Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Kniha Zjevení Janovo
Nová studie Dva svědkové 27.7.2020

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Zamyšlení nad Ježíšovými slovy: Blahoslavení chudí duchem
13/10/2020

Nová studie: Studie proroctví řečeného hadovi v rajské zahradě
04/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Událost, která změní svět
1/9/2014

V něm máme vykoupení skrze jeho krev — odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti ( Efezanům 1:7 )Oběť, vykoupení skrze krev je základní princip, objevující se od vyhnání ze zahrady v Edenu. Nevíme sice, jestli Adam sám vykonal takovou oběť, ale jeho první synové, Kain a Ábel, takovou oběť z prvotin své úrody, Bohu přinesli. Noe, když skončila potopa a on vyšel z lodi na zem, hned vykonal oběť Bohu, aby poděkoval za záchranu. První smlouva s Izraelci, byla založená na obětování krve zvířat. Principem bylo dání život za život. Bůh tento princip zakotvil i do smlouvy s celým lidstvem, kterou uzavřel po potopě s Noem a jeho potomky:

Kdo prolévá krev člověka, jiným člověkem bude prolita krev jeho. Vždyť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka.“ (1Mojžíšova 9:6)

Krev zvířat nemohla vykoupit život člověka jednou provždy. Proto přišel Ježíš, aby vykoupil svou krví nejen sebe, ale především nás.

Ale když přišel Kristus jako velekněz budoucího dobra … vešel ne skrze krev kozlů a telat, ale skrze svou vlastní krev jednou provždy do svatyně, když získal věčné vykoupení.  Jestliže totiž krev kozlů a býků a popel z jalovice kropením posvěcuje znečištěné k čistotě těla, čím více krev Krista, který skrze věčného Ducha sebe samého obětoval neposkvrněného Bohu, očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu?“ (Židům 9:11-14)

Vykoupení skrze krev Kristovu si připomínáme minimálně jednou do roka Ta je církvemi připomínána o velikonocích, během nichž byl Kristus zatčen a vydán Římanům k popravě. I my si jí připomínáme, při Památné slavnosti, jak jí zde nazýváme. Letos proběhne 28.4.2019. Jde o nejdůležitější událost nejen z historického hlediska. Proto byl podle ní rozdělen věk na dobu před Kristem a po Kristu. Největší její význam je v tom, že díky ní můžeme Boha prosit o odpuštění a získat naději na trvalý život, pro budoucnost. I když zemřeme, máme díky Ježíši Kristu naději, že budeme vzkříšeni a opět žít.

Takovou naději nikdo jiný nenabízí. Evangelia jsou dobrou zprávou o této naději. Celá Bible podává svědectví o tom, jak lidstvo o možnost trvalého života přišlo a jak jí může získat zpět. Nejde v žádném případě o slepou víru, jak někteří tvrdí. Kdo totiž přemýšlí o Božím díle a snaží se porozumět Boží spravedlnosti, zjistí, že všechno, co je v Bibli napsáno, dává hluboký a nevyvratitelný smysl.

Využij, prosíme, i Ty možnosti blíže se seznámit s poselstvím Božího slova abys jsi se mohl svobodně rozhodnout, zda chceš žít jen pro tento krátký čas nebo pro mnohem lepší budoucnost.