Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Běda těm, kdo zlu říkají dobro a dobru zlo, kdo pokládají temnotu za světlo a světlo za temnotu, kdo pokládají hořké za sladké a sladké za hořké. "  (Iz 5:20)

Boží proroctví se od jiných liší, mimo jiné, i tím, že pouze neoznamuje, co se má stát, ale zároveň vysvětluje příčiny, proč se určité události stanou a oznamuje i cestu k záchraně. Proto nás Izajáš varuje před zcela konkrétním špatným chováním, abychom se neocitli mezi ničemnými lidmi, svévolníky a lháři. Podvodníky, zloději a vrahy. Mezi cizoložníky, lidmi nečistých zvyků a žádostí a také čaroději. V páté kapitole Izajáš popisuje šest varování a mezi nimi je i vydávání dobra za zlo a zla za dobro, vydávání tmy za světlo a světla za tmu. Nejde o náhodné omyly, ale o cílené převracení hodnot, o cíleném znevažování všeho, co pochází od Boha a vyvyšování zvráceností, cílená podpora vzpoury proti Bohu a jeho řádu.

Není divu, že jsme dnes svědky všemožné podpory homosexuálního chování a jiných projevů nevázaného chování. Pod pláštíkem humanity jsou homosexuálním párům dokonce svěřovány děti - sirotci, i když se o ně mají starat všichni. Sirotkům a vdovám věnuje Boží slovo mnoho veršů (5Mo 24 kap; Ž 68:6; 82:3; Jr 22:3; Za 7:10; Jk 1:27) a další. Ačkoliv máme v Evropě tisíce kostelů, kazatelen, modliteben, sálů království a jiných, kde se scházejí křesťané všemožných církví, starost o sirotky a vdovy většinou necháváme na státu, jak jsme zvyklí z minulého režimu. A stát se v tomto případě chová sobecky a cynicky, když svěřuje bezbranné děti lidem se sexuální poruchou, která je tak nebezpečná, že Bůh zničil Sodomu a Gomoru, jako varování před podobným chováním.

Jiným nedobrým jevem je převracení rolí muže, ženy a potomků v rodině a oslabování role přirozené rodiny založené na vztahu muže a ženy ve společnost. Pod záminkou rovnoprávnosti a ochrany práva žen a dětí je podporované feministické hnutí, které útočí na přirozené postavení muže a ženy. Přitom v dopisech (Ef 5:25 a Ko 3:19) vyzývá muže, aby milovali své ženy, a jinde vyzývá ženy, aby měly své muže v úctě. Vše je založené na prostém principu: ,, Neboť jako je žena z muže (Adama), tak také muž skrze ženu, a to všechno je z Boha." (1Kr 11:8,11,12).

Bůh je světlo a život, vše tvoří vyváženě. Satan vnáší do světa tmu a smrt, protože zatemňuje Boží úradek. Jeho služebníci se dnes zaměřují už na malé děti. Snaží se přes různé finty oslabit přirozenou autoritu rodičů. Hlavně skrze sobectví a nevázanost. Už rodiče i prarodiče dnešních dětí byli vystaveni nezdravému vlivu tzv. ,,moderního stylu života" založeného na rozvoji průmyslu, byrokracie, organizované zábavě a ideologiích rozkládajících přirozený Boží řád. Život ve městě přispěl k rozkladu rodiny tím, že rodiče, často museli pracovat v továrnách a neměli na své děti čas. A v neposlední řadě byli vystaveni hrůzám válek, vyvolaných lidmi, kteří klidně hubí zem, aby nakonec vytvořili svět výhodný jen pro ně (Zj 11:18).

Během sedmdesáti let míru v Evropě, se do myšlení lidí postupně, nenápadně dostaly ideje a nové návyky, které oslabily povědomí o Bohu a křesťanských cílech a hodnotách. Nemalou měrou k tomu přispělo i chování mnohých církevních autorit, které téměř rezignovaly na své duchovní poslání. Nejen v bývalých komunistických zemích, ale prakticky v celé západní civilizaci.

Dnes pravděpodobně stojíme na prahu dalšího dějinného zlomu. Kromě hrozby islamizace Evropy jsou i jiné hrozby. Bezzákonnost a vzpurnost některých politiků, sobectví i některých církevních autorit, které se raději hádají o majetek, než aby se plně věnovaly úkolům, které dostaly od našeho Pána Ježíše a sílící boj o světovládu posouvají nejen naší křesťanskou civilizaci, ale i celé lidstvo k bodu, od něhož už nebude cesta zpět. Nejde ani tak o třetí světovou válku, kterou s velkou pravděpodobností Bůh nedopustí, ale Biblické dějiny nám říkají, že v takových dobách, kdy Boží lid ztrácel poslední zbytky pokory a klidně se dopouštěl všeho, před čím je Bůh varoval, přicházel i Boží trest. Dějiny starověkého Izraele jsou plné takových případů. Nemůžeme proto říct, že nejsme varováni. Křesťanství sice stojí na milosrdenství a odpuštění, ale zároveň obsahuje varování, že až bude dovršena míra vzpurných (Da 8:23; 2Te 2:3-12), až opět poteče nevinná krev Božích služebníků a Kristovo jméno bude hanobeno, přijde i čas na Boží odplatu.

Až to nastane, bude už pro mnohé pozdě, proto Bůh varuje nejen své služebníky, ale naším prostřednictvím i ostatní lidi před vzpurností proti němu, aby se mohl zachránit každý. ,,A všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť , Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.' Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas." (1Pe 5:5,6) Nemějme účast na skutcích tmy, nevydávejme dobro za zlo a zlo za dobro, nazývejme věci pravými jmény. ,,Ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy, neboť pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. Nemějte s nimi tedy nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla -- ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě -- zkoumejte, co se líbí Pánu, a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte. Neboť o tom, co se u nich vskrytu děje, je hanba i mluvit. Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno, neboť všechno, co je zjevováno, je světlo. Proto praví: ,Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.'" (Ef 5:6-14)Zpět