Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Neboť znám vaše mnohá přestoupení, bezpočet vašich hříchů: Utlačujete spravedlivého, berete úplatek a odstrkujete chudé v bráně. Proto ten, kdo je rozumný, v této době umlkne, neboť je zlá doba. " (Am 5:12,13)

Prorokova rada byla směřovaná k Božímu lidu, s nímž uzavřel smlouvu skrze Mojžíše. Jestliže Bůh ústy proroků kárá nebo radí Mojžíšovu lidu, platí jeho rady i pro nás, křesťany? Určitě ano, jestliže se kárání nebo rady týkají stejných zlořádů nebo poměrů ve společnosti Božího lidu. Před tím než Ámos napsal výše uvedená slova, popsal stav společnosti Izraelců, takto: ,,Neboť toto praví JHVH domu izraelskému: Hledejte mě a budete žít. Nevyhledávejte Bét-el, nechoďte do Gilgálu, neputujte do Beer-šeby, protože Gilgál bude zcela jistě odveden do exilu a Bét-el se stane ničím. Hledejte JHVH a budete žít, jinak pronikne dům Josefův jako oheň, bude ho stravovat a nikdo ho neuhasí, aby zachránil Bét-el, který převrací právo v pelyněk a spravedlnost hází na zem. Hledejte toho, kdo učinil Plejády i Orion, kdo obrací nejhlubší tmu v ráno a den zatmívá nocí, kdo volá na vodu moře a vylévá ji na povrch země; JHVH je jeho jméno. Nechává zazářit zkázu nad mocným, takže zkáza přijde na pevnost. Nenávidí toho, kdo v bráně kárá, opovrhují tím, kdo mluví bezúhonně. A tak, protože zvyšujete chudému nájemné a berete od něho obilnou daň -- postavili jste si domy z tesaného kamene, ale bydlet v nich nebudete, vysadili jste překrásné vinice, ale víno z nich pít nebudete. Neboť znám vaše mnohá přestoupení, bezpočet vašich hříchů: Utlačujete spravedlivého, berete úplatek a odstrkujete chudé v bráně." (Ámos 5:4-12)

Co myslíš? Nedá se to samé říct o poměrech mezi dnešními křesťanskými národy, mezi křesťany vzájemně? Neodpadá dnes mnoho potomků svých křesťanských předků od víry a neopovrhuje mnoho z nich čistými, životu prospívajícími hodnotami? Je možné říct, že křesťanská civilizace je morálně a mravně čistá? Je možné říct, že křesťanské velmoci se chovají spravedlivě vůči všem a činí čest Bohu a jejich Pánu Ježíši Kristu? Což dnes lidé neopovrhují tím, kdo se snaží jednat bezúhonně a nenapadají každého, kdo poukáže na nějaký zlořád? Copak dnes nejsou svými vládami nejvíce odíraní na daních a různých poplatcích ti nejchudší a nejslabší? Nebohatne hrstka mocných z práce naprosté většiny ostatních lidí? Což se dnes často neobrací právo v hořké bezpráví? Ke komu se chodí radit nejmocnější osoby tohoto světa? Je to k Bohu, který ,,učinil Plejády i Orion, kdo obrací nejhlubší tmu v ráno a den zatmívá nocí, kdo volá na vodu moře a vylévá ji na povrch země; JHVH je jeho jméno."? Podle ovoce jejich skutků to nebude JHVH, Bůh Abrahámův, Izákův, Jákobův a Otec našeho Pána Ježíše Krista.

Podle všech událostí, jichž jsme svědky, blíží se velké změny. Ti, kdo ničí zemi chtějí jednou provždy vyřešit problémy lidstva. Ale ne ve prospěch všech lidí, ale právě naopak, na náš úkor. Chtějí vytvořit vládu, stavící se proti Bohu a jeho Synu a chtějí zotročit každého, koho nechají žít pod záminkou míru a bezpečí.

Stojíme na dějinné křižovatce. Kam se vydat dál? Bůh skrze proroka Ámose radí: ,,Proto ten, kdo je rozumný, v této době umlkne, neboť je zlá doba." Jde o moudrou radu, nikoliv zbabělost. Ježíš to vysvětluje: ,,Nedávejte psům, co je svaté, a neházejte své perly před svině, aby je snad nohama nepošlapaly, neotočily se a neroztrhaly vás." Ježíš nám radí ,,Vejděte těsnou branou, protože široká je [brána] a prostorná cesta, která vede do záhuby a mnoho je těch, kteří jí vcházejí. ... Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu." (Mt 7:13; J 10:9) Jinými slovy nás Ježíš s Ámosem povzbuzuje nejen ke statečnosti, vytrvalosti a víře, ale vybízí nás i k rozumnému nakládání s pokladem, kterým je evangelium. Jednejme uvážlivě, ale s vírou. Nehledejme spásu v lidech a jejich vládách, ale snažme se žít, pokud je to možné ve společenství bratří a sester se stejnou vírou v Kristu. Využívejme přitom možnosti vydat svědectví Ježíšovi, ale jen tomu, kdo o to opravdu stojí. Modleme se za příchod Božího království a o Boží požehnání nejen pro sebe. Hledejte ho a jeho spravedlnost. Buďme pevní a nenechme se zlákat svůdnou širokou branou, dlážděnou žádostmi a požitky tohoto světa, která však vede do záhuby. Sám náš Otec říká: ,,Hledejte mě a budete žít.".