Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

V něm máme vykoupení skrze jeho krev — odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti ( Efezanům 1:7 )Oběť, vykoupení skrze krev je základní princip, objevující se od vyhnání ze zahrady v Edenu. Nevíme sice, jestli Adam sám vykonal takovou oběť, ale jeho první synové, Kain a Ábel, takovou oběť z prvotin své úrody, Bohu přinesli. Noe, když skončila potopa a on vyšel z lodi na zem, hned vykonal oběť Bohu, aby poděkoval za záchranu. První smlouva s Izraelci, byla založená na obětování krve zvířat. Principem bylo dání život za život. Bůh tento princip zakotvil i do smlouvy s celým lidstvem, kterou uzavřel po potopě s Noem a jeho potomky:

Kdo prolévá krev člověka, jiným člověkem bude prolita krev jeho. Vždyť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka.“ (1Mojžíšova 9:6)

Krev zvířat nemohla vykoupit život člověka jednou provždy. Proto přišel Ježíš, aby vykoupil svou krví nejen sebe, ale především nás.

Ale když přišel Kristus jako velekněz budoucího dobra … vešel ne skrze krev kozlů a telat, ale skrze svou vlastní krev jednou provždy do svatyně, když získal věčné vykoupení.  Jestliže totiž krev kozlů a býků a popel z jalovice kropením posvěcuje znečištěné k čistotě těla, čím více krev Krista, který skrze věčného Ducha sebe samého obětoval neposkvrněného Bohu, očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu?“ (Židům 9:11-14)

Vykoupení skrze krev Kristovu si připomínáme minimálně jednou do roka Ta je církvemi připomínána o velikonocích, během nichž byl Kristus zatčen a vydán Římanům k popravě. I my si jí připomínáme, při Památné slavnosti, jak jí zde nazýváme. Letos proběhne 28.4.2019. Jde o nejdůležitější událost nejen z historického hlediska. Proto byl podle ní rozdělen věk na dobu před Kristem a po Kristu. Největší její význam je v tom, že díky ní můžeme Boha prosit o odpuštění a získat naději na trvalý život, pro budoucnost. I když zemřeme, máme díky Ježíši Kristu naději, že budeme vzkříšeni a opět žít.

Takovou naději nikdo jiný nenabízí. Evangelia jsou dobrou zprávou o této naději. Celá Bible podává svědectví o tom, jak lidstvo o možnost trvalého života přišlo a jak jí může získat zpět. Nejde v žádném případě o slepou víru, jak někteří tvrdí. Kdo totiž přemýšlí o Božím díle a snaží se porozumět Boží spravedlnosti, zjistí, že všechno, co je v Bibli napsáno, dává hluboký a nevyvratitelný smysl.

Využij, prosíme, i Ty možnosti blíže se seznámit s poselstvím Božího slova abys jsi se mohl svobodně rozhodnout, zda chceš žít jen pro tento krátký čas nebo pro mnohem lepší budoucnost.