Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,,Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé."( Jan 14:27)

 

Ježíš promlouvá ke svým učedníkům krátce před tím, než naplní své poslání, než bude vydán na smrt, aby dal svůj život spravedlivého jako výkupné za naše životy. Věděl přitom, že jeho učedníci budou čelit velkým zkouškám, pronásledování a také smrti jako on. Proto je povzbuzoval. Ne však prázdnými slovy, ale s vědomím, že on zvítězil a díky tomu nebudou ani oběti jeho následovníků marné. ,,Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ,Odcházím a přijdu k vám.' Kdybyste mě milovali, zaradovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to nyní, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane. Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mně nemá vůbec nic. Ale svět má poznat, že miluji Otce a jednám tak, jak mi Otec přikázal. Vstaňte, pojďme odtud!"" (J 14:28-31)

Od Ježíšova návratu k Otci uplynulo dva tisíce let a během té doby se postupně naplňuje všechno, co Ježíš předpověděl. Ve světě žije mnoho synů toho zlého a vedou záměrně lidstvo do záhuby dříve, než bude možno vynést soud i na zemi nad těmi, kdo ničí zemi. Nejsou to lehké časy a mnozí ani nechápou, co se v poslední době děje. Podvědomě, někdy i vědomě mají mnozí lidé obavy o budoucnost svou a svých blízkých. Před námi je úkol. Kdo požádá o vysvětlení, vydat svědectví o Kristu a naději, kterou pro lidi vykoupil. Měli bychom lidem bez bázně vysvětlit, co má přijít na celou zemi a proč. Aby věděli, že mají každý jednotlivě volbu mezi trvalým životem a smrtí. Nic nesmí zůstat skryto: ,,Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude zjeveno, a nic skrytého, co nebude poznáno. ... Pravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, a potom již nemají, co by učinili.   Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do Gehenny. Ano, pravím vám, toho se bojte. Což se neprodává pět vrabců za dva haléře? A ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Vždyť i všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se! Jste cennější než mnoho vrabců. Pravím vám: Ke každému, kdo by se ke mně přiznal před lidmi, se i Syn člověka přizná před Božími anděly. Kdo mne však před lidmi zapře, ten bude zapřen před Božími anděly. A každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno. Tomu však, kdo by se rouhal Svatému Duchu, odpuštěno nebude.""

Až přijde Pán Ježíš ve své slávě, budeme se radovat, staří i mladí, jako se raduje ten, kdo těžce pracoval a vidí dílo zdárně dokončené. Není pochyb o tom, že nezáleží na věku zdraví, protože náš Otec v nebesích ví, co potřebujeme: ,,Nebuďte proto jako oni; vždyť Bůh, váš Otec ví, co potřebujete, dříve, než jej poprosíte."  (Mt 6:8). Mějme však na mysli Ježíšovu radu: ,,Bděte a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se má dít, a postavit se před Syna člověka."

Kdyby to nešlo, Ježíš by nám takovou radu nedával.