Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Že jsi viděl železo promíšené s hliněnou keramikou -- lidé se budou mísit, ale držet jeden s druhým nebudou, právě tak jako se železo nemísí s keramikou. " (Daniel 2:43)

Dnes jsme v Evropě svědky přílivu velkého množství lidí, přicházejících většinou ze zemí postižených válkou. Jde převážně o lidi s naprosto odlišnou kulturní, náboženskou a civilizační zkušeností. Evropští vládci říkají, že nově příchozí desetitisíce cizinců Evropa nejenže přijme bez větších problémů, ale dokonce je prý potřebujeme. Někteří v tom vidí zlý záměr evropských vládců a jedné světové velmoci.

Ať už je to jakkoliv, možná leckoho překvapí, že Bible o mísení lidí prorokuje už přes dva a půl tisíce let. V prvních kapitolách Danielovi je zapsán sen Babylonského krále Nebúkadnesara o veliké soše hrozného zjevu. Daniel králi vysvětlil, že socha představuje čtyři veliká království, z nichž první a nejlepší je království Nebúkadnesarovo. Po něm nastoupí další, stále nižší a nižší království, což je ve snu symbolizované kovy. ,, Ty, králi, jsi král králů, neboť Bůh nebes dal tobě království, moc, sílu i čest. A všechno, kde přebývají lidští synové, polní zvěř i nebeské ptactvo, dal tobě do ruky a učinil tě vládcem nad tím vším. Ta zlatá hlava jsi ty. Ale po tobě povstane jiné království, země horší než tvé, a jiné, třetí království, bronzové, které bude vládnout nad celou zemí. A pak čtvrté království, to bude silné jako železo, neboť železo drtí a podrobuje všechno, a jako železo, jež tyhle všechny rozbíjí, tak bude drtit a rozbíjet. A že jsi viděl ta chodidla a prsty částečně z hrnčířské keramiky a částečně ze železa, půjde o království rozdělené a bude v něm cosi z pevnosti železa, neboť jsi viděl železo promíšené s hliněnou keramikou. Pak ty prsty chodidel částečně železné a částečně keramické: To království bude z jedné strany silné a z druhé strany bude křehké " (Da 2:37-42)

Daniel králi také řekl, že Bůh nebes dal králi moc nad celou zemí. Nad vším živým na zemi. Oznámil tak králi Nebúkadnesarovi, že jím počínaje, nastupuje věk světovládných velmocí. Tento věk končí příchodem Božího království. A na konci věku světovládných lidských velmocí, podle výkladu králova snu o soše, jak ho dal Bůh Danielovi, aby králi oznámil, co se v budoucnu stane, dojde k míšení lidí, které však nebude dobré. Lidé z odlišných kultur spolu nebudou držet, ale království, v němž se to stane, bude křehčí. Daniel dále říká, že to nastane na sklonku věku světovládných lidských velmocí. A to se děje nyní. Je to jeden z dalších důkazů, že konec tohoto věku se blíží a blíží se i příchod Božího království. ,, Za dnů oněch králů ale Bůh nebes nastolí království, jež nebude zničeno navěky ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát navěky, neboť jsi viděl, jak se bez rukou z té hory vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, keramiku, stříbro i zlato. Veliký Bůh oznámil králi, co se stane potom. Ten sen je pravdivý a jeho výklad spolehlivý. " (Da 2:44,45)

Pro upřímně věřící křesťany i Židy, očekávající s nadějí Boží království je to další dobrá zpráva. A také pro mnoho dalších lidí, kteří ještě budou ochotni přijmout naději na odpuštění hříchů. Řeknete jim to.


Zpět