Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi... Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej. " (Gn  4:8)

Je to první zaznamenaný případ úmrtí člověka v Bibli. Nejde však o smrt přirozenou, ale o vraždu. Stalo by se to, kdyby Adam s Evou neporušili jediný Boží zákaz a nebyli za to vyhnáni ze zahrady, kde byl i strom života? Nestalo, protože by nebyl pro vraždu důvod. Strom života byl volně dostupný. Lidé z něho neměli zakázané jíst. Když však byli vyhnání, strom života byl střežen, aby z něho nemohli jíst plody, a kvůli tomu asi obětovali Kain a Ábel bohu oběť z plodů své práce. Kain se pravděpodobně domníval, že Ábelovi Bůh přijetím jeho oběti, dal povolení ke vstupu do zahrady a ke stromu života. Kdyby obětí bohu nesledovali něco konkrétního, proč by byl Kain tak naštvaný?

,, Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho obětní dar neshlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři. I řekl Hospodin Kainovi: ,,Proč jsi tak vzplanul? A proč máš tak sinalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout. " (Gn 4:4-7)

První lidská vražda je první ovoce hadova klamu. Od té doby násilí, vraždy a války doprovázejí člověka na jeho cestě. Ne snad proto, že by lidé sami od sebe tíhli k zabíjení, ale protože jsou po celé dějiny klamáni a sváděni, jako byla Eva oklamána a svedena hadem. Ježíš o něm řekl: ,, Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. " (Jan 8:44)

Než bude ten had, ďábel, satan a drak potrestán ještě bude mít možnost nás obelhávat. A také to činí ,,A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. " (Zj 12:7-9) Až k tomu dojde, budou to pro nás těžké časy, ale jen na krátko: ,, Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. " (Zj 12:12)

Do té doby je nutné být stále pozorný a ostražitý ke všemu, co přijímáme za informace a odkud jsou. Pavel napsal Efezanům (5:10): ,,Zkoumejte, co se líbí Pánu" a Jan napsal v dopise ,, Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa " (1J 4:1)