Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Blesk od východu k západu
Záchrana křesťanů milosrdenstvím
Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová studie: Spor o Joba
31/1/2018

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Až se naplní míra vzpurných
16/10/2016

Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Duchovní vykořenění
14/4/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Podobenství o pannách
20/6/2014

Předurčení
18/12/2013

,,Ve všem jsme sužováni, ale nejsme vháněni do úzkých; býváme v nejistotě, ale nejsme zoufalí; jsme pronásledováni, ale nejsme opouštěni; jsme sráženi, ale nejsme ničeni." ( 2K 4:8,9)

 

Všichni, kdo žijí s vírou v Boha JHVH (v biblických překladech pojmenovaného Hospodin, Jahve, Jehova) se musí občas v životě dostat do situace, v níž jim nezbývá nic jiného, než se spolehnout na jeho pomoc. Skutečný křesťan snažící se žít podle Božích přikázání řeší všechny situace nejen z běžného hlediska, ale i s ohledem na Boží měřítka a hodnoty, které ho učí Boží slovo, Bible. Mezi lidmi se rozšířil názor, že vlastní prospěch nebo prospěch rodiny, omlouvá uplácení, nedodržování dohod a smluv, okrádání na daních, neplacení spravedlivé mzdy za práci, lhaní ve vlastní prospěch a mnoho dalších nemorálních činů a úmyslů.

Křesťan v takovém prostředí vypadá velice naivně, bezbranně a bývá považován za hloupého, když chce jednat pravdivě i když je to pro něho na první pohled nevýhodné. A tak může mít často stejné pocity jako apoštol Pavel, které popsal v druhém dopisu Korintským křesťanům. Nejde jen o situace, které v životě potkají prakticky každého. Do Evropy podporovaná migrace přistěhovalců s úplně odlišným smýšlením, kulturními zvyky i vírou a potlačování křesťanských tradic je přípravou na mnohem drsnější tlak na křesťanské hodnoty i na lidi, kteří se jich chtějí držet. Ježíš nás varuje, že nás lidé budou nenávidět a pronásledovat pro jeho jméno (Mt 10:22; 24:9). Splnění Ježíšových slov se rychle přibližuje a potřebujeme si připomenout Pavlova slova: ,,Ve všem jsme sužováni, ale nejsme vháněni do úzkých; býváme v nejistotě, ale nejsme zoufalí; jsme pronásledováni, ale nejsme opouštěni; jsme sráženi, ale nejsme ničeni." Boží podpora nemusí být pro veřejnost na první pohled viditelná, ale ten, kdo jí má o ní většinou i ví. A protože Bůh nelže, neklame, nepodvádí a dodržuje dané slovo, platí i to, že: ,,Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný  neboť nemůže zapřít sám sebe." (2Tm 2:13)

Pamatujme na slova Ježíšova i Pavlova, až budeme čelit vážným životním situacím. Bůh nenechává bez východiska ty, kdo na něj spoléhají, snaží se žít podle jeho slov a drží se Ježíšova evangelia. Nepropadněte proto starostem: ,,vždyť Bůh, váš Otec ví, co potřebujete, dříve, než jej poprosíte.... Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno." (Mt 6:8,33)