Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Vážení a milí,

 

objevují se články, které se snaží analyzovat dopady šíření chřipkového koronaviru. V jednom jsme na tom prakticky všichni stejně. Máme velmi málo ověřených nebo skutečně ověřitelných informací. Proto jen chceme v několika bodech stručně shrnout námi předpokládané a očekávatelné důsledky celé této infekční epidemie. A chceme připomenout důležité biblické proroctví, které je aktuální pro naší dobu.

 

1. V brzké době se zřejmě zvýší tlak na povinné očkování proti čemukoliv, na co vláda(y) ukáže(ou). V navrhovaných opatřeních naší vlády je i návrh, aby se "nezodpovědné" jednání nakažených osob mohlo trestat jako trestný čin - tedy ,,nezodpovědné š íření koronaviru bude trestným činem" . Zajímalo by nás, jak a co bude posuzované jako trestní odpovědnost obviněných?

 

2. V hlavních médiích proběhla i informace, že čínská vláda doporučuje, svým občanům, aby upřednostnila bezhotovostní platební styk, protože peníze jsou nebo mohou být nosiči viru. To podpoří a pravděpodobně i urychlí už dnes plánované a připravované zrušení hotových peněz (i když v reálu dosud uvažované až asi ke konci tohoto století - plus-minus). Ve Švédsku už delší dobu některé banky používají jen elektronické platební operace. Řádění této virózy nebo jiné podobné situace v budoucnu může posloužit ke zdůvodnění nutnosti zrušit hotové peníze. Co to v důsledku znamená? Ztrátu soukromí, které anonymní peníze poskytují. Je pak jen otázka času, než šelma (která ještě není moc vidět) vydá příkaz k označení lidí čipem a kdo ho nebude mít, nebude moct nakupovat ani prodávat. (Zjevení 13:15-17)

 

3. Protože v Evropě probíhá, možná jen zdánlivě, chaotický boj s nákazou, každá země situaci řeší na vlastní pěst, může vést tato "zkušenost" k vyhlášení nutnosti v budoucnu použít jednotný centrálně řízený postup. To nejspíš povede k vyvinutí tlaku Bruselu na národní vlády EU, aby se vzdaly dalších národních pravomocí a předaly je EU.

 

4. Je známou vlastností mnoha virových onemocnění, že jsou nebezpečná především pro zdravotně oslabené jedince a to jsou v první řadě staří lidé. Nemusí to být záměrné, ale když si vzpomeneme na výrok jednoho neúspěšného politika, který po prohraných volbách prohlásil: "však oni vám ti vaši voliči vymřou" (nemusí jít o doslovnou citaci, ale smysl výroku je zachován), můžeme si představit, že jsou lidé, kterým ohrožení starší generace vůbec nevadí. Jsou pozorovatelné snahy o vykořenění mladší generace z přirozeného řádu. Genderová ideologie (se svým zaváděním ,,neutrálního" pohlaví) používaná k výchově dětí už ve školkách má pravděpodobně za jeden z cílů i znejistění vlastní identity. Takoví jedinci, kteří se budou cítit jednou jako muž jindy jako žena nebo ještě něco jiného,  budou více labilní a snadněji manipulovatelní.

 

5. Zatím nevíme, jaké budou ekonomické důsledky této koronavirové epidemie, ale následky jakékoliv možná velké krize povedou k další ekonomické závislosti ještě většího počtu lidí.

 

6. Je reálné, že jsme a budeme v těchto dnech, týdnech a měsících svědky toho, jak se bude měnit tvář světa. Jako se v minulém století změnila tvář světa po obou světových válkách. Za nemálo důležitých procesů, které ,,někdo" mocný nebo mocní nastartoval(i) v západní civilizaci, je evidentně zlý úmysl (Zjevení 11:18). Nyní jsme zřejmě na prahu přechodu do poslední etapy věku lidských vlád, které začalo před dvěma a půl tisíci lety DANIELOVÝM výkladem snu babylónského krále o veliké soše, v němž Daniel králi oznámil mimo jiné:

 

" Tobě, králi, na loži přišlo na mysl, co se asi stane později. A ten, kdo zjevuje tajemství, ti sdělil, co se stane. ... Tys , králi, hleděl a vtom hle, jakási náramná socha. Byla to socha veliká, vzhledu neobyčejného. Stála před tebou a její vzezření budilo úděs. Byla to socha mající hlavu z ryzího zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho a boky bronzové, lýtka železná, chodidla zčásti železná, zčásti hliněná. ... Také jeho výklad povíme králi. Ty, králi, jsi král králů, neboť Bůh nebes dal tobě království, moc, sílu i čest. A všechno, kde přebývají lidští synové, polní zvěř i nebeské ptactvo, dal tobě do ruky a učinil tě vládcem nad tím vším. Ta zlatá hlava jsi ty. Ale po tobě povstane jiné království, ... Že jsi viděl železo promíšené s hlínou -- lidé se budou mísit, ale držet jeden s druhým nebudou, právě tak jako se železo nemísí s hlínou. Za dnů oněch králů ale Bůh nebes nastolí království, jež nebude zničeno navěky ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát navěky, ... Ten sen je pravdivý a jeho výklad spolehlivý. "

 

Danielova druhá kapitola je jedinečným a nesmírně důležitým svědectvím o historické události zachycující chvíli, v níž Bůh dává, prostřednictvím babylónského krále Nebúkadnesara, oficiálně lidstvu právo vytvořit vlastní celosvětovou vládu. A my se nacházíme blízko konečné etapy tohoto "Babylónského věku". Všechno, co se dnes děje směřuje k naplnění výkladu snu Babylónského krále a dalších biblických proroctví. Proto vidíme v minulých i současných událostech a procesech, které působí na vnímavé lidi dost depresivně i naději, že naše očekávání příchodu Božího království je už v dohlednu. Uměle vyvolaný migrační proces v současnosti je mísení lidí, o němž mluvil Daniel. Vyvozujeme z toho, že už nebudeme čekat staletí, ale maximálně několik desetiletí. Nechceme tím stanovovat, žádná data. Držíme se Ježíšova doporučení vyjádřené v podobenství o fíkovníku:

,, Od fíkovníku se naučte podobenství: Když již jeho větev změkne a vyhání listy, víte, že léto je blízko. Tak i vy, až toto všechno uvidíte, vězte, že je to blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám, že určitě nepomine toto pokolení, dokud se toto všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou. " (Matouš 24:32-35)

 

Všem lidem, kterým není lhostejný osud vlastní, ani osud země chceme říct, že je důležité si uvědomit fakt, že jsme stvoření, stejně jako svět, v němž žijeme. Jsme jeho součástí a máme odpovědnost za své jednání. Je dále důležité si uvědomit, že náš Stvořitel je spravedlivý a všechno, co připouští, nám má ukázat, kde je záchrana. Proto před dvěma tisíci lety poslal svého syna na zem. Ten se narodil a dostal jméno Jehošua jehož tvar Ježíš je známější. Tento Ježíš dal vlastní spravedlivý život za životy všech, kdo v něj věří, jako spravedlivé výkupné. Ještě je čas hledat pravdu, Boží království a jeho spravedlnost. Pak pochopíme, co se děje a proč. Kéž bys i ty poznal(a), kde je záchrana a přijal(a) naději z ní plynoucí.

K tomu Ti dopomáhej Bůh.