Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Velikonoční odkaz
3.4.2023

O co opravdu jde nejvíc?
31.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího. "

Jan 3,17-18;

 

Následovníci Ježíše Krista, apoštoly počínaje a další, kteří viděly jeho mocné skutky, uvěřili, že Ježíš Kristus není sám, ale že s ním je Bůh. Farizeus Nikodém to řekl přímo Ježíšovi: ,, Rabbi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh." Přesto nakonec nebylo mnoho Židů, kteří dokázali jít za ním a po jeho vzkříšení pokračovat v Ježíšově cestě. Ale ti, co vytrvali, předávali dobrou zprávu evangelia dál i mezi ostatní národy.

 

Křesťanství se rozšířilo zpočátku hlavně v Římské říši, kde na dlouhou dobu zakořenilo a stalo se jediným náboženstvím Svaté říše Římské s mnoha národy, kteří evangelium přijali. S ním přijali i naději, že Boží syn, Ježíš Kristus vykoupil svou krví ty, kdo v něj uvěří, že může smýt jejich hříchy a uchránit je před Božím soudem. Od těch dob uplynula dvě tisíciletí, během nichž došlo velkému ochladnutí víry a odpadnutí od ní. Jsou lidé, kteří to považují za  důkaz nepravdivosti či neplatnosti evangelia. Opak je pravdou. Sám Ježíš řekl: ,,A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Kdo však vytrvá do konce, ten bude zachráněn." (Mk 13,13) Ježíš předpověděl odpadnutí, o němž později v dopisech psali i apoštolové.

 

Ježíšova slova ,, Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn." platí dál. A dnes ještě naléhavěji platí i druhá část textu: ,,Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího."

 

Všechny události, v dnešní bouřlivé době nutí mnoho lidí k hledání východisek s výhledem do nadějné budoucnosti. Evangelium je poselství takové budoucnosti. Je to nezpochybnitelné poselství naděje, protože je založené na spravedlivém výkupném, které zaplatil Ježíš svým životem. Některá křesťanská náboženství však poselství evangelia obalila a zakryla nánosem vlastního podání a také podílem na velkých nespravedlivých činech světské moci. Lidé je považují za nedůvěryhodné pro jejich trpké zkušenosti s církvemi. To jim brání vidět poselství evangelia v jeho původní čisté podobě. Je na nás, zda ho dokážeme očistit a znovu šířit tak jako ranní Kristovi následovníci.