Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Když však přišli k Ježíšovi a uviděli, že je již mrtev, nohy mu nezlámali, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok; a hned vyšla krev a voda. " (Jan 19:33,34)

,,A ten, který to viděl, vydal svědectví a jeho svědectví je pravdivé; on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. To se stalo, aby se naplnilo Písmo: ,Kost mu nebude zlomena. 'A zase na jiném místě Písmo praví: , Uvidí, koho probodli.' Po tomto Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem -- ale ze strachu před Židy tajným -- požádal Piláta, aby směl odnést Ježíšovo tělo. A Pilát svolil. Šel tedy a sňal jeho tělo. Přišel také Nikodém, který k němu poprvé přišel v noci, a nesl asi sto liber směsi myrhy a aloe. Vzali tedy Ježíšovo tělo a zavinuli je s těmi vonnými věcmi do lněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem. Na tom místě pak, kde byl ukřižován, byla zahrada a v té zahradě nový hrob, v němž ještě nebyl nikdo pochován. Tam kvůli židovskému dni přípravy Ježíše položili, neboť hrob byl blízko."

Když moudrý kazatel napsal, ,,Dobré jméno je nad dobrý olej a den smrti nad den narození.", nebylo ještě známo, jakým způsobem Bůh vrátí lidem naději na trvalý život. Ježíš zemřel jako vítěz nad vládcem tohoto světa a proto je jeho smrt rozhodně nad den jeho narození. Oslavil Boha a vykoupil životy všech, kdo v něho věří, aby nebyli odsouzeni spolu s vládcem tohoto světa.

Ježíš podstoupil zápas sám se sebou i s nástrahami toho zlého: ,,Sám ... poklekl na kolena a modlil se: ,,Otče, chceš-li, přenes tento kalich ode mne, avšak ne má vůle, nýbrž tvá se staň." Ukázal se mu anděl z nebe a posiloval ho. Ocitnuv se ve vnitřním zápase, usilovněji se modlil; jeho pot začal být jako kapky krve, které kanuly na zem." (L 22:41-44) Ježíš věděl, na něm záleží, zda jméno jeho Otce v nebi bude posvěceno, některé sporné otázky vyřešené a že osud lidstva je zcela závislý na něm, aby do poslední chvíle neselhal ani na okamžik. Proto je den jeho smrti nad den jeho narození.

V posledním rozhovoru s učedníky Ježíš řekl: ,,Amen, amen, pravím vám: Vy budete plakat a naříkat, svět se však bude radovat. Vy budete sice zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost. ... Ale zase vás uvidím a vaše srdce se bude radovat, a vaši radost vám nikdo nevezme. " (J 16:20,22) Dnes ještě není ta radost vidět, ale můžeme si jí připomínat. Místo starostmi s přípravou vánoc a dárků věnujme ve svém srdci a mysli prostor a myšlenky na Ježíše, našeho spasitele.

Po svém vzkříšení se setkával s učedníky ještě čtyřicet dní a oni se mohli přesvědčit, že žije a že mu byla dána veškerá moc na zemi i v nebi. Můžeme proto s nadějí a trpělivostí vyhlížet příchod jeho vlády, až se naplní míra vzpurných a skončí tento věk tmy. Až se to stane, budeme se moci radovat a naší radost nám nikdo nevezme.