Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Velikonoční odkaz
3.4.2023

O co opravdu jde nejvíc?
31.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,,Ježíš jí říká: ,,Neřekl jsem ti, že jestliže uvěříš, uvidíš Boží slávu?" Odstranili tedy kámen. Ježíš pozvedl oči vzhůru a řekl: ,,Otče, děkuji ti, že jsi mne vyslyšel. ... A když to řekl, silným hlasem zvolal: ,,Lazare, pojď ven!"   Ten, který byl mrtvý, vyšel, ruce i nohy měl svázány pruhy plátna a jeho tvář byla zavinuta šátkem."

(J 11:40-41,43-44)

Vzkříšení Lazara je asi nejznámější a nejmocnější Ježíšův čin. Ten čin byl výjimečný i tím, že Lazar ležel v hrobě už tři dny. Proto když Ježíš přikázal, aby odvalili vchodový kámen, se Marta s Marií obávaly, že Lazar již bude zapáchat. Ale na Ježíšovu výzvu vyšel Lazar živý z hrobu. Všichni přítomní měli možnost na vlastní oči spatřit Boží slávu. Později, když byl vzkříšen sám Ježíš a ještě čtyřicet dní se setkával se svými učedníky, byl jeden, který s nimi zprvu nebyl při setkání se vzkříšeným Ježíšem a pochyboval: ,,Tomáš zvaný Didymos, jeden z Dvanácti, však nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: ,, Viděli jsme Pána." On jim však řekl: ,,Pokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou a nevložím svůj prst na místo hřebů a svou ruku do jeho boku, neuvěřím. " Po osmi dnech byli jeho učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi. Postavil se doprostřed a řekl: ,,Pokoj vám."   Potom řekl Tomášovi: ,,Vztáhni svůj prst sem a pohleď na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící." Tomáš mu odpověděl slovy: ,,Můj Pán a můj Bůh." Ježíš mu řekl: ,,Že jsi mne viděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili." ... Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu."

Víra, naděje a láska jsou nejdůležitější pro náš život současný i budoucí. Víra je velmi důležitá proto, aby nám mohlo být pomoženo i ve zdánlivě neřešitelných situacích. Proto Ježíš Martě, sestře Lazara řekl: ,,,,Neřekl jsem ti, že jestliže uvěříš, uvidíš Boží slávu?"". Ježíš věděl, jak dlouhé a těžké časy čekají jeho věrné následovníky a ví, že na konci našeho věku nastanou velmi těžké časy. Sám to předpověděl, když se ho učedníci ptali, kdy přijde. Proto také řekl: ,,Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí? Bude s pomocí pro ně otálet? Pravím vám, že se jich rychle zastane. Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi? " (L 18:7,8) Bez víry nebude možné spoléhat na Boží ochranu, kterou dostane Velký zástup vycházející z velkého soužení.

Víra v Boží pomoc není výlučně spojená s příslušností k nějaké konkrétní církvi. Mimořádným příkladem víry je příběh vojáka a jeho nemocného sluhy: ,,Když vešel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: ,,Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí." Ježíš mu řekl: ,,Já přijdu a uzdravím ho. " Setník však odpověděl: ,,Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven.   Vždyť i já jsem člověk postavený pod pravomocí a mám pod sebou vojáky; a řeknu-li tomuto: ,Jdi', on jde; řeknu-li jinému: ,Přijď', přijde; a řeknu-li svému otroku: ,Udělej toto', pak to udělá."   Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kteří ho následovali: ,,Amen, pravím vám, takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho. Pravím vám, že mnozí přijdou od východu i západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království Nebes; avšak synové království budou vyvrženi do nejzazší temnoty; tam bude pláč a skřípění zubů. " I řekl Ježíš setníkovi: ,,Jdi, a staň se ti, jak jsi uvěřil." A v tu hodinu byl jeho sluha uzdraven." Ten voják nejspíš vůbec nebyl Žid, ani není jisté, že by konvertoval k Mojžíšské smlouvě, ale viděl a slyšel, co Ježíš dokáže a uvěřil v moc, kterou měl. Ježíš možná uzdravil pohanského sluhu a ukázal, že víra není majetek jen těch, kteří si myslí, že jsou vyvolení.