Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Běda tomu, kdo hrabe pro svůj dům nekalý zisk, aby si vysoko postavil své hnízdo, a tak byl vysvobozen z moci zla "

Abakuk 2:9;

Prorok Abakuk napsal proroctví pro konkrétní situaci: ,,Zapiš vidění, zřetelně ho napiš na tabulky, aby to čtenář mohl přeběhnout zrakem. Vždyť vidění je svědkem pro určený čas, svědectvím o konci, a neselže. Ačkoliv otálí, vyčkávej na něj, neboť se jistě naplní a neopozdí se." (Abakuk 2:2,3). Tím časem je situace, kdy nějaký mocný národ, velmoc bude jednat nespravedlivě a bezohledně k jiným národům: ,,Protože jsi vyplenil mnohé národy, všechny zbylé národy vyplení tebe -- za prolitou lidskou krev a násilí spáchané na zemích, městech a všech jejich obyvatelích." (Abakuk 2:8).

Někdo namítne, že taková situace nastala už mnohokrát a má samozřejmě pravdu, ale Abakuk uvádí ještě další rozlišovací okolnost. Píše: ,, aby si vysoko postavil své hnízdo, a tak byl vysvobozen z moci zla " Je to stejná situace jakou popisuje prorok Abdijáš: ,,kdybys byl vysoko jako orel, i kdyby sis postavil hnízdo mezi hvězdami, i odtamtud tě svrhnu, je Hospodinův výrok." (Abd 1:4) Až do 60 let minulého století bylo toto proroctví možné brát jako literární nadsázku, ale dnes je snaha mocných vytvořit si základny mimo zemi vyjádřena mnoha projekty, které si kladou za cíl osídlení Marsu a vytvoření základen na měsíci a na zemské orbitě. Tím by se vyhnuli důsledkům 3 světové války a byli by tak vysvobozeni z moci zla, které válka na zemi způsobí. Ale tento záměr jim nevyjde, a i kdyby se jim podařilo vybudovat mimozemské stanice, Božímu trestu neujdou.

Pro teď si stačí uvědomit, že aktuálnost Abakukova a dalších proroctví se dají určit z podobných textů, které v době napsání neměli reálné vysvětlení. Ale dohromady dávají obraz doby, v níž budou, dříve nereálné možnosti člověka, skutečností. Proto si můžeme být jisti, že se nacházíme na přelomu věků, v němž se naplní Boží proroctví daná Babylonskému králi Nebukadnesarovi ve snu o veliké soše. Ke konci se blíží věk lidských vlád. Ty mají před sebou poslední variantu, vytvořit světovou vládu, která však bude totalitní v dosud nepoznaném rozsahu. Právě proto, že člověk má prostředky, které nikdy v minulosti neměl.

Bůh nám to skrze proroky oznamuje tisíciletí dopředu. Dává nám tím možnost volby mezi ním a jeho královstvím, které vystřídá lidské vlády a mezi vzpourou proti němu vyvolanou satanem, který bude svržen z nebe a bude pronásledovat Boží lid. Jak se rozhodneš?