Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

"Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. " (Iz 55:11)

Význam a hloubka tohoto textu ještě více vynikne v celém kontextu: "Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův (JHVH). Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal."" (Iz 55:8-11)
Někteří tvrdí, že výklad Písma je Božím tajemstvím. Jako by obsah Písma měl z větší části zůstat lidem zahalen. Z Izajášových slov však vyplývá, že žádné Boží slovo není nadarmo, nýbrž vykoná zdárně, co od něj Bůh očekává. K čemu by bylo, kdyby jeho smysl zůstal lidem utajen? Z těch samých slov, ale zároveň vyplývá, že Boží úmysly, které Písmo nám lidem tlumočí, převyšují naše úmysly. Není proto divu, že Písmo není vždy snadno pochopitelné.
V knize proroka Daniele (12:9,10) se dočteme: "... "Jdi, Danieli, tajuplná a zapečetěná budou ta slova až do doby konce. Mnozí se vytříbí, zbělí a budou vyzkoušeni. Svévolníci budou jednat svévolně; žádný svévolník se nepoučí, ale prozíraví se poučí.". Ano, některé prorocké texty Písma mají zůstat tajůplné, až do doby pro níž jsou určené. To však neznamená, že nemáme Písmo zkoumat. Ve Skutcích apoštolů se například dočteme: "Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel." A v dopise 1J 4:1; jsme nabádáni, abychom zkoumali duchy, zda jsou z Boha, neboť vyšlo mnoho falešných proroků. Jak můžeme zkoumat, zda to či ono slovo je od Boha, když neznáme dobře Písmo? Ap. Pavel v jednom dopise píše, že Písmo je živé a mocné, ostřejší než dvousečný meč a rozsuzuje touhy a myšlenky srdce.
Ap. Pavel o Písmu píše Timoteovi: "Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. " (2Tm 3:16,17)

Z Danielových slov je zřejmé, že svévolníci se nepoučí, ale prozíraví ano. Danielova proroctví jsou určená především jeho lidu (Da 10:14). Avšak poučení si z nich může vzít každý. To samé platí o podobných slovech v křesťanských textech. Všimněme si, že Písma nám mohou dát moudrost k záchraně ve spojitosti s vírou v Ježíše Krista. Především je však Písmo dobré k "... výchově ve spravedlnosti ,...". Bez opravdové touhy poznat Boží spravedlnost NELZE z Písma pochopit víc než jen "duchovní mléko" (Žd 5:11-14). Proto nám hledání Boží spravedlnosti přikazuje sám Ježíš (Mt 6:33).

Spravedlnost je Boží vlastnost projevující se v uplatňování Božího práva, dodržování jeho zákonů. Jeho součástí jsou i Boží smlouvy a zaslíbení. Nejznámější a nejdůležitější jsou zaslíbení daná Abrahámovi a smlouvy Mojžíšova a Kristova. Ty mají sloužit k výchově Božího lidu a jsou právním nástrojem k realizaci Abrahámových zaslíbení. Musíme však počítat s tím, že se blížíme době, ,,kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím." (2Tm 4:3,4)

Buďme proto bdělí a prozíraví, aby nás ten den nepřekvapil jako zloděj.


Zpět