Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Blesk od východu k západu
Záchrana křesťanů milosrdenstvím
Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie: Světlo živých

Novinky

Nová studie: Spor o Joba
31/1/2018

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Až se naplní míra vzpurných
16/10/2016

Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Duchovní vykořenění
14/4/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Podobenství o pannách
20/6/2014

Předurčení
18/12/2013

,, Nad ním stáli serafové, ... a jeden na druhého volal: Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů; celá země je plná jeho slávy! "  ( Iz 6:2,3)

Provolání serafů, o Bohu JHVH (Hospodin je náhražka za Boží jméno tzv. tetragramaton JHVH) ,,svatý, svatý, svatý" je prvním, v bibli zmíněným, vítězstvím Boha JHVH ve sporu, který proti němu vyvolal jeden z jeho synů, z něhož se stal Boží odpůrce. Neboli satan. Tato událost se odehrála po smrti Judského krále Uzijáše. Pokusíme se odpovědět na jednu otázku.

Když byl Bůh JHVH prohlášen serafy za svatého, proč se musíme, podle Ježíšem dané vzorové modlitby, dosud modlit za posvěcení téhož Božího jména až dodnes? Stejné provolávání ,,svatý, svatý, svatý" najdeme v bibli ještě jednou v poslední části křesťanských písem v Janově zjevení ve 4 kap. 8 verši. Už to nejsou serafové, ale čtyři živé bytosti mající znaky serafů a cherubů, jako by zastupovaly oba druhy nebeských bytostí. Zjevení popisuje události spojené s koncem tohoto věku. Z toho plyne, že Boží svatost neřešili jen serafové, ale i další nebeské bytosti. Ve skutečnosti se satanovi podařilo zpochybnit svatost Boha JHVH na různě dlouhou dobu nejen na zemi a v nejvyšších nám známých nebesích, ale i u cherubů a andělů. Provolání serafů znamená, že oni byli první, kdo měl v této otázce jasno. S velkou pravděpodobností jsou andělé posledními v nebi, kdo ještě nemá ten spor vyřešený. Ani pro nás, lidi není samozřejmé uznat právo Boha JHVH, aby nám vládnul. Proto Bůh dovolil lidem, aby si vládli nad sebou sami. Tento věk vlády člověka nad člověkem ještě neskončil.

Naše modlitby za posvěcení Božího jména mají stále smysl. Stejně jako prosba za příchod jeho království. A to tím více, čím více se ten den blíží, protože současně s tím roste i zvůle svévolníků a ničitelů země. Roste vzpurnost mocných a blíží se Ježíšem ohlášené období pronásledování. V současnosti se naplňují některá biblická proroctví, v nichž bylo předpovězeno, že se v závěrečném období budou mísit lidé různých národů a ras, ale ten záměr, který je za dnešní migrační vlnou se zcela nezdaří. Po období vzpurníků přijde král nestoudný a bude se mu určitou dobu dařit, i když se postaví na svatém místě a povýší se nade všechno, čemu se říká bůh i nad nejvyššího Boha.

Ještě musí nastat mnoho věcí, ale proto buďme trpěliví a vytrvalí ve službě Bohu JHVH a našemu Pánu Ježíši Kristu. Aby nás příchod nemile nepřekvapil.Zpět