Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých . " ( Filipanům 2:4)

Často si dnes lidé stěžují na sobeckost, která se nebývale rozmáhá. Někteří to odbývají tvrzením, že to je stejné jako dřív a že si starší generace vždycky stěžovala na úpadek morálky generace nastupující. Dřív by šlo takovou námitku jen stěží vyvrátit. Ale dnes se svět a poměry v něm mění tak rychle, že jedna a táž generace vnímá velkou změnu poměrů. Ježíš řekl, že se v posledním čase rozroste bezzákonnost a ochladne láska mnohých. Apoštol Pavel napsal Timoteovi: ,,Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí,  bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha . " (2Tm 3:1-4)

Společenské klima, prostředí, v němž žijeme je prokazatelně stále horší. Bible nás varuje, že špatná společnost kazí užitečné zvyky. Abychom se nenechali špatně ovlivnit od nepříznivého prostředí, musíme čerpat i dobré věci. Jako se rozumní lidé snaží vyhnout špatnému jídlu a pití, aby neonemocněli, musíme se snažit vyhnout špatným lidem, pokud to záleží na nás. A když to nejde, je nutné to vyvažovat něčím dobrým, aby neonemocněla naše mysl a srdce. Proto máme Boží slovo, Bibli, která je pramenem živé vody, jak o ní mluvil Ježíš u studny se samařskou ženou. Rada, abychom věnovali pozornost i zájmům druhých je velmi užitečná, protože slušní lidé to většinou poznají a pomůže jim i Tobě vytvářet dobré, pokojné a přátelské vztahy. Což nakonec prospívá i zdraví.

V první řadě se nám tak podaří naplnit Ježíšovo přikázání, abychom měli lásku. Jen podle toho se pozná, zda jsme Ježíšovi učedníci.