Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Nad ním stáli serafové, ... a jeden na druhého volal: Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů; celá země je plná jeho slávy! "  ( Iz 6:2,3)

Provolání serafů, o Bohu JHVH (Hospodin je náhražka za Boží jméno tzv. tetragramaton JHVH) ,,svatý, svatý, svatý" je prvním, v bibli zmíněným, vítězstvím Boha JHVH ve sporu, který proti němu vyvolal jeden z jeho synů, z něhož se stal Boží odpůrce. Neboli satan. Tato událost se odehrála po smrti Judského krále Uzijáše. Pokusíme se odpovědět na jednu otázku.

Když byl Bůh JHVH prohlášen serafy za svatého, proč se musíme, podle Ježíšem dané vzorové modlitby, dosud modlit za posvěcení téhož Božího jména až dodnes? Stejné provolávání ,,svatý, svatý, svatý" najdeme v bibli ještě jednou v poslední části křesťanských písem v Janově zjevení ve 4 kap. 8 verši. Už to nejsou serafové, ale čtyři živé bytosti mající znaky serafů a cherubů, jako by zastupovaly oba druhy nebeských bytostí. Zjevení popisuje události spojené s koncem tohoto věku. Z toho plyne, že Boží svatost neřešili jen serafové, ale i další nebeské bytosti. Ve skutečnosti se satanovi podařilo zpochybnit svatost Boha JHVH na různě dlouhou dobu nejen na zemi a v nejvyšších nám známých nebesích, ale i u cherubů a andělů. Provolání serafů znamená, že oni byli první, kdo měl v této otázce jasno. S velkou pravděpodobností jsou andělé posledními v nebi, kdo ještě nemá ten spor vyřešený. Ani pro nás, lidi není samozřejmé uznat právo Boha JHVH, aby nám vládnul. Proto Bůh dovolil lidem, aby si vládli nad sebou sami. Tento věk vlády člověka nad člověkem ještě neskončil.

Naše modlitby za posvěcení Božího jména mají stále smysl. Stejně jako prosba za příchod jeho království. A to tím více, čím více se ten den blíží, protože současně s tím roste i zvůle svévolníků a ničitelů země. Roste vzpurnost mocných a blíží se Ježíšem ohlášené období pronásledování. V současnosti se naplňují některá biblická proroctví, v nichž bylo předpovězeno, že se v závěrečném období budou mísit lidé různých národů a ras, ale ten záměr, který je za dnešní migrační vlnou se zcela nezdaří. Po období vzpurníků přijde král nestoudný a bude se mu určitou dobu dařit, i když se postaví na svatém místě a povýší se nade všechno, čemu se říká bůh i nad nejvyššího Boha.

Ještě musí nastat mnoho věcí, ale proto buďme trpěliví a vytrvalí ve službě Bohu JHVH a našemu Pánu Ježíši Kristu. Aby nás příchod nemile nepřekvapil.Zpět