Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Jestliže však někdo miluje Boha, Bůh ho zná. "

1Korintským 8:3;

 

Bůh ví o každém z nás. Ježíš například řekl: ,,Ale ani vlas z vaší hlavy se určitě neztratí. " nebo ,,Což se neprodává pět vrabců za dva haléře? A ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Vždyť i všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se! Jste cennější než mnoho vrabců." (Lukáš 21:18; 12:6,7)

To jsou působivá slova. Ježíš není sám, kdo nás ujišťuje o Boží pozornosti vůči nám. Prorok Malachiáš například píše: ,,Tehdy ti, kdo se bojí Hospodina, mluvili jeden s druhým a Hospodin dával pozor a slyšel. Pamětní kniha byla před ním sepsána pro ty, kdo se bojí Hospodina a kdo si váží jeho jména. Budou mým vlastnictvím -- praví Hospodin zástupů -- v den, který učiním. Budu mít s nimi soucit, jako má člověk soucit se svým synem, který mu slouží." (Malachiáš 3:16,17)

I apoštol Pavel píše o lásce k Bohu ,,Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému," (Římanům 8:28) V Bibli najdeme mnohem více podobně povzbudivých slov.

Je však také pravda, že ne každý ,,kdo mi říká Pane, Pane" je opravdu upřímný. To samé platí i o vztahu k Bohu. Ne nadarmo nás Ježíš varuje: ,,Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci." (Matouš 7:15)

Víme však sami o sobě jestli Boha milujeme opravdu? Jak to poznáme? Apoštol Jan nám k tomu píše důležité vodítko: ,,Řekne-li někdo: ,Miluji Boha,' a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl.". (1Jana 4:20) Láska je nejdůležitější vlastnost, kterou máme rozvíjet a podporovat dobrými skutky a vztahy. Lidé, kteří nemají lásku k druhým, nemilují Boha. Bůh je nebude znát, jestli nezmění svůj vztah k lidem. Neboť Bůh je láska. Kdo nemá lásku, není z Boha.

Důležité vodítko, svědčící o našem vztahu k Bohu najdeme v Žalmu 97:10: ,,Kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo. On střeží duše svých věrných a vysvobozuje je z ruky ničemů."

Na našem vztahu k Bohu opravdu záleží. Láska, o níž mluvil Ježíš, je to nejušlechtilejší, co nás může v životě potkat. Ani moc, sláva, bohatství, ani všechny požitky, které nabízí svět, nemůže překonat význam, velikost a ušlechtilost lásky. Ti, kdo projevují lásku k Bohu, láskou k bližním, nebudou zklamaní. Bůh střeží jejich duše a vysvobozuje je z rukou ničemů. Budou zapsaní v knize života a budou žít navždy.