Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Velmi důležitá otázka, na níž musíme dát odpověď.

 

Letošní rok je velmi odlišný od všeho, co jsme dosud zažili a znali. Virová krize ovlivnila životy mnoha lidí na planetě, nejen někde daleko od nás, ale zasáhla i nás. Je zřejmé, že důsledky této krize nebudou jen ekonomické, ale dlouhodobě změní myšlení a společenské klima, vztahy mezi lidmi. I přes nezpochybnitelnou závažnost změn, které tato krize spustila, si nejde nevšimnout, že to není zdaleka jediná mimořádně důležitá událost nejen za posledních sto letech, ale zejména v posledních dvaceti letech. Ti z nás, kteří si uvědomují závažnost změn, jež určují směr, kterým se lidstvo ubírá, si musí nutně klást mnohé důležité otázky. O tom se dočtete v řadě zajímavých článcích na internetu. Některé z nich rozhodně stojí za přečtení i zamyšlení nad jejich obsahem.

My, křesťané, se na vývoj kolem nás díváme, mimo jiné, také z pohledu křesťanské víry, naděje a Božího slova, Bible. Naši nepřátelé se nám pošklebují a i v ostatních lidech, kteří se o křesťanskou víru a učení moc nezajímají, sílí otázka, zdali jsou křesťané vůbec schopní se smysluplně a rozhodně veřejně vyjádřit k rostoucí míře otevřeného nepřátelství vůči křesťanským věřícím, projevujícím se zejména manipulací faktů v médiích a žhářským útokům na kostely a chrámy. Tzv. vyspělé západní země s křesťanskými kořeny tiše přihlížejí, jak jsou křesťané a jejich rodiny v řadě Islámských zemích pronásledovány, okrádány, znásilňovány a zabíjeny. Všímaví lidé určitě vnímají i postoj duchovních k očerňování jména a významu Ježíše Krista v tzv. kulturních akcích, filmech a též postoj duchovních k postupnému a úmyslnému zlehčování tradičních křesťanských morálních a mravních hodnot a měřítek. Svět rychle opouští Boha, vlády převrací zákony ve prospěch zvrácených hodnot, na úkor Stvořitelem daného přirozeného řádu pro život. Svět se mění takřka ze dne na den a křesťanští duchovní jsou slyšet jen velmi málo. S výjimkou papeže, který se otevřeně staví na stranu budovatelů Nového světového řádu (New World Order NWO), a který hlasitě podporuje cíle jeho stavitelů ze svého balkónu ve Vatikánu. Uvádí tím ve zmatek i vlastní věřící, kteří ho považují za zástupce Ježíše Krista na zemi.

Bůh nás prostřednictvím Bible nenechává na pochybách, že zasáhne v pravý čas. Proč tomu můžeme věřit? Protože poslal napřed svého Syna, aby v lidském těle odsoudil hřích a dal svůj život jako výkupné na záchranu životů mnohých z nás. (Jan 3:16) [1] Jaký smysl by mělo jeho utrpení a oběť, kdyby neměl Bůh v úmyslu lidstvo zachránit? Bůh se v Bibli zaručuje, že svět zachrání a jeho syn Ježíš dosvědčil, že to Bůh myslí vážně. Jeho oběť je tím nejhmatatelnějším důkazem. Důležitou otázkou je:

Proč, jak a kdy Bůh vstoupí do probíhajícího vývoje?

Dříve než odpovíme na tuto trojotázku, musíme stručně vysvětlit, co se děje, jaký je význam současného dění na světové scéně. Velmi stručně. Podrobnější informace vysvětlující, v jakém jsme věku, kdy začal, kam směřuje, jak skončí a začne místo něj věk nový, najdete na těchto stránkách v různých studiích nebo v nové knize ,,Cesta člověka od Edenu do času obnovy", kterou vydáváme postupně v několika částech.

Takže stručně v bodech:

1)      Žijeme ve věku lidských vlád, kterým Bůh dovolil vytvořit celosvětovou vládu. Viz Daniel 2. kapitola.

2)      Počátek našeho věku, tedy epochy lidských vlád, které mají Boží svolení vytvořit světovou vládu - se datuje od vlády Babylónského krále Nebúkadnesara a tento věk se skládá ze čtyř hlavních částí. Poslední, čtvrtá část se ještě dělí na pátou podčást, během níž dojde k ukončení tohoto věku, tedy v biblickém pojetí doby, kdy ,,člověk panuje nad člověkem k jeho škodě."(Kaz. 8:9).

3)      Dějově se nacházíme před přechodem do poslední, páté podčásti, znázorněné prsty a chodidly sochy, kterou viděl král Nebúkadnesar ve snu.

4)      Chodidla a prsty sochy jsou částečně ze železa a částečně z hlíny. To představuje mísení národů a kultur. Jenomže stejně tak, jako se nesmísí hlína se železem, ani toto mísení různých etnik a kultur se nezdaří.

Shrneme-li uvedené body, žijeme ve věku, který má úplný počátek ve Velkobabylonské říši, přibližně před dvěma a půl tisíci lety. Během tohoto věku má lidstvo dospět k vytvoření celosvětové vlády. Ovšem způsob, jakým má být dosaženo této globální vlády, volí lidé. Bůh dal lidským vládcům hned na začátku velmi jasné varování (Daniel 4. kapitola), aby je vlastní pýcha nepřiměla ke vzpouře proti Boží odvěké suverenitě. Což v naší době vládci dělají. Stavitelé NWO nyní velmi intenzivně uskutečňují plán na vytvoření lidské celosvětové vlády, a někteří tak možná činí s vědomím, že mají Boží svolení. Nezaměňujme však pojmy: svolení není totéž jako požehnání.

 

Proč Bůh zasáhne?

Protože politici, vládci a stavitelé NWO přestali brát do úvahy Boha a tedy ve svém důsledku respektovat Boží přirozený řád. Chceme upozornit, že Bůh ve druhém Žalmu nejen že předpověděl vzpouru vládců proti němu a jeho pomazanému:

,,Proč se bouří národy, proč lidé přemítají o prázdných věcech?  Srocují se králové světa a mocnáři se spolu radí proti יהוה a proti jeho pomazanému. "

ale zároveň v něm domlouvá lidským vládcům, aby se vzpamatovali dřív, než bude pozdě:

,,Jednou k nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je vyděsí. Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře. ... Nuže, králové, jednejte rozumně! Soudcové země, dejte si poradit! ..."

Bůh si nepřeje, aby byl někdo zničen, ale je spravedlivý a všechno, co koná, činí v pravý čas. (Kaz. 3:1, 17) Proto můžeme s úplnou jistotou očekávat, že Bůh zasáhne do počínání budovatelů NWO ve svůj správný okamžik. Proč si můžeme být jistí? Protože klíčové události v lidské společnosti, iniciované (vyvolané) staviteli NWO počínaje první světovou válkou směřují otevřeně ke vzpouře proti Bohu, jeho Pomazanému a proti jeho věrným. A to navzdory varování, jež se jim a jejich předchůdcům od Boha dostalo. Demokratické režimy a ateistický komunistický režim nahradily Boha volenými lídry politických stran nebo vládou nějaké vedoucí politické strany. Stavitelé NWO chytře využili velkého množství chyb a bezpráví feudální moci a církve, aby zpochybnili právo dědičných monarchií neomezeně vládnout spolu s církví. V konkurenčním boji mezi západními demokratickými systémy a komunistickým ateistickým systémem, nešlo otevřeně postupovat proti omezování osobní svobody, zaváděním omezujících opatření, ani nešlo podporovat migraci nepřátelských přistěhovalců, ani nešlo v takové míře zavádět ve školách nepřirozené nauky, popírající Boží přirozený řád. Po pádu komunisticko-ateistického systému, padla jedna z posledních překážek, bránící útoku na Boží přirozený řád, zajišťující život. Sedmileté etapy, o nichž bude následně řeč, nejsou data pocházející z Bible, ale jsou to konkrétní skutečné události, které se staly v posledních dvaceti letech a z nichž logicky odvozujeme i důležitý rok 2022/2023. Může se něco vážného stát i dřív, protože spěch budovatelů NWO je až hmatatelný. Jsou to události iniciované staviteli NWO, nikoliv Bohem.

V sedmiletých etapách od 11. 9. 2001 pokračuje útok na křesťanské hodnoty a kořeny, ale i na základ demokratického systému, na střední třídu, protože cílem je nastolit supertotalitu. Pojďme společně po jednotlivých krocích od 11. 9. 2001.

11. 9. 2001 po útoku na New Yorská dvojčata byl vyhlášen tzv. boj proti terorismu, který v důsledcích znamenal rozvrácení stability na Středním východě a v severní Africe. Lidé v těchto oblastech začali ve velkém hledat útočiště a záchranu před hladem i zabitím v bohatších a bezpečnějších zemích.

V roce 2008/2009 ekonomická krize na západě zasahuje především střední a slabší ekonomické třídy. Střední třída slábne, světové bohatství se soustředí v rukou stále menšího počtu bohatých bankéřů a magnátů. Tím je záměrně oslabován základ Demokratického systému.

V roce 2015 startuje německá kancléřka, ale nejen ona, migrantskou krizi, svým ,,slavným" pozváním migrantů do Německa. Od té doby se do Evropy stěhují miliony převážně ekonomických přistěhovalců, kteří nejenže většinou nechtějí pracovat, ale ani nechtějí respektovat zákony, zvyky, víru a kulturu svých hostitelů. Jejich nepřátelství vůči nim je čím dál otevřenější. Tato krize roste a je zdánlivě nepochopitelně podporovaná některými volenými politiky prakticky ve všech Evropských zemích, na úkor svých voličů.

Příští velká událost se podle tohoto scénáře (připomínáme, že nejde o biblický scénář) dá očekávat za dalších sedm let od roku 2015, tedy v letech 2022/2023 (ale jak už bylo řečeno, dřívější termín nelze vyloučit). Letošní virová krize se z tohoto pohledu jeví jen jako příprava na něco zásadně většího. Na co se máme soustředit? Co máme sledovat? Jakým způsobem bude ještě více rozbíjena soudržnost národů? Jak budou ještě více rozbíjené vztahy mezi lidmi a v rodinách? Jak bude ještě více poškozován mravní, duchovní a duševní vývoj a vzdělání dětí a mladých lidí? Jak ještě více zesílí snahy dostat pod kontrolu naše životy? Jak ještě více zesílí snahy omezit plodnost a schopnost přivádět na svět novou generaci potomků? Jak ještě účinněji bude propaganda odvracet pozornost od Boha našeho Stvořitele a od naděje na záchranu, kterou nám vykoupil jeho syn? Tohle všechno lze vypozorovat z kroků, které stavitelé NWO činí. Jejich záměry jsou v přímém rozporu s Božím záměrem, zachránit lidstvo spravedlivým způsobem. I kdybychom neměli pravdu ve všech bodech, nebo naopak nějaký bod jsme opomenuli, nic to nemění na faktu, že lidstvo je postupně zbavované svobodné vůle a možností svobodné volby. I o tom najdete v nové knize více informací. Proto Bůh zasáhne v pravý čas, aby lidem připomenul, že lidstvo má stále možnost volby mezi dobrem a zlem, mezi životem a smrtí. To je odpověď na jednu ze tří otázek. PROČ?

 

Jak Bůh zasáhne?

Druhou otázkou je ,,Jak to Bůh udělá?" Jakým způsobem Bůh vstoupí do probíhajícího vývoje? Řekli jsme si, že vládci byli Bohem (Daniel 4 kapitola) [2] už dávno varováni před pýchou a vzpourou proti Boží univerzální svrchovanosti. Jeho zásah bude proto zaměřen na sražení lidské pýchy. Účelem Božího zásahu však nebude zabránit vytvoření lidské celosvětové vlády. Ta nakonec vytvořená bude. Ale na čas musí být zpomalen proces jejího vzniku, aby bylo možné připravit na zemi únikovou alternativu před vznikající totalitní mocí - pro Boží lid a každého, kdo dá přednost Boží cestě záchrany před nastupující supertotalitou. Stavitelé NWO totiž spěchají čím dál víc, aby jakýmikoliv prostředky zabránili vytvoření zárodku Boží vlády na zemi. Její základ bude položen výběrem 144 000 jedinců [3] po událostech šesté pečetě. (Viz 6 a 7 kapitola Zjevení.)

Způsob, jak to Bůh udělá, je popsán přinejmenším ve dvou prorockých textech. Prvním z nich je Izajáš 2:11-19;

,,Domýšlivý pohled člověka bude snížen -- skloní se hrdost lidí.  יהוה  sám bude vyvýšen v onen den. Neboť den  יהוה  zástupů přichází na všechno pyšné a povýšené, na vše, co se pozvedá, a bude to sníženo: ... A skloní se domýšlivost člověka, bude snížena hrdost lidí.  יהוה  sám bude v ten den vyvýšen a nicotnosti zcela pominou. A vejdou do skalních jeskyní a do roklin prachu země ze strachu z  יהוה  a před nádherou jeho vznešenosti, když povstane, aby otřásl zemí."

Druhým prorockým textem, popisujícím Boží zásah do probíhajícího vývoje je ve Zjevení šesté kapitole.

,,A když otevřel šestou pečeť, uviděl jsem, že nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako žíněný pytel a měsíc úplně zkrvavěl. A nebeské hvězdy spadly na zem, jako když fíkovník zmítaný vichrem shazuje své pozdní fíky; a nebe zmizelo, jako když se svinuje svitek, a každá hora i každý ostrov se pohnuly ze svého místa. Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní, každý otrok i svobodný, se ukryli do jeskyň a do horských skal a říkali těm horám a skalám: ,,Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! Neboť přišel veliký den jejich hněvu; kdo bude moci obstát?""

V obou textech se píše o zemětřesení a panice, jakou vyvolá Boží hněv. Izajáš píše, že to Bůh udělá, aby srazil lidskou pýchu a domýšlivost. Ve Zjevení se píše, že si tu událost přicházející nejspíš z vesmíru lidé vysvětlí jako hněv Boží a Beránkův. A o to jde. Boží zásah přijde velmi pravděpodobně z vesmíru, zasáhne celou zemi a vyvolá velkou paniku na všech úrovních. Od ,otroků až po nejvyšší vládce a vojevůdce'. A lidé nebudou pochybovat, že je to Boží a Beránkův hněv.

Jak to, že si lidé po celé zemi vyloží tu katastrofu stejně? Proč jí budou vnímat jako hněv Boží a Beránkův? Beránek je jasný odkaz na Ježíše Krista. Kdo to lidem řekne? K tomu se dostaneme v závěru.

 

Kdy Bůh zasáhne?

Jedním z důvodů, proč někteří vykladači biblických proroctví musí občas přehodnocovat své závěry je, že se soustředí na hledání konkrétního data příchodu Božího království nebo jiných významných předpovězených událostí. Ježíš nám jasně říká, že máme sledovat události a podle nich dělat závěry, jestli je ,léto blízko', protože ,o tom dni ani hodině neví nikdo, Jen Otec.'

,,Od fíkovníku se naučte podobenství: Když již jeho větev změkne a vyhání listy, víte, že léto je blízko. Tak i vy, až toto všechno uvidíte, vězte, že je to blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám, že určitě nepomine toto pokolení, dokud se toto všechno nestane." Matouš 24:32-34;

Podle čeho máme poznat, jak daleko je Boží zásah popsaný v šesté pečeti knihy Zjevení? V páté pečeti se na totéž ptají duše zabitých pro Boží slovo a pro svědectví o Ježíšovi. I oni chtějí vědět, kdy budou potrestaní jejich vrazi. Z toho lze usoudit, že Boží zásah, který bude možná odpovědí na vznesené otázky, se může nějakou dobu pozdržet. Ale protože Bůh je spravedlivý, určitě zasáhne dřív, než stavitelé NWO dokončí všechny přípravy, které by uvedly Boží lid do bezvýchodné situace.

Jedna z hraničních situací může například nastat při povinném očkování, které by mohlo do těla vpravit vysoce sofistikované technologie (tekuté čipy, něco jako průkazky zdraví), o nichž hovořil propagátor očkování B. Gates. Dalším scénářem by mohl být nástup ještě nebezpečnější virózy než je covid-19. Ta by mohla úplně paralyzovat život v zemi, nastolit zákazy vycházení, shromažďování a prosadit povinné očkování. Stále častěji je mediálně diskutovaná otázka, kdy budou úplně zrušené hotové peníze a nahradí je digitální platby prostřednictvím čipu. I to je předpovězeno ve Zjevení. Ale to se dokončí  čipováním lidí až v době, kdy už bude pevně ustavena a na svém místě založena Boží vláda. Nepřetržité sledování každého z nás je dnes už také vyzkoušené v Číně a tedy připravené celosvětově k uvedení do chodu. Nelze vyloučit ani válku, která změní geopolitické uspořádání světa. Cílem je nastolit stav absolutní kontroly nad našimi životy, aby mohl nastat mír a bezpečí (2. Tesalonickým 5:3).

Boží zásah musí přijít dřív, než se to povede. Do té doby Bůh dává lidem prostor pro svobodnou volbu. Protože podrobně neznáme plány stavitelů NWO a nevíme přesně v jakém stádiu je příprava na příchod závěrečné supertotality, nemůžeme přesně říct, kdy k Božímu zásahu dojde. Víme však, že Boží zásah bude současně i začátkem posledního období tohoto věku lidských vlád. Čím dále budou stavitelé NWO s přípravou, tím blíže je i Boží zásah, který můžeme považovat za nezpochybnitelný (Izajáš 55:11).

 

Závěrečná výzva

Jsi-li křesťan, či křesťanka, prozkoumej pečlivě všechno, co je zde napsáno, jestli to souhlasí s Božím slovem. Jako Berojští svého času (Skutky 17:11). Je totiž nezbytně nutné ohlásit včas, že Bůh nebude donekonečna jen přihlížet, jak ničitelé země vedou lidstvo ke vzpouře proti němu a jeho Pomazanému. Zasáhne v pravý čas. Podle popsaných znaků zásah přijde z vesmíru a vyvolá paniku po celé zemi. Bůh dá najevo svůj hněv, aby otřásl pýchou lidí a umožnil připravit místo pro záchranu jeho lidu a Boží vlády, která teprve vznikne. Čím více bude omezena osobní svoboda a soukromí, poškozená duchovní, duševní a mravní kvalita mladé generace, záměrně špatným vzdělávacím systémem, čím více bude ohrožena možnost svobodné volby, kterou zaručuje listina základních lidských práv, pod pohrůžkou různých sankcí, ztráty zaměstnání, odebrání dětí k převýchově, omezování volného pohybu a další šikany, tím blíže je i Boží zásah. Nenech si to jen pro sebe. My křesťané nemáme důvod klopit oči a stydět se za svou víru, či zapírat našeho Pána Ježíše Krista. Naopak, máme možnost - a jako Kristovi následovníci - dokonce i povinnost dopředu ohlašovat událost šesté pečetě a blížící se projev Božího a Beránkova hněvu. (Mat. 28:19,20) Nejde o zastrašování, ale varování, aby si lidé včas uvědomili, že Bůh o nás ví a chce zachránit každého, kdo v něho věří.[1] ,,Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."

[2] ,,však po uplynutí té doby jsem já, Nebúkadnesar, pozdvihl své oči k nebesům a mé poznání se mi navrátilo. Nejvyššímu jsem dobrořečil a věčně živého chválil a oslavoval, neboť jeho vláda je vláda věčná a jeho království trvá z pokolení na pokolení. Všichni obyvatelé země se počítají za nic, vždyť jak se mu zlíbí, nakládá s vojskem nebeským i s obyvateli země. Není, kdo by mu mohl dát přes ruku a říci mu: Cos to provedl?! V té době mi navrátil mé poznání, také čest mého kralování a můj majestát, dokonce mi vrátil i můj vzhled, a tu mne mí rádcové a velmoži vyhledali. Byl jsem znovu nastolen ve svém království a přidána mi byla neobyčejná velikost. Nyní já, Nebúkadnesar, uctívám a vyvyšuji a oslavuji Krále nebes, jehož všechny činy jsou pravda, jehož stezky právo a jenž je mocen pokořit ty, kdo si vedou pyšně."

[3] Studii o 144 000 najdete zde: http://jhvh.cz/main/t-b-from/Texty/Zjeveni/144000.html