Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Velikonoční odkaz
3.4.2023

O co opravdu jde nejvíc?
31.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Za dnů oněch králů ale Bůh nebes nastolí království, jež nebude zničeno navěky ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát navěky, neboť jsi viděl, jak se bez rukou z té hory vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, keramiku, stříbro i zlato. "
(Da 2:44,45)

V předchozím krátkém zamyšlení nad texty jsme četli, jak se na konci věků lidských vlád budou mísit lidé různých národů, ale držet spolu nebudou. Naplňování tohoto prorockého výkladu jsme v současnosti sami svědky. Ukázali jsme si, že se nacházíme blízko konce období světovládných lidských velmocí. Na začátku byl sen krále Nebúkadnesara a jeho výklad Danielem. V něm se král dozvěděl, že on je počátkem období, v němž budou vládnout království se stejnými pravomocemi, jaké dostal od Boha král Nebúkadnesar. Toto období trvá dodnes a jsme blízko jeho konce. Bůh připustil, aby mohl vládnout člověk nad člověkem, nezávisle na Bohu, protože je spravedlivý a dovoluje nám se přesvědčit, že lidské vlády nezávislé na Bohu přivedou lidstvo nakonec na pokraj zkázy. Chce, aby se každý člověk o tom mohl sám přesvědčit a pochopit, že Boží vládu nezbytně potřebujeme.

Otázkou je, jak to všechno skončí a jakou máme šanci na přežití? Je před námi nějaká budoucnost, a jaká? V tomtéž výkladu snu Daniel králi Nebúkadnesarovi oznamuje, že na konci věku lidských vlád, vystřídá všechny ty lidské vlády Boží království. Proč tomu můžeme věřit? Protože vývoj naší civilizace potvrzuje Danielův výklad, o němž Daniel sám řekl: "To tajemství, na něž se král táže, žádní mudrci, věštci, kouzelníci ani drobopravci přednést králi nemohou. Avšak jest Bůh na nebesích, zjevující tajemství -- a ten králi Nebúkadnesarovi sdělil, co se stane v budoucích dnech. Tvůj sen a vidění, která jsi ve svém nitru měl na loži, byla tato: Tobě, králi, na loži přišlo na mysl, co se asi stane později. A ten, kdo zjevuje tajemství, ti sdělil, co se stane. A pokud jde o mne, mně to tajemství zjevil nikoli pro moudrost, jež by ve mně byla nade vše živé, ale z toho důvodu, aby ten výklad mohli sdělit králi, abys poznal to, o čem tvé nitro přemýšlí. ... Veliký Bůh oznámil králi, co se stane potom. Ten sen je pravdivý a jeho výklad spolehlivý." (Da 2:27-30,45b)

Ve verších 44 a 45 Daniel oznamuje, že po vypršení lhůty, kterou dal Bůh lidem, aby ukázali, že si umí vládnout sami, Bůh nastolí své království. A udělá to sám, protože na zemi už nebude na konci tohoto věku žádná lidská vláda, která by spravedlivou vládu uměla, mohla a měla moc prosadit. Proto nebude poslední lidská velmoc zvaná Velký Babylón zničena lidskou rukou, ale Božím zásahem. Lidstvo proto neskončí sebezničením, ale dostane příležitost zbavit se všech špatných vlastností, zvyků a sklonů. Dostane příležitost s Boží pomocí napravit všechny škody, které jsme na zemi napáchali. Lidstvo pozná Boha a naučí se žít v míru, bez válek, vražd, zločinů všeho druhu, bez nemocí a nakonec i bez umírání.

Nyní jsme však ještě obklopeni zlem a vládnou nám lidé, kteří nemají respekt před Bohem a lidský život ostatních má cenu jen jako pracovní síla. Vládnou lidé se zlými úmysly vůči nám, lidé neštítící se žádné podlosti, lži a krutosti, aby dosáhli svým cílů. Mohou na nás proto dolehnout a pravděpodobně i dolehnou těžké situace. Naštěstí už víme, že co se dnes zdá být beznadějné a bez dobrého východiska je jen důsledek špatného vývoje lidských vlád nezávislých na Bohu. Bůh nás prostřednictvím svého slova Bible, na mnoha místech ubezpečuje, že on zachrání ty, kdo v něj skládají naději a hledají u něj ochranu a pomoc. Ochrání ty, kdo mají Boží bázeň a ve svých životech ukazují, že mají na mysli jeho jméno. Neklesejme proto na mysli a prosme v modlitbách o Boží podporu nejen pro sebe, ale pro všechny lidi, kteří jsou ještě napravitelní. Když vidíme, že se děje všechno, co Bůh a Ježíš Kristus oznámili dopředu pro naše poučení i povzbuzení, napřimme hlavy: " Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení. " (L 21:28)


Zpět