Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Jaký je ten pozemský, takoví i ti pozemští; a jaký ten nebeský, takoví i ti nebeští. A jako jsme nesli podobu pozemského, nesme také podobu nebeského. "

(1K 15:48,49)

 

Na začátku bylo řečeno, že člověk byl stvořen k Božímu obrazu. O více než tři tisíce let později píše apoštol Pavel, že na zemi žijí dva typy lidí. Vysvětluje to v dopise Korintským: ,,Zasévá se tělo duševní, vstává tělo duchovní. Je-li tělo duševní, je také tělo duchovní. Tak je i napsáno: První člověk, Adam, se stal duší živou, poslední Adam Duchem oživujícím. Ale ne nejprve duchovní, nýbrž duševní, a potom duchovní. První člověk je ze země, z prachu, druhý člověk Pán z nebe."

Říká zde, že člověk se rodí jako živá duše, má tělesnou podobu a vlastnosti jako první rodiče, Adam a jeho žena. Podle Pavlových slov, během našeho života roste i tělo duchovní. Nejde jen o naše neviditelné vlastnosti, či běžně neviditelnou auru, ale i o způsob vnímání a uvažování. Apoštol Pavel to vysvětluje v dopise Římanům: ,,Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy." (Ř 1:20) Dnes však má mnoho lidí zaslepené oči reklamou, propagandou, klamem, který vytváří média, politici i vládci. To všechno způsobuje, že nemálo lidí považuje duchovní rozměr své existence za nedůležitý, nereálný nebo má o něm nesprávné představy.

Pavel však mluví ještě o něčem jiném. Vzpomeňte si na Ježíšova slova: ,,Kdo přichází shůry, je nade všechny. Kdo je ze země, je pozemský a mluví pozemsky. Kdo přichází z nebe, je nade všechny ..." Pavel zde připomíná, že Ježíš přišel shůry a stal se v lidském těle Božím obrazem. Byl první svého druhu od Adama, proto o něm mluví také jako o Adamovi.  Posledním Adamem ho nazval možná i proto, že už další nový typ Adama, počátek dalšího nového typu člověka nebude, neboť všichni, kdo budou vykoupeni Ježíšovou obětí, budou jako Ježíš, Božím obrazem.

Od napsání všech citovaných biblických textů uplynulo téměř dva tisíce let. Je to dost času, abychom pochopili, že jsme pomocí Božího slova, Bible vychováváni podle nebeského vzoru. To nespadne samo z nebe. Nejde o nic mystického. Apoštolské dopisy sborům i dopisy Ježíše sedmi sborům v Asii svědčí o tom, že ani Duch svatý, který první křesťané dostali, nezabránil projevům lidských slabostí, předsudků a žádostí těla. Apoštolové i Ježíš je musí napomínat, aby zůstali věrní.

Ano narodili jsme se jako tělesní lidé, živé duše, podobně jako ostatní živí tvorové na zemi, ale byli jsme stvořeni tak, abychom se vyvíjeli k mnohem vyšší kvalitě. Ježíš nám otevřel dveře do toho kvalitativně vyššího života. Dokonce můžeme žít trvale, ale napřed musíme ukázat, že chceme dobrovolně vzít na sebe podobu nebeského Adama, Ježíše Krista. To znamená, uvědomovat si, že jsme součástí světa stvořeného mnohem vyšší inteligencí a mnohem mocnější bytostí než jsme mi. A podle toho i uvažovat a dobrovolně se snažit osvojit si vlastnosti, které mají skuteční Boží synové. Ty vlastnosti se projevují jako ovoce Božího Ducha: ,,Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Jsme-li Duchem živi, Ducha také následujme. Nehledejme marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme." (Ga 5:22-26)