Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Velikonoční odkaz
3.4.2023

O co opravdu jde nejvíc?
31.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. “ (1 Mojžíšova 1:1)Na první pohled prosté konstatování. Ale kdyby si každý uvědomil, kolik důležitých informací se v něm skrývá. Například to, že žijeme ve světě, který je výsledkem něčí tvůrčí práce a námahy. Z toho vyplývá, že není pravda, že svět vznikl sám od sebe a jeho obdivuhodný řád povstal nahodile z chaosu bez inteligentního zásahu. Naopak, náš svět je stvořitelským dílem, tak složitým a inteligentním, že mnoho lidí bez víry si nedokáže Boha v jeho díle ani představit. Nedokáží pochopit, že svět nemohl nevzniknout z viditelné chaotické hmoty sám od sebe, ale jak se píše v dopise Židům (11:3): „Vírou rozumíme, že Božím výrokem byly uspořádány světy, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného.“ I Proto Janovo evangelium začíná větou: „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je.“ (Jan 1:1-3)

Ano, všechno, včetně nás vzniklo slovem, tj. vysloveným záměrem, podle vysloveného inteligentního plánu. Bez něho nevzniklo nic. Nemá smysl se o to přít s lidmi, kteří nevidí „inteligenci, která stvořila vesmír“, jak kdysi po mnoha letech bádání a slavných objevech prohlásil, původně k existenci Boha skeptický vědec, Albert Einstein.

Od stvoření našeho druhu člověka uplynulo asi necelých šest tisíc let a za tu dobu se povedlo božímu odpůrci klamem svést mnoho lidí k přesvědčení, že žádný Bůh neexistuje nebo nás ponechává vlastnímu osudu. Šikovně se mu povedlo u mnoha lidí vyvolat dojem, že nad nimi není nikdo, komu zodpovídají za své jednání i slova. Proč to boží odpůrce dělá a proč to Bůh připouští?

Boží odpůrce z důvodů, které nelze vysvětlit jednou větou, ale najdete je vysvětlované na těchto stránkách, chce mimo jiné dokázat, že jsme špatně stvořeni a nejsme schopní poznat Boha v jeho stvořitelském díle, ani nejsme schopní být Božím obrazem, podle jeho záměru. Vyžádal si testovat nás a Bůh musí umožnit, aby se prokázalo, že všechny satanovi sporné otázky a zpochybňování jeho vlády, které satan vyvolal nejen na zemi, ale i v nebi, jsou neoprávněné. Proto dnes Bůh do našich životů a osudů národů přímo a viditelně nezasahuje.

Bůh jedná spravedlivě podle práva a má proto svůj lid, s nímž uzavřel smlouvu. Nejdříve skrze Mojžíše s potomky jeho věrného služebníka Abraháma a později nabídl naději a spoluúčast na zaslíbeních, které dal Abrahámovi, i všem ostatním lidem ze všech národů, kmenů, ras a jazyků, skrze svého vlastního syna Ježíše. Náš osud není v žádném případě Bohu lhostejný a usilovně pracuje na naší záchraně a vysvobození ze smrtelně nebezpečného klamu, v němž žijeme. Ty, kdo mu smluvně patří, trpělivě vychovává. Nenechává nás bez pomoci, kde je jí potřeba a hlavně nám poskytuje všechny potřebné informace v pravou chvíli.

Jednou ze základních informací, pro každého člověka je ta o původu nebes a země. Je to Boží stvořitelské dílo, stejně jako my a proto nejsme ponecháni slepé náhodě nebo nějakým tajemným silám napospas, ale máme stále možnost, že náš život neskončí bez naděje na lepší budoucnost. Zamysleme se proto nad informací od Boha, že na počátku stvořil nebe a zemi.