynoucí.

K tomu Ti dopomáhej Bůh.