Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,,Ve všem jsme sužováni, ale nejsme vháněni do úzkých; býváme v nejistotě, ale nejsme zoufalí; jsme pronásledováni, ale nejsme opouštěni; jsme sráženi, ale nejsme ničeni." ( 2K 4:8,9)

 

Všichni, kdo žijí s vírou v Boha JHVH (v biblických překladech pojmenovaného Hospodin, Jahve, Jehova) se musí občas v životě dostat do situace, v níž jim nezbývá nic jiného, než se spolehnout na jeho pomoc. Skutečný křesťan snažící se žít podle Božích přikázání řeší všechny situace nejen z běžného hlediska, ale i s ohledem na Boží měřítka a hodnoty, které ho učí Boží slovo, Bible. Mezi lidmi se rozšířil názor, že vlastní prospěch nebo prospěch rodiny, omlouvá uplácení, nedodržování dohod a smluv, okrádání na daních, neplacení spravedlivé mzdy za práci, lhaní ve vlastní prospěch a mnoho dalších nemorálních činů a úmyslů.

Křesťan v takovém prostředí vypadá velice naivně, bezbranně a bývá považován za hloupého, když chce jednat pravdivě i když je to pro něho na první pohled nevýhodné. A tak může mít často stejné pocity jako apoštol Pavel, které popsal v druhém dopisu Korintským křesťanům. Nejde jen o situace, které v životě potkají prakticky každého. Do Evropy podporovaná migrace přistěhovalců s úplně odlišným smýšlením, kulturními zvyky i vírou a potlačování křesťanských tradic je přípravou na mnohem drsnější tlak na křesťanské hodnoty i na lidi, kteří se jich chtějí držet. Ježíš nás varuje, že nás lidé budou nenávidět a pronásledovat pro jeho jméno (Mt 10:22; 24:9). Splnění Ježíšových slov se rychle přibližuje a potřebujeme si připomenout Pavlova slova: ,,Ve všem jsme sužováni, ale nejsme vháněni do úzkých; býváme v nejistotě, ale nejsme zoufalí; jsme pronásledováni, ale nejsme opouštěni; jsme sráženi, ale nejsme ničeni." Boží podpora nemusí být pro veřejnost na první pohled viditelná, ale ten, kdo jí má o ní většinou i ví. A protože Bůh nelže, neklame, nepodvádí a dodržuje dané slovo, platí i to, že: ,,Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný  neboť nemůže zapřít sám sebe." (2Tm 2:13)

Pamatujme na slova Ježíšova i Pavlova, až budeme čelit vážným životním situacím. Bůh nenechává bez východiska ty, kdo na něj spoléhají, snaží se žít podle jeho slov a drží se Ježíšova evangelia. Nepropadněte proto starostem: ,,vždyť Bůh, váš Otec ví, co potřebujete, dříve, než jej poprosíte.... Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno." (Mt 6:8,33)