Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,,Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde."( 1Kor 11:26)

 

Velikonoce jsou nejdůležitější křesťanský svátek. Vlastně je jediný, který Ježíš Kristus výslovně zmínil, že si ho máme připomínat. A právem. Každý národ slaví památku svých hrdinů, kteří obětovali své životy pro vlast. Ježíš zemřel za všechny lidi, národy, kmeny, jazyky a rasy. Proto by si jeho oběť měli připomínat všichni na celém světě.

Ježíšova oběť je výkupným za naše životy. Abychom měli naději do budoucnosti. Naši předkové slavily velikonoce mnohem intenzivněji. Drželi masový půst a připomínali si jednotlivě poslední dny Ježíšova života, stavěli křížové cesty. Ježíšova smrt se slavila jako naděje na vzkříšení a věčný život, podobně jako byl vzkříšen náš Pán Ježíš.

Bývalý president Bush a mnozí další politici mluví o Novém světovém řádu (NWO), který má vyřešit všechny problémy lidstva, jako o jediné alternativě pro budoucnost lidstva. O vznik NWO usilují mocní lidé tohoto věku. Bez Boha a Ježíše. Jejich koncepce a cíle jsou jiné. O NWO toho zatím moc konkrétního nevíme, možná i proto, že pravé úmysly a cíle strůjců NWO počítají s budoucností jen pro vyvolené a ostatním lidem by se moc nelíbily. Naštěstí to není jediná alternativa. Bůh a Ježíš nabízí jinou alternativu. Boží vládu. Ta přinese záchranu prostřednictvím Ježíšovy oběti velkému množství lidí, jak píše Jan ve zjevení, které dostal od Ježíše: ,,Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů, jazyků a z každého lidu, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni v bílá roucha, palmové ratolesti v rukou, a volají velikým hlasem: ,,Záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu, a Beránkovi. ... To jsou ti, kteří přicházejí z velikého soužení a svá roucha vyprali a vybílili v krvi Beránkově. Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho svatyni dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, nad nimi roztáhne svůj stan. Již nebudou hladovět ani žíznit, neublíží jim slunce ani jiný žár, neboť Beránek, který je uprostřed trůnu, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí.""" (Zj 7:9,10,14-17)

Kdy to nastane? Prorok Daniel umísťuje příchod Boží vlády na konec věku lidských vlád babylonského typu, až se budou lidé mísit: ,,Pak ty prsty chodidel částečně železné a částečně keramické: To království bude z jedné strany silné a z druhé strany bude křehké. Že jsi viděl železo promíšené s hliněnou keramikou -- lidé se budou mísit, ale držet jeden s druhým nebudou, právě tak jako se železo nemísí s keramikou. Za dnů oněch králů ale Bůh nebes nastolí království, jež nebude zničeno navěky ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát navěky, neboť jsi viděl, jak se bez rukou z té hory vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, keramiku, stříbro i zlato. Veliký Bůh oznámil králi, co se stane potom. Ten sen je pravdivý a jeho výklad spolehlivý." (Da 2:42-45)

Proto zvěstujeme Ježíšovu oběť, aby se všichni lidé dověděli, že díky Ježíšově smrti a vzkříšení má každý volbu mezi NWO a Božím královstvím. Život může každému zaručit jen Boží království, protože vládce Božího království zvítězil nad smrtí. Jeho příchod se blíží s blížícím se koncem tohoto věku. Kdo zvěstuje smrt Páně, zvěstuje vítězství života nad smrtí.