Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Blesk od východu k západu
Záchrana křesťanů milosrdenstvím
Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie: Světlo živých

Novinky

Nová studie: Spor o Joba
31/1/2018

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Až se naplní míra vzpurných
16/10/2016

Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Duchovní vykořenění
14/4/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Podobenství o pannách
20/6/2014

Předurčení
18/12/2013

,, Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. Bůh je požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. " (1Moj 1:27,28)

 

Podle židovského kalendáře uplynulo 5775 let od stvoření Adama. Je to hodně nebo málo? Možná dost na to, aby člověk získal zkušenost se všemi podobami zla a dostal se až na pokraj vlastní zkázy. Pro některé je to bohužel příliš málo na to, aby poznali, kde je pravý zdroj života a kdo jim nabízí pravou naději na trvalou a lepší budoucnost.

Ale to není hlavní téma tohoto zamyšlení. Člověk na samém počátku své existence dostal od svého Stvořitele základní a tím i nejdůležitější pokyny pro další vývoj. Kromě poslání, jímž bylo rozmnožit se, naplnit zemi a podmanit si jí a vládnout všemu živému na ní, dostal člověk od Boha i základní princip lidského uspořádání: ,,I řekl Hospodin Bůh: Není dobré, aby byl člověk samoten. Učiním mu pomoc jako jeho protějšek. ... A člověk pojmenoval všechen dobytek a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř, ale pro člověka se nenalezla pomoc jako jeho protějšek. Hospodin Bůh tedy uvrhl na člověka hluboký spánek, a zatímco spal, vzal jedno z jeho žeber a to místo uzavřel masem. A Hospodin Bůh vybudoval z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k člověku. Člověk řekl: Teď je to kost z mých kostí a maso z mého masa! Bude se nazývat ženou, protože byla vzata z muže. Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. ".

Vztah mezi mužem a ženou byl od počátku základem lidského společenství. Některé překlady říkají, že žena byla stvořená pro Adama jako pomoc jemu rovná. Ať, už je správnější jakákoliv verze překladu, nezpochybnitelné je, že jediným Bohem schváleným a zamýšleným modelem rodiny je manželství mezi mužem a ženou. V dnešní době se pod různými záminkami relativizuje a zpochybňuje tento původní model jako jediný správný a některé země prosadily do svých zákonů i model rodiny složený z lidí stejného pohlaví. Bible o takovém soužití říká, že je to zvrácenost (3Moj 18:22; Ř 1:20-27). Města Sodoma Gomora byla zničena právě proto, aby se staly výstrahou všem před podobným chováním. Ale po 5775 letech od stvoření člověka mnoho lidí opět, přes důrazná varování Božího slova, žijí podle sklonu svých vášní a nedbají na Boží zákony, které dostali úplně všichni Adamovi potomci. Nemůže proto mít výmluvu nikdo na zemi, ani lidé z jiných kultur a náboženství. Ještě to bude všem v pravé chvíli důrazně připomenuto (Zj 11:3-10). Nebude to pro mnohé příjemné.

Bůh nás skrze své slovo učí žít zdravě. Je jisté, že kdyby lidé nebyli svedeni hned na počátku svého vývoje k neuposlechnutí Božího slova, mohly být dnes vztahy mezi mužem a ženou i mezi lidmi vůbec, mnohem pokojnější a čistší. Určitě by to neubralo nic z radosti, která je ovocem Božího Ducha. Nepodléhejme proto kampaním za rovnoprávnost svazků stejného pohlaví a nazývejme věci pravými jmény. A pamatujme při tom, že v tomto čase nejsme od toho, abychom soudili ty kdo se tak chovají, neboť soud patří Bohu, ale abychom se snažili varovat před důsledky a schvalování zvráceného chování. ,,Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála."


Zpět