Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Kniha Zjevení Janovo
Nová studie Dva svědkové 27.7.2020

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
 
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Zamyšlení nad Ježíšovými slovy: Blahoslavení chudí duchem
13/10/2020

Nová studie: Studie proroctví řečeného hadovi v rajské zahradě
04/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

,, Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých . " ( Filipanům 2:4)

Často si dnes lidé stěžují na sobeckost, která se nebývale rozmáhá. Někteří to odbývají tvrzením, že to je stejné jako dřív a že si starší generace vždycky stěžovala na úpadek morálky generace nastupující. Dřív by šlo takovou námitku jen stěží vyvrátit. Ale dnes se svět a poměry v něm mění tak rychle, že jedna a táž generace vnímá velkou změnu poměrů. Ježíš řekl, že se v posledním čase rozroste bezzákonnost a ochladne láska mnohých. Apoštol Pavel napsal Timoteovi: ,,Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí,  bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha . " (2Tm 3:1-4)

Společenské klima, prostředí, v němž žijeme je prokazatelně stále horší. Bible nás varuje, že špatná společnost kazí užitečné zvyky. Abychom se nenechali špatně ovlivnit od nepříznivého prostředí, musíme čerpat i dobré věci. Jako se rozumní lidé snaží vyhnout špatnému jídlu a pití, aby neonemocněli, musíme se snažit vyhnout špatným lidem, pokud to záleží na nás. A když to nejde, je nutné to vyvažovat něčím dobrým, aby neonemocněla naše mysl a srdce. Proto máme Boží slovo, Bibli, která je pramenem živé vody, jak o ní mluvil Ježíš u studny se samařskou ženou. Rada, abychom věnovali pozornost i zájmům druhých je velmi užitečná, protože slušní lidé to většinou poznají a pomůže jim i Tobě vytvářet dobré, pokojné a přátelské vztahy. Což nakonec prospívá i zdraví.

V první řadě se nám tak podaří naplnit Ježíšovo přikázání, abychom měli lásku. Jen podle toho se pozná, zda jsme Ježíšovi učedníci.