Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Velikonoční odkaz
3.4.2023

O co opravdu jde nejvíc?
31.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Běda těm, kdo vydávají zlá ustanovení, a těm, kdo předpisují trápení, aby převraceli právní nárok chudých a uchvacovali právo nuzných mého lidu, aby se vdovy staly jejich kořistí a aby oloupili sirotky. "

Izajáš 10:1,2;

Sleduješ rostoucí znepokojení mezi lidmi, kvůli zhoršujícím se životním podmínkám, zhoršující se vymahatelnosti práva, omezování občanských svobod a zvětšujícímu se nebezpečí války? Nejsi sám. Není to nic nového. Se stejnými potížemi se potýkali lidé v minulosti mnohokrát. Rozdíl je v tom, že se dnes všechno odehrává v mnohem větším měřítku a v dávnější minulosti lidé ještě nebyli tak závislí na fungování životně důležitých dodávek energií, potravin, vody, surovin a služeb, jako dnes.

Rostoucí sociální napětí i napětí v mezinárodních vztazích mají pořád stejné obecné příčiny. Svévoli a bezpráví mocných vůči bezmocným. Největší zklamání zažívají národy s demokraticky volenými vládami. Původně křesťanské národy zavrhly Boha a nahradily ho lidovými volbami. Volení politici se už nemusí zodpovídat Bohu, ale svým voličům.

Feudalismus padl také kvůli rostoucímu bezpráví mocných. Svévole a bezpráví je příčinou mnohých válek a sociálních bouří. Od nepaměti. A pokaždé se scénář opakuje. Lidé vkládají naděje do změn, které pomohli prosadit, aby se po určité době, která se zkracuje s každou další změnou, dočkali zklamání. Král Šalomoun to popsal v Kazateli slovy: ,,Není člověka panujícího nad větrem tak, že by zadržel vítr, nikdo nemá pravomoc nade dnem smrti, nemůže se vyhnout boji. A ničemnost nepomůže těm, kdo ji páchají. Tohle všechno jsem viděl, když jsem obrátil svou pozornost k veškerému dílu, které se konalo pod sluncem: Čas, kdy člověk panoval nad člověkem k jeho škodě." (Kazatel 8:8,9) Člověk panuje nad člověkem k jeho vlastní škodě. Proto Bůh staví spravedlnost na přední místo. Ona zajistí pokoj a mír na zemi. Nechává lidstvo, aby si vyzkoušelo všechny možné formy vlád, aby lidé poznali, zda si mohou vládnout spravedlivě a v míru i bez Boha. Nakonec se podaří synům toho zlého prosadit diktaturu, která potlačí jakýkoliv odpor v zárodku. Pak budou říkat, je mír, nic nehrozí. Ale bude to za cenu úplné závislosti a vydání na milost a nemilost vládci. Všechno se pro tento scénář připravuje.

Život té diktatury však bude mít z pohledu celých lidských dějin téměř jepičí trvání. Bude vystřídaná Boží vládou. O ní Boží slovo říká: ,,I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů ponese ovoce. A spočine na něm Duch Hospodinův: Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a udatnosti, Duch poznání a bázně před Hospodinem. Bude mít zálibu v bázni před Hospodinem a nebude soudit podle toho, co vidí svýma očima, ani rozhodovat podle toho, co slyší svýma ušima, ale bude spravedlivě soudit chudé a podle práva rozhodovat pro pokorné v zemi. Bude bít zemi holí svých úst a duchem svých rtů usmrtí ničemu. Spravedlnost bude pásem jeho boků a věrnost pásem jeho beder. ... Nikdo nikomu neublíží ani neuškodí na celé mé svaté hoře, protože země bude naplněna poznáním Hospodina, tak jako vody pokrývají moře." (Izajáš 11:1-9)

Budoucnost lidstva je tudíž dobrá, jen je třeba vytrvat ve víře a věrnosti Bohu a Kristu.