Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Velikonoční odkaz
3.4.2023

O co opravdu jde nejvíc?
31.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,,A dám jim mládence za knížata a budou jim vládnout uličníci.  V lidu bude útlak -- jeden bude dotírat na druhého, každý na svého bližního; mládenec bude naléhat na starce a bezectný na váženého."

Izajáš 3:4,5;

 

Prorokova slova jsou předně určená Jeruzalému a Judsku, ale stav společnosti, v nich popsaný je důsledek špatného jednání Božího lidu. ,,Vždyť Jeruzalém klopýtl a Juda padl, protože jejich jazyk i jejich činy byly proti Hospodinu na odpor očím jeho slávy. Svědčí o nich výraz jejich tváře a svůj hřích oznamují jako Sodoma -- netají jej. Běda jim, protože na sebe uvedli zlo." (Izajáš 3:8,9) Dá se proto očekávat, že důsledky stejného špatného jednání budou stejné i v jiných případech.

Když sledujeme vývoj dnešní naší společnosti, našli bychom řadu jevů shodných nebo velmi podobných s tím, co vyčítá Bůh ústy proroka Izajáše Jeruzalému a Judsku. Pýchu, aroganci mocných a neskrývanou podporu zvráceného jednání můžeme pozorovat i v naší společnosti. Lidé, kteří jsou unavení neustálým omezováním osobní svobody a pokrytectvím politiků, možná ze zoufalství také zvolí ve volbách mladé tváře, o jejichž schopnostech a morálce nic neví. Podobně, jako to obrazně popsal prorok: ,,Když se člověk chopí bratra z domu svého otce: Máš plášť, buď naším vůdcem a měj tuto spoušť pod svou rukou,".

Biblická proroctví často popisují stav, situaci, která se může opakovat vícekrát. A to je i tento případ. Text, o němž uvažujeme, je ve skutečnosti popis stavu společnosti a dá mu rozumět i tak, že společnosti, která se bude chovat, jak popisuje text, Bůh odejme veškerou pomoc, i když jde o Boží lid. Nezapomínejme, že jsme křesťanské národy a to nás zavazuje k respektu vůči Bohu a jeho přirozenému řádu. Berme proto prorokova slova jako varování, které není určené jen Jeruzalému a Judsku, ale je varováním i pro nás. ,,O spravedlivém řekněte, že mu bude dobře, protože bude jíst ovoce svých činů. Běda ničemovi! Bude zle! Protože se mu stane podle toho, co vykonaly jeho ruce. Ó můj lid! Jeho utlačovatelé jednají svévolně a vládnou mu ženy. Ó můj lide! Tvoji vůdcové vedou do bludu a směr tvých stezek zmátli. Hospodin přistupuje k soudnímu procesu; povstává, aby soudil národy. Hospodin vejde v soud se staršími svého lidu a s jeho knížaty: Vy jste vyplenili tu vinici, to, co jste vyrvali chudému, je ve vašich domech. Proč deptáte můj lid a drásáte tváře chudých? je výrok Panovníka, Hospodina zástupů." (Izajáš 3:10-15)

Moudrý člověk si to vezme k srdci.