Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,,Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení."

Lukáš 2:14;

 

Těmito slovy oslavilo narození Ježíše Krista velké množství andělského vojska, které se ukázalo v noci pastýřům. Řecké slovo εὐδοκία, ας, ἡ [eudokia] znamená také dobrá vůle, zalíbení; dobrota, přízeň, blahosklonnost atd. Lukášovo evangelium popisuje celou situaci takto:

,, V téže krajině byli pastýři, kteří pobývali venku a v noci drželi hlídky nad svým stádem. A hle, postavil se k nim Pánův anděl a Pánova sláva je ozářila; i zmocnil se jich veliký strach. Anděl jim řekl: ,,Nebojte se. Hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid, že se vám dnes narodil Zachránce, který je Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plenek a ležící v jeslích." A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího: ,,Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení."

Nejsme zdaleka sami, kdo chválí Boha a jeho Syna. Spolu s mnoha lidmi to je i množství nebeského vojska. Nebeské vojsko projevuje svou radost i později (možná, že se to děje právě nyní) z úspěchu našeho Pána, který smí přijmout svitek zapečetěný sedmi pečetěmi (Zjevení 5. kapitola). Přesto na zemi pokoj rozhodně nepanuje. Proč? Konkrétních důvodů je asi hodně, ale jeden je vyřčený v samotném zvolání andělského vojska: ,,na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení.".

Ať už použijeme kterýkoliv význam slova ,,eudokia", vždy se jedná o pokoj mezi lidmi, v nichž má Bůh zalíbení, lidí s dobrým srdcem a vztahem k Bohu, protože jen tito lidé se mohli a mohou upřímně radovat z příchodu Zachránce, Vykupitele, našeho Pána Ježíše Krista, na zem.

 

Pokoj, který dnes mnozí lidé marně hledají, a o nějž různými způsoby tolik usilují, však mezi nimi není. Pokoj, o kterém mluvili andělé a později i Ježíš je něco úplně jiného, než si představuje většina lidí. Proto Ježíš řekl svým učedníkům: ,,Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé." a později říká: ,,Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení. Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět."

 

Ano, Ježíš přemohl svět. Víme, že zlo, které působí nepokoj a rozdělení, jež dnes rychle sílí a roste, je předpovězené v písmu dávno dopředu. Víme o něm a víme, že ve světě budeme mít soužení. Ale Ježíš přemohl svět. Teď to není vidět, ale vírou víme, že se to prokáže při jeho druhém příchodu. Do té doby jednejme tak, aby v nás měl Bůh zalíbení. Nehledejme výmluvu, proč to nejde. Záleží na našem myšlení.

 

Na co je naše mysl zaměřená nejvíc? Lidé si dělají běžně starosti o živobytí, usilují o majetek, slávu nebo o moc. Žene je leckdy žádostivost, kterou podněcuje propaganda, reklama, média i politici. Jsme vskutku pod velkým tlakem, aniž si to někdy uvědomujeme. Bible nazývá myšlení, které nevede k pokoji, myšlení těla, nebo-li tělesné myšlení. A Pavel k tomu poznamenává: ,,Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj."

 

Myšlení těla je zaměřené na věci těla. Je z principu sobecké a nepřátelské vůči Bohu. I když to tak někdy nevypadá. Většinou se totiž projeví až v kritické situaci. A kritické situace budou přibývat. Počítejme proto s tím, že lidé s tělesným myšlením budou agresivnější, nervóznější a jak bude narůstat bezzákonnost, vychladne láska mnohých.

 

Jak tedy můžeme mít pokoj, o němž mluví andělské vojsko při narození Zachránce? Potřebujeme si osvojit myšlení Ducha, které znamená život a pokoj. Pokoj je ovocem Ducha, spolu s láskou a radosti. Mít myšlení Ducha znamená být zaměřený na věci Ducha. Nejbližším duchovním učitelem je pro nás Ježíš Kristus. ,, Ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteří jste byli kdysi daleko, stali jste se blízkými v krvi Kristově. Neboť on je náš pokoj; on oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu, ve svém těle zrušil nepřátelství -- Zákon s jeho příkazy a ustanoveními --, aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka, učinil pokoj a oba dva usmířil s Bohem v jednom těle skrze kříž, v němž zabil to nepřátelství ." Efezanům 2:13-16;

 

,,Neboť ,kdo chce milovat život a vidět dobré dny, ať zdržuje jazyk od zlého a rty od lstivých slov, ať se odvrátí od zlého a činí dobré, ať hledá pokoj a usiluje o něj;" 1Petra 3:10,11;

 

,,Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny." Matouš 5:9;

 

,, Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže dobrým způsobem života své skutky v moudré tichosti. Máte-li však v srdci hořkou závist a soupeření, nechlubte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost sestupující shůry, ale pozemská, duševní, démonská. Vždyť kde je závist a soupeření, tam je zmatek a kdejaká špatná věc. Moudrost shůry je především čistá, potom pokojná, mírná, poddajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nepochybující, bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti je v pokoji zaséváno těm, kdo působí pokoj." Jakub 3:13-18;

 

To jsou jen některé texty, které ukazují, jak se projevuje myšlení Ducha. Náš Zachránce zvítězil nad světem. Proto mnoho bratrů a sester před námi žilo v pokoji a šířili ho mezi lidmi i když byli pronásledováni a zabíjeni. I my můžeme mít pokoj, když naše moudrost bude shůry a ne pozemská, duševní, démonská. Není lehké jí získat, ale ve vzájemném povzbuzování to jde lépe a lehčeji, než člověku samotnému.