Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Blesk od východu k západu
Záchrana křesťanů milosrdenstvím
Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie: Světlo živých

Novinky

Nová studie: Spor o Joba
31/1/2018

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Až se naplní míra vzpurných
16/10/2016

Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Duchovní vykořenění
14/4/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Podobenství o pannách
20/6/2014

Předurčení
18/12/2013

,, I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi... Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej. " (Gn  4:8)

Je to první zaznamenaný případ úmrtí člověka v Bibli. Nejde však o smrt přirozenou, ale o vraždu. Stalo by se to, kdyby Adam s Evou neporušili jediný Boží zákaz a nebyli za to vyhnáni ze zahrady, kde byl i strom života? Nestalo, protože by nebyl pro vraždu důvod. Strom života byl volně dostupný. Lidé z něho neměli zakázané jíst. Když však byli vyhnání, strom života byl střežen, aby z něho nemohli jíst plody, a kvůli tomu asi obětovali Kain a Ábel bohu oběť z plodů své práce. Kain se pravděpodobně domníval, že Ábelovi Bůh přijetím jeho oběti, dal povolení ke vstupu do zahrady a ke stromu života. Kdyby obětí bohu nesledovali něco konkrétního, proč by byl Kain tak naštvaný?

,, Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho obětní dar neshlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři. I řekl Hospodin Kainovi: ,,Proč jsi tak vzplanul? A proč máš tak sinalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout. " (Gn 4:4-7)

První lidská vražda je první ovoce hadova klamu. Od té doby násilí, vraždy a války doprovázejí člověka na jeho cestě. Ne snad proto, že by lidé sami od sebe tíhli k zabíjení, ale protože jsou po celé dějiny klamáni a sváděni, jako byla Eva oklamána a svedena hadem. Ježíš o něm řekl: ,, Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. " (Jan 8:44)

Než bude ten had, ďábel, satan a drak potrestán ještě bude mít možnost nás obelhávat. A také to činí ,,A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. " (Zj 12:7-9) Až k tomu dojde, budou to pro nás těžké časy, ale jen na krátko: ,, Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. " (Zj 12:12)

Do té doby je nutné být stále pozorný a ostražitý ke všemu, co přijímáme za informace a odkud jsou. Pavel napsal Efezanům (5:10): ,,Zkoumejte, co se líbí Pánu" a Jan napsal v dopise ,, Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa " (1J 4:1)