Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Blesk od východu k západu
Záchrana křesťanů milosrdenstvím
Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová studie: Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Nová studie: Epidemie v biblickém kontextu
18/3/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Až se naplní míra vzpurných
16/10/2016

Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Duchovní vykořenění
14/4/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Podobenství o pannách
20/6/2014

Předurčení
18/12/2013

,, A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách. "

Zjevení 20:12;

Ve všech zemích, národech a kontinentech si lidé různým způsobem připomínají své blízké, kteří zemřeli. Je to čas vzpomínání a někdy i zapřemýšlení o smyslu života, o pomíjivosti o tom, zda pro zemřelé je ještě nějaká budoucnost.

Různá náboženství předkládají svým věřícím různé nauky o tom, co se děje s člověkem po smrti a jaká budoucnost ho může čekat. Ani lidem, kteří nevěří náboženským naukám, nejsou otázky spojené se smrtí a tím, co může následovat, vždy úplně lhostejné. I když oficiálně nevěří ve vzkříšení, ani peklo či nebeský ráj, představa, že smrtí jejich existence definitivně končí, nebývá nikomu zdravému příjemná. Proto ve všech dobách usilovali lidé o získání nesmrtelnosti. A dělají to i v současnosti. Mění se jen prostředky. Středověké alchymistické laboratoře nahradily laboratoře vědecké. Od hledání elixíru mládí a kamene mudrců se vědci zaměřili na hledání genů, zodpovědných za stárnutí a smrt.

Děje se to přirozeně proto, že Bůh Stvořitel dal lidem do srdcí i touhu po věčnosti (Kazatel 3:11). Je to jeden z důkazů, že člověk nebyl ve skutečnosti stvořený pro smrt, ale pro to, aby trvale žil. Odpověď na otázku, proč přesto umíráme, by se nevešla do prostoru pro tuto krátkou úvahu. Najdete ji v Bibli nebo v publikaci Cesta člověka od Edenu do času obnovy.

Zde se zaměříme na jednu velmi důležitou, až bychom řekli osudovou událost, která čeká každého zemřelého člověka. Ta je popsaná ve Zjevení 20:12; nad nímž se zde zamýšlíme. Je to soud, kterým každý zemřelý člověk projde. Velmi výstižně to popsal král v Jeruzalémě, jenž vynikal moudrostí nad ostatní lidi. ,,Raduj se, mládenče, ve svém dětství a ať tě tvé srdce oblažuje ve dnech tvého jinošství, choď cestami svého srdce a za tím co vidí tvé oči. Ale věz, že za všechny tyto věci tě Bůh přivede k soudu." Kazatel 11:9;

Proč je důležité to vědět? Naši předkové nám předali odkaz založený na víře, že naše existence nekončí smrtí, ale každý, kdo věří v Ježíše Krista má naději na věčný život. Proto křesťané začali slavit Ježíšovo narození a hlavně si připomínají jeho smrt a vzkříšení o velikonocích. Připomínáme si tím, že naše existence není jen tělesná, nýbrž má i duchovní rozměr. Jsme součástí mnohem většího světa, který někdo stvořil stejně jako nás. Jemu se bude každý zemřelý člověk zodpovídat za všechno, co v životě udělal.

Několik posledních generací prochází křesťanské národy velkou a nebezpečnou duchovní proměnou. Mnozí lidé zapomínají, že máme za sebe odpovědnost před naším Stvořitelem. Ptají se sice po tom, co bude po smrti, ale nechtějí slyšet nic, o tom, že jejich další budoucnost závisí na tom, jak žijí teď a zda přijmou Ježíšovu oběť, jako výkupné za hříchy, aby jim bylo odpuštěno. Na ní je založená naděje na věčný život. Tihle lidé uvěřili klamu, že smrt je přirozenou součástí naší existence a věří raději nepodloženým učením o neustálém cyklu znovuzrození nebo o posmrtném životě. Ježíšovo vzkříšení je důkazem, že vzkříšený může být každý člověk i když zemřel. Záleží na tom, ve které knize jsou zapsané jeho skutky.