Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. " (1Mo 1:27)

Volně přeloženo, člověk by měl být Božím viditelným obrazem. Protože Bůh je duch, není viditelný našimi tělesnými smysly a každý z nás je jedinečný, nevypadáme všichni stejně. Říká-li Boží slovo, že člověk byl stvořen k Božímu obrazu, pak tím nemyslí naší fyzickou podobu, která je jedinečná, ale vlastnosti, které by měly být všem lidem společné. Samotné vlastnosti nejsou hmatatelné viditelné, ale projevují se skrze naše chování. Apoštol Pavel napsal v dopise Galatským ,,Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,   mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon.". Jak je možné, že chování velkého množství lidí se výše popsaným vlastnostem vůbec nepodobá? Protože nemají Božího ducha. Na takové lidi odpovídá popis úplně jiný: ,,Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci.". To už je nám asi dost povědomé. Proč je tak velký rozpor mezi chováním mnoha lidí a vlastnostmi Božího ducha?

Je to proto, že většina lidí vůbec neví nebo nevěří, že nějaký Boží duch existuje, nebo že máme být svými vlastnostmi na mnohem vyšší a ušlechtilejší úrovni tj. být obrazem Božím. O příčinách tohoto stavu by se dalo psát hodně a dlouho, ale zde si připomeneme jen pár základních věcí.

Především se podařilo služebníkům toho, kdo způsobil současný stav lidstva, soustředit pozornost a myšlení mnoha lidí na věci tělesné a viditelné. Živí v nás pomocí médií a kultury tělesné touhy a žádosti, jakoby nic důležitějšího nebylo. Mysl mnoha lidí je oslepená přesvědčením, že nic důležitějšího a vyššího než jejich vlastní tělesný život, tak jak ho znají, není. Božímu odpůrci se podařilo z myslí mnoha lidí vymazat vědomí, že jsme součástí vyššího celku. Chtěl by, abychom žili způsobem, na hony vzdáleným od původního Božího záměru, zatímco Boží slovo nám od začátku do konce říká, že máme být Božím obrazem a učí nás, jak toho dosáhnout.

Kolik úsilí vynakládáme na to, abychom se dostali do vesmíru, někteří lidé touží po setkání s mimozemšťany nebo se s duchovními bytostmi snaží navázat kontakt prostřednictvím šamanských rituálů a psychotropních látek. Nevědí, že nejdříve by měli zapracovat na vlastní duchovní podobě. V Bibli je i informace o tom, že se (početím) zasévá tělo fyzické a vstává tělo duchovní. Ano byli jsme stvořeni k duchovnímu vývoji, abychom mohli být lepšími a poznali, že existuje vyšší a ušlechtilejší úroveň existence, než je ta, kterou nám nabízí tvůrci dnešní civilizace.

Nám samým by se to nemohlo podařit, proto Bůh poslal svého syna, aby se narodil jako člověk Ježíš a svým životem i smrtí, aby pro nás vykoupil naději a možnost dosáhnout na tu vyšší, ušlechtilejší formu existence, která znamená být Božím obrazem i s tím, že budeme jako Bůh moci žít věčně. To stojí za námahu.