Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. Bůh je požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. " (1Moj 1:27,28)

 

Podle židovského kalendáře uplynulo 5775 let od stvoření Adama. Je to hodně nebo málo? Možná dost na to, aby člověk získal zkušenost se všemi podobami zla a dostal se až na pokraj vlastní zkázy. Pro některé je to bohužel příliš málo na to, aby poznali, kde je pravý zdroj života a kdo jim nabízí pravou naději na trvalou a lepší budoucnost.

Ale to není hlavní téma tohoto zamyšlení. Člověk na samém počátku své existence dostal od svého Stvořitele základní a tím i nejdůležitější pokyny pro další vývoj. Kromě poslání, jímž bylo rozmnožit se, naplnit zemi a podmanit si jí a vládnout všemu živému na ní, dostal člověk od Boha i základní princip lidského uspořádání: ,,I řekl Hospodin Bůh: Není dobré, aby byl člověk samoten. Učiním mu pomoc jako jeho protějšek. ... A člověk pojmenoval všechen dobytek a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř, ale pro člověka se nenalezla pomoc jako jeho protějšek. Hospodin Bůh tedy uvrhl na člověka hluboký spánek, a zatímco spal, vzal jedno z jeho žeber a to místo uzavřel masem. A Hospodin Bůh vybudoval z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k člověku. Člověk řekl: Teď je to kost z mých kostí a maso z mého masa! Bude se nazývat ženou, protože byla vzata z muže. Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. ".

Vztah mezi mužem a ženou byl od počátku základem lidského společenství. Některé překlady říkají, že žena byla stvořená pro Adama jako pomoc jemu rovná. Ať, už je správnější jakákoliv verze překladu, nezpochybnitelné je, že jediným Bohem schváleným a zamýšleným modelem rodiny je manželství mezi mužem a ženou. V dnešní době se pod různými záminkami relativizuje a zpochybňuje tento původní model jako jediný správný a některé země prosadily do svých zákonů i model rodiny složený z lidí stejného pohlaví. Bible o takovém soužití říká, že je to zvrácenost (3Moj 18:22; Ř 1:20-27). Města Sodoma Gomora byla zničena právě proto, aby se staly výstrahou všem před podobným chováním. Ale po 5775 letech od stvoření člověka mnoho lidí opět, přes důrazná varování Božího slova, žijí podle sklonu svých vášní a nedbají na Boží zákony, které dostali úplně všichni Adamovi potomci. Nemůže proto mít výmluvu nikdo na zemi, ani lidé z jiných kultur a náboženství. Ještě to bude všem v pravé chvíli důrazně připomenuto (Zj 11:3-10). Nebude to pro mnohé příjemné.

Bůh nás skrze své slovo učí žít zdravě. Je jisté, že kdyby lidé nebyli svedeni hned na počátku svého vývoje k neuposlechnutí Božího slova, mohly být dnes vztahy mezi mužem a ženou i mezi lidmi vůbec, mnohem pokojnější a čistší. Určitě by to neubralo nic z radosti, která je ovocem Božího Ducha. Nepodléhejme proto kampaním za rovnoprávnost svazků stejného pohlaví a nazývejme věci pravými jmény. A pamatujme při tom, že v tomto čase nejsme od toho, abychom soudili ty kdo se tak chovají, neboť soud patří Bohu, ale abychom se snažili varovat před důsledky a schvalování zvráceného chování. ,,Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála."


Zpět